LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
Download
close

Download

 

Fakamatalá

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Hiki Hake Homou Leʻo Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Talitali Lelei Kimoutolu ki he Konifelenisí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Fiefia ʻa Māmani Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻOku ou ʻIloʻi e Ngaahi Meʻá ni Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko ha Fakavaʻe Pau Fai ʻe Pīsope Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Ngaahi ʻOfefine Kitauolu ʻo ʻEtau Tamai Hēvaní Fai ʻe Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuku ke Tau Fai Mālohi Haʻofangá   
ʻOku Finangalo ʻa e Fakamoʻuí ke Fakamolemole Fai ʻe ʻEletā Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

“Ko ʻEku Ngāué ʻEni mo Hoku Nāunaú” Fai ʻe ʻEletā M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

tuí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
“Haʻu Kiate Au” Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hoku Huhuʻi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū, ko Hoku Maluʻi Kuaea Fakatahataha mei he ʻUnivēsiti Pilikihami ʻIongí   
Fai Haʻo Lotu Kuaea Fakatahataha mei he ʻUnivēsiti Pilikihami ʻIongí   
Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fakahoko ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lipooti ʻa e Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí, 2012 Fakahoko ʻe Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lipooti Fakasitetisitiká, 2012 Fakahoko ʻe Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Melino ʻa ʻApi Fai ʻe ʻEletā Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Melino Fakatāutahá: Ko e Pale ʻo e Angamāʻoniʻoní Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi! Haʻofangá   
Ko e Founga ʻa e ʻEikí Fai ʻe ʻEletā Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Ongoongoleleí ki Māmani Kotoa Fai ʻe ʻEletā John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Mau Tui ki he Angamaʻá Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Atu Fai ʻe ʻEletā Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi Au Kuaea Fakatahataha mei he ʻUnivēsiti Pilikihami ʻIongí   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise, O God, and Shine Kuaea ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí mei he Ngaahi Siteiki YSA ʻi Sōlekí   
Ofi Hoku ʻOtuá Kuaea ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí mei he Ngaahi Siteiki YSA ʻi Sōlekí   
Tuʻu Maʻu ʻi he Ngaahi Potu Toputapú Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mālohi ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí ʻi ha Talavou Fai ʻe ʻEletā Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Ho Fatongia Toputapu ke Tokoní Fai ‘e David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Hao Haʻofangá   
Hingoa ʻe Fā Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Tau Taha Pē Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Mou Omi, ʻA Kimoutolu Kotoa Ngaahi Foha ʻo e ʻOtuá Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻA Kimoutolu ʻa e Kau Faifekaú Kuaea ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí mei he Ngaahi Siteiki YSA ʻi Sōlekí   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Laka he Tui pea Fakahā Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Let Zion in Her Beauty Rise Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e ʻAmanaki Lelei ki he Maama ʻa e ʻOtuá Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko ha Mana Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko ʻEtau Ngaahi Leá Fai ʻe Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Sihova Haofaki Haʻofangá   
Nofomalí: Sio pea Ako Fai ʻe ʻEletā L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tauʻatāiná ʻa e Talangofua ki he Fonó Fai ʻe ʻEletā L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Feituʻu ʻOku ʻi Ai ʻa e ʻOfá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻOku ʻOmi ʻe he Talangofuá ʻa e Ngaahi Tāpuakí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Talamai ʻa e Ngaahi Talanoa ʻo Sīsuú Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
“ʻEiki, ʻOku ou Tui” Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Muimui ʻo Kalaisí Fai ʻe ʻEletā Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tamaí mo e ʻAló Fai ʻe ʻEletā Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie Haʻofangá   
Ko ʻApi: Ko e Akoʻanga ʻo e Moʻuí Fai ʻe ʻEletā Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Tali Kita ʻe he ʻEikí Fai ʻe ʻEletā Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Pongipongi Fakaʻofoʻofá Fai ʻe ʻEletā Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻí Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kae ʻOua ke Tau Toe Fakataha Mai Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEiki ke ke Tāpuaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe Kāingá Haʻofangá   
ʻI he Potu Toputapu Ko Iá Ko e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení   
Ko Homou Feituʻu Toputapú Fai ʻe Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi Au Ko e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení   
Fakahaofi ha Taʻahine, Te ke Fakahaofi Ai ha Tou Tangata Fai ʻe Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Standing in Holy Places Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní    
ʻOua ʻe Hiki mei Ai! Fai ‘e Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū ne Ne Huhuʻi Ko e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení   
Ko Hoʻo Fononga Fiefia ki ʻApí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Let Zion in Her Beauty Rise Ko e Kuaea ʻa e Kau Finemui mei he Ngaahi Siteiki ʻi Hailení