Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Dali, Pakig-uban Kanamo

Dali, Pakig-uban Kanamo

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Bisan unsa pa ang inyong mga kahimtang, kasaysayang personal, o kalig-on sa inyong pagpamatuod, dunay luna alang kaninyo niini nga Simbahan.

Dunay usa ka tawo nga nagdamgo nga naa siya sa lapad nga hawanan diin ang tanang relihiyon sa kalibutan nagpundok. Iyang nakita nga ang matag relihiyon ingon og makaagni ug bililhon.

Nakita niya ang buotang magtiayon nga nagrepresentar sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nangutana, “Unsay inyong gi-require sa inyong mga miyembro?”

Kami walay gi-require bisan unsa,” sila mitubag. “Apan naghangyo ang Ginoo nga among ipahinungod ang tanan.”

Gipasabut dayon sa magtiayon ang bahin sa mga calling sa Simbahan, home ug visiting teaching, full-time nga misyon, sinemana nga family home evening, buhat sa templo, welfare ug tawhanong pagserbisyo, ug mga assignment sa pagtudlo.

“Bayaran ba ninyo ang mga tawo sa ilang tanang gibuhat?” nangutana ang tawo.

“Dili,” pasabut sa magtiayon. “Sila mohalad sa ilang panahon nga libre.”

“Usab,” ingon ang magtiayon, “matag unom ka bulan ang among mga miyembro sa Simbahan sa katapusan sa semana motambong o motan-aw sa 10 ka oras nga kinatibuk-ang komperensya.”

“Napulo ka oras nga mamulong ang mga tawo?” nakalitan ang tawo.

“Unya ang inyong sinemana nga pagsimba? Unsa man kadugay?”

“Tulo ka oras, kada Dominggo!”

“Mao ba,” miingon ang tawo. “Buhaton ba gayud sa mga miyembro sa inyong simbahan ang tanan ninyong gisulti?”

“Kana ug daghan pa. Wala pa man gani namo masulti ang family history, mga youth camp, debosyonal, pagtuon sa kasulatan, mga leadership training, mga kalihokan sa kabatan-onan, sayo sa buntag nga seminary, paglimpyo sa Simbahan, ug siyempre duna pay balaod sa Ginoo bahin sa maayong panglawas, ang binulan nga puasa aron pagtabang sa mga kabus, ug ang ikapulo.”

Miingon ang tawo, “Naglibug na ko. Nganong gusto man nga magpamiyembro ang tawo sa ingon niana nga simbahan?”

Mipahiyom ang magtiayon ug miingon, “Abi namo nga dili na lang gyud ka mangutana.”

Nganong Magpamiyembro man ang Tawo sa Ingon Niana nga Simbahan?

Sa usa ka panahon nga daghan sa mga simbahan sa kalibutan ang nakasinati og pagkunhod sa ilang gidaghanon, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw— bisan gamay ra kon itandi sa uban—usa sa pinakapaspas nga naglambo nga simbahan sa kalibutan. Pagka-Septyembre 2013 ang Simbahan dunay sobra sa 15 milyones ka miyembro sa tibuok kalibutan.

Daghang rason kon ngano, apan mahimo bang motanyag ko og pipila niini?

Ang Simbahan sa Manluluwas

Una, kini nga Simbahan gipahiuli sa atong panahon ni Jesukristo Mismo. Dinhi inyong makita ang awtoridad sa paglihok pinaagi sa Iyang ngalan—pagbunyag alang sa kapasayloan sa sala, pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo, ug pagbugkos dinhi sa yuta ug sa langit.1

Kadtong nagpamiyembro niining Simbahan nahigugma sa Manluluwas nga si Jesukristo ug gusto silang mosunod Kaniya. Nalipay sila sa kahibalo nga ang Dios namulong sa tawo pag-usab. Dihang nadawat nila ang sagradong mga ordinansa sa priesthood ug mihimo og mga pakigsaad sa Dios, mabati nila ang Iyang gahum sa ilang kinabuhi.2 Kon mosulod na sila sa balaang templo, bation nila nga anaa sila sa Iyang presensya. Kon mobasa sila sa balaang kasulatan3 ug magsunod sa pagtulun-an sa Iyang mga propeta, mas maduol sila sa Manluluwas nga ilang gihigugma pag-ayo.

