ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
In Hymns of Praise Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến với Đại Hội Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Tôi Biết Những Điều Này Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Một Nền Móng Vững Chắc Bài của Giám Trợ Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúng Tôi là Các Con Gái của Cha Thiên Thượng Bài của Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Giáo Đoàn   
Đấng Cứu Rỗi Muốn Tha Thứ Bài của Anh Cả Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Đây Là Công Việc của Ta và Sự Vinh Quang của Ta” Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

đức tin Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
“Hãy Đến cùng Ta” Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

My Redeemer Lives Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Jesus, the Very Thought of Thee Ca Đoàn Phối Hợp từ trường Brigham Young University   
Ta Có Nhớ Nguyện Cầu? Ca Đoàn Phối Hợp từ trường Brigham Young University   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2012 Do Robert W. Cantwell đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo Thống Kê năm 2012 do Brook P. Hales đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Để Có Sự Bình An trong Nhà Bài của Anh Cả Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Bình An Cá Nhân: Phần Thưởng cho Sự Ngay Chính Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn   
Đường Lối của Chúa Bài của Anh Cả Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Mang Phúc Âm Đến Khắp Thế Gian Bài của Anh Cả John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúng Tôi Tin ở Sự Trinh Khiết Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Nắm Lấy Cơ Hội Bài của Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

More Holiness Give Me Ca Đoàn Phối Hợp từ trường Brigham Young University   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Arise, O God, and Shine Ca Đoàn Chức Tư Tế từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở Salt Lake   
Nearer, My God, to Thee Ca Đoàn Chức Tư Tế từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở Salt Lake   
Hãy Đứng Vững tại Những Nơi Thánh Thiện Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Quyền Năng của Chức Tư Tế nơi một Thiếu Niên Bài của Anh Cả Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bổn Phận Thiêng Liêng của Các Em để Phục Sự Bài của David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hope of Israel Giáo Đoàn   
Bốn Danh Hiệu Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúng Ta Hiệp Một Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Đến, Tất Cả Các Ngươi là Con Trai của Thượng Đế Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ye Elders of Israel Ca Đoàn Chức Tư Tế từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở Salt Lake   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Go Forth with Faith Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Let Zion in Her Beauty Rise Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Hy Vọng nơi Ánh Sáng của Thượng Đế Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, Follow Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Đó Là một Phép Lạ Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Lời Chúng Ta Nói Bài của Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Giáo Đoàn   
Hôn Nhân: Hãy Quan Sát và Học Hỏi Bài của Anh Cả L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Việc Tuân Theo Luật Pháp Mang đến cho Chúng Ta Tự Do Bài của Anh Cả L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Where Love Is Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sự Vâng Lời Mang Đến Các Phước Lành Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Tell Me the Stories of Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
“Thưa Chúa, Tôi Tin” Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Tín Đồ của Đấng Ky Tô Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Bài của Anh Cả Christoffel Golden Jr. watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Giáo Đoàn   
Mái Gia Đình, đó là Trường Đời Bài của Anh Cả Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Được Chúa Chấp Nhận Bài của Anh Cả Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Buổi Sáng Đẹp Trời Bài của Anh Cả Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Cứu Chuộc Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Hội Thiếu Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao trên Đỉnh Núi Giáo Đoàn   
In That Holy Place Ca Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland   
Những Nơi Thánh Thiện của Các Em Bài của Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

More Holiness Give Me Ca Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland   
Khi Ta Cứu một Thiếu Nữ, thì Ta Cứu Nhiều Thế Hệ Bài của Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Standing in Holy Places Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô    
Chớ để Bị Lay Chuyển! Bài của Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

O Thou Rock of Our Salvation Ca Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland   
Cuộc Hành Trình Kỳ Diệu Trở Về Nhà của Các Em Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Let Zion in Her Beauty Rise Ca Đoàn Hội Thiếu Nữ từ Các Giáo Khu ở Highland