อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เนื้อหา

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
In Hymns of Praise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้ โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รากฐานอันแน่นอน โดย อธิการดีน เอ็ม. เดวีส watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ โดย อีเลน เอส. ดัลตัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอให้เรารุดไป ที่ประชุม   
พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้อภัย โดย เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา” โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ศรัทธา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
“จงมาหาเรา” โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์   
สวดอ้อนวอนหรือเปล่า? คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2012 นำเสนอโดย โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานสถิติปี 2012 นำเสนอโดย บรูค พี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพื่อสันติสุขในบ้าน โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สันติสุขส่วนตัว: รางวัลแห่งความชอบธรรม โดยเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม   
วิธีของพระเจ้า โดย เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระกิตติคุณสู่ทั่วโลก โดย เอ็ลเดอร์ จอห์น บี. ดิคสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราเชื่อในการเป็นคนบริสุทธิ์ โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จับเกลียวคลื่น โดย เอ็ลเดอร์ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O God, and Shine คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากสเตค วายเอสเอ ในซอลท์เลค   
เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากสเตค วายเอสเอ ในซอลท์เลค   
จงยืนอย่างมั่นคงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พลังอำนาจของฐานะปุโรหิตในเด็กหนุ่ม โดยเอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจ โดยเดวิด แอล. เบค watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความหวังอิสราเอล ที่ประชุม   
สถานภาพสี่ประการ โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราเป็นหนึ่งเดียว โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากสเตค วายเอสเอ ในซอลท์เลค   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ออกไปด้วยศรัทธา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
Let Zion in Her Beauty Rise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ความหวังแห่งความสว่างของพระผู้เป็นเจ้า โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงตามเรามา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
นี่คือปาฏิหาริย์ โดย เอ็ลเดอร์ นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถ้อยคำที่เราเอ่ย โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา ที่ประชุม   
ชีวิตแต่งงาน: ดูและเรียนรู้ โดย เอ็ลเดอร์ แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การเชื่อฟังกฎคือเสรีภาพ โดยเอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมื่อมีรัก คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
การเชื่อฟังนำมาซึ่งพร โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิทธิชนมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
“ข้าพเจ้าเชื่อ” โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ผู้ติดตามพระคริสต์ โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระบิดาและพระบุตร โดย เอ็ลเดอร์คริสตอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม   
บ้าน: โรงเรียนแห่งชีวิต โดยเอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า โดย เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รุ่งอรุณอันแสนสวยงาม โดย เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เทอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การไถ่ โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จนกว่าเราจะพบกันอีก โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม   
ในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้น คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์   
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์   
เมื่อท่านช่วยให้เด็กหญิงคนหนึ่งรอด ท่านได้ช่วยคนหลายชั่วอายุให้รอด โดย แมรี เอ็น. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Standing in Holy Places ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย    
จงอย่าหวั่นไหว! โดย อีเลน เอส. ดัลตัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Thou Rock of Our Salvation คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์   
การเดินทางอันยอดเยี่ยมของท่านกลับบ้าน โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Zion in Her Beauty Rise คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคต่างๆ ในไฮแลนด์