Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Bugkusan ang Ilang mga Samad

Bugkusan ang Ilang mga Samad

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Akong iampo nga kita maandam sa paghatag sa bisan unsa nga priesthood nga pangalagad nga iandam sa Ginoo kanato sa atong mortal nga panaw.

Kitang tanan gipanalanginan og responsibilidad alang sa uban. Ang paghupot sa priesthood sa Dios naghimo natong responsable alang sa kinabuhing dayon sa Iyang mga anak. Tinuod kini, talagsaon kini, ug usahay lisud.

Dunay mga presidente sa elders quorum nga naminaw karon kinsa nasayud unsay akong ipasabut. Ania ang nahitabo sa usa kaninyo. Ingon og nahitabo na kini sa kadaghanan ninyo—ug sobra sa kausa. Tingali sa lain-laing paagi, apan sa sama nga sitwasyon.

Usa ka elder nga wala kaayo nimo mailhi nangayo og tabang nimo. Siya, iyang asawa ug ang gamayng anak mobalhin karon gikan sa apartment nga ilang gipuy-an ngadto sa duol ra sab nga laing apartment.

May gihangyo na sila nga higala nga mahulaman og truck nianang adlawa nga ilang kasakyan ug kargahan sa ilang mga gamit. Gipahulam sa higala ang iyang truck. Gipangkarga sa batan-ong amahan ang tanan nilang butang, apan mga pipila ka minutos, misakit ang iyang buko-buko. Ang higala nga tag-iya sa truck busy kaayo ug dili makatabang. Nasagmuyo ang batan-ong amahan. Nakahunahuna siya kanimo, iyang presidente sa elders quorum.

Dihang mihangyo siya og tabang, hapon na kadto. Adunay miting sa Simbahan inig ka gabii. Nakasaad ka na nga motabang sa imong asawa sa usa ka proyekto nianang adlawa. Gihangyo ka sa imong mga anak nga makigtrabaho uban nila, apan wala pa nimo mabuhat.

Nasayud ka usab nga ang mga sakop sa imong korum, bisan kadtong matinud-anon kaayo, nga sagad nimong mahangyo og tabang, sama usab kanimo nga apiki kaayo og panahon.

Ang Ginoo nasayud nga may mga adlaw nga ingon niini dihang Siya mitawag nimo niini nga posisyon, mao nga mihatag siya nimo og sugilanon nga makadasig. Sambingay kini alang sa nabug-atan nga mga priesthood. Usahay tawagon nato kini og sugilanon sa maayong Samarianhon. Apan tinuod kini nga sugilanon alang sa talagsaong priesthood niining busy, malisud nga katapusang mga adlaw.

Ang sugilanon tukma gayud alang sa nabug-atan nga sulugoong priesthood. Hinumdumi nga kamo ang Samarianhon ug dili ang pari o ang Levite nga miagi lang sa samaran nga tawo.

Wala siguro ninyo mahunahuna kana nga sugilanon dihang nag-atubang mo sa ingon nga mga hagit. Hinaut nga mahunahuna ninyo kini kon kanang adlawa moabut, kay kini moabut gayud.

Wala isulti sa kasulatan nganong ang Samarianhon misubay sa dalan gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Dili sad tingali kay basta lang siyang nagbinugtong sa paglakaw kay nahibalo man siya nga ang mga tulisan naghulat og mga inosente. Importante kaayo ang iyang biyahe, ug sigun sa naandan, dala niya ang kargahanan nga baka ingon man lana ug bino.

Sumala sa Ginoo ang Samarianhon, dihang nakakita sa tawong samaran, mihunong kay “giabut siya og kalooy.”

Labaw sa mobati lang og kalooy, siya milihok. Hinumdumi kanunay ang mga detalye niini nga hitabo:

“Ug [siya] miduol kaniya, ug iyang gibugkusan ang iyang mga samad, sa napatuloan na kinig lana ug bino, unya iyang gipasakay sa iyang kabay-anan ug gidala siya sa balay nga abutanan ug iyang giatiman siya.

“Ug sa pagkasunod nga adlaw siya mikuhag duha ka denario ug iyang gihatag kini sa tag-iya sa abutanan, ug miingon kaniya, Atimana siya, ug kon makagasto ka pag labaw niini, bayran ko ra ikaw unya inigbalik ko dinhi.”1

Kamo ug ang mga naghupot sa priesthood nga gitawag sa pagpangulo gisaaran og tulo ka kasiguroan. Una, mohatag ang Ginoo kaninyo, kon mangayo kamo, sa pagbati og kalooy nga Iyang gibati ngadto sa nanginahanglan. Ikaduha, Siya mohatag sa uban, sama sa tigbantay, nga mokuyog kaninyo sa inyong pagserbisyo. Ug ikatulo, ang Ginoo, sama sa maayong Samarianhon, mobayad og mas labaw pa sa tanan kinsa moapil sa pagtabang sa nanginahanglan.

Kamo nga presidente sa korum milihok na niana nga mga kasiguroan sobra sa kausa. Nangayo kamog tabang sa ubang priesthood sa Ginoo, uban sa pagsalig nga mosanong unta sila uban sa kalooy. Wala kamo mahadlok sa paghangyo niadtong mga sagad ninyong hangyoon kay nahibalo mong dali ra silang malooy. Sila inyong gihangyo, kay nasayud mong kaniadto gibati nila ang kamabination sa Ginoo dihang mitabang sila. Inyong gihangyo ang uban bisan nagkalisud, nahibalo nga kon mas dako ang sakripisyo, mas dako ang balus nga ilang madawat gikan sa Ginoo. Sila nga nakatabang kaniadto mibati sa nag-awas nga pasalamat sa Manluluwas.

Tingali nadasig kamo nga dili mohangyo og tabang sa uban sa pagkarga ug pagdiskarga sa kargamento sa truck. Isip lider nakaila kamo sa mga sakop sa inyong korum ug sa ilang pamilya. Mas hingpit nga nakaila ang Ginoo kanila.

Nahibalo siya kinsang asawaha ang hapit na mapul-i tungod kay ang iyang bana wala nay higayon sa pag-atiman sa iyang mga panginahanglan. Nahibalo siya kinsang bataa ang mapanalanginan nga makakita sa iyang papa nga miadto aron pagtabang sa uban o kon ang mga anak nagkinahanglang mobati nga sila importante sa ilang amahan kay migahin siya og panahon sa pakig-uban nila nianang adlawa. Apan nahibalo usab Siya kinsa ang nagkinahanglang dapiton sa pagserbisyo kinsa dili kaayo makita nga andam diay sa pagtabang.

Dili kamo makaila sa tanang sakop sa inyong korum sa hingpit, apan ang Dios nakaila. Busa, sama sa inyong nahimo sa makadaghan, nag-ampo mo aron mahibalo kinsay hangyoon nga moserbisyo sa uban. Nahibalo ang Ginoo kinsa ang mapanalanginan kay gihangyo sa pagtabang ug kinsang pamilya ang mapanalanginan nga wala hangyoa. Kana ang pagpadayag nga inyong mapaabut samtang mangulo kamo sa priesthood.

Nakita ko kana nga nanghitabo sa batan-on pa ko. First assistant ko sa korum sa mga priest. Gitawag ko sa bishop usa ka adlaw ngadto sa akong balay. Miingon siya nga gusto siya nga mouban ko niya sa pagbisita og usa ka biyuda nga nanginahanglan. Miingon siya nga iya kong gikinahanglan.

Dihang naghulat ko sa iyang paghapit, naglibug ko. Nahibalo ko nga ang bishop may lig-on ug maalamong mga magtatambag. Ang usa inila nga huwes. Ang usa tag-iya og dakong kompanya ug usa ka umaabut nga General Authority. Ang bishop mismo mamahimo na usab nga usa ka General Authority. Nganong ang bishop miingon man sa dili eksperyensyadong priest nga, “nagkinahanglan ko sa imong tabang”?

Nan, mas nahibalo na ko karon unsa unta ang iyang isulti kanako: “Ang Ginoo nagkinahanglang manalangin kanimo.” Didto sa balay sa biyuda, nakita nako siya, sa akong katingala misulti sa babaye nga dili siya matabangan sa Simbahan hangtud nga pil-apan niya ang budget form nga iyang gibilin kaniya. Sa pagpamauli namo, dihang nakita niya ang labihan nakong katingala miingon siya, “Hal, kon makakontrolar siya sa iyang pagpanggasto, makatabang siya sa uban.”

Sa laing okasyon gikuyog ko sa akong bishop sa balay sa palahubog nga ginikanan kinsa misugo sa duha ka nahadlok nga anak nga babaye pagsugat kanamo sa pultahan. Human niya maistoryahi ang duha ka bata, nanglakaw mi ug miingon siya nako, “Dili pa nato mausab ang trahedya sa ilang kinabuhi, apan mahimo silang mobati nga ang Ginoo nahigugma nila.”

Sa laing gabii gidala ko niya sa balay sa tawo nga wala na magsimba sulod sa katuigan. Misulti ang bishop sa dako niyang gugma kaniya ug sa dakong panginahanglan sa ward kaniya. Sa ingon og kadto wala kaayoy epekto ngadto sa tawo. Apan niadtong higayuna, ug sa matag higayon nga ang bishop modala nako, dako kini og epekto kanako.

Wala ko kahibalo kon ang bishop nag-ampo ba aron masayud kinsa nga priest ang panalanginan nga makakuyog kaniya tungod adto nga mga pagbisita. Tingali gikuyog sab niya ang uban pang mga priest sa makadaghan. Apan nahibalo ang Ginoo nga sa umaabut mahimo kong bishop nga magadapit niadtong nabugnaw sa pagtuo aron mobalik sa kainit sa ebanghelyo. Nahibalo ang Ginoo nga sa umaabut sangunan ko og responsibilidad sa priesthood sa gatusan gani sa liboan ka mga anak sa Langitnong Amahan kinsa anaa sa dakong temporal nga panginahanglan.

Mga kabatan-onan wala mo kahibalo unsang buluhaton sa priesthood nga pagserbsiyo ang giandam nga ihatag sa Ginoo kaninyo. Apan ang mas dakong hagit sa matag priesthood mao ang paghatag og espirituhanong tabang. Tanan kita gisangunan niana. Miabut kana tungod sa pagkahisakop sa usa ka korum. Miabut kana tungod sa pagkahisakop sa usa ka pamilya. Kon ang hugot nga pagtuo ni bisan kinsa sa inyong korum o pamilya giatake ni Satanas, mobati kamo og kalooy. Sama sa pag-alagad ug kalooy nga gihatag sa Samarianhon, kamo makapangalagad usab kanila uban sa makaayo nga tambal sa ilang mga samad panahon sa ilang panginahanglan.

Sa inyong pag-alagad isip full-time nga misyonaryo, adtoon ninyo ang liboan nga naa sa espirituhanong panginahanglan. Daghan, hangtud nga inyong matudloan, wala mahibalo nga sila dunay mga espirituhanong samad nga, kon dili matambalan, maghatag og walay katapusang kaalautan. Buhata ninyo ang buluhaton sa Ginoo sa pagluwas kanila. Ang Ginoo lamang ang makabugkos sa espirituhanon nilang mga samad kon ilang dawaton ang mga ordinansa nga maghatag og kinabuhing dayon.

