October 2013 | Unke Ghaowon Par Patti Lagao

Unke Ghaowon Par Patti Lagao

October 2013 Maha Sammelan

Main prarthna karta hoon ki hum apne aap ko Prabhu ki sewa ke purohiti ke liye us tarah taeyaar karein ki kuch bhi kaha jaaye aur hum karein humare maranshil safar mein.

Hum sab ko ashirwaad mila hai dosron ki zimmedari se dekh bhaal ke liye. Parmeshwar ki purohiti ko rakhne ka matlab hai ki Parmeshwar zimmedari deta hai Uske bachchon ke anant jiwan ke liye. Yah sacha hai, yah ascharyejanak hai, aur kuch samay par hum khushi mahesoos kartein hai.

Yaha par aaj raat elders ke parishad adhyakshtaein sunn rahein hai jo jaantein hai ki main kya kaha raha hoon. Yah hai jo tum mein se ek ke saath hua tha. Yah tum mein se kai ke saath hua tha—aur ek se bhi ziyada baar. Anubhawein dusri ho, parantu stithi wahi.

Ek elder ki tarah pata nahi kab tumhe madad ke liye kaha jaaye. Usne abhi hi jaana ki use apni patni aur jawaan shishu ladke ko aaj us immarat jaha weh rahatey the se bagal ki dosri mein pariwartan kar rahein hai.

Usne aur uske patni ne pahale hi ek dost se pucha tha ki kya weh uske lori ko ek din ke liye istmaal kar saktein hai apne gharelu aur veyaktigat cheezon ko waha paunchane ke liye. Dost ne unhe lori ko istamaal karne ko diya. Jawaan pita ne sab kuch jo unke paas tha ko lori mein laada, magar pahale kuch minton mein, uske kamar mein dard hua. Wah dost jisne lori ko diya tha bahot hi vyast tha kaam mein mana nahi kar saka. Jawaan pita chinta mein ho gaya. Usne tum, uske elders ke parishad adhyakshta ke baare mein socha.

Us samay jab wah madad ko puchta, shaam ho gaya tha. Us din shaam ko Girjaghar sabha tha. Tumne pahale hi apni patni ko gharelu cheezon ko lekar us din madad karne ko vaada kiya tha. Tumhare bachchon ne unke saath kuch karne ko kaha tha, magar tumhare paas samay nahi tha unke saath kuch karne ko.

Tum yah bhi jaantey the ki tumhare parishad ke sadasye, khaas taur par sab se vishwaasi, weh jinhe tum humesha madad ke liye kahatey, weh bhi usi stithi mein the jaysa tum.

Prabhu ko pata tha ki tumhe musibaton ke din dekhna padega jab Usne tumhe is niyukti ko diya tha, to Usne tumhe ek kahani diya tumhe protsaahit karne ke liye. Yah ek niti katha hai bahot vyast purohiti rakhne waalon ke liye. Kabhikabhi hum dayalu Samaritan ki kahani kahatein hai. Magar yah ek mahaan purohiti ke rakhne waale ki sachchi kahani hai in vyast, musibat ke antim din ki.

Yah kahani adhik bhaar daale purohiti sewak ki kahani hai. Sirf yah yaad rakho ki tum Samaritan ho aur paadri nahi ya Levite jo ghaayal aadmi ke bagal se guzar gaya tha.

Tumne is kahani ko nahi socha hoga jab is tarah ke chonaotiyon ko jhela hoga. Magar main prarthna karta hoon ki tum dobara khushi mahesoos karoge, jab weh phir ayenge.

Hume susamachaaron mein yah nahi batlaya gaya hai ki kyun Samaritan Jerusalem ke raastey se Jericho ja raha tha. Yah ayesa nahi tha ki wah akela ghoom raha tha balki wah jaanta tha ki chor bechaare ko intazaar kar rahe the. Wah khaas safar par tha, aur socha, ki uske paas sawari tha tel aur daakhras bhi.

Prabhu ke shabdon mein Samaritan, jab usne ghaayal aadmi ko dekha, ruka kyunki “uske paas daya tha.”

Daya ko sirf mahesoos nahi kiya, usne madad kiya. Humesha kahani ke matlab ko samjho:

“Aur [usne] uske paas aakar uske ghaaoun par tel aur dakhras baandh kar patti bandhi, aur apne sawari par chadh kar saraaye mein le gaya, aur uski sewa atal ki.

“Aur dusre din usne do dinaar nikaal kar saraaye ke maalik ko diye, aur kaha, iski sewa atal karna, aur jo kuch tera aur lagega, wah main lautne par tujhe bhar dunga.”1

Tum aur purohiti ke rakhne waalon ko niyukti ko karne ke liye kam se kam teen vishwaas hona chahiye. Pahala, Prabhu tumhe dega, agar tum mangoge, daya ka wah ahesaas jo Woh mahesoos karta hai zarooratmand ke liye. Dosra, Wah dosron ko bhejega, saraaye ke maalik ke tarah, tumhare saath sewa mein madad ke liye. Aur teesra, Prabhu, dayalu Samaritan ki tarah, aur zyaada fal dega unko jo zaroorat padhne par madad kartein hai.

Tum parishad adhyakshtaon ne ek se bhi zyada baar yeh vishwaas se kiya hai. Tumne dosre Prabhu ke purohiti rakhne waalon ko madad ke liye kaha hai, jaantey hue ki weh daya ke saath karenge. Tum dare nahi unse puchne ko jo pahale bhi madad kar chukein the kyunki tumhe pata tha ki weh daya ko asaani se mahesoos kartein hai. Tum unse puchtey ho, yah jaantey hue ki unhonne pahale bhi Prabhu ke daya ko mahesoos kiya tha jab unhonne madad karne ko chuna tha. Tumne kuch pahale se hi vyast ko chunna tha, jaantey hue ki jitna zyaada balidaan weh denge, utna hi zyaada daya Prabhu unhe dega. Jinhonne pahale bhi madad kiya tha ne Uddhaarkarta ke mahaan abhaar ko mahesoos kiya tha.

Tumhe prerna mili hogi kisi ko lori mein cheez rakhne aur utaarne ki madad ko lene ke liye. Ek neta ki tarah tum apne parishad sadasyon aur unke parivaaron ko achchie tarah jaante ho. Prabhu unhe bahot achchie tarah se jaantey hai.

Wah jaanta hai ki kis ki patni ne khushi ko mahesoos kiya tha kyunki uske pati ne samay par wah kiya tha jo use zaroori tha uske dekhbhaal ke liye karna. Wah jaanta hai ki kaun se bachchon ko ashirwaad milega apne pita ko ek baar phir madad karne jaane dekh kar ya agar bachchon ko yah mahesoos ho ki unhe zyaada zaroori hai unke pita ki us din unke saath samay ko bitane ke liye. Magar Use yah bhi pata hai ki kise nimantaran ki zaroorat hai sewa ke liye magar us tarah ka vyakti naho jo madad karna pasand karta ya chahata hai.

Tum apne parishad ke sadasyon ko bahot achchie tarah se nahi jaantey hoge, magar Parmeshwar jaanta hai. To, jo tumne kai baar kiya hai, tumne prarthna kiya hai yah jaanne ke liye ki kis se sewa ki madad ko maanga jaaye. Prabhu ko pata hai ki kise ashirwaad milega madad ko maangne se aur kis ki parivaar ko ashirwaad nahi milega jis se pucha na gaya ho. Yah pratikaran hai jo tum apne liye asha kar saktey ho jab tum purohiti mein aage badhtey ho.

Maine yah hote dekha jab main ek jawaan purush tha. Main pratham sahayak tha paadri parishad ka. Bishop ne mujhe mere ghar par ek din phone kiya. Usne kaha ki wah mujhe apne saath ek bahot zarooratmand vidhwa ko bhent karne le jaana chahata tha. Usne kaha ki use meri zaroorat thi.

Jab main uska intazaar kar raha tha mujhe pick karne ke liye, main musibat mein hua. Mujhe pata tha ki bishop ke paas mazboot aur achche salahkaar the. Ek jaane maane jajh the. Dosre ke paas badi kampani thi aur baad mein Maha Adhyakshta ban saktey the. Bishop khudh hi kis din Maha Adhyakshta ki sewa kar saktey the. Kyun bishop ek bina anubhav ke paadri ko, “Uski madad ke liye kahe raha tha”?

Ab, mujhe pata hai ki wah mujhse kya kahega: “Prabhu tumhe ashirwaad dena chahate hai.” Vidhwa ke ghar par, maine us dekha, meri aschariye mein, mahila se kaha ki use Girjaghar se koi madad nahi milega jab tak wah us kharch ke form ko bhar nahi deti jo use pahale diya gaya tha. Jab hum ghar laut rahe the, jab usne dekhna ki main kitna achambhe mein tha, usne meri ashcharye ko dekha aur has kar kaha, “Hal, jab wah apne kharch mein sudhaar layegi, wah dosron ki madad kar sakegi.”

Ek dosre stithi main mere bishop ne mujhe apne sang ek maata-pita ke ghar le gaye jo dono sharabi the jinhone apne do dari hui choti ladkiyon ko humse milne darwaaze par bheja. Do choti ladkiyon se kuch baatein karne ke baad, wah meri or mudha aur mujh se kaha, “Hum unki jiwan ke ghatnaon ko abhi badal nahi saktey, magar weh mahesoos kar saktein hai ki Prabhu unhe prem karta hai.”

Ek shaam usne mujhe ek ghar ke aadmi ke paas le gaya jo kai saalon se girjaghar nahi aaya tha. Bishop ne batlaya ki wah use kitna prem karta tha aur ward ko uski kitni zaroorat thi. Us aadmi par uska bahot asar nahi pada. Magar us samay, aur sabhi samay jab bishop ne mujhe apne sang le gaya, uska mujh par bahot prabhaao hua.

Koi tarika nahi tha jis se mujhe pata lag sakta ki kya bishop ne prarthna kiya tha yah jaanne ke liye ki kis paadri ko uske saath us bhent par jaane ka ashirwaad mile. Usne kai baar dosre padriyon ko apne saath le gaya hoga. Magar Prabhu ko pata tha ki main kisi din bishop banunga Unko amantrit karke jinke vishwaas susamachaar mein aane ke liye kam tha jaha unke vishwaas mazboot ho saktein the. Prabhu ko pata tha ki kisi din mujhe purohiti ki zimmedari ko diya jayega Swarg ke Pita ke sao aur hazaaron bachchon ke liye jinhein bahot shaaririk madad ki zaroorat tha.

Tum jawaan purush nahi jaan saktey ho kya purohiti ki kaarye ki sewa Prabhu tumhare liye taeyaar kar rahein hai. Magar sabhi purohiti ko zyaada chunaoti hai ki dhaarmik madad karein. Hum sab ko yah zimmedaari mili hai. Yah zimmedaari parishad ke sadasye hone se milta hai. Yah parivaar ke sadasye hone se milta hai. Agar tumhare parishad ya parivaar ke kisi ki vishwaas ko Shaetaan ne hamla kiya hai, tum daya mahesoos karoge. Usi tarah ki sewa aur daya ka jaese Samaritan ne kiya tha, tum bhi unki dekhrekh ke daoraan unke ghaaon mein chaangaai ke dawa ko unki zaroorat ke samay lagaaoge.

Tumhare pure-samay ki parchaar sewa mein, tum bahot dhaarmik zarooratmand hazaron logon ke paas jaaoge. Kai log, jab tak tum unhe sikhlaaoge nahi, jaanenge nahi ki unke paas dhaarmik ghaao hai, dawa nahi ki gayi, khushi nahi milegi. Tum Prabhu ke kaarye ko karoge unko bachane ke liye. Sir Prabhu hi unke ghaawon ko bhar saktein hai jab weh anant jiwan tak ke liye siddhaanton ko swikaar karein.

Parishad sadasye hone se, gharelu shikshak hone se, aur prachaarak hone se, tum logon ki madad nahi kar saktey dhaarmik nuksaan ko banane mein jab tak ki tumhari khudh ki vishwaas mazboot na ho. Is ka matlab susamachaar ko humesha padhne aur unpar prarthna karne se bhi zyaada karna hoga. Prarthna us samay par aur kuch susamachaaron ko padhne se taeyaari ke liye kam hai. Madad jiska tumhe zaroorat hoga Doctrine aur Covenants ke 84th bhaag ke salaah se praapt hoga: “ki hume wah pahale se nahi sochna chahiye ki hume kya kahana hai, magar apne mann mein humesha apne jiwan ke shabdon ko sochna chahiye, aur phir hume wah bhaag milega usi samay jab hume zaroorat hoga.”2

Yah vaada hume mil sakta hai agar hum sirf jiwan ke shabdon aur use humesha karne ki “par sochein”. Susamachaar par sochne se maine shabdon ko mahesoos karna sikha hai. Ek baar, jab main kisi ko madad karne ki koshish karne gaya jisko apna ya apni vishwaas ko Bhavishyevakta Joseph Smith ke divye niyukti ke baare mein upar-niche hote dekha tha, mujhe bhi mahesoos hua.