Usa ka Lig-on nga Pagtuo

Ang laing rason mao nga ang Simbahan naghatag og mga oportunidad sa paghimo og maayo.

Ang pagtuo sa Dios dalaygon, apan ang kadaghanan gusto og mas labaw pa kay sa maminaw lang sa makadasig nga wali o mangandoy sa ilang mansyon sa langit.4 Gusto nilang gamiton ang ilang pagtuo. Ilang ilulho ang ilang mga manggas ug moapil niining talagsaong kawsa.

Ug mao kana ang mahitabo kon mouban sila kanato—duna silay daghang oportunidad aron molambo ang ilang mga talento, kamanggiloy-on, ug oras sa maayong mga buhat. Kay kita walay binayran nga lokal nga alagad sa tibuok kalibutang kongregasyon, ang atong mga miyembro mismo ang nangalagad. Gitawag sila pinaagi sa inspirasyon. Usahay moboluntaryo kita; usahay kita ang “iboluntaryo.” Atong nakita nga dili palas-anon ang mga buluhaton apan oportunidad sa pagtuman sa atong pakigsaad nga madasigon natong gihimo nga moserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga anak.

Gibahandi nga mga Panalangin

Ikatulong rason nganong ang tawo nagpamiyembro sa Simbahan kay ang pagsubay sa dalan sa pagkadisipulo nagdala og bililhong mga panalangin.

Atong nakita ang bunyag isip sinugdanan sa atong panaw sa pagkadisipulo. Ang inadlaw natong pakig-uban ni Jesukristo magdala og kalinaw ug katuyoan sa kinabuhi ug hingpit nga kalipay ug mahangturong kaluwasan sa kalibutang moabut.

Ang matinud-anong magasubay niini nga dalan malikay sa mga gahong, kasubo, ug mga pagmahay sa kinabuhi.

Ang kabus sa espiritu ug matinuoron makakaplag og dagkong bahandi sa kahibalo dinhi.

Kadtong nanag-antus o nagbangutan mahupay dinhi.

Kadtong nabug-atan sa sala mapasaylo, magawasnon, ug makapahulay.

Alang Niadtong Mibiya

Ang pagpangita sa kamatuoran midala sa minilyon ngadto sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Hinoon, dunay pipila nga mibiya sa Simbahan nga kaniadto ilang gihigugma.

Tingali dunay mangutana, “Kon nindot kaayo ang ebanghelyo, nganong duna may mobiya?”

Usahay atong mahunahuna nga sila tingali nasilo o tapulan o makasasala. Sa tinuod lang, dili ingon niana kasimple. Gani, dili kay usa lang ka rason ang hinungdan sa lain-laing sitwasyon.

Ang uban sa mahal natong mga miyembro sulod sa katuigan naglibug kon kinahanglan ba silang mopalayo sa Simbahan.

Niini nga Simbahan nga nagtahud gayud sa personal nga kabubut-on, nga gipahiuli sa usa ka batan-on nga nagpangutana ug nangita og tubag, atong gitahud kadtong tinuoray nga nangita sa kamatuoran. Sakit sa atong kasingkasing kon ang ilang panaw mopalayo kanila sa Simbahan nga atong gimahal ug sa kamatuoran nga atong nakit-an, apan atong gitahud ang ilang katungod sa pagsimba sa Makagagahum nga Dios sumala sa pagmando sa ilang kaugalingon nga tanlag, sama usab sa atong pag-angkon niana nga kahigayunan.5

Mga Pangutana nga Wala Matubag

Ang uban dunay mga pangutana nga wala matubag bahin sa mga butang nga nabuhat o gipanulti sa nangagi. Kana atong gidawat diin dul-an sa 200 ka tuig sa kasaysayan sa Simbahan—kauban sa walay balda nga hut-ong sa makadasig, talahuron, ug balaanong mga hitabo—dunay mga nasulti ug nabuhat nga makalibug sa tawo.

Usahay ang mga pangutana motumaw tungod kay kita wala pa sa tanang impormasyon ug nagkinahanglan kita og gamayng pailub. Kon ang tibuok kamatuoran mahibaloan na, ang mga butang nga walay pulos kanato sa una maresolba ra alang sa atong katagbawan.

Usahay dunay kalainan sa opinyon kon unsa gayud ang gipasabut niini nga mga “kamatuoran.” Ang pangutana nga nagmugna og pagduhaduha sa uban, human sa mainampingong pagsusi, makalig-on sa pagtuo sa uban.

Mga Sayop sa Dili Perpektong mga Tawo

Ug, sa hingpit nga kaprangka, dunay mga higayon nga ang mga miyembro o lider sa Simbahan makahimo og sayop. Dunay mga butang nga nasulti o nabuhat nga wala mahiuyon sa atong mga mithi, baruganan, o doktrina.

Makaingon ko nga perpekto lamang ang Simbahan kon gipadagan kini sa perpektong mga binuhat. Perpekto ang Dios, ug lunsay ang Iyang doktrina. Apan Siya naglihok pinaagi nato—dili perpekto Niyang mga anak—ug ang dili perpektong mga tawo masayop.

Sa ulohang pahina sa Basahon ni Mormon atong mabasa, “Ug karon, kon adunay mga kasaypanan kini mao ang mga sayop sa mga tawo; busa, ayaw ipanghimaraut ang mga butang sa Dios, nga kamo unta makaplagan nga walay lama sa hukmanan ni Kristo.”6

Ingon niini sukad pa sa una ug mao gihapon hangtud sa hingpit nga adlaw diin si Kristo Mismo mao ang maghari dinhi sa yuta.

Subo lang nga ang uban nangawala tungod sa sayop nga nahimo sa tawo. Apan bisan pa niini, ang mahangturong kamatuoran sa gipahiuling ebanghelyo nga anaa sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw wala mamantsahi, mokunhod, o magun-ob.

Isip Apostol ni Ginoong Jesukristo ug isip usa sa nakakita gayud sa mga council ug sa gipangbuhat niini nga Simbahan, mohatag ko sa akong balaang pagsaksi nga walay importanting mga desisyon kalabut niini nga Simbahan o sa mga miyembro niini nga gihimo nga wala magtinguha og inspirasyon, giya, ug pagtugot sa atong Mahangturong Amahan. Simbahan kini ni Jesukristo. Dili motugot ang Dios nga ang Iyang Simbahan motipas sa katuyoan niini o mapakyas sa pagtuman sa balaan niining tuyo.

Dunay Luna alang Kaninyo

Alang niadtong mipalayo sa Simbahan, moingon ko, mahal nga mga higala, may luna pa alang kaninyo dinhi.

Dali ug idugang ang inyong mga talento, gasa, ug mga kusog sa amoa. Tanan kita mas momaayo sa katapusan.

Tingali mangutana ang uban, “Apan unsaon kining akong mga pagduhaduha?”

Natural lang nga dunay mga pangutana—ang gamayng liso sa matinuorong pangutana sagad mogitib ug mohingkod sa pagkadakong kahoy sa panabut. Dunay pipila ka miyembro sa Simbahan kinsa, sa usa ka higayon, wala makasulay og seryuso o sensitibong mga pangutana. Usa sa mga katuyoan sa Simbahan mao ang pag-alima ug pag-ugmad sa liso sa pagtuo—bisan sa balason nga yuta sa pagduhaduha ug kawalay kasiguroan. Ang hugot nga pagtuo molaum sa mga butang diin dili makita diin mga tinuod.7

Busa, mga kaigsoonan—akong mga higala—palihug, duhaduhai una ang inyong pagduhaduha sa dili pa mo magduhaduha sa inyong pagtuo.8 Dili gayud nato tugutan nga himoon kitang binilanggo sa atong pagduhaduha ug ilayo kita sa diosnong gugma, kalinaw, ug gasa nga moabut pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Jesukristo.

Tingali moingon ang uban, “Dili ko haum uban kaninyo diha sa Simbahan.”

Kon inyong makita ang among kasingkasing, tingali inyong makita nga mas haum kamo kay sa inyong gihunahuna. Tingali matingala kamo nga mahibalo nga duna kami mga tinguha ug panlimbasug ug pangandoy sama sa inyoha. Ang inyong kaagi o kasinatian tingali lahi kay sa inyong nakita diha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan mahimo kana nga panalangin. Mga kaigsoonan, mga higala, gikinahanglan namo ang inyong espesyal nga mga talento ug panglantaw. Ang panaglahi sa mga tawo ug katawhan libut sa kalibutan maoy kalig-on niini nga Simbahan.

Tingali moingon ang uban, “Tingali dili ko makasunod sa inyong mga sumbanan.”

Mas dako kana nga rason nga moari kamo! Ang Simbahan gihimo sa pag-alima sa dili perpekto, sa naglisud, ug sa nagluya. Puno kini sa mga tawo kinsa nagtinguha sa tibuok nilang kasingkasing sa pagsunod sa mga sugo, bisan dili pa sila hanas niini.

Tingali moingon ang uban, “May nailhan ko sa inyong Simbahan nga tigpakaaron-ingnon. Dili gyud ko magpamiyembro sa simbahan nga dunay miyembro nga sama kaniya.”

Kon inyong hatagan og kahulugan ang tigpakaaron-ingnon isip tawo nga napakyas sa pagpakabuhi nga hingpit sa unsay iyang gituohan, niana kitang tanan tigpakaaron-ingnon. Walay usa nato ang ingon ka sama kang Kristo nga mao unta ang angay. Apan tinguha nato nga mabuntog ang atong mga sayop ug ang kalagmitan sa pagpakasala. Sa atong kasingkasing ug kalag nangandoy kita nga mas momaayo pinaagi sa tabang sa Pag-ula ni Jesukristo.

Kon kini ang inyong mga tinguha, nan bisan unsa pa ang inyong mga kahimtang, kasaysayang personal, o kalig-on sa inyong pagpamatuod, dunay luna alang kaninyo niini nga Simbahan. Dali, pakig-uban kanamo!

Dali, Pakig-uban Kanamo!

Bisan sa atong tawhanong pagkadili perpekto, masaligon ko nga makakaplag kamo dinhi niini nga Simbahan og daghang lunsay nga mga kalag nga ikatanyag niining kalibutan. Ang Simbahan ni Jesukristo ingon og nagdani sa mga mabination ug maamumahon, sa matinuoron ug kugihan.

Kon naglaum kamo nga makakita og perpektong mga tawo dinhi, masagmuyo kamo. Apan kon nangita kamo sa lunsay nga doktrina ni Kristo, sa pulong sa Dios “nga makaalim sa samaran nga kalag,”9 ug sa makabalaang impluwensya sa Espiritu Santo, nan dinhi inyo silang makit-an. Niining kapanahunan sa nagkakunhod nga pagtuo—niining kapanahunan diin daghan ang mibati nga layo sa gakos sa langit—dinhi makit-an ninyo ang mga tawo nga nagtinguhang makaila ug maduol sa Manluluwas pinaagi sa pag-alagad sa Dios ug sa isigkatawo, mao usab kamo. Dali, pakig-uban kanamo!

Buot Ba Usab Kamong Mobiya?

Nahinumdom ko sa panahon sa kinabuhi sa Manluluwas dihang daghan ang mibiya Kaniya.10 Gipangutana ni Jesus ang Iyang dose ka disipulo:

“Buot ba usab kamong mobiya kanako?

“Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami moadto? Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon.”11

Dunay mga panahon nga kinahanglan kitang motubag sa sama nga pangutana. Buot ba usab kitang mobiya? O kita ba, sama ni Pedro, nanggunit og hugot sa mga pulong sa kinabuhing dayon?

Kon nangita kamo sa kamatuoran, kahulugan, ug sa paagi aron mausab ang pagtuo ngadto sa buhat; kon nangita kamo og dapit nga mahisakop: Dali, pakig-uban kanamo!

Kon kamo mibiya sa tinuohan nga kanhi inyong gisagop: Dali balik. Pakig-uban kanamo!

Kon natintal kamo sa paghunong: Pabilin una og taud-taud. Dunay luna alang kaninyo dinhi.

Mohangyo ko sa tanan nga makabati o makabasa niining mga pulong: Dali, pakig-uban kanamo. Patalinghugi ang tawag sa malumo nga Kristo. Pas-ana ang inyong krus ug sunda Siya.12

Dali, pakig-uban kanamo! Kay dinhi inyong makaplagan ang usa ka butang nga bililhon.

Mopamatuod ko nga dinhi inyong makita ang mga pulong sa kinabuhing dayon, ang saad sa bulahang katubsanan, ug ang dalan sa kalinaw ug kalipay.

Nag-ampo ko nga ang inyong pagpangita sa kamatuoran motuhop diha sa inyong kasingkasing sa tinguha nga makig-uban kanamo. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran