Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Magmaaghup ug Magmapaubsanon sa Kasingkasing

Magmaaghup ug Magmapaubsanon sa Kasingkasing

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang pagkamaaghup wala magpasabut og kahuyang, apan nagpasabut kini nga molihok uban sa kaayo ug kamabination.

Si Mormon mitudlo nga ang tawo “dili makabaton sa hugot nga pagtuo ug paglaum, gawas nga siya magmaaghup, ug magmapainubsanon sa kasingkasing.”1 Midugang siya nga kon wala kana nga mga hiyas, “ang hugot nga pagtuo ug paglaum kawang, kay walay madawat sa atubangan sa Dios, gawas sa maaghup ug mapainubsanon sa kasingkasing.”2

Ang kaaghup mao ang kinaiya niadtong “matinahuron sa Dios, matarung, mapainubsanon, matudloan, ug mapailubon ubos sa pag-antus.”3 Kadtong aduna niini nga hiyas andam nga mosunod ni Jesukristo, ug ang ilang kinaiya kalma, manunuton, matugtanon, ug masulundon.

Si Apostol Pablo mitudlo nga ang kaaghup mao ang bunga sa Espiritu.4 Busa sayon kining maangkon kon kita “nangabuhi diha sa Espiritu.”5 Ug sa pagkinabuhi diha sa Espiritu, ang atong paagi sa pagpakabuhi mopakita og katarung atubangan sa Ginoo.

Sa atong pagdala sa ngalan ni Kristo, gilauman nga maningkamot kita sa pagsunod sa Iyang mga kinaiya ug pag-usab sa atong kinaiya aron mahimong sama Niya matag adlaw. Ang Manluluwas, nag-awhag sa iyang mga disipulo, miingon, “Busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga langitnon.”6 Kon kita “moduol kang Kristo, … molimud sa [atong kaugalingon] sa tanan nga dili diosnon; … ug mohigugma sa Dios,” nan pinaagi sa grasya ni Kristo moabut ang adlaw nga kita mahimo nga hingpit diha Kaniya.7

“Ang mga hiyas nga sama kang Kristo mga gasa gikan sa Dios. [Kini nga mga hiyas] moabut kon [atong] gigamit ang [atong] kabubut-on sa matarung nga paagi. …Uban sa usa ka tinguha sa pagpahimuot sa Dios, [atong] ilhon ang [atong] mga kahuyang ug magmaandamon ug matinguhaon nga molambo.”8

Ang kaaghup mahinungdanon aron kita mahimong sama kang Kristo. Kon wala kini dili nato mapalambo ang ubang importanting mga hiyas. Ang pagkamaaghup wala magpasabut nga kahuyang, apan nagpasabut kini nga molihok uban sa kaayo ug kamabination, mopakita og kalig-on, kakalma, paghatag og bili sa kaugalingon, ug pagpugong.

Ang kaaghup ang usa sa abundang kinaiya sa kinabuhi sa Manluluwas. Siya mismo mitudlo sa Iyang mga disipulo, “Pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing.”9

Bulahan kita nga natawo nga duna niini nga liso sa kaaghup sa atong kasingkasing. Kinahanglan nga kita makasabut nga dili mahimo ang pagpatubo ug pagpadako niana nga liso sa usa lang ka pagpamilok apan sa hinay-hinay. Si Kristo mihangyo kanato sa “pagpas-an sa [atong] krus matag adlaw,”10 nagpasabut nga kinahanglan kini kanunay ang focus ug tinguha.

Si Presidente Lorenzo Snow, ang ikalimang propeta sa atong dispensasyon, mitudlo, “Atong katungdanan nga maningkamot nga mahimong hingpit, … molambo matag adlaw, ug molingi sa atong giagian sa miaging semana ug mohimo og mas maayo niining semanaha; mohimo og mas maayo karon kay sa gahapon.”11 Busa ang unang lakang sa pagkamaaghup ang pagpalambo matag adlaw. Matag adlaw maningkamot kita nga mahimong mas maayo kay sa miagi samtang nagpadayon kita niini nga proseso.

Si Presidente Snow midugang:

“Kita adunay atong ginagmay nga mga kabuang ug atong mga kahuyang; kinahanglang maningkamot kita sa pagbuntog niini sa pinakadali nga panahon, ug … kinahanglang [ikulit] kini nga pagbati diha sa kasingkasing sa atong mga anak … aron makat-on sila sa [paglihok] sa saktong paagi sa Iyang atubangan sa tanang kahimtang.

“Kon ang bana makapuyo uban sa iyang asawa sa usa ka adlaw nga walay panagbingkil o dili motratar ni bisan kinsa sa dili mabinationg paagi o dili makapasakit sa Espiritu sa Dios … ; hingpit pa gihapon siya. Dayon pasulaya nga mahimong sama niana pagkasunod adlaw. Apan kon pananglit mapakyas siya sa sunod adlaw nga pagsulay, dili kana rason nga dili siya molampus sa paghimo niana sa ikatulong adlaw.”12

Sa atong pasalig nga magmaunungon ug magpadayon, ang Ginoo mohatag kanato nianang dili nato maangkon tungod sa atong pagkadili hingpit ug tawhanong kahuyang.

Ang laing importanting lakang aron mahimong maaghup mao ang pagkat-on sa pagpugong sa atong kasuko. Tungod kay ang kinaiyanhon nga tawo anaa man kanato ug kita nagpuyo sa kalibutan nga puno sa pagpamugos, ang pagpugong sa atong kasuko ang usa sa mga hagit sa atong kinabuhi. Hunahunaa og kadiyot kon unsay imong reaksyon kon ang usa ka tawo dili motuman sa imong gusto sa higayon nga ipahimo nimo kini. Unsa kaha kon ang mga tawo mosupak sa imong mga ideya, bisan kon sigurado gyud ka nga kini ang tukmang solusyon sa usa ka problema? Unsa ang imong itubag kon dunay tawo nga nakapasilo nimo, nanaway sa imong paningkamot, o dili lang mabination kay gisaput siya? Niining higayuna ug sa ubang lisud nga sitwasyon, magkat-on kita sa pagpugong sa atong kasuko ug ipahayag ang atong pagbati uban sa kamapailubon ug malumong pag-awhag. Kini ang labing importante diha sa sulod sa atong panimalay ug sa atong mahangturong mga kompanyon. Sa 31 ka tuig nga naminyo ko sa akong minahal, kanunay siya nga mohatag nako og malumo nga pahinumdom bahin niini kon mag-atubang mi og hagit sa kinabuhi.

Uban sa mga instruksyon nga makita sa iyang Ikaduhang Sulat ngadto ni Timoteo, si Apostol Pablo miingon:

“Ug ang ulipon sa Ginoo kinahanglan dili palaaway; kondili maaghup ngadto sa tanan, andam sa pagtudlo, mainantuson,

“Uban sa kalumo kinahanglan iyang pagamaymayan ang mga magasupak kaniya; kay tingali baya itugot ra sa Dios nga sila managhinulsol ug mahisangko sa pagpakaila sa kamatuoran;

“Ug sila makaikyas gikan sa bitik.”13

Sa pagpugong sa atong mga reaksyon, sa pagkakalma ug pagkamalumo, ug paglikay sa panagbingkil, mahimo na kitang angayan sa gasa sa kaaghup. Si President Henry B. Eyring kausa miingon, “Kon kita uban sa pagtuo mopugong sa atong kapungot ug wad-on ang garbo, pamatud-an kini sa Espiritu Santo, ug masiguro ang sagradong mga saad ug mga pakigsaad.”14

Ang laing lakang aron makabaton og kaaghup mao ang pagpaubos. Ang Ginoo mitudlo ni Thomas B. Marsh pinaagi ni Propeta Joseph Smith, nag-ingon, “Magpaubos ka; ug ang Ginoo nga imong Dios moagak kanimo pinaagi sa kamot, ug mohatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo.”15

Nagtuo ko, mga kaigsoonan, nga kadto lang mga mapainubsanon ang makaila ug makasabut sa mga tubag sa Ginoo sa ilang pag-ampo. Ang mapainubsanon matudloan, moangkon nga nagsalig gayud sila sa Dios ug nagtinguha nga mopaubos sa Iyang kabubut-on. Ang mapainubsanon malumo ug makaimpluwensya sa uban sa paghimo sa ingon. Ang saad sa Dios sa mga mapainubsanon mao nga Siya moagak kanila. Nagtuo gyud ko nga malikayan nato ang mga pagtipas ug mga kagul-anan sa atong kinabuhi kon naglakaw kita uban sa Ginoo.

Usa sa labing nindot nga ehemplo sa kaaghup nga akong nahibaloan mao si Brother Moses Mahlangu. Ang iyang pagkakabig nagsugod pagka-1964, dihang nakadawat siya og kopya sa Basahon ni Mormon Natandog siya dihang iyang gibasa kining basahon, apan mga sayo sa‘70 na dihang iyang nakita ang Simbahan sa LDS didto sa Johannesburg, South Africa, samtang naglakaw siya sa dalan. Si Brother Mahlangu naintriga ug misulod sa building aron makat-on pa bahin sa Simbahan. Mabination siyang gisultihan nga dili siya mahimong motambong sa mga service o mabunyagan tungod kay ang balaod sa nasud nianang panahona dili motugot niini.

Si Brother Mahlangu midawat sa desisyon uban sa kaaghup, pagpaubos, ug walay pagsupak, apan padayon siya nga dunay tinguha nga makat-on pa sa Simbahan. Mihangyo siya sa mga lider sa Simbahan kon pwede ba nilang ablihan ang usa sa mga bintana sa meetinghouse atol sa mga miting sa Dominggo aron molingkod siya sa gawas ug maminaw sa mga service. Sa pipila ka mga tuig, ang pamilya ni Brother Mahlangu ug mga higala motambong kanunay sa simbahan “sa may bintana” Usa ka adlaw pagka-1980 giingnan sila nga makatambong na sila sa simbahan ug mabunyagan usab. Pagkamahimayaon nga adlaw kadto alang kang Brother Mahlangu.

Wala madugay ang Simbahan nag-organisar og branch sa iyang kasilinganan sa Soweto. Nahimo lamang kini tungod sa determinasyon, kaisug, ug kamatinud-anon sa mga tawo sama ni Brother Mahlangu kinsa nagpabiling matinud-anon sulod sa katuigan ubos sa lisud nga mga kahimtang.

Usa sa mga higala ni Brother Mahlangu, nga mipasakop sa Simbahan sa samang higayon, miasoy niini nga istorya ngari nako dihang mibisita ko sa Soweto stake. Human sa among panagsultihanay, gigakos ko niya Nianang higayuna, mga kaigsoonan, gibati nako nga daw giliyokan ko sa mahigugmaong mga bukton sa Manluluwas. Ang kaaghup makita sa mga mata niining buotan nga brother. Uban sa kasingkasing nga puno sa kaayo ug pasalamat, mihangyo siya kon pwede ba nakong sultihan si Presidente Thomas S. Monson unsa ka dako ang iyang pasalamat ug panalangin ug sa uban pa tungod sa tinuod nga ebanghelyo sa ilang kinabuhi. Ang ehemplo sa kaaghup ni Brother Mahlangu ug sa iyang higala nakaimpluwensya gayud og daghang kinabuhi—ilabi na kanako.

Mga kaigsoonan, nagtuo ko nga ang Manluluwas nga si Jesukristo ang pinaka-ehemplo sa kaaghup. Bisan atol sa katapusang mga gutlo sa Iyang mortal nga kinabuhi, nga giakusahan sa dili makiangayong paagi ug gipanghimaraut, mipas-an sa Iyang krus paingon sa Golgota, gibugalbugalan ug gitunglo sa Iyang mga kaaway, gibiyaan sa daghan nga nakaila Niya ug nakasaksi sa Iyang mga milagro, gilansang Siya sa krus.

Bisan human sa grabeng pag-antus, ang Ginoo miduol sa Iyang Amahan ug namulong gikan sa kinahiladman sa Iyang maaghup ug mapaubsanong kasingkasing: “Amahan, pasayloa sila; kay wala sila makasabut sa ilang ginabuhat.”16 Si Kristo nakasinati og grabeng pisikal ug espiritwal nga pag-antus, naghatag nato og oportunidad sa pag-usab sa atong espirituhanong kinaiya ug magmaaghup sama Niya.

Ako mopamatuod nga si Jesukristo ang atong Manluluwas. Ako mopamatuod kaninyo nga, salamat sa Iyang gugma, nahimong posible ang pag-usab. Nahimong posible ang pagbiya sa atong mga kahuyang. Nahimong posible ang pagsalikway sa dautang mga impluwensya sa atong kinabuhi, pagpugong sa atong kasuko, pagkamaaghup, ug pagpalambo sa mga kinaiya sa atong Manluluwas. Gipakita Niya kanato ang paagi. Mihatag Siya nato og hingpit nga ehemplo ug mimando sa matag usa kanato nga magmahimong sama Niya. Ang Iyang pagdapit nato mao ang pagsunod Kaniya, mosunod sa Iyang ehemplo, ug magmahimong sama Kaniya. Niining mga kamatuoran ako mopamatuod diha sa Iyang sagradong ngalan, nga mao si Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga Sulat

  1. Moroni 7:43.

  2. Moroni 7:44.

  3. Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Maaghup, Pagkamaaghup;” scriptures.lds.org.

  4. Tan-awa sa Mga Taga-Galacia 5:22–23.

  5. Mga Taga-Galacia 5:25.

  6. Mateo 5:48.

  7. Moroni 10:32.

  8. Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 140.

  9. Mateo 11:29.

  10. Lucas 9:23.

  11. Lorenzo Snow, sa Conference Report, Abr. 1898, 13.

  12. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Lorenzo Snow (2012), 118.

  13. 2 Timoteo 2:24–26.

  14. Henry B. Eyring, “Mga Pamilya ubos sa Pakigsaad,” Liahona, Mayo 2012, 65.

  15. Doktrina ug mga Pakigsaad 112:10.

  16. Lucas 23:34.