FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Aufaipese a le Tapeneko   
In Hymns of Praise Aufaipese a le Tapeneko   
Susū Maia i le Konafesi Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma! Aufaipese a le Tapeneko   
O Nei Mea Ua Ou Iloa Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Faavae Mautinoa Saunia e Epikopo Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O i Matou o Afafine o lo Tatou Tama Faalelagi Saunia e Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamalosi ia i le Galuega Nei Faapotopotoga   
E Finagalo le Faaola e Faamagalo Atu Saunia e Elder Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“O La’u Galuega ma Lo’u Mamalu Lenei” Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

faatuatua Aufaipese a le Tapeneko   
“O Mai ia te Au Me” Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Loo Soifua Lo’u Faaola Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Iesu a Mafaufau ia Oe Aufaipese Tuufaatasi mai le Iunivesite o Polika Iaga   
Pe Na Faia Sau Tatalo? Aufaipese Tuufaatasi mai le Iunivesite o Polika Iaga   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lipoti a le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia, 2012 Fofogaina e Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lipoti Faafuainumera, 2012 Tuuina atu e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Mo Le Filemu i le Aiga Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Filemu o le Tagata lava Ia: O Le Taui lea o le Amiotonu Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O Le Ala a le Alii Saunia e Elder Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Talalelei i le Lalolagi Atoa Saunia e Elder John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Matou Te Talitonu i le Nofomama Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pu’e le Galu Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faapaia Mai Au Aufaipese Tuufaatasi mai le Iunivesite o Polika Iaga   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O God, and Shine Aufaipese a le Au Perisitua mai Siteki a YSA i Sate Leki   
Ta Felatai Nei, le Atua ma Oe Aufaipese a le Au Perisitua mai Siteki a YSA i Sate Leki   
Tutu Malolosi i Nofoaga Paia Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mana o le Perisitua i le Taulealea Saunia e Elder Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Lou Tiute Paia e Auauna Atu Saunia e David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamoemoe o Isaraelu Faapotopotoga   
O Faalagiga e Fa Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Tasi Lava i Tatou Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai Alo o le Atua Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Outou Faifeau o Isaraelu Aufaipese a le Au Perisitua mai Siteki a YSA i Sate Leki   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Talai Atu o Iesu Aufaipese a le Tapeneko   
Siona e le Nuu Lelei Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Faamoemoe o le Malamalama o le Atua Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Mulimuli Mai ia te Au Aufaipese a le Tapeneko   
O Se Vavega Lava Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Upu Tatou Te Tautatala Ai Saunia e Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Faapotopotoga   
Faaipoipoga: Matau ma Aoao Saunia e Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Usiusitai i le Tulafono o le Saolotoga Lea Saunia e Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Where Love Is Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Usiusitai e Aumaia ai Faamanuiaga Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai Outou o le Au Paia Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Aufaipese a le Tapeneko   
Ta’u Mai Tala ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko   
“Le Alii e, Ua Ou Faatuatua” Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Soo o Keriso Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Atua le Tama Saunia e Elder Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga   
O Le Aiga: O Le Faleaoga o le Olaga Saunia e Elder Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Taliaina e le Alii Saunia e Elder Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Taeao Matagofie Saunia e Elder Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Togiola Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Seia Tatou Toe Feiloai Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Alii Ua Tuua Matou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai Talavou

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Luga o Mauga Faapotopotoga   
In That Holy Place Aufaipese a Tamaitai Talavou mai Siteki i Highland   
O o Outou Nofoaga Paia Saunia e Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faapaia Mai Au Aufaipese a Tamaitai Talavou mai Siteki i Highland   
A e Laveaiina se Teine, Ua e Laveaiina Augatupulaga Saunia e Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Standing in Holy Places Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai    
Ia Mausali! Saunia e Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Thou Rock of Our Salvation Aufaipese a Tamaitai Talavou mai Siteki i Highland   
O Lau Malaga Matagofie i le Aiga Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Siona e le Nuu Lelei Aufaipese a Tamaitai Talavou mai Siteki i Highland