Isip sakop sa korum, isip home teacher, ug misyonaryo, dili kamo makatabang og ayo sa espirituhanong pagkadaot hangtud ang kaugalingon ninyong pagtuo lig-on. Nagpasabut kana nga labaw pa sa pagbasa kanunay sa kasulatan ug sa pag-ampo bahin niini. Ang dinaliang pag-ampo ug kadiyot nga pagpakli sa kasulatan dili igo nga preparasyon. “Ang kasiguroan nga inyong gikinahanglan naggikan niini nga tambag sa ika 84 nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad: “Ni kamo maghunahuna sa wala pa unsa ang inyong isulti; apan mahala sa kanunay diha sa inyong mga hunahuna ang mga pulong sa kinabuhi, ug kini ihatag kaninyo niini nga takna kana nga bahin nga igahin ngadto sa matag tawo.”2

Kana nga saad maangkon lamang kon atong “mahalon” ang mga pulong sa kinabuhi ug padayon nga magbuhat niini. Ang pagmahal nga bahin niana nga kasulatan para nako usa ka pagbati mahitungod sa mga pulong. Sama pananglit, kon maningkamot kong makatabang og tawo sa nagkahinay niya nga pagtuo bahin sa balaanong tawag ni Propeta Joseph Smith, ang mga pagbati mobalik ngari nako.

Dili lang ang mga pulong gikan sa Basahon ni Mormon. Pagbati kini sa kasiguroan bahin sa kamatuoran nga moabut kon magbasa ko bisan diyutay gikan sa Basahon ni Mormon. Dili ko kasaad nga moabut kini sa tanan nga gitakbuyan sa pagduha-duha bahin ni Propeta Joseph o sa Basahon ni Mormon. Apan nahibalo ko nga si Joseph Smith ang Propeta sa Pagpahiuli. Nahibalo ko nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios kay gimahal ko kini.

Nahibalo ko tungod sa kasinatian nga makuha ninyo ang kasiguroan sa kamatuoran gikan sa Espiritu kay kini miabut man kanako. Ikaw ug ako kinahanglang aduna niana nga kasiguroan sa dili pa kamo ibutang sa Ginoo diha sa dalan sa tigbiyahe nga atong gihigugma kinsa gisamaran sa mga kaaway sa kamatuoran.

Dunay laing preparasyon nga angay natong buhaton. Tawhanon natong kinaiya ang mobaliwala lang sa kasakit sa uban. Usa kana sa mga rason nganong ang Manluluwas miagi sa ingon ka pait sa Iyang Pag-ula ug sa Iyang pagdala sa Kaugalingon sa mga kasakit ug kasub-anan sa tanang anak sa Langitnong Amahan aron mahibalo Siya unsaon sila sa pagtabang.

Bisan ang pinakamaayong mga naghupot sa priesthood sa Langitnong Amahan dili sayon nga makakab-ot niana nga sumbanan sa kalooy. Ang kalagmitan sa tawo mao ang pagkawalay pailub sa tawo kinsa dili makakita sa kamatuoran nga tin-aw para nato. Mag-amping kita nga ang atong pagkawalay pailub dili masabut isip paghimaraot o pagsalikway.

Samtang mag-andam kita sa pagtabang sa Ginoo isip Iyang mga sulugoong priesthood, anaa ang kasulatan nga mogiya kanato. Naglangkob kini sa gasa nga gikinahanglan sa atong pagpanaw, bisan asa kita ipadala sa Ginoo. Ang maayong Samarianhon duna niana nga gasa. Kinahanglan nato kana, ug gisultihan kita sa Ginoo unsaon kini sa pagpangita:

“Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, kon kamo walay gugma nga putli, kamo walay kapuslanan, kay ang gugma nga putli dili mopakyas. Busa, unong ngadto sa gugma nga putli, nga mao ang labing mahinungdanon sa tanan, kay ang tanan nga mga butang gayud mapakyas—

“Apan ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, ug kini molahutay sa kahangturan; ug bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya.

“Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo; aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios; nga kon siya moabut kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya nga mao gihapon; nga kita mahimo nga makabaton niini nga paglaum; aron mahimo kita nga putli ingon nga siya putli.”3

Akong iampo nga kita maandam sa paghatag sa bisan unsa nga priesthood nga pangalagad nga iandam sa Ginoo kanato sa atong mortal nga panaw. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran