Praleisti pagrindinę navigaciją
spalis 2013 | Amžinas pasekmes turintys sprendimai

Amžinas pasekmes turintys sprendimai

spalis 2013 Visuotinė konferencija

Išmintingas naudojimasis savo laisve priimti sprendimus yra lemtingas mūsų dvasiniam augimui dabar ir amžinybėje.

Mano brangūs broliai ir seserys, kiekvieną dieną priimame sprendimus. Prezidentas Tomas S. Monsonas mus mokė, kad „sprendimai nulemia likimą“.1 Išmintingas naudojimasis savo laisve priimti sprendimus yra lemtingas mūsų dvasiniam augimui dabar ir amžinybėje. Niekada nesame per jauni mokytis ar per seni keistis. Jūsų troškimas mokytis ir keistis kyla iš Dievo duoto siekio amžinai tobulėti.2 Kiekviena diena atneša galimybę priimti amžinas pasekmes turinčius sprendimus.

Esame amžinos esybės – dvasiniai dangiškųjų gimdytojų vaikai. Biblija byloja, jog „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą <…> vyrą ir moterį sukūrė juos“.3 Neseniai girdėjau vaikų chorą giedant mėgstamą giesmę „Dievo vaikas aš“.4 Pagalvojau: „Kodėl nesu girdėjęs, kad ją dažnai giedotų ištikimos mamos ir tėvai?“ Argi ne visi esame Dievo vaikai? Iš tikrųjų nė vienas iš mūsų negali liautis būti Dievo vaiku!

Kaip Dievo vaikai, turėtume mylėti Jį visa savo širdimi ir siela, net labiau nei mylime savo žemiškus tėvus.5 Savo aplinkinius turėtume mylėti kaip brolius ir seseris. Nėra įsakymų, didesnių už šiuos.6 Visada turime gerbti žmogaus gyvybę kiekviename iš daugelio jos tarpsnių.

Raštai moko, kad kūnas ir dvasia yra žmogaus siela.7 Kaip dvilypė esybė, kiekvienas iš jūsų galite dėkoti Dievui už Jo neįkainojamas jūsų kūno ir dvasios dovanas.

Žmogaus kūnas

Dirbdamas gydytoju išmokau didžiai gerbti žmogaus kūną. Dievo sukurtas kaip dovana jums, jis yra absoliučiai nuostabus! Pagalvokite apie akis, galinčias matyti, apie ausis, galinčias girdėti, apie pirštus, galinčius jausti visus nuostabius aplink esančius daiktus. Jūsų smegenys įgalina jus mokytis, mąstyti, svarstyti. Jūsų širdis nenuilsdama dirba dieną ir naktį jums apie tai negalvojant.8

Jūsų kūnas pats apsisaugo. Skausmas kyla kaip įspėjimas, kad kažkas negerai ir reikia atkreipti dėmesį. Kartais ištinka infekcinės ligos ir tada gaminasi antikūnai, kurie stiprina jūsų imunitetą infekcijoms.

Jūsų kūnas pats gydosi. Įpjovimai ir sumušimai užgyja. Lūžę kaulai gali vėl tapti stiprūs. Pateikiau vos kelis pavyzdžius apie daugelį nuostabių Dievo duotų mūsų kūno savybių.

Tačiau, regis, kiekvienoje šeimoje, jei ne kiekviename žmoguje, yra sveikatos aplinkybių, reikalaujančių ypatingo dėmesio.9 Viešpats nurodė, kaip elgtis su tokiais iššūkiais. Jis sakė: „Aš duodu žmonėms silpnumą, kad jie būtų nuolankūs; <…> nes jeigu jie nusižemina <…> ir tiki mane, tada aš jų silpnumą paversiu jų stiprybe.“10

Dažnai nuostabios dvasios būna apgyvendintos netobuluose kūnuose.11 Tokio kūno dovana gali sustiprinti šeimą, kai gimdytojai ir broliai bei seserys noriai prisitaiko prie vaiko, gimusio su ypatingais poreikiais.

Senėjimas taip pat yra Dievo dovana, kaip ir mirtis. Neišvengiama jūsų fizinio kūno mirtis yra būtina ypatingam Dievo laimės planui.12 Kodėl? Nes mirtis leis jūsų dvasiai grįžti namo pas Jį.13 Turint omenyje amžinybę, priešlaikinė mirtis yra tik tiems, kurie nepasiruošę susitikti su Dievu.

Kadangi jūsų kūnas yra toks svarbus Dievo amžinajame plane, nenuostabu, kad apaštalas Paulius jį apibūdino kaip Dievo šventyklą.14 Kiekvieną kartą žvelgdami į veidrodį žvelkite į savo kūną kaip į šventyklą. Ši tiesa – dėkinga širdimi kasdien prisimenama – gali teigiamai veikti jūsų sprendimus dėl to, kaip rūpinsitės savo kūnu ir kaip jį naudosite. O šie sprendimai nulems jūsų likimą. Kaip tai gali būti? Nes jūsų kūnas yra jūsų dvasios šventykla ir tai, kaip naudojate savo kūną, veikia jūsų dvasią. Pavyzdžiui, jūsų likimą gali nulemti tokie sprendimai:

 • Kaip pasirinksite rūpintis ir naudoti savo kūną?

 • Kokias dvasines savybes pasirinksite išsiugdyti?

Žmogaus dvasia

Jūsų dvasia yra amžina esybė. Viešpats sakė savo pranašui Abraomui: „Tu buvai išrinktas prieš tau gimstant.“15 Panašiai Viešpats kalbėjo Jeremijui16 ir daugeliui kitų.17 Tai Jis pasakė net apie jus.18

Jūsų Dangiškasis Tėvas pažįsta jus labai seniai. Jus, kaip savo sūnų ar dukrą, Jis išrinko ateiti į žemę būtent šiuo laiku, kad būtumėte šio didžio darbo žemėje vadovai.19 Jūs buvote išrinkti nedėl savo fizinių, bet dėl savo dvasinių savybių, tokių kaip drąsa, narsa, dora širdis, tiesos troškimas, išminties troškimas ir troškimas tarnauti kitiems.

Kai kurias tas savybes išsiugdėte ikimirtingajame gyvenime. Kitas galite išsiugdyti čia žemėje20 atkakliai jų siekdami.21

Labai svarbi dvasinė savybė yra savidrausmė – galia protu valdyti savo potraukius. Savidrausmė ugdo stiprią sąžinę. O sąžinė nulemia jūsų moralines reakcijas sunkiose, gundančiose ir varginančiose aplinkybėse. Pasninkavimas padeda jūsų dvasiai nugalėti jūsų fizinius potraukius. Pasninkaujant lengiau gauti dangaus pagalbą, nes pasninkas sustiprina mūsų maldas. Kodėl mums reikia savidrausmės? Dievas apdovanojo mus stipriais potraukiais valgyti ir mylėti, kurie yra būti žmonijai išgyventi.22 Kai savo potraukius išlaikome Dievo įstatymų ribose, galime mėgautis ilgesniu gyvenimu, didesne meile ir tobulu džiaugsmu.23

Tad nenuostabu, jog dauguma pagundų nuklysti nuo Dievo laimės plano kyla dėl neteisingo tų svarbių Dievo duotų potraukių panaudojimo. Kontroliuoti savo potraukius ne visada lengva. Nė vienas jų nevaldome tobulai.24 Pasitaiko klaidelių, klaidų ir nuodėmių. Ką galime padaryti tada? Galime iš jų mokytis ir nuoširdžiai atgailauti.25

Galime pakeisti savo elgesį. Galime pakeisti pačius norus. Kaip? Yra tik vienas kelias. Tikras pasikeitimas – ilgalaikis pasikeitimas – gali įvykti tik per gydančią, apvalančią ir įgalinančią Jėzaus Kristaus Apmokėjimo galią.26 Jis myli jus – kiekvieną iš jūsų!27 Jis leidžia jums naudotis Jo galia, kai laikotės Jo įsakymų uoliai, nuoširdžiai ir tiksliai. Tai taip paprasta ir tikra. Jėzaus Kristaus Evangelija yrakeitimosi Evangelija!28

Stipri žmogaus dvasia, kontroliuojanti kūno potraukius, valdo emocijas ir aistras, bet nevergauja joms. Tokia laisvė dvasiai yra būtina kaip deguonis kūnui! Išsivadavimas iš vergavimo sau yra tikrasis išsilaisvinimas!29

Esame laisvi „pasirinkti laisvę ir amžinąjį gyvenimą <…> arba pasirinkti nelaisvę ir mirtį.30 Kai renkamės aukštesnį kelią į laisvę ir amžinąjį gyvenimą, tas kelias apima santuoką.31 Pastarųjų dienų šventieji skelbia, kad „santuoka tarp vyro ir moters yra paskirta Dievo ir kad šeima yra Kūrėjo plano Jo vaikų amžinajam likimui šerdis“. Taip pat žinome, kad „lytis yra esminė asmens ikimirtingojo, mirtingojo ir būsimo amžino savitumo bei paskirties charakteristika“.32

Santuoka tarp vyro ir moters yra viena iš pagrindinių Viešpaties doktrinų ir labai svarbi amžinajam Dievo planui. Santuoka tarp vyro ir moters yra Dievo būdas žemę ir dangų pripildyti gyvybės. Jei norime būti tikrai laimingi, nevalia dieviškos santuokos modelio perdaryti, neteisingai suprasti ar neteisingai interpretuoti.33 Dieviškas santuokos modelis saugo šventą dauginimosi galią ir teisingo santuokinio artumo džiaugsmą.34 Žinome, kad Adomas ir Ieva buvo Dievo sutuokti prieš jiems patiriant vyro ir žmonos suartėjimo džiaugsmą.35

Mūsų laikais vyriausybės santuokos apsaugai ypač didelį dėmesį skiria todėl, kad stiprios šeimos yra geriausias būdas rūpintis augančios kartos sveikata, išsilavinimu, gerove ir klestėjimu.36 Bet vyriausybes, joms rašant, perrašant ir vykdant įstatymus, labai veikia visuomenės tendencijos ir pasaulio filosofijos. Nepriklausomai nuo to, kokie bus nustatyti civiliniai įstatymai, Viešpaties doktrina dėl santuokos ir moralumo negali pasikeisti.37 Atminkite: nuodėmė, net žmonių įteisinta, Dievo akyse vis tiek yra nuodėmė!

Nors turime stengtis būti tokie pat geri ir gailestingi kaip Gelbėtojas, nors turime gerbti visų Dievo vaikų teises ir jausmus, negalime pakeisti Jo doktrinos. Mums neduota ją keisti. Jo doktrina mums duota tam, kad studijuotume, suprastume ir gyventume pagal ją.

Gelbėtojo gyvenimo būdas yra geras. Jis apima skaistybę iki santuokos ir visišką ištikimybę santuokoje.38 Viešpaties gyvenimo būdas yra vienintelis būdas patirti ilgalaikę laimę. Jo gyvenimo būdas atneša ilgalaikę paguodą bei ramybę mums ir mūsų namams. O svarbiausia, kad Jo gyvenimo būdas veda mus namo pas Jį ir mūsų Dangiškąjį Tėvą į amžinąjį gyvenimą ir išaukštinimą.39 Tai yra pati Dievo darbo ir šlovės esmė.40

Mano brangūs broliai ir seserys, kiekvieną dieną priimame sprendimus, o mūsų sprendimai lemia mūsų likimą. Vieną dieną visi stosime prieš Dievo teismą.41 Visi turėsime asmeniškai kalbėti su Jėzumi Kristumi.42 Turėsime atsakyti už tai, kaip nusprendėme naudoti savo kūną, savo dvasines savybes ir kaip gerbėme Dievo nustatytą santuokos ir šeimos tvarką. Nuoširdžiai meldžiu, kad kasdien išmintingai priimtume amžinas pasekmes turinčius sprendimus, Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodasPaslėpti nuorodas

  Išnašos

  1. Thomas S. Monson, “Decisions Determine Destiny” (Church Educational System fireside, Nov. 6, 2005), 3; speeches.byu.edu.

  2. Amžinojo tobulėjimo idėją gerai išreiškė V. V. Felpsas savo giesmėje „If You Could Hie to Kolob“ (Hymns, no. 284).

  3. Pradžios 1:27; t. p. žr. Kolosiečiams 3:10; Almos 18:34; Etero 3:15; Mozės 6:9.

  4. „Dievo vaikas aš“, Giesmės ir vaikų dainos, p. 58.

  5. Žr. Mato 10:37.

  6. Žr. Morkaus 12:30–31.

  7. Žr. Doktrinos ir Sandorų 88:15.

  8. Jūsų kūne vyksta ir kiti Dievo nustatyti procesai. Mūsų gyvavimui reikalingos tokios medžiagos kaip natris, kalis, kalcis ir tokie junginiai kaip vanduo, gliukozė ir baltymai. Mūsų kūnas sąveikauja su dujomis: deguonimi ir anglies dioksidu. Jis gamina hormonus, pvz., insuliną, adrenaliną ir tyroksiną. Šių ir daugelio kitų dedamųjų kiekis mūsų kūne automatiškai reguliuojasi neviršydamas tam tikrų ribų. Tarp liaukų ir kūno yra savitarpio reguliavimo ryšys. Pavyzdžiui, po smegenimis esanti hipofizės liauka gamina hormoną, stimuliuojantį antinksčių, gaminančių antinksčių hormonus, veiklą. Padidėjęs antinksčių hormonų kiekis savo ruožtu slopina hipofizės hormonų išsiskyrimą ir atvirkščiai. Jūsų kūno temperatūra išlieka normalios (maždaug 37˚C) temperatūros nepriklausomai nuo to, ar jūs ekvatoriuje, ar Šiaurės ašigalyje.

  9. Kai kurie veiksniai yra akivaizdūs, kiti paslėpti; kai kurie yra paveldimi, kiti ne. Kai kurie žmonės turi polinkį į onkologines ligas, kiti į alergijas ir t. t. Kiekvienas galime žinoti savo silpnas vietas ir nuolankiai mokytis iš Viešpaties, kad Jis mūsų silpnybes paverstų stiprybėmis.

  10. Etero 12:27.

  11. Kai kurie veiksniai nedings iki prisikėlimo, kada „viskas bus atstatyta į savo deramą ir tobulą pavidalą“ (Almos 40:23).

  12. Žr. Almos 42:8.

  13. Psalmistas rašė: „Viešpaties akyse brangi yra šventųjų mirtis“ (Psalmių 116:15, žr. Biblija, Vilnius: Tikėjimo Žodis, 1999). Mirtis yra brangi, nes šventiesiems tai yra sugrįžimas pas Viešpatį.

  14. 1 Korintiečiams 3:16; t. p. žr. 6:19.

  15. Abraomo 3:23.

  16. Žr. Jeremijo 1:5.

  17. Žr. Almos 13:2–3.

  18. Žr. Doktrinos ir Sandorų 138:55–56.

  19. Žr. Almos 13:2–3; Doktrinos ir Sandorų 138:38–57.

  20. Tikėjimo, dorybės, pažinimo, susivaldymo, kantrybės, broliško maloningumo, dievotumo, tikrosios meilės, nuolankumo ir stropumo savybės yra Dievo dovanos, kurias galime ugdyti savyje arba įgyti (Doktrinos ir Sandorų 4:6). Dėkingumas yra dar viena savybė, kurią galima išsiugdyti. Dėkingumas veikia mūsų charakterį ir produktyvumą. Atgimę iš Dievo galime su dėkingumu priimti Jo atvaizdą (žr. Almos 5:14).

  21. Žr. 1 Korintiečiams 12; 14:1–12; Moronio 10:8–19; Doktrinos ir Sandorų 46:10–29.

  22. Kai kurie per daug valgo. „Persivalgymas pasiekė epidemijos mastą visame pasaulyje – kasmet mažiausiai 2,8 milijonai žmonių miršta nuo viršsvorio“ („10 Facts on Obesity,“ World Health Organization, Mar. 2013, www.who.int/features/factfiles/obesity/en). Kiti valgo per mažai. Anoreksija ir bulimija suniokojo daugelio žmonių gyvenimus, santuokas ir šeimas. Kai kurie pasiduoda Kūrėjo uždraustiems seksualiniams potraukiams. Paaiškinimą galime rasti Handbook 2: Administering the Church, kur sakoma: „Viešpaties skaistybės įstatymas reiškia susilaikymą nuo seksualinių santykių iki teisėtos santuokos ir ištikimybę santuokoje. <…> Svetimavimas, ištvirkavimas, homoseksualūs ar lesbietiški santykiai ir bet kokie kitokie nešventi ir nenatūralūs veiksmai yra nuodėmingi.“ <…> „Homoseksualus elgesys pažeidžia Dievo įsakymus, prieštarauja žmonių seksualumo paskirčiai ir neleidžia gauti palaiminimų, glūdinčių šeimyniniame gyvenime ir išgelbstinčiose Evangelijos apeigose.  <…> Pasisakydama prieš homoseksualų elgesį Bažnyčia atjaučia ir gerbia žmones, kurie turi potraukį tai pačiai lyčiai“ ([2010], 21.4.5; 21.4.6).

  23. Žr. 1 Korintiečiams 6:9–20; Jokūbo 1:25–27; Doktrinos ir Sandorų 130:20–21. Visada turime atminti, kad žmonės yra tam, kad galėtų džiaugtis (2 Nefio 2:25).

  24. Mirtingumas, pasak Raštų, yra išbandymų laikotarpis: „Tuo išmėginsime juos, kad pamatytume, ar jie darys viską, ką Viešpats, jų Dievas, jiems įsakys“ (Abraomo 3:25).

  25. Žr. Mozijo 4:10; Almos 39:9; Helamano 15:7. Handbook 2 yra toks teiginys: „Per nuoširdžią atgailą homoseksualus elgesys gali būti atleistas“ (21.4.6).

  26. Per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą ir per paklusnumą Evangelijos principams visa žmonija gali būti išgelbėta (žr. Doktrinų ir Sandorų 138:4; Tikėjimo Teiginių 1:3).

  27. Žr. Etero 12:33–34; Moronio 8:17.

  28. Žr. Mozijo 5:2; Almos 5:12–14.

  29. Žr. Romiečiams 8:13–17; Galatams 5:13–25; Doktrinos ir Sandorų 88:86.

  30. 2 Nefio 2:27.

  31. Žr. Doktrinos ir Sandorų 131:1–4.

  32. „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ .

  33. Žr. Mato 19:4–6; Mozijo 29:26–27; Helamano 5:2.

  34. Kiekvienas žmogus gimsta su unikaliu chromosomų ir DNR rinkiniu. DNR yra molekulė, kurioje užkoduota genetinė informacija, pagal kurią auga ir funkcionuoja gyvos lastelės. Kiekvieno žmogaus DNR atsiranda susijungus tėvo ir motinos DNR, kad būtų sukurtas naujas kūnas – tėvo, motinos ir vaiko bendrystė.

  35. Žr. Pradžios 2:24–25; 3:20–21; 4:1–2, 25.

  36. Daktaras Patrikas F. Feiganas rašė: „Nepakeičiama statybinė plyta, nuo kurios priklauso ekonominis statusas, yra susituokusių tėvų šeima – ypač turinti vaikų – kiekvieną savaitę lankanti bažnyčią. <…> Kiekviena santuoka sukuria naują šeimą, nepriklausomą ekonominį padalinį, kuris uždirba, leidžia, taupo ir investuoja pajamas“ („The Family GDP: How Marriage and Fertility Drive the Economy,“ The Family in America, vol. 24, no. 2 [Spring 2010], 136).

  37. Žr. Išėjimo 20:14; Kunigų 18:22; 20:13; Pakartoto įstatymo 5:18; Mato 5:27–28; Morkaus 10:19; Luko 18:20; Romiečiams 1:26–27; 13:9; Mozijo 13:22; 3 Nefio 12:27–28; Doktrinos ir Sandorų 42:24; 59:6.

  38. Žr. Gordon B. Hinckley, “This Thing Was Not Done in a Corner,” Ensign, Nov. 1996, 49.

  39. Žr. Doktrinos ir Sandorų 14:7.

  40. Žr. Mozės 1:39.

  41. Žr. 2 Nefio 9:41, 46; Mozijo 16:10.

  42. Būsime teisiami pagal savo darbus ir širdžių troškimus (žr. Doktrinos ir Sandorų 137:9; t. p. žr. Hebrajams 4:12; Almos 18:32; Doktrinos ir Sandorų 6:16; 88:109).