Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Aao, Hamare Saath Mil Jaao

Aao, Hamare Saath Mil Jaao

October 2013 Maha Sammelan

To tumhare paristhitiyon, tumhare niji itihaas, ya tumhare gawahi ke taaqat ko nazarandaaz karke, is Girjaghar mein tumhare liye jagah hai.

Ek samay ek aadmi tha jisne sapna dekha tha ki woh ek bade kamre mein hai jahan duniya ke sabhi dharamon ke ikattha hue the. Usne pehchaana ki har ek dharm mein kuch tha jo dilchasp aur mahatvapurn tha.

Usne ek pyaare dampati se mila jo Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ke Santon ka ke pratinidhi the aur unse pucha, “Aap apne sadasyon se kya chahate hai?”

Unhonne jawaab diya, “ Humkuch nahin chahate.” “Magar Prabhu chahata hai ki hum sab kuch dein.”

Us dampati ne Girjaghar niyuktiyon, gharelu aur shikshan sandesh bhent, pure-samay ke missions, saaptaahik paarivaarik shaam sabha, mandir kaarye, kalyaan aur maanav prem ki sewaaon, aur padhaane ke zimmedaariyon ke baare mein bhi batlaya.

“Kya tum apne logon ko tankhwa dete ho in sabhi kaarye ke liye?” us aadmi ne pucha.

“Are, nahin,” un dampati ne jawaab diya. “Weh apna samay muft mein dete hai.”

“Aur,” un dampati ne kaha, “har cheh mahino mein humare Girjaghar ke sadasye ek saptaah-ant bitaate hai 10 ghante ka maha sammelan prasaaran mein upasthit hone ya dekhne ke liye.”

“Daas ghante sirf logon ko bhaashan dete dekhna?” us aadmi ne avishwaas se pucha.

“Aur tumhare saaptahik girjaghar ki sabhaaen? Kitne der ki hoti hai woh?”

“Teen ghante, har Raviwaar ko!”

“Aisa, kya,” us aadmi ne kaha. “Kya tumhare girjaghar ke sadasye vaastav mein wah karte hai jo tumne kaha?”

“Woh aur bahut kuch bhi. Humne to abhi parivaar itihaas, yuva camp, dhaarmik sabha, dharamshaastra adhyyan, netaaon ki prashikshan, yuva gatividhiyaan, jald-savere ki seminary, girjaghar ke imaaraton ko safaai karna, aur phir wahan Prabhu ka swasth rehne ka kaanoon hai, har mahine upwaas karna gareeb ki madad ke liye, aur daswa hissa bharna.”

Us aadmi ne kaha, “Ab main samjh nahi sakta. Kyun koi ayse girjaghar ka sadasye banna chahega?”

Us dampati ne muskuraya aur kaha, “Hum aasha kar rahe the tum aysa hi puchoge.”

Kyun Koi Ayse Girjaghar ka Sadasye Banna Chahega?

Ayse samay mein jab duniyabhar mein kayi girjaghar ki sadasyata ghat rahi hai, Ishu Masih ka Girjaghar Antim-din Santon ka—bhale hi chote aakar mein auron ke milaan mein—duniya ka ek tezi se badhta hua girjaghar hai. 2013 September tak duniya bhar ke Girjaghar ke ird-gird mein 15 million se bhi zyaada sadasye hai.

Is ke kayi kaaran hai, magar mai kya mai kuch batla sakta hoon?

Uddhaarkarta ka Girjaghar

Pratham, yeh Girjaghar hamare dinon mein punahsthaapit hua Khud Ishu Masih dwara. Yahan par tumhe adhikaar milega Unke naam se kaarye karne ka—baptisma karein paapon ke chama ke liye, Pavitra Aatma ke uphaar ko dene ke liye, aur dharti aur swarg mein baandhne ke liye.1

Woh log jo is Girjaghar ke sadasye bante hai Uddhaarkarta Ishu Masih se prem karte hai aur Unke jaisa banna chahate hai. Woh is gyaan par khush hote hai ki Parmeshwar phir se manushye se baate kar raha hai. Jab woh pavitra purohiti ke dharamvidhiyon ko paate hai aur Parmeshwar ke vaade karte hai, woh Unki shakti ko apne jiwan mein mehsoos karte hai.2 Jab woh pavitra mandir mein pravesh karte hai, woh Unke upasthiti mehsoos karte hai. Jab woh pavitra dhramshaastra padhte hai3 aur Unke bhavishyevaktaaon ke sikhshan par jeete hai, woh us Uddhaarkarta ke kareeb jaate hai jinse woh bahut prem karte hai.

Ek Furtila Dharm

Ek aur kaaran hai ki Girjaghar achchaai karne ke mauke deta hai.

Parmeshwar mein vishwaas karna prashansa ke laayak hai, magar kayi log sirf prerit bhaashan ko sunne ya apne upar waale imaaraton ke sapne dekhne.4 se zyaada karna chahate hai. Woh apne vishwaas ko aazmaana chahate hai. Woh puri tayyaari ke saath is prachaar ke mahaan kaarye mein shaamil hona chahate hai.

Aur yahi hota hai jab woh hamare saath jud jaate hai—unke paas kayi mauke hote hai apne bhumikaaon, jasbe, aur samay ko achche kaaryon mein lagane ke liye. Kyunki hamare paas koi tankhwa lene waala karamchaari nahin hai duniya bhar mein, hamare sadasye khud prachaar ka kaarye karte hai. Unhe prerit niyukti dwara kaarye saupe jaate hai. Kabhi kabhi hum swayeichcha yeh karte; kabhi kabhi hamein niyukt kiya jaata hai. Hum zimmedaari ko bojh nahin samajhte magar mauka samajhte hai vaadon ko pura karne ka taaki Parmeshwar aur Unke bachchon ki sewa kar sakein.

Keemti Ashirvaadein

Ek teesra kaaran kyun log Girjaghar ke sadasye bante hai yeh hai ki chelapan ka maarg keemti ashirvaadon tak pahunchata hai.

Hum chelapan ke safar mein baptisma ko shuruaat maante hai. Masih ki tarah jeene se hamein shaanti aur lakshye milta hai is jiwan mein aur bahut anand aur anant uddhaar aane waale duniya mein.

Jo is maarg ko vishwaas ke saath picha karte hai kayi galtiyon, dukhon, aur jiwan ke pachtaawe se bach jaate hai.

Mann ke deen aur hriday ke bhale log yahan par gyaan ke khazane paate hai.

Jo peedit ya dukhit hote hai yahan changaai paate hai.

Jo paap ke bojh se dabe hote hai yahan maafi, aazaadi, aur aaraam paate hai.

Woh Jo Chod Jaate Hai ke Liye

Sachchaai ki khoj ne laakhon logon ko Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ka tak pahunchaaya hai. Haalaanki, kuch ayse log bhi hai jo apne priye Girjaghar ko chod dete hai.

Shaayad koi puche, “Agar susamachaar itna ashcharyejanak hai, kyun koi ise chodega?”

Kabhi kabhi hum andaza lagate hai ki woh naaraaz ya aalsi ya paapi ho gaye hai. Vaastav mein, yeh itna saral nahin hai. Sach mein, sirf ek hi kaaran nahin jo har ek stithi mein istemaal kiya jaa sakta hai.

Hamare kuch priye sadasye saalon sangharsh karte hai is sawaal ke saath ki kya unhe khud ko Girjaghar se alag ho jaana chahiye.

Is Girjaghar mein jo ek insaan ke chunne ki shakti ko maanyata deta hai; jo ek jawaan ladke dwara punahsthaapit kiya gaya tha jisne sawaal kiya tha aur jawaab dhoondhe the, hum unka aadar karte hai jo bhale mann se sachchaai dhoondhte hai. Hum dukhi hote hai jab woh Girjaghar jisse hum pyaar kartein hai aur paayi hui sachchaai se door chale jaate hai, magar hum Param Pita Parmeshwar ki bhakti ke saobhaagye ka daawa karte hai unke vichaar aur khayalaat ke anusaar, jaise hum khud ke liye yeh saobhaagye rakhte hai.5

Na Suljhe Huwe Sawaal

Kuch log sangharsh karte hai na suljhe huwe sawaalon ke saath un cheezon ke baare mein jo kiya gaya hai ya kaha gaya hai pehle kabhi. Hum bhale mann se swikaar karte hai ki Girjaghar ke 200 saal ke itihaas mein—lambe arse ke prerit, sammaanit, aur diviye kaarye ke saath—kuch aysi baate kahi aur ki gayi hai jisse log sawaal kar saktein hai.

Kabhi kabhi sawaal uthte hai kyunki hamare paas sab jaankaari nahin hoti hai aur hamein thodi aur dhaerye ki zaroorat hoti hai. Jab baad mein puri sachchaai maaloom hoti hai, jo baat pehle hume samajh mein nahin aayi thi hamare santushti ke anusaar sulajh jaati hai.

Kabhi kabhi alag alag nazariya hota hai sahi “sachchaai” ke matlab ko lekar. Ek sawaal jo kuch logon mein sandeh utpann kar deta hai, dhyaan se jaanch karne ke baad, auron mein vishwaas ko badha sakta hai.

Apurn Logon ki Galtiyaan

Aur, agar mai sach bolun to, kayi baar the jab Girjaghar ke sadasye ya nataaon ne hi galtiyaan ki thi.Yaha par kuch aysa kaha ya kiya gaya hoga jo hamare mul, siddhaanton, ya dharam vidhi dwara nahi kiya gaya ho.

Mai sochta hoon Girjaghar tab hi sampurn hota agar use sampurn jaati chalate. Parmeshwar sampurn hai, aur Unka dharamsidhaant shudh hai. Magar Woh hamare zariye kaam karta hai—jo Unke apurn bachche hai—aur apurn log galti karte hai.

Mormon Dharamshaastra ke shirshak panne mein hum padhte hai, “Aur ab, agar koi truti hogi to woh kisi manushye ki hi hogi; isliye, Parmeshwar ki cheezon ka ninda mat karo, taaki tumhe Masih ke nyaaye-padhwi par begunaah paaya jaaye.”6

Isi tarike se hamesha hota raha hai aur hota rahega jab tak woh din na aaye jab Masih Khud is dharti par raaj karega.

Yeh bade asaobhaagye ki baat hai ki kuch log bahek gaye hai insaan ke galtiyon ke kaaran. Magar is ke baawajood, punahsthaapit susamachaar ka anant sachchaai jo Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ke Santon ka ne paya hai ko badrang, kam, ya naash nahin kiya hai.

Prabhu Ishu Masih ka Devdut hone ke naate aur is Girjaghar ke salaahkaar aur kaaryon ko khud dekhne ke baad, mai apna pavitra gawahi deta hoon ki is Girjaghar ya uske sadasyon ka koi bhi mahatvapurn nirnay bina humare Swarg ke Pita ke prerna, maargdarshan, aur ijazat se dhoondhne se praapt nahi hota hai. Yah Ishu Masih ka Girjaghar hai. Parmeshwar Apne Girjaghar ko niyukt kaarye se batkne nahi dega ya diviye anant tak pahuchne mein asafal nahi hone dega.

Yeh Kamra Aap ke Liye Hai

Un logon ke liye jinhonne khud ko Girjaghar se alag kar liya hai, mai kahata hoon ki, mere pyaare doston, ab bhi tumhare liye yahan jagah hai.

Aao aur apne gunon, uphaaron, aur achchaai ko hamare saath jod lo. Is ke parinaam hum sab behtar ho jaaenge.

Kuch log shaayad puchenge, “Magar mere sandehon ka kya?”

Bahut aam baat hai sawaal rakhna—ek beej ke sachche sawaal karne ka nateeja aksar badhkar samajhdaari ka vishaal ped hota hai. Girjaghar ke kuch sadasye hai jo, kabhi na kabhi, ayse gambheer ya narm sawaalon mein uljhe the. Girjaghar ka ek lakshye hai vishwaas ke beej ka poshan aur khyaal karna—bhale hi woh kabhi kabhi sandeh aur kamzor baalu waale zameen mein na ho. Vishwaas ka matlab hai uski aasha karna jo satya to hai parantu use dekha nahin gaya hai.7

Isliye, mere priye bhaaiyon aur bahanon—mere priye doston—kripa, pehle apne sandeh par sandeh kar apne vishwaas par sandeh karne se pehle.8 Hamein kabhi sandeh ko hamein bandi banane nahin dena chahiye aur divye prem, shaanti, aur anmol uphaar se vanchit nahin hona hai jo Prabhu Ishu Masih mein vishwaas se milta hai.

Kuch log shaayad kahenge, “Mai aap Girjaghar ke logon ke saath nahin ghul sakti.

Agar tum hamare hriday mein jhaank sakte, tab tum paaoge ki tum behtar dhang se ghul sakte ho. Tum ashcharyechakit hoge ki hamare bhi ichchaaen aur sangharsh aur aashaaen hai tumhare jaisi. Tumhara pehle ka jiwan ya paalan poshan shayad anye Antim-din Santon se alag hoga, magar woh ek ashirvaad ho sakta hai. Bhaaiyon aur bahanon, priye mitron, hamein tumhare alag alag gun aur nazariye ki zaroorat hai. Duniya bhar ke logon aur dalon ki vidhinnta is Girjaghar ki taaqat hai.

Kuch log shaayad kahenge, “Mai nahin sochta ki mai tumhare star tak ji paaunga.

Yeh toh aur ek kaaran hai aane ka! Girjaghar ko apurn, sangharsh karne waale aur thake huwon ko sudhaarne ke liye banaya gaya hai. Yeh ayse logon se bhara hai jo apne pure hriday se ichcha karte hai aagyaaon ka paalan karne ki, bhale hi woh unhe nahin jaante purn rup se.

Kuch log shaayad kahenge, “Mai aapke Girjaghar ke ek sadasye ko jaanta hoon jo ek dhongi hai. Mai kabhi aysa girjaghar nahin aa sakta jismein aysa aadmi sadasye hai.

Agar dhongi aysa insaan hai jo sampurn dhang se apne vishwaas ko nahin ji sakta, to phir sabhi dhongi hai. Hum mein se koi bhi utna Masih-jaisa nahin hai jitna hona chahiye. Magar hum ichcha karte hai hamare paap ke buraayon aur raaston ko chodne ke liye. Apne hirday aur aatma se chahtein hai ki Ishu Masih ke Praeshchit ki madad ke dwara behtar bane.

Agar yeh tumhari ichchaaen hai, phir to tumhare paristhitiyon, tumhare niji itihaas, ya tumhare gawahi ke taaqat ko nazarandaaz karke, is Girjaghar mein tumhare liye jagah hai. Aao, hamare saath mil jaao!

Aao, Hamare Saath Mil Jaao!

Hamare insaani kamzoriyon ko nazarandaaz karke, mai ashwaasan deta hoon tumhe is Girjaghar mein behtareen log milenge jo yeh duniya de sakta hai. Ishu Masih ka Girjaghar dayalu, aur dekhbhaal karne waale, bhale aur mehnati ko akarshit hai.

Agar tum aasha karte ho ki tumhe yahan sampurn log milenge, tab tumhe niraasha hogi. Magar agar tum Masih ke pavitra siddhaant, Parmeshwar ke shabd ko dhoondhoge “jo ki ghaayal hriday ko swasth karte hai,”9 and Pavitra Aatma ke saaf karne waale prabhaao ko, tab yahan tumhe milega. Kam vishwaas ke is yug mein—is yug mein jab kayi log swarg ke prem se door mehsoos karte hai—yahan tumhe ayse log milenge jo apne Uddhaarkarta ko jaanne aur kareeb jaane ki ichcha rakhte hai Parmeshwar aur saathiyon ki sewa karke, tumhare jaisa. Aao, hamare saath mil jaao!

Kya Tum Bhi Chale Jaaoge?

Mujhe woh samay yaad hai Uddhaarkarta ke jiwan mein jab kai logon ne Unka saath chod diya tha. 10 Ishu ne Apne baraah chelon se pucha:

“Kya tum bhi chale jaana chahate ho?

“Phir Simon Peter ne jawaab diya, He Prabhu, hum kiske paas jaaye? unnat jiwan ki baate to tere hi paas hai.”11

Yaha par kabhi kabhi ayesa samay aata hai jab ussi sawaal ka jawaab dena pata hai. Kya hum bhi chale jaaenge? Ya kya hum, Peter ke jaise, bhali prakaar anant jiwan ke vaani ka achran karenge?

Agar tum sachchaai, matlab, aur ek raasta vishwaas ko kaarye mein badalne ko dhoondoge; agar tum ek pehchaan ki jagah dhoondh rahe ho: Aao, hamare saath mil jaao!

Agar tumne pehle ke priye vishwaas ko chod diya hai: Aao ek baar phir. Hamare saath mil jaao!

Agar tum bahek gaye ho sab chodne ke liye: Thodi der aur ruk jaao. Yahan tumhare liye jagah hai.

Main un sab se niwedan karta hoon jo in shabdon ko sun ya padh rahe hai: Aao, hamare saath mil jaao. Aao vinamra Masih ke pukaar ko suno. Apna krus uthaao aur Unke piche ho lo.12

Aao, hamare saath mil jaao! Kyunki is girjaghar mein tumhe woh milega jo anmol hai kisi bhi daam se.

Mai gawahi deta hoon ki yahan tumhe anant jiwan ke shabd milenge, ashish bhare mukti ka vaada, aur shaanti ka raasta aur khushyaali ka.

Mai hirday se prarthna karta hoon ki tumhari khud ki sachchaai ki khoj tumhe prerit karegi aakar aur hamare saath milne ke liye. Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Dekhiye Matthew 16:18–19; Helaman 10:7.

  2. Dekhiye Doctrine and Covenants 84:20.

  3. Dekhiye 2 Nephi 33:10.

  4. Dekhiye “Have I Done Any Good?” Hymns, no. 223.

  5. DekhiyeArticles of Faith 1:11.

  6. Title page of the Book of Mormon; dekhiyeMormon 8:17.

  7. Dekhiye Hebrews 11:1; Alma 32:21.

  8. Dekhiye F. F. Bosworth, Christ the Healer (1924), 23.

  9. Jacob 2:8.

  10. DekhiyeJohn 6:66.

  11. John 6:67–68.

  12. Dekhiye Matthew 16:24.