BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Mormon Tabernacle Choir   
Mga Awit ng Papuri Mormon Tabernacle Choir   
Pagbati sa Kumperensya Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O, Makinig Lahat ng Bansa! Mormon Tabernacle Choir   
Alam Ko ang mga Bagay na Ito Ni Pangulong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Isang Tunay na Saligan Ni Bishop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kami ay mga Anak na Babae ng Aming Ama sa Langit Ni Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpatuloy Tayo Kongregasyon   
Nais ng Tagapagligtas na Magpatawad Ni Elder Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Ito ang Aking Gawain at Aking Kaluwalhatian” Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

pananampalataya Mormon Tabernacle Choir   
“Magsiparito sa Akin” Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Manunubos Ko’y Buhay Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Jesus, ang Inyong Alaala Combined Choir mula sa Brigham Young University   
Naisip Bang Manalangin? Combined Choir mula sa Brigham Young University   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ulat ng Church Auditing Department, 2012 Inilahad ni Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ulat sa Estadistika, 2012 Inilahad ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Para sa Kapayaan sa Tahanan Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kapayapaan sa Sarili: Ang Gantimpala ng Kabutihan Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon   
Ang Pamamaraan ng Panginoon Ni Elder Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dalhin ang Ebanghelyo sa Buong Mundo Ni Elder John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Naniniwala Kami sa Pagiging Malinis Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Makibahagi sa Kasiglahan ng Gawain Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan Combined Choir mula sa Brigham Young University   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Diyos, Magliwanag Priesthood Choir mula sa mga YSA Stake sa Salt Lake   
Sa Inyo, Aking Diyos, Lumalapit Priesthood Choir mula sa mga YSA Stake sa Salt Lake   
Tumayo nang Hindi Natitinag sa mga Banal na Lugar Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kapangyarihan ng Priesthood na Taglay ng Binatilyo Ni Elder Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Inyong Sagradong Tungkuling Maglingkod Ni David L. Beck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pag-asa ng Israel Kongregasyon   
Apat na Titulo Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Nagkakaisa Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Halina, Mga Anak ng Diyos Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Elder ng Israel Priesthood Choir mula sa mga YSA Stake sa Salt Lake   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

May Pananampalatayang Sumulong Mormon Tabernacle Choir   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
Ang Pag-asang Dulot ng Liwanag ng Diyos Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magsisunod Kayo sa Akin Mormon Tabernacle Choir   
Ito ay Isang Himala Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Salitang Sinasambit Natin Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Kongregasyon   
Pagsasama ng Mag-asawa: Magmasid at Matuto Ni Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagsunod sa Batas ay Kalayaan Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kung Saan Naroon ang Pag-ibig Mormon Tabernacle Choir   
Ang Pagsunod ay Nagdudulot ng mga Pagpapala Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Banal, Halina Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Mormon Tabernacle Choir   
Ang mga K’wento kay Jesus Mormon Tabernacle Choir   
“Panginoon, Nananampalataya Ako” Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Tagasunod ni Cristo Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Ama at ang Anak Ni Elder Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Kongregasyon   
Ang Tahanan: Ang Paaralan ng Buhay Ni Elder Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagiging Katanggap-tanggap sa Panginoon Ni Elder Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magagandang Umaga Ni Elder Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtubos Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Biyaya Sana ay Igawad Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Young Women

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Kongregasyon   
In That Holy Place Young Women Choir mula sa mga Stake sa Highland   
Ang Inyong mga Banal na Lugar Ni Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan Young Women Choir mula sa mga Stake sa Highland   
Sa Isang Batang Babaeng Mailigtas Mo, Maraming Henerasyon ang Maililigtas Mo Ni Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Standing in Holy Places Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw    
Huwag Matinag! Ni Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligan ng Kaligtasan Young Women Choir mula sa mga Stake sa Highland   
Ang Inyong Maligayang Paglalakbay Pauwi Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Young Women Choir mula sa mga Stake sa Highland