Praleisti pagrindinę navigaciją
spalis 2013 | Ateikite, prisijunkite prie mūsų

Ateikite, prisijunkite prie mūsų

spalis 2013 Visuotinė konferencija

Nepriklausomai nuo jūsų aplinkybių, asmeninės istorijos ar liudijimo stiprumo jūsų vieta – šioje Bažnyčioje.

Kartą žmogus susapnavo esąs didelėje salėje, kur susirinko visos pasaulio religijos. Jis pamatė, kad kiekvienoje religijoje yra daug dalykų, kurie jam pasirodė pageidautini ir vertingi.

Jis sutiko malonią porą, atstovaujančią Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai ir paklausė: „Ko jūs reikalaujate iš savo narių?“

Jie atsakė: „Mes nieko nereikalaujame. Bet Viešpats mus prašo pašvęsti viską.“

Tada pora paaiškino apie Bažnyčios pašaukimus, namų ir lankomąjį mokymą, misionierišką tarnystę, kassavaitinius šeimos vakarus, šventyklos darbą, gerovės ir humanitarinę tarnystę bei pavedimus mokyti.

Žmogus paklausė: „Ar jūs mokate žmonėms už visą šį darbą?“

„Oi, ne, – paaiškino pora, – jie savanoriškai aukoja savo laiką.

Be to, kas šeši mėnesiai, – tęsė pora, – mūsų Bažnyčios nariai savaitgalį praleidžia tiesiogiai ar per transliaciją klausydami 10 valandų visuotinės konferencijos kalbų.“

„Dešimt valandų žmonės kalba? – stebėjosi žmogus.

O kiek trunka jūsų kassavaitinės bažnyčios pamaldos?“

„Tris valandas kiekvieną sekmadienį!“

„Oho, – nusistebėjo žmogus,– ar jūsų bažnyčios nariai iš tikrųjų daro tai, ką pasakojote?“

„Daro tai ir dar daugiau. Dar nepaminėjome šeimos istorijos darbo, jaunimo stovyklų, dvasinių valandėlių, Raštų studijavimo, vadovų mokymo, kassavaitinių jaunimo veiklų, ankstyvo ryto seminarijos, Bažnyčios pastatų priežiūros ir, žinoma, Viešpaties sveikatos įstatymo, kartą per mėnesį pasninkavimo vargšų labui ir dešimtinės.“

Žmogus tarė: „Aš sutrikęs. Kaip gali kas nors norėti prisijungti prie tokios bažnyčios?“

Pora nusišypsojo ir atsakė: „Tikėjomės, kad paklausite.“

Kaip gali kas nors norėti prisijungti prie tokios bažnyčios?

Tuo metu, kai visame pasaulyje daugelio bažnyčių narių skaičius žymiai mažėja, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, – nors palyginti nedidelė, – yra viena iš greičiausiai augančių bažnyčių pasaulyje. 2013 m. rugsėjo mėnesio duomenimis Bažnyčioje yra daugiau kaip 15 milijonų narių visame pasaulyje.

Taip yra dėl daugelio priežasčių, bet paminėsiu tik kelias.

Gelbėtojo Bažnyčia

Pirmiausia, šią Bažnyčią mūsų laikais atkūrė pats Jėzus Kristus. Čia jūs rasite įgaliojimą veikti Jo vardu – krikštyti, kad būtų atleistos nuodėmės, suteikti Šventosios Dvasios dovaną ir užantspauduoti žemėje ir danguje.1

Žmonės, kurie prisijungia prie šios Bažnyčios myli Gelbėtoją Jėzų Kristų ir nori sekti Juo. Jie džiaugiasi žinia, jog Dievas vėl kalba žmonijai. Priėmę šventas kunigystės apeigas ir sudarę sandoras su Dievu, jie gali jausti Jo galią savo gyvenime.2 Įžengę į šventą šventyklą jie jaučia, kad yra Jo akivaizdoje. Skaitydami Šventuosius Raštus3 ir gyvendami pagal Dievo pranašų mokymus jie artinasi prie savo mylimojo Gelbėtojo.

Aktyvus tikėjimas

Antra, Bažnyčia teikia galimybių daryti gera.

Tikėti Dievą yra pagirtina, bet dauguma žmonių nori daryti daugiau nei vien klausyti įkvepiančių pamokslų ar „svajot palaimas, kur laukia aukštai“4. Jie nori praktiškai panaudoti savo tikėjimą. Jie nori pasiraitoti rankoves ir aktyviai darbuotis šio didžio reikalo labui.

Būtent tai atsitinka, kai jie prisijungia prie mūsų – jie turi daugybę galimybių savo talentus, užuojautą ir laiką paversti gerais darbais. Kadangi viso pasaulio bendruomenėse neturime apmokamos vietinės dvasininkijos, tarnavimo darbą nariai atlieka patys. Jie pašaukiami įkvėpimu. Kartais pasisiūlome savanoriais; kartais mus paprašo būti „savanoriais“. Pavedimus laikome ne našta, o galimybėmis vykdyti džiugiai sudarytas sandoras tarnauti Dievui ir Jo vaikams.

Nuostabūs palaiminimai

Trečia, žmonės prisijungia prie Bažnyčios dėl to, kad mokinystės kelias veda prie nuostabių palaiminimų.

Krikštą laikome pradiniu savo mokinystės kelionės tašku. Mūsų kasdienis bendravimas su Jėzumi Kristumi veda prie ramybės ir prasmingumo šiame gyvenime ir nuostabaus džiaugsmo bei amžinojo išgelbėjimo ateinančiame pasaulyje.

Tie, kurie ištikimai eina šiuo keliu, išvengia daugelio spąstų, sielvartų ir apgailestavimų.

Alkstantieji dvasingumo ir teisumo čia ras didžius pažinimo lobius.

Kenčiantieji ir sielvartaujantieji čia ras gydymą.

Slegiami nuodėmių ras atleidimą, laisvę ir ramybę.

Tiems, kurie išeina

Tiesos paieškos milijonus žmonių atvedė į Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Tačiau yra ir tokių, kurie palieka Bažnyčią, kurią kadaise mylėjo.

Kas nors gali paklausti: „Jei Evangelija tokia nuostabi, tai kodėl žmonės išeina?“

Kartais manome, jog tai atsitinka dėl to, kad jie įsižeidė, tingėjo ar nusidėjo. Bet tai ne taip paprasta. Iš tikrųjų nėra vienos priežasties, kuri paaiškintų įvairias situacijas.

Kai kuriuos mūsų brangius narius ilgus metus kamuoja klausimas, ar jie turėtų atsiskirti nuo Bažnyčios.

Šioje Bažnyčioje, kurioje labai gerbiama asmeninė valios laisvė; Bažnyčioje, kuri atkurta per jaunuolį, uždavusį klausimus ir siekusį atsakymų, gerbiame tuos, kurie nuoširdžiai ieško tiesos. Labai skaudu, kada jų kelias juos nuveda nuo mūsų mylimos Bažnyčios ir rastos tiesos, bet mes gerbiame jų teisę garbinti Visagalį Dievą taip, kaip jiems liepia sąžinė, nes ir patys reikalaujame tokios privilegijos.5

Neatsakyti klausimai

Kai kuriuos kamuoja klausimai dėl to, kas buvo padaryta ar pasakyta praeityje. Atvirai pripažįstame, kad per beveik 200 Bažnyčios istorijos metų, tarp nuolatinių įkvėptų, garbingų ir dieviškų įvykių, pasitaikė ir žodžių ar poelgių, galinčių kelti žmonėms klausimų.

Kartais klausimai kyla dėl to, kad paprasčiausiai neturime visos informacijos ir tiesiog turime būti šiek tiek kantresni. Kai galiausiai bus žinoma visa tiesa, tai, kas mums buvo nesuprantama, taps visiškai aišku.

Kartais skiriasi nuomonės, ką tie „faktai“ reiškia iš tikrųjų. Klausimas, kuris vieniems sukelia abejones, nuodugniai jį ištyrus, kitiems sustiprina tikėjimą.

Netobulų žmonių klaidos

Kalbant visiškai atvirai, buvo atvejų, kada Bažnyčios nariai ir vadovai paprasčiausiai suklysdavo. Buvo žodžių ar poelgių, nesuderinamų su mūsų vertybėmis, principais ar doktrina.

Manau, kad Bažnyčia gali būti tobula tik tuo atveju, jeigu jai vadovauja tobulos esybės. Dievas yra tobulas ir Jo doktrina tyra. Bet Jis veikia per mus – netobulus savo vaikus, – o netobuli žmonės klysta.

Tituliniame Mormono Knygos puslapyje rašoma: „Ir dabar, jei yra klaidų, tai yra žmonių klaidos; todėl nesmerkite Dievo dalykų, kad būtumėte pripažinti be dėmės prieš Kristaus teismo krasę.“6

Taip visada buvo ir bus iki tobulos dienos, kada pats Kristus asmeniškai valdys žemėje.

Gaila, kad kai kurie suklupo dėl žmonių klaidų. Bet nepaisant to, amžina sugrąžintosios Evangelijos tiesa, esanti Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje, nenublanko, nesumenko ir nesužlugo.

Kaip Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalas ir tas, kuris yra matęs kaip tariasi ir veikia ši Bažnyčia, iškilmingai liudiju, kad visi šiai Bažnyčiai ar jos nariams svarbūs sprendimai priimami nuoširdžiai siekiant įkvėpimo, vadovavimo ir patvirtinimo iš mūsų Amžinojo Tėvo. Tai yra Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Dievas neleis Savo Bažnyčiai nukrypti nuo jai nurodyto kurso ar neįvykdyti savo dieviškos paskirties.

Jūsų vieta – čia

Tiems, kurie atsiskyrė nuo Bažnyčios, sakau: mano brangūs draugai, vistik jūsų vieta čia.

Ateikite ir pridėkite savo talentus, dovanas bei pastangas prie mūsiškių. Visi nuo to tapsime geresniais žmonėmis.

Kai kurie gali paklausti: „O kaip dėl mano abejonių?“

Kelti klausimus yra natūralu – iš nuoširdaus klausimo sėklelės dažnai išauga ir subręsta didžiulis supratimo medis. Nedaug yra Bažnyčioje narių, kurie kada nors nebūtų sprendę rimtų ir delikačių klausimų. Vienas iš Bažnyčios tikslų yra puoselėti ir kultivuoti tikėjimo sėklą – kartais net smėlingoje abejonių ir netikrumo dirvoje. Tikėti reiškia viltis to, kas nematoma, bet tikra.7

Todėl, mano brangūs broliai ir seserys, brangūs draugai, prašau, prieš suabejodami tikėjimu, pirma suabejokite savo abejonėmis.8 Niekada neturime leisti abejonei mus pavergti ir atskirti nuo Dievo meilės, ramybės ir dovanų, ateinančių per tikėjimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Kai kurie gali sakyti: „Aš tiesiog nepritampu prie Bažnyčios žmonių.

Jei galėtumėte pažvelgti į mūsų širdis, galbūt pamatytumėte, kad pritampate geriau nei manote. Galbūt nustebtumėte, pamatę, kad mūsų troškimai, siekiai ir viltys panašūs į jūsų. Jūsų praeitis ar auklėjimas gali atrodyti kitokie nei daugelio pastarųjų dienų šventųjų, bet tai gali būti palaiminimas. Broliai ir seserys, brangūs draugai, mums reikia jūsų unikalių talentų ir pažiūrų. Asmenybių ir grupių įvairovė visame pasaulyje yra šios Bažnyčios stiprybė.

Kai kurie gali sakyti: „Nemanau, kad galėčiau laikytis jūsų standartų.

Tai viena svarbiausių priežasčių ateiti! Bažnyčia yra skirta puoselėti netobulus, klumpančius ir išsekusius. Joje pilna žmonių, kurie visa širdimi trokšta laikytis įsakymų, nors jiems tai dar ne visai pavyko.

Kai kurie gali sakyti: „Pažįstu jūsų Bažnyčios narį, kuris veidmainiauja. Niekada neprisijungsiu prie bažnyčios, kurioje yra tokių narių.

Jei veidmainiu vadinate žmogų, kuriam nepavyksta tobulai laikytis to, kuo jis tiki, tada mes visi veidmainiai. Nė vienas iš mūsų nesame toks panašus į Kristų, koks turėtume būti. Bet mes karštai trokštame nugalėti savo ydas ir polinkį nusidėti. Padedami Jėzaus Kristaus Apmokėjimo, mes visa širdimi ir siela trokštame tapti geresni.

Jei to trokštate, tada nepriklausomai nuo jūsų aplinkybių, asmeninės istorijos, ar liudijimo stiprumo jūsų vieta – šioje Bažnyčioje. Ateikite, prisijunkite prie mūsų!

Ateikite, prisijunkite prie mūsų!

Nepaisant žmogiškų netobulumų, esu tikras, jog tarp šios Bažnyčios narių rasite gražiausių sielų, kokios tik yra pasaulyje. Atrodo, kad Jėzaus Kristaus Bažnyčia traukia gerus, rūpestingus, sąžiningus ir darbščius.

Jei tikėsitės čia rasti tobulų žmonių, nusivilsite. Bet jei ieškote tyros Kristaus doktrinos, Dievo žodžio, „kuris gydo sužeistą sielą“9, ir Šventosios Dvasios šventinančios įtakos, čia tai rasite. Šiame blėstančio tikėjimo laikotarpyje, laikotarpyje, kai tiek daug žmonių jaučiasi nutolę nuo Dievo meilės – čia rasite žmones, kurie trokšta pažinti Gelbėtoją ir artintis prie Jo tarnaudami Dievui ir artimui taip, kaip ir jūs. Ateikite, prisijunkite prie mūsų!

Ar ir jūs pasitrauksite?

Prisimenu Gelbėtojo gyvenimo laikotarpį, kai daugelis Jį paliko.10 Jėzus paklausė savo dvylikos mokinių:

„Ar ir jūs pasitrauksite?“

„Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“11

Kartais ir mums tenka atsakyti į tą klausimą. Ar ir mes pasitrauksime? Ar kaip Petras tvirtai laikysimės amžinojo gyvenimo žodžių?

Jei ieškote tiesos, prasmės ir būdo paversti tikėjimą darbais; jei ieškote savo vietos, ateikite, prisijunkite prie mūsų!

Jei esate palikę tikėjimą, kurį kadaise priėmėte, sugrįžkite. Prisijunkite prie mūsų!

Jei jaučiate pagundą pasitraukti, dar pasilikite. Jūsų vieta – čia.

Visus, kurie girdi ar skaito šiuos žodžius, prašau, ateikite, prisijunkite prie mūsų; ateikite, atsiliepkite į švelnaus Kristaus kvietimą; paimkite savo kryžių ir sekite Juo.12

Ateikite, prisijunkite prie mūsų! Nes čia rasite tai, kas brangiau už viską.

Liudiju, kad čia rasite amžinojo gyvenimo žodžius, palaiminto išpirkimo pažadą, kelią į ramybę ir laimę.

Karštai meldžiu, kad tiesos paieškos sukeltų jūsų širdyje troškimą ateiti ir prisijungti prie mūsų. Šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodasPaslėpti nuorodas