Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Siya ang Mitawag aron sa Pagpahayag sa Iyang Pulong

Siya ang Mitawag aron sa Pagpahayag sa Iyang Pulong

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Kon kamo mapaubsanon, masulundon, ug mopatalinghug sa tingog sa Espiritu, makaplagan ninyo ang dakong kalipay sa inyong pagserbisyo isip misyonaryo.

Dihang gi-sustain ako isip usa ka General Authority sa miaging Abril, nagserbisyo ko isip presidente sa misyon sa India. Akong naobserbahan ang gisulti sa laing kanhi presidente sa misyon ngari kanako: “Ang mga misyonaryo niini nga Simbahan talagsaon kaayo.”1

Usa sa kinamaayohan nga misyonaryo nga kauban namo ni Sister Funk sa pagserbisyo mao si Elder Pokhrel gikan sa Nepal. Human namiyembro sa simbahan sulod lang sa duha ka tuig, gitawag siya nga moserbisyo sa India Bangalore Mission, nga Iningles og sinultihan nga misyon. Moingon siya ninyo nga wala kaayo siya kaandam. Masabtan kana. Wala siya makakita og misyonaryo hangtud nahimo siya nga misyonaryo kay wala may nagserbisyo nga batan-ong mga misyonaryo sa Nepal. Dili kaayo siya makabasa og Iningles aron masabtan ang mga instruksyon nga gisukip sa iyang tawag. Dihang mireport siya sa missionary training center, imbis magdala og nindot nga slacks, puti nga polo, ug mga necktie, nag-impaki siya, sa giingon niya, “lima ka paresan sa maong nga karsones, duha ka T-shirt, ug daghang gel para sa buhok.”2

Bisan og duna na siyay tukmang sinina, miingon siya nga dili siya komportable niini sa unang pipila ka semana. Gihulagway niya kadto nga panahon sa iyang misyon: “Dili lang kay lisud ang Iningles, apan ang buhat ingon usab ka mahagiton. … Dugang pa niana, ako gigutom, gikapoy, ug gimingaw sa balay. … Bisan lisud ang kahimtang, determinado ko. Mibati ko nga huyang ug dili angayan. Mag-ampo ko niadtong higayuna alang sa tabang sa Langitnong Amahan. Sa walay pakyas, matag higayon nga mag-ampo ko, bation nako ang kahupayan.”3

Bisan kon ang misyonaryo nga buhat bag-o ug mahagiton alang kang Elder Pokhrel, miserbisyo siya nga may hugot nga pagtuo ug kamatinud-anon, nagtinguha nga makasabut ug mosunod sa iyang nakat-unan sa kasulatan, sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, ug sa iyang mga lider sa misyon. Nahimo siyang bantugang magtutudlo sa ebanghelyo—sa Iningles—ug talagsaon nga lider. Human sa iyang misyon ug nagpuyo kadiyot sa Nepal, mibalik siya sa India aron ipadayon ang iyang pag-eskwela. Sukad pagka-Enero nagserbisyo siya isip presidente sa branch sa New Delhi. Tungod sa tinuod nga pagtubo nga iyang nasinati isip misyonaryo, nagpadayon siya sa pagtampo ngadto sa tinuod nga pagtubo sa Simbahan sa India.

Sa unsang paagi nga ang usa ka batan-ong lalaki nga wala makakita og misyonaryo nahimong misyonaryo nga ingon niana ang espirituhanong kalig-on? Unsaon ninyo pagdawat og espirituhanong gahum isip misyonaryo sa pag-abli sa mga pultahan, in-box, ug kasingkasing niadtong anaa sa misyon diin inyong serbisyohan? Mao gihapon, ang mga tubag makita diha sa kasulatan ug sa mga pulong sa buhing mga propeta ug apostoles.

Dihang ang ebanghelyo unang gisangyaw didto sa England niadtong Hulyo 1837, ang Ginoo mipadayag, “Bisan kinsa ang imong ipadala diha sa akong ngalan, pinaagi sa tingog sa imong mga kaigsoonan, ang Napulog Duha, sa tarung girekomendar ug gihatagan og pagtugot pinaagi kanimo, makabaton og gahum sa pag-abli sa pultahan sa akong gingharian ngadto sa bisan diin nga nasud ikaw mopadala kanila.”4

Bisan asa kamo gipadala, bisan asa nga misyon i-assign, hibaloi nga usa ka sakop sa Napulog Duha sa tarung mirekomendar niana nga assignment ug kamo gitawag sa propeta sa Ginoo. Kamo gitawag “pinaagi sa pagpanagna, ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.”5

Ang Ginoo mihatag dayon niining mga kondisyon aron matuman kini nga saad. Miingon Siya, “Kay kon sila [nagpasabut nga ang saad matuman kon] sila [nagpasabut sa mga misyonaryo nga gipadala] [1] magpaubos sa ilang kaugalingon sa akong atubangan, ug [2] magpadayon diha sa akong pulong, ug [3] magpatalinghug sa tingog sa akong Espiritu.”6

Ang mga saad sa Ginoo klaro. Aron makabaton sa espirituhanong gahum nga gikinahanglan sa pag-abli sa pultahan sa gingharian sa Dios diha sa nasud diin kamo gipadala, kinahanglang magpaubos kamo, magmasulundon, ug magbaton og katakus sa pagpaminaw ug pagsunod sa Espiritu.

Kini nga mga kinaiya dunay kalabutan sa usag usa. Kon kamo mapainubsanon, gusto mo nga magmasulundon. Kon kamo masulundon, mabati ninyo ang Espiritu. Ang Espiritu importante, kay, sama sa gitudlo ni Presidente Ezra Taft Benson, “Kon wala ang Espiritu, dili gyud ka molampus bisan pa sa imong talento ug abilidad.”7

Isip presidente sa misyon, kanunay nakong giinterbyu ang mga misyonaryo nga nanlimbasug tungod kay dili pa sila limpyo sa hingpit. Nagpuyo sila nga mas ubos sa ilang espiritwal nga potensyal. Bisan unsa pa nila ka kugihan o unsa ka maayo ang ilang gihimo, wala nila mabati ang kalinaw ug wala makatagamtam sa hingpit nga pakig-uban sa Espiritu Santo hangtud nga sila nagpaubos sa ilang kaugalingon, hingpit nga naghinulsol, ug nakabaton sa grasya ug kalooy sa Manluluwas.

Ang Ginoo mitudlo sa Iyang mga sulugoon nga magmapainubsanon tungod kay ang proseso sa espirituhanong pagkaayo nagsugod sa mapainubsanong kasingkasing. Hunahunaa ang maayong butang nga gikan sa gidugmok [broken] nga butang: Ang yuta dugmukon [broken] aron tamnan og trigo. Ang trigo dugmukon [broken] aron himoong pan. Ang pan pikas-pikason [broken] aron himoong simbolo sa sakrament. Kon ang usa ka tawo nga naghinulsol moambit sa sakrament nga may mapainubsanon [broken] nga kasingkasing ug mahinulsulong espiritu, siya mamaayo.8 Kon kita maghinulsol ug mamaayo pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, daghan pa kita og mahalad sa Manluluwas kon kita moserbisyo Kaniya. “Oo, duol ngadto kaniya, ug ihalad ang inyong tibuok nga mga kalag ingon nga usa ka paghalad ngadto kaniya.”9

Kon kamo nabug-atan sa sala ug kinahanglang maghinulsol, palihug himoa dayon. Dihang ang Manluluwas miayo sa mga masakiton, Siya kanunay nga modapit nila sa pagbangon. Ang kasulatan nagrekord nga gihimo nila kini diha-diha dayon.10 Aron mamaayo sa inyong espirituhanong sakit, palihug dawata ang Iyang pagdapit nga mobangon. Sa walay paglangan, pakigsulti sa inyong bishop, presidente sa branch, o presidente sa misyon ug sugdi ang paghinulsol karon.

Ang makaayo nga gahum sa Pag-ula magdala og kalinaw sa inyong kalag ug magpabatyag kaninyo sa Balaang Espiritu. Ang sakripisyo sa Manluluwas dili masukod, apan ang atong mga sala, bisan og daghan ug grabe, mahimong maihap ug makumpisal, masalikway ug mapasaylo. “Ug unsa ka dako ang iyang hingpit nga kalipay diha sa kalag nga naghinulsol11

Kini nga saad diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad gamhanan: “Himoa ang hiyas nga modayan-dayan sa inyong hunahuna nga walay paghunong; unya ang imong pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios.”12 Kon kamo nagpuyo sa mahiyason nga kinabuhi, bation ninyo ang malinawon nga pagsalig sa inyong kahimtang atubangan sa Dios ug ang gahum sa Espiritu mag-uban kaninyo.13

Ang uban nga mas bag-ong mga miyembro sa Simbahan o bag-ohay nga mibalik sa pagkaaktibo tingali moingon, “Karon takus na ko ug dunay tinguha nga moserbisyo, apan wala ko masayud kon ako duna bay igong kahibalo.” Niadtong Abril si Presidente Thomas S. Monson mitudlo kanato, “Ang kahibalo sa kamatuoran ug ang mga tubag sa atong importanting mga pangutana moabut kanato kon kita magmasulundon sa mga sugo sa Dios.”14 Pagkamakahupay niini nga masayud nga pinaagi sa atong kamasulundon kita makabaton og kahibalo.

Ang uban tingali mobati nga sila dunay limitado nga mga talento, abilidad, o kasinatian nga mahatag. Kon kamo dunay ingon niana nga problema, hinumdumi ang kasinatian ni Elder Pokhrel. Pangandam kutob sa inyong mahimo, ug hibaloi nga ang atong Langitnong Amahan mopalambo sa inyong kamapaubsanon ug masulundong mga paningkamot. Si Elder Richard G. Scott mihatag niining makapadasig nga tambag: “Kon kita mosunod sa mga sugo sa Ginoo ug moserbisyo sa Iyang mga anak sa dili hinakog nga paagi, ang natural nga sangputanan mao ang gahum sa Dios—gahum sa pagbuhat og mas daghan kay sa mabuhat nato sa atong kaugalingon. Ang atong mga panabut, mga talento, atong mga abilidad mapalapdan tungod kay makadawat kita og kusog ug gahum gikan sa Ginoo.”15

Kon kamo mosalig sa Ginoo ug sa Iyang kaayo, ang Makagagahum nga Dios mopanalangin sa Iyang mga anak pinaagi kaninyo.16 Si Elder Hollings gikan sa Nevada nakakat-on niana sa bag-o pa siya sa misyon. Pagkasunod adlaw sa iyang pag-abut sa India, mibiyahe siya uban ni Sister Funk ug nako ngadto sa Rajahmundry, iyang unang area. Nianang hapona si Elder Hollings ug si Elder Ganaparam mibisita sa usa ka miyembro sa Simbahan ug sa iyang inahan. Ang inahan gusto nga makat-on sa Simbahan kay nakita niya kon sa unsang paagi nga ang ebanghelyo nakapanalangin sa kinabuhi sa iyang anak nga babaye. Si Sister Funk mikuyog nila aron sa pag-fellowship. Tungod kay ang leksyon itudlo sa Iningles ug ang inahan Telugu ang sinultihan, usa ka brother sa branch ang anaa didto aron mohubad sa gitudlo.

Ang assignment ni Elder Hollings sa iyang kinaunahang pagtudlo mao ang pagtudlo sa Unang Panan-awon, gamit ang mga pulong ni Propeta Joseph. Nianang higayuna sa leksyon, milingi siya ni Sister Funk ug nangutana, “Isulti ba ni nako ang matag pulong?” nahibalo nga hubaron kini.

Mitubag siya, “Isulti ang matag pulong niini aron ang Espiritu makapamatuod sa imong isulti.”

Dihang kining bag-o nga misyonaryo matinud-anon nga mitudlo sa Unang Panan-awon, gamit ang mga pulong sa Propeta, ang panagway sa sister nausab. Ang mga luha miagas. Dihang nahuman na ni Elder Hollings kanang mahimayaong mensahe ug sa wala pa mahubad ang iyang gisulti, naghilak ang sister nga mihangyo sa iyang lumad nga pinulongan, “Mahimo ba ko nga magpabunyag? Ug mahimo ba nga tudloan ninyo ang akong anak nga lalaki?”

Akong batan-ong mga isigka-sulugoon, ang mga pultahan ug kasingkasing abli kada adlaw sa mensahe sa ebanghelyo—mensahe nga nagdala og paglaum ug kalinaw ug kalipay ngadto sa mga anak sa Dios sa tibuok kalibutan. Kon kamo mapaubsanon, masulundon, ug mopatalinghug sa tingog sa Espiritu, makaplagan ninyo ang dakong kalipay sa inyong pagserbisyo isip misyonaryo.17 Pagkatalagsaon nga panahon nga mahimong misyonaryo—panahon nga gipadali sa Ginoo ang Iyang buhat!

Ako mosaksi sa atong Manluluwas ug sa Iyang “balaang mando18 nga “busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran.19 Kini mao ang Iyang Simbahan. Siya ang nangulo niini pinaagi sa buhi nga mga propeta ug mga apostoles. Unyang taud-taud, ang Unang Kapangulohan motudlo nato. Unta kita “dali sa pagpaniid,”20 sama ni Mormon, aron kon moabut ang tawag, kita takus ug makapahayag uban sa gahum sa Espiritu: “Tan-awa, ako usa ka tinun-an ni Jesukristo, ang Anak sa Dios. Ako iyang gitawag aron sa pagpahayag sa iyang pulong diha sa iyang mga katawhan, aron sila unta makabaton og kinabuhi nga walay katapusan.”21 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. Personal nga pakigsultihanay ni Dennis C. Brimhall, presidente sa Kentucky Louisville Mission, 2005–8.

  2. Ashish Pokhrel, “My Name Is Ashish Pokhrel and This Is My Story,” (wala mamantala nga personal nga kasaysayan, Sept. 2011).

  3. Pokhrel, “My Name Is Ashish Pokhrel.”

  4. Doktrina ug mga Pakigsaad 112:21.

  5. Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5.

  6. Doktrina ug mga Pakigsaad 112:22.

  7. Ezra Taft Benson, sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa Misyonaryo nga Pag-alagad (2004), 214.

  8. Mga ideya nga gikuha gikan sa pakigpulong ni Elder Jeffrey R. Holland sa Bountiful Utah North Stake conference, Hunyo 8–9, 2013.

  9. Omni 1:26.

  10. Tan-awa sa Marcos 5:41–42; Juan 5:8–9.

  11. Doktrina ug mga Pakigsaad 18:13.

  12. Doktrina ug mga Pakigsaad 121:45.

  13. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:46.

  14. Thomas S. Monson, “Ang Pagkamasulundon Makahatag og Panalangin,” Liahona, Mayo 2013, 89.

  15. Richard G. Scott, “Alang sa Kalinaw sa Panimalay,” Liahona, Mayo 2013, 30.

  16. Sa paghulagway unsay buhaton sa daghang bag-ong mga misyonaryo, si Elder Russell M. Nelson miingon: “Buhaton nila ang naandang buluhaton sa mga misyonaryo. Ilang isangyaw ang ebanghelyo! Ilang panalanginan ang mga anak sa Makagagahum nga Dios!” (“Pahimusli ang Panahon,” Liahona, Mayo 2013, 45).

  17. Tan-awa sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, v.

  18. Thomas S. Monson, “ Dali, Tanang Anak sa Dios,” Liahona, Mayo 2013, 66.

  19. Mateo 28:19.

  20. Mormon 1:2.

  21. 3 Nephi 5:13.