Yah sirf Mormon ki Dharamshaastra ke shabd nahi hai. Yah sachchaai ke vishwaas ka ahesaas hai jo milti hai jab main kabhi bhi Mormon ki Dharamshaastra ke kuch linon ko padhata hoon. Main vaada kar nahi sakta ki jinhein Bhavishyevakta Joseph ya Mormon ki Dharamshaastra ke baare mein sankha hoga. Magar main jaanta hoon ki Joseph Smith Punaharsthaapna ka Bhavishyevakta hai. Main jaanta hoon ki Mormon ki Dharamshaastra Parmeshwar ki vaani hai kyunki maine us par socha hai.

Main anubhav se jaanta hoon ki tum Aatma se sachchaai ki vishwaas ko pa saktey ho kyunki mujhe is tarah praapt hua hai. Tumhare aur mere paas ayesa vishwaas hona chahiye Prabhu ko humein ek yaatri jise hum prem kartey hai jo sachchaai ki virodhiyon se zakhmi hua hai ki tarah banane se pahale.

Yaha par ek aur taeyaari hai jo hume karna chahiye. Yah insaan ki khaasiyat hai ki wah dosre ki peeda ko nahi samajhta. Yah ek kaaran hai ki Uddhaakarta kyun itna sab kuch ko kiya tha Apne Praeschit ko batlaane ke liye aur Apne Khud ke upar Swarg ke Pita ko sabhi bachchon ke dukh aur takleefon ko lena taaki Wah jaane ki usse Use kaese madad kare.

Swarg ke Pita ke maranshil purohiti ke rakhne waale sabhi daya ke kaarye ko puri sthar tak asaani se nahi kartein hai. Humare insaani jhukaao ka adhir unke saath hona chahiye jo sachchaai ko nahi dekh paatey jo hume asaani se dikh jaata hai. Hume saaodhaan rahana chahiye ki humare adhir ninda ya nikaar ki tarah nahi dikhta hai.

Jab hum Prabhu ko madad Uske purohiti sewakon ki tarah taeyaar hokar kartein hain, yaha susamachaar hai hume maargdarshan dene ke liye. Us mein wah uphaar hai jo hume safar ke liye zaroori hai, jaha kahi bhi Prabhu humein bheje. Dayalu Samaritan ke paas wah uphaar hai. Hume uski zaroorat hai, aur Prabhu ne batlaya hai ki hum kis tarah pa saktein hai:

“Isliye mere priye bandhuon, agar tumhare paas uddaarta nahi hai tab tum kuch bhi nahi ho, kyunki uddaarta kabhi asafal nahi hoti. Isliye uddaarta ko karte raho, jo sabse badh kar hai, kyunki anye baatein asafal hongi—

“Parantu uddarta Masih ka sachcha prem aur chirasthaai hai; aur yah antim din ko jiske paas milega, uska bhala hoga.

“Isliye mere priye bandhuwon, apne hriday ko sampurn shakti ke dwara is prem mein paripurn hone ke liye Pita se prarthna karo jisse ki Usne un logon ko den mein diya hai jo ki uske Putra Ishu Masih ke sachche anugami hai; jisse ki jab Wah prakat hoga tab hum bhi usi ke samaan honge kyunki hum uska wastawik rup dekh sakeinge; jisse ki hume yah asha praapt hoti aur hum usi prakaar nirmal kiye jaaenge jaese ki swanye nirmal hai.”3

Main prarthna karta hoon ki hum apne aap ko Prabhu ki sewa ke purohiti ke liye us tarah taeyaar karein ki kuch bhi kaha jaaye aur hum karein humare maranshil safar mein. Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivran

    1. Luke 10:33–35.

    2. Doctrine and Covenants 84:85.

    3. Moroni 7:46–48.