Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Vineet aur Hriday ka Deen Banno

Vineet aur Hriday ka Deen Banno

October 2013 Maha Sammelan

Vineet rehne ka matlab kamzor nahi hai, balki uska matlab achchaai aur dayaluta ka hona hai.

Mormon ne sikhlaya ki ek insaan “bina vineet aur hriday ka deen banne koi vishwaas aur ashaa praapt nahi kar sakta.”1 Unke bina hi bhaao se aage kaha, “vineet aur hriday ko chodh kar anye koi bhi Parmeshwar ke saamne swikaar nahi kiya jayega.”2

Vineet unka ek gun hai jo “Parmeshwar se dartein, sachche, vinamar, sikhnewale, aur jo dhirtapurwak jheltein hai.”3 Jinke paas ye bhaao Ishu Masih aur Uske susamachaar shikshanon par chalnewaale hotein hai, aur unke dasha shaant, nek, aagyakaari aur dhir hota hai.

Paul Devdut ne sikhlaya ki vineet Aatma ka ek fal hai.4 Isliye, yah saral se praapt kiya ja sakta hai agar hum, “Aatma ke dwara jiwit hai.”5 Aur Aatma ke dwara jiwit rehne ke liye, Prabhu ke aage hamare jine ki dhang sachcha dikhna chahiye.

Jab hum Masih ka naam apne upar lete hai, yah ashaa kiya jaata hai ki hum Uski tarah kaam karein aur apne vyawahar ko badalne taaki har din aur zyada Uski tarah ban sakein. Uddharkarta, Apne chelon se alochna karte hue, kaha, “ Isliye chahiye ki tum sidh banno, jaese tumhara swargiye Pita sidh hai.”6 Agar hum “Masih ke paas aatein hai,… aur jitni baatein Ishwar ke pratikul hai [hum] un sab ko tayaagtein hai;… aur Parmeshwar se prem karoge,” tab Uski kripa tumko praapt hogi Jiski daya mein tum purn banoge.7

“Masih ki tarah ka gun Parmeshwar ka uphaar hai. [ Yeh gun] milta hai jab [hum] [apna] chunaao sahi dhang se kartein hai. …Parmeshwar ko prasand karne ki chahat mein, [hum] [apne] kamzoriyon ko jaana padega aur sudharne ke liye ichcha aur utsukta rakhna chahiye.”8

Vineet rehna avashyak hai aur zyaada Masih ki tarah banne mein.Bina uske rehne se hum zaroori nayetik gun ko apna nahi sakenge. Vineet rehne ka matlab kamzor nahi hai, balki uska matlab achchaai aur dayaluta ka hona, shakti, dhirta, swast atam-yogye, aur atam-niyantran dikhlana.

Vineet rehna Uddhaarkarta ke jiwan ka ek zaroori gun tha. Usne, Khudhi, Apne chelon ko sikhlaya ki, “Mujh se sikho; yunki main vineet aur hriday ka deen hoon.”9

Hamein ashirwaad mila hai hamare hriday mein vineet ke shuruwaat ka. Hamein yah samajhna chahiye ki turant hi shuruwaat ho nahi sakta aur banaya nahi ja sakta hai palakh jhapate hi balki aage samay ke dauraan. Masih ne hum se kaha hai ki pratidin [hum] krus uthaye,”10 matlab hai ki hamesha dhyaan se aur ichcha se kiya jaaye.

Pradhaan Lorenzo Snow, hamare sadi ke paanchwe bhavishyevakta, ne sikhlaya ki, “Yah hamari zimmedari hai ki hum sachche banne ki koshish karein, … har din sudre, aur pichle safta kiye hue kaarye par gaor karein aur us se bhi achcha kaarye is safta karein; aaj us se bhi achcha karein jo hum ne kal kiya tha.”11 To pehla kaarye vineet banne mein yah hai ki har din parishram karna. Har din hamein zaroori hai ki hum pichle din se aur bhi achcha banne jab hum is tarike se aage badhate hai.

Pradhaan Snow ne aage kaha:

“Hamare mein kuch naadani aur kamzoriya hai; hamein jitna bhi jald ho sake unse bahar nikalna chahiye, aur … is vichaar ko hamare bachchon ke hriday mein [dhaalna] chahiye … taaki weh sabhi kaarye mein Usko aage sahi tarike se [pesh] aane ko sikhe.

“Aagar pati apne patni se ek din bina lade guzaare ya kisi se katorata se pesh na aaye ya Parmeshwar ki Aatma ko dukhit na kare … ; wah bil kul nipun hai. Phir usse dusre din bhi wahi karna chahiye. Magar agli baar agar wah safal na ho, to yah koi karan nahi hai ki wah teesre din safal nahi ho sakta hai.”12

Hamare samarpan aur dhiraj ko dekhte hue, Prabhu hamein wah denge jo hum pa nahi saktein hai hamari kamiyon aur insaani kamzoriyon ke karan.

Dusra zaroori kaarye vineet banne ko sikhne ka hai ki hum kis tarah apne gusse ko kabu mein kartein hai. Kyunki hum sab mein prakritik saobhaao hai aur kyunki hum us duniya mein rehte hai jo dabaao se bhari hui hai, hamare gusse ko kaabo mein karna shayad hamare jiwan ke ek chunaoti ho sakta hai. Kuch chan ke liye yah socho jab koi tumhare anusaar kaam nahi karta hai jab tum jahatey ho kis tarah ka tumhara vyahaar hoga. Us samay kya hoga jab log tumhare sujhaao se sahemit na ho, chahe tumhe yah pata ho ki wahi us samasya ka sahi sujhaao hai? Tumhara kya jawaab hoga jab koi tumhe bura-bhala kahe, tumhare koshishon par hasse, ya katoharta se pesh aaye kyunki weh achche awastha mein nahi hai? In samay par aur dusre mushkil stithiyon mein, hume apne gusse ko kaabo mein rakhna sikhna chahiye aur apne bhaaona ko shaanti aur achcha vishwaas se kahana chahiye. Yah hamare gharon aur hamare anant saathyion ke saath netadarion ke liye bahut zaroori hai. 31 saalon se main apne pyaar ke saath vyahik jiwan bita raha hoon, usne mujhe is ki vishaye mein “achcha” yaad dilaya jab humne jiwan mein kai chunaotiyon ko jhela tha.

Uske Dusre Timothy ko Dharampatra mein yah aadesh paya jata hai, Devdut Paul se kaha hua:

“Prabhu ke daas ko jhagdalu nahi hona chahiye, par wah sabke saath komal aur shikcha mein nipun aur sahansheel ho,

“Wah virodhiyon ko vineeta se samjhe, kya jaane Parmeshwar unhe mann phiraao ka mann de ki weh bhi satye ko pehchaane;

“Aur iske dwara uski ichcha puri ho sakti hai.”13

Hamare pratikriya ko kabo mein rakhne se, shaant aur syami rehne se, aur vivaadh se bach kar, hum shuruwaat karenge vineet banne ke uphaar ko praapt karne ko. Pradhaan Henry  B. Eyring ne ek baar kaha tha, “ Jab hum apne gusse ko vishwaas ke saath rakhte hai aur apne ghamand ko tyaagte hai, Pavitra Aatma Apni swikriti deta hai, aur pavitra vachanon aur aagyaon ko pakka karta hai.”14

Ek dusra tarika vineet hone ka hai vinamrata banno. Prabhu ne Thomas   B. Marsh ko Bhavishyevakta Joseph Smith dwara batlaya, ki, “Vimanra raho; aur Prabhu tumhare Parmeshwar tumhe haathon se aage badhaenge, aur tumhare prarthnaon ke jawaab denge.”15

Main vishwaas karta hoon, bhaaiyon aur bahanon, ki jo log vinamar hotein hai weh apne prarthnaon ke jawaab mein Prabhu ko swikaar karte aur samjh jatein hai. Vinamar sikhne waale hote hai, yah jaante huye ki weh kitne Parmeshwar par nirbhar hai aur Uski ikcha ka palan kartein hai. Vinamar vineet hotein hai aur unke pass prabhao ki chamta hoti hai dusron ko bhi wahi karane mein.Parmeshwar ka vaada hai vinamar ke liye ki Wah unhe apne haathon dwara aage badhayege. Main yah vishwaas karta hoon ki vimaarg aur udaasi ko hamare jiwan se dur karega jab tak hum Prabhu ke saath kaarye karenge.

Ek sab se achchi sundar naye-din ki vineet ki uddhaaran jo main jaanta hoon wah hai Bhaai Moses Mahlangu ki vaartalaabh. Hal hi ke 1980 mein Bhaai Mahlangu ne Girjaghar ko South Africa, Johannesburg mein shaamil hua. Uski vaartalaabh shuru hui 1964 mein, jab usne Mormon Dharamshaastra ki ek kitaab ko praapt kiya. Wah is kitaab ki oar akarshit hua jab usne usse pada, magar ’70s ke shuruwaat mein usne LDS Girjaghar ke chin ko ek imaarat par dekha South Africa, Johnnesburg mein jab wah ek raaste par chala ja raha tha. Bhaai Mahlangu akarshit hua aur us omaarat mein dakhil hua Girjaghar ke vishaye mein aur zyaada sikhne ke liye. Usse anukul dhang se batlaya gaya ki wah us sewa mein bhaag ya baptisma ko nahi le sakta kyunki us desh ki kanoon us samay agaya nahi deti thi.

Bhaai Mahlangu ne us faele ko vineet, vinamar, aur bina gusse se swikaar kiya, magar usmein bahut hi ikcha thi Girjaghar ke vishay mein aur zyaada janne ke liye. Usne Girjaghar ke netaoun se yah kaha ki kya weh Raviwaar sabha ke dauraan sabhaghar ke ek khidki ko khuli chodh saktein hai taaki wah bahar baet kar sewaon ko sunn sake. Kai saalon tak, Bhaai Mahlangu ke parivaar aur doston ne hamesha “khidki ke bahar baet kar” girjaghar mein bhaag liya. Ek din 1980 mein unhein batlaya gaya ki weh girjaghar mein bhaag le saktein hai aur baptisma bhi. Wah kitna mahaan din tha Bhaai Mahlangu ke liye.

Baad mein uske padosi Soweto mein Girjaghar ke ek shaakha ko khola gaya. Yah  sirf  hua kyunki Bhaai Mahlangu jaese logon ke paas pakka irada, himmat, aur vishwaas tha jo kai saalon tak musibaton ko jhelte hue bhi vishwaasi rahe.

Bhaai Mahlangu ka ek dost, jo ussi samay Girjaghar mein shaamil hua tha, ne mujhe apni kahani doharaya jab main Soweto stake ghumne geya tha. Hamare vaartalaabh ke anth mein, usne mujhe gale lagaya. Us samay, bhaaiyon aur bahanon, maine yah mehsoos kiya ki jaese mujhe uske prem ke bhahon mein anand ke liye lapet liya gaya hai. Us bhaai ki ankhon mein vineet dikha. Achchaai se bhare hriday aur bahut hi dhanyewaad se, usne kaha ki kya main sirf Pradhaan Thomas Monson ko yah batla sakta tha ki wah aur kai aur kitne abhari the apne jiwan mein susamachaar ke ashirwaad ko pa kar. Bhaai Mahlangu aur uske doston ke sachche vineet uddhaaran ne kai dusron ke aur khaaskar mere jiwan ko prabhaawit kiya tha.

Bhaaiyon aur bahanon, main vishwaas karta hoon ki Uddhaarkarta Ishu Masih vineet ke mahaan uddhaaran hai. Aur Uske maranshil jiwan ke antim dinon mein, doshi taharaya gaya aur apradhith kiya gaya, Golgotha tak Apne kurus ko udha kar le jaate samay, Uske viridhiyon ne hassi udaya aur sharaap diya, kai jo Unhe jaante the aur Uske chamatkaar ko dekhe the ne aswikaar kiya, Usse kurus par nila mara gaya.

Bahut hi sharirik peda ko jhelne ke baad bhi, Prabhu ne Apne Pita se Apne vineet aur vinamar hriday se kaha: “ He Pita, inhe chama kar,kyunki ye jaantein nahi ki kya kar rahe hai.”16 Masih ne bahut hi sharirik aur dhaarmik anubhao ko jhela, hamein yah aosar dete hue ki hum apne dharmik vyaohaar mein badlaao laye aur Uski tarah vineet banne.

Main apni gawahi deta hoon ki Ishu Masih hamare Uddhaarkarta hai. Main gawahi deta hoon ki, Uske pyaar ko dhanyewaad, badlaao laya ja sakta hai. Hamare kamzoriyon ko chodha ja sakta hai. Apne jiwan ke bure prabhaao ko naswikaar kiya ja sakta hai, apne gusse ko kaboo mein rakha ja sakta hai, vineet banna ja sakta hai, aur apne Uddhaarkarta ke gunon ko apnaya ja sakta hai. Usne hamein rasta dikhlaya hai. Usne hamein sahi uddhaaran diya hai aur hum sab ko aagya diya hai ki Ussi ki tarah banno. Uska nimantaran hamare liye hai ki hum uske chele banne, Uske uddhaaran par chale, aur Uski tarah banne. In sachchaaion ke saath main gawahi deta hoon Uske pavitra naam se, Ishu Masih bhi, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Moroni 7:43.

  2. Moroni 7:44.

  3. Guide to the Scriptures, “Meek, Meekness,” scriptures.lds.org.

  4. Dekhiye Galatians 5:22–23.

  5. Galatians 5:25.

  6. Matthew 5:48.

  7. Moroni 10:32.

  8. Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service (2004), 115.

  9. Matthew 11:29.

  10. Luke 9:23.

  11. Lorenzo Snow, in Conference Report, Apr. 1898, 13.

  12. Teachings of Presidents of the Church: Lorenzo Snow (2012), 100, 101.

  13. 2 Timothy 2:24–26.

  14. Henry B. Eyring, “Families under Covenant,” Ensign ya Liahona, May 2012, 65.

  15. Doctrine and Covenants 112:10.

  16. Luke 23:34.