Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Sa Kanunay Naggunit

Sa Kanunay Naggunit

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Unta kita sa kanunay naggunit sa gunitanan nga puthaw paingon ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan.

Ang akong amahan makahinumdom sa adlaw, bisan sa oras, nga ang iyang pamilya—amahan, inahan, ug upat ka anak—mibiya sa Simbahan, kadaghanan wala na makabalik niini nga kinabuhi. Siya 13 anyos, usa ka deacon, ug niadtong panahona ang mga pamilya motambong sa Sunday School inigka-buntag ug dayon sa miting sa sakrament inigka-hapon. Usa ka nindot nga adlaw sa tingpamulak, gikan sa buntag nga simba sa Dominggo ug human sa pagdungan og paniudto, ang iyang inahan miduol sa iyang amahan ug nangutana lang, “Mahal, moadto ba kita sa miting sa sakrament karong hapon, o isuroy ang atong pamilya sa probinsya?”

Ang ideya nga duna pay kapilian kay sa miting sa sakrament wala gayud mosantup sa hunahuna sa akong amahan, apan siya ug ang tulo ka tin-edyer niyang mga igsoon naglingkod ug naminaw og maayo. Kanang Dominggo sa hapon nga pagsuroy-suroy sa probinsya tingali usa ka makalingaw nga kalihokan sa pamilya, apan kanang gamay nga desisyon ang sinugdanan sa bag-ong padulngan nga sa kaulahian mipalayo sa iyang pamilya sa Simbahan uban sa kaluwasan, seguridad, ug mga panalangin niini ngadto sa lahi nga dalan.

Isip leksyon niadtong sa atong panahon nga tingali matintal sa pagpili sa lahi nga dalan, ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Lehi mipakigbahin og usa ka panan-awon sa iyang pamilya diin siya “nakakita og dili maihap nga mga pundok sa mga katawhan, kadaghanan kanila mipadayon paingon ngadto sa unahan, nga unta sila makaabut sa dalan paingon ngadto sa kahoy diin [siya] nagbarug.

“Ug … sila miduol, ug misugod sa pagsubay sa dalan paingon sa kahoy.

“Ug … dihay mitungha nga usa ka gabon sa kangitngit; … hangtud nga sila kinsa misugod sa pagsubay sa agianan nangawala sa ilang agianan, nga sila nangasaag ug nangawala.”1

Nakakita dayon si Lehi og ikaduhang grupo nga “mipadayon paingon sa unahan, ug sila miduol ug migunit sa tumoy sa gunitanan nga puthaw; ug sila mipadayon paingon sa unahan lahus sa gabon sa kangitngit, nanggunit sa gunitanan nga puthaw, hangtud nga sila miabut ug mikaon sa bunga sa kahoy.” Makaguol kay, “human sila makakaon sa bunga sa kahoy sila mitan-aw sa palibut ingon og sila nangaulaw” tungod niadtong anaa sa “usa ka dako ug lapad nga gambalay” nga “ang ilang mga kinaiya ingon og nagbiay-biay ug nagtulisok sa ilang mga tudlo paingon ngadto kanila kinsa miabut … ug mikaon sa bunga.” Dayon kini nga mga tawo “nangahulog ngadto sa gidili nga mga dalan ug nangawala.”2 Wala sila makahimo, o tingali dili andam, sa paglahutay sa katapusan.

Apan, dunay ikatulong grupo nga dili lang malampuson nga miabut sa kahoy sa kinabuhi; sila sa kaulahian wala mawala. Kanila, ang kasulatan nag-ingon nga sila mipadayon “paingon sa unahan, sa kanunay naggunit sa gunitanan nga puthaw, hangtud nga sila miabut ug natumba ug mikaon sa bunga sa kahoy.”3 Ang gunitanan nga puthaw alang niining grupo sa mga tawo mao lang ang kaluwasan ug seguridad nga ilang makit-an, ug kanunay sila nga naggunit; wala gayud sila mobuhi, alang sa usa ka butang nga ingon ka yano sama sa Dominggo sa hapon nga suroy-suroy sa probinsya.

Bahin niining grupo sa mga tawo, si Elder David A. Bednar mitudlo: “Ang importante nga pulong niining bersikulo mao ang ‘sa kanunay naggunit’ sa gunitanan nga puthaw. … Tingali kining ikatulo nga grupo sa mga tawo kanunay nga nagbasa ug nagtuon ug nagsiksik sa mga pulong ni Kristo. … Kini ang grupo nga paningkamutan ninyo ug nako nga apilan.”4

Kita kinsa mga miyembro sa Simbahan sa Dios karon mihimo og mga pakigsaad nga mosunod ni Jesukristo ug motuman sa mga sugo sa Dios. Panahon sa bunyag nakigsaad kita nga mobarug isip saksi sa Manluluwas,5 motabang sa maluyahon ug nanginahanglan,6 motuman sa mga sugo sa Dios, ug maghinulsol kon gikinahanglan, kay sama sa gitudlo ni Apostol Pablo, “Sanglit nakasala man ang tanan, ug [nakabsan] sa himaya sa Dios.”7

Matag semana kita dunay oportunidad nga motambong sa miting sa sakrament, diin atong mabag-o ang atong mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa pan ug tubig sa ordinansa sa sakrament. Kining yano nga buhat nagtugot nato nga sa makausa mosaad sa atong kaugalingon nga mosunod ni Jesukristo ug maghinulsol kon kita makasala. Ang saad sa Dios agig balus mao ang Iyang Espiritu isip giya ug proteksyon.

Gikan sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, ang atong mga misyonaryo nagtudlo nga ang pagpadayag ug pagpamatuod moabut kon kita motambong sa atong mga miting sa Simbahan sa Dominggo: “Samtang kita motambong sa mga tulumanon sa Simbahan ug dungan nga mosimba, kita nagpalig-on sa usag usa. Kita mabag-o pinaagi sa atong pagpakig-uban sa mga higala ug pamilya. Ang atong hugot nga pagtuo malig-on samtang kita magtuon sa mga kasulatan ug magkat-on pa kabahin sa gipahiuli nga ebanghelyo.”8

Tingali dunay mangutana nganong dunay tulo ka managlahi nga miting sa Dominggo ug nganong kinahanglanon ang matag usa niini? Tan-awon nato og kadiyot kining tulo ka miting:

  • Ang miting sa sakrament naghatag og oportunidad sa pag-apil sa ordinansa sa sakrament. Kita mobag-o sa atong mga pakigsaad, modawat sa nagkakusog nga pagbati sa Espiritu, ug batunan ang dugang nga mga panalangin nga matudloan ug malamdagan sa Espiritu Santo.

  • Ang Sunday School nagtugot nato nga “motudlo sa usag usa sa doktrina sa gingharian,”9 nga ang tanan “makadawat og kaayohan ug maglipay nga maghiusa.”10 Ang dakong gahum ug personal nga kalinaw moabut kon kita nakasabut sa mga doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo.

  • Ang mga miting sa priesthood mao ang panahon alang sa kalalakin-an ug sa young men nga “makakat-on sa [ilang] katungdanan”11 ug “matudloan nga labaw sa hingpit,”12 ug ang miting sa Relief Society naghatag sa kababayen-an sa Simbahan og oportunidad sa “pagpalambo sa ilang pagtuo …, paglig-on sa [ilang] pamilya ug panimalay, ug pagtabang sa nanginahanglan.”13

Ingon man usab, ang atong young women ug mga bata dunay ilang kaugalingong miting ug klase diin tudloan sila sa ebanghelyo samtang nangandam sila alang sa importante nga mga responsibilidad nga moabut nila. Sa matag usa niining talagsaon nga mga miting, kita makakat-on sa doktrina, makabati sa Espiritu, ug makaserbisyo sa usag usa. Samtang dunay mga eksepsyon tungod sa gilay-on, pletehan, o panglawas, maningkamot kita nga motambong sa tanan natong miting sa Dominggo. Ako mosaad nga ang mga panalangin sa kalipay ug kalinaw moabut gikan sa pagsimba atol sa atong tulo ka oras nga miting sa Dominggo.

Ang among pamilya mipasalig nga motambong kanunay sa among mga miting sa Dominggo. Among nakita nga nakapalig-on kini sa among pagtuo ug nakapalawom sa among pagsabut sa ebanghelyo. Among nasayran nga nindot ang among gibati sa among desisyon nga motambong sa mga miting sa Simbahan, ilabi na kon kami mopauli ug mopadayon sa pagbalaan sa Igpapahulay. Motambong gani kami sa tanan namong miting sa Dominggo bisan kon nagbakasyon kami o nagbiyahe. Usa sa among mga anak nga babaye bag-ohay lang misulat nga misimba siya sa siyudad nga iyang gibyahian ug midugang, “Oo, Pa, mitambong ko sa tulo ka miting sa Dominggo.” Nasayud kami nga napanalanginan siya alang niining matarung nga desisyon.

Kita dunay daghang pagpili nga himoon kon unsaon nato pagbalaan ang adlawng Igpapahulay. Sa kanunay dunay pipila ka “maayong” kalihokan nga kinahanglang isakripisyo alang sa mas maayong pagpili nga motambong sa miting sa Simbahan. Gani sa pagkatinuod usa kini ka paagi nga ang yawa “motikas sa [atong] mga kalag, ug modala [kanato nga mabinantayon].”14 Gamiton niya ang “maayo” nga mga kalihokan isip puli sa “mas maayo” o gani sa “labing maayo” nga mga kalihokan.15

Ang kanunayng paggunit sa gunitanan nga puthaw nagpasabut nga kita motambong sa tanan natong miting sa Dominggo: miting sa sakrament, Sunday School, ug mga miting sa priesthood o Relief Society. Ang atong mga bata ug mga batan-on motambong sa ilang mga miting sa Primary, Young Men, ug Young Women. Dili kita mopili kon hain nga miting ang atong tambungan. Kita mohupot sa pulong sa Dios pinaagi sa pagsimba ug pagtambong sa atong mga miting sa Igpapahulay.

Ang kanunayng paggunit sa gunitanan nga puthaw nagpasabut nga maningkamot kita sa pagtuman sa tanang sugo sa Dios, nga dunay matag adlaw nga personal ug pamilya nga pag-ampo, ug pagtuon sa kasulatan.

Ang kanunayng paggunit kabahin sa doktrina ni Kristo sama sa gitudlo diha sa Basahon ni Mormon. Kita nagpalambo sa atong pagtuo ni Jesukristo, naghinulsol sa atong mga sala, nag-usab sa atong kasingkasing, ug dayon mosunod Niya ngadto sa tubig sa bunyag ug modawat sa gasa sa Espiritu Santo, nga nagsilbing giya ug maghuhupay. Ug dayon, sama sa gitudlo ni Nephi, kita “mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo” hangtud sa katapusan sa atong kinabuhi.16

Mga kaigsoonan, kita usa ka katawhan sa pakigsaad. Kita andam sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad, ug ang gisaad nga panalangin mao nga atong madawat ang “tanan nga [iya] sa Amahan.”17 Kon kita kanunay naggunit sa gunitanan nga puthaw pinaagi sa pagtuman sa atong mga pakigsaad, kita lig-unon sa pagbuntog sa mga tintasyon ug sa kakuyaw sa kalibutan. Kita makapanaw niining mortal nga kinabuhi uban sa tanan niining mga hagit hangtud makab-ot nato ang bunga nga “labing bililhon ug labing madanihon labaw sa tanang uban nga mga bunga.”18

Ang akong amahan swerte nga naminyo og buotan nga babaye nga midasig niya sa pagbalik sa simbahan dihang batan-on pa siya ug nagsugod pag-usab sa paglambo diha sa dalan. Ang ilang matinud-anong kinabuhi mipanalangin sa ilang mga anak, sa sunod henerasyon nga mga apo, ug karon mga apo sa tuhod.

Ingon nga ang yanong desisyon nga motambong o dili sa usa sa ilang miting sa pagsimba sa adlawng Igpapahulay nakahimo og kalainan sa kinabuhi sa pamilya sa akong mga apohan, ang atong matag adlaw nga mga desisyon dako og epekto sa atong kinabuhi. Ang ingon og gamay nga desisyon sama sa motambong ba o dili sa miting sa sakrament dunay dako, gani mahangturon, nga mga sangputanan.

Unta atong pilion nga magmakugihon ug maangkon ang mahinungdanong mga panalangin ug proteksyon nga nagagikan sa pagtigum ug pagtuman sa mga pakigsaad. Unta kita sa kanunay naggunit sa gunitanan nga puthaw paingon ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan mao ang akong pag-ampo diha sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran