Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Nahibalo Ba Kita Unsay Anaa Kanato?

Nahibalo Ba Kita Unsay Anaa Kanato?

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Kini nga mga ordinansa ug mga pakigsaad sa priesthood naghatag og agianan ngadto sa kahingpitan sa mga panalangin nga gisaad kanato sa Dios, nga nahimong posible pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas.

Diha sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles namahayag: “Ang tanan nga mga tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios.”1 Aron matuman kining kalagmitan nga mahimong dios, ang matag anak nga lalaki ug babaye sa Dios nagkinahanglan og mga ordinansa sa priesthood ug mga pakigsaad.

Nagkinahanglan kita og bunyag. Kon kita ipaunlod diha sa katubigan sa bunyag, nakigsaad kita nga modala sa ngalan ni Kristo diha kanato, kanunay nga maghinumdom Kaniya, maghupot sa Iyang mga sugo, ug magserbisyo Kaniya hangtud sa katapusan, nga unta kita sa kanunay makabaton sa Iyang Espiritu uban kanato.2

Kinahanglan nato ang gasa sa Espiritu Santo. Pinaagi niana nga ordinansa, maangkon nato ang kanunay nga pakig-uban sa Espiritu. Si Presidente Wilford Woodruff mitudlo: “Ang matag lalaki ug babaye nga nagpasakop sa simbahan sa Dios ug nabunyagan alang sa kapasayloan sa mga sala adunay katungod sa pagpadayag, may katungod sa Espiritu sa Dios, sa pagtabang kanila sa ilang mga paningkamot, sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa pagtambag sa ilang mga anak ug niadtong gitawag nga maoy magdumala. Ang Espiritu Santo dili lang para sa mga lalaki, ni sa mga apostoles o sa mga propeta; alang kini sa tanang matinud-anong lalaki ug babaye, ug ngadto sa tanang bata kinsa adunay igong pangidaron nga modawat sa ebanghelyo ni Kristo.”3

Gikinahanglan nato ang pagdawat sa endowment sa templo. Miingon si Elder M. Russel Ballard: “Kon ang mga lalaki ug mga babaye motambong sa templo, sila tugahan sa samang gahum, nga pinaagi sa pagpasabut mao ang gahum sa priesthood. … Ang endowment sa tinuoray usa ka gasa nga gahum.”4

Gikinahanglan nato ang ordinansa sa sealing, nga naggiya ngadto sa kinabuhing dayon, “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios.”5 Kini nga ordinansa sa priesthood madawat lamang sa usa ka lalaki ug babaye nga mag-uban. Gitudlo ni Elder Russell M. Nelson, “Ang katungod sa priesthood gipahiuli aron ang mga pamilya mabugkos sa kahangturan.”6

Gikinahanglan nato ang oportunidad sa pagbag-o niini nga mga pakigsaad matag semana samtang kita nag-ambit sa sakrament. Ang mga propeta ug apostoles sa ulahing mga adlaw nagtudlo usab kanato nga kon kita takus nga moambit sa sakrament, wala lang nato bag-oha ang atong pakigsaad sa bunyag apan “tanang mga pakigsaad nga gisudlan uban sa Ginoo.”7

Kini nga mga ordinansa ug mga pakigsaad sa priesthood naghatag og agianan ngadto sa kahingpitan sa mga panalangin nga gisaad kanato sa Dios, nga nahimong posible pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas. Kini nagsangkap sa anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios uban sa gahum, gahum sa Dios,8 ug naghatag kanato sa oportunidad sa pagdawat og kinabuhing dayon—sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios ug pagpuyo uban Kaniya diha sa Iyang mahangturong pamilya.

Bag-ohay lang akong mikuyog sa mga lider sa priesthood sa pagbisita og mga panimalay sa upat ka mga babaye sa Honduras. Kini nga mga sister ug ang ilang mga pamilya nanginahanglan og yawe ug awtoridad sa priesthood, mga ordinansa sa priesthood ug mga pakigsaad, ug gahum ug mga panalangin sa priesthood.

Gibisitahan namo ang usa ka minahal nga sister kinsa minyo ug may duha ka nindot nga mga anak. Matinud-anon ug aktibo siya sa Simbahan, ug nagtudlo siya sa iyang mga anak sa pagpili sa matarung. Gisuportahan siya sa iyang bana sa iyang kalihokan sa Simbahan, apan dili siya miyembro. Lig-on ang ilang pamilya, apan aron mas malig-on pa, nagkinahanglan sila og dugang nga mga panalangin sa priesthood. Gikinahanglan nila ang amahan nga modawat sa mga ordinansa sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo ug sa priesthood nga itugyan diha kaniya. Gikinahanglan nila ang gahum sa priesthood nga moabut pinaagi sa endowment ug sa sealing.

Ang among sunod nga gibisitahan mao ang panimalay sa duha ka walay bana nga mga sister, mga babaye nga dunay dakong pagtuo. Ang usa ka sister may anak nga lalaki nga nag-andam alang sa usa ka misyon. Ang lain nga sister gitambalan tungod sa kanser. Sa mga panahon sa walay kadasig ug sa walay paglaum, gihinumduman nila ang Pag-ula sa Manluluwas ug napuno sa hugot nga pagtuo ug paglaum. Gikinahanglan nila ang dugang nga mga panalangin ug gahum nga makuha pinaagi sa mga ordinansa sa templo. Giawhag namo sila sa pag-apil sa umaabut nga misyonaryo sa ilang panimalay sa pagpangandam sa pagdawat niadto nga mga ordinansa.

Ang among katapusang gibisitahan mao ang panimalay sa usa ka sister kansang bana bag-o lang namatay sa usa ka makalilisang nga hitabo. Usa ka bag-ong kinabig sa Simbahan, wala niya masabti nga siya makadawat sa iyang kaugalingong endowment ug ma-sealed ngadto sa iyang bana. Dihang amo siyang gitudloan nga kini nga mga panalangin makuha niya ug sa namatay niyang bana, napuno siya sa paglaum. Nahibalo nga pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo ang iyang pamilya ma-sealed og dungan, siya may hugot nga pagtuo ug determinasyon sa pag-atubang sa mga pagsulay nga moabut.

Ang anak nga lalaki sa biyuda nag-andam nga modawat sa Aaronic Priesthood. Ang iyang ordinasyon mahimong dako nga panalangin nganha kaniya ug sa iyang pamilya. Sila aduna nay maghupot sa priesthood sa ilang panimalay. 

Dihang nahimamat nako kining matinud-anong mga babaye sa Honduras, nakita ko nga sila naningkamot sa pagpabilin sa ilang mga pamilya nga aktibo diha sa ebanghelyo. Mapasalamaton sila sa mga miyembro sa ward nga masulundon sa pakigsaad kinsa mapinanggaong nagbantay kanila ug nagtabang og suporta sa ilang temporal ug espirituhanong mga panginahanglan. Bisan pa niana, matag usa niini nga mga sister adunay mga panginahanglan nga wala matubag sa hingpit.

Sa matag usa niining tulo ka mga panimalay nga among gibisitahan, usa ka maalamong lider sa priesthood nangutana sa matag sister kon siya nakadawat ba og panalangin sa priesthood. Sa kada higayon ang tubag wala. Ang matag sister nangayo ug nakadawat og panalangin sa priesthood nianang adlawa. Ang matag usa mihilak samtang siya mipasalamat alang sa kahupayan, direksyon, pag-awhag, ug inspirasyon nga nagagikan sa iyang Langitnong Amahan pinaagi sa takus nga naghupot sa priesthood.

Kini nga mga sister midasig kanako. Mipakita sila og balaang pagtahud alang sa Dios ug sa Iyang gahum ug awtoridad. Mapasalamaton usab ako alang sa mga lider sa priesthood kinsa mibisita niining mga panimalay uban kanako. Sa among pagbiya sa matag panimalay, nagsabut kami mahitungod sa pagtabang niini nga mga pamilya sa pagdawat sa mga ordinansa nga ilang gikinahanglan aron mouswag diha sa dalan sa pakigsaad ug sa paglig-on sa ilang mga panimalay.

Karon adunay dako nga panginahanglan alang sa mga lalaki ug mga babaye sa pag-ugmad og respeto alang sa usag usa isip mga anak sa Dios ug balaang pagtahud alang sa atong Amahan sa Langit ug sa Iyang priesthood—ang Iyang gahum ug awtoridad.

Siya adunay plano alang kanato, ug kon atong gamiton ang atong hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Iyang plano, ang atong balaang pagtahud alang Kaniya ug alang sa Iyang gahum ug awtoridad sa priesthood malig-on.

Diha sa tibuok kalibutan nga pagbansay sa pagpangulo kabahin sa Pagpalig-on sa Pamilya ug sa Simbahan pinaagi sa Priesthood, kita gitudloan nga ang mga sister kinsa walay naghupot sa priesthood sa ilang panimalay dili kinahanglang mobati nga nag-inusara. Sila napanalanginan ug nalig-on pinaagi sa mga ordinansa nga ilang nadawat ug sa mga pakigsaad nga ilang gituman. Dili sila kinahanglan nga mag-ukon-ukon sa paghangyo kon gikinahanglan ang tabang. Gitudlo ni Elder M. Russell Ballard nga ang matag babaye diha sa Simbahan kinahanglan nga mahibalo nga siya may bishop, presidente sa elders quorum, home teacher, ug ubang takus nga naghupot sa priesthood kinsa iyang kasaligan sa pag-anha sa iyang panimalay ug pagtabang kaniya ug, dugang pa ni Sister Rosemary M. Wixom, “paghatag og panalangin.”9

Gitudlo usab ni Elder Ballard: “Ang atong Amahan sa Langit manggihatagon sa Iyang gahum. Ang tanang mga lalaki ug mga babaye makagamit niini nga gahum alang sa tabang diha sa atong kaugalingong kinabuhi. Ang tanan kinsa mihimo og sagradong mga pakigsaad sa Ginoo ug kinsa mitahud niadto nga mga pakigsaad mahimong makadawat og personal nga pagpadayag, mapanalanginan sa pagpangalagad sa mga anghel, [ug] sa pagpakigsulti sa Dios.”10

Nagkinahanglan kita sa usag usa. Ang anak nga mga lalaki sa Dios nagkinahanglan sa anak nga mga babaye sa Dios, ug ang anak nga mga babaye sa Dios nagkinahanglan sa anak nga mga lalaki sa Dios.

Lainlain ang atong mga gasa ug mga kalig-on. Ang Unang mga Taga-Corinto kapitulo 12 nagpasabut og maayo sa panginahanglan alang sa anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios, matag usa nato, sa pagtuman sa atong indibidwal nga mga tahas ug mga responsibilidad sumala sa plano sa Ginoo, aron ang tanan makaangkon og kaayohan.11

Anak nga mga lalaki sa Dios, nakaila ba kamo kon kinsa kamo? Nahibalo ba kamo unsay anaa kaninyo? Takus ba kamo sa paggamit sa priesthood ug pagdawat sa gahum ug mga panalangin sa priesthood? Gidawat ba ninyo ang inyong mga tahas ug mga responsibilidad sa paglig-on sa panimalay isip mga amahan, apohang mga lalaki, anak nga mga lalaki, igsoong mga lalaki, ug mga uyoan? Nagpakita ba kamo og respeto alang sa mga babaye, pagkababaye, ug pagkainahan?

Anak nga mga babaye sa Dios, nakaila ba kita kon kinsa kita? Nahibalo ba kita unsay anaa kanato? Takus ba kita sa pagdawat sa gahum ug mga panalangin sa priesthood? Gidawat ba nato ang mga gasa nga gihatag kanato uban ang pasalamat, kahimuot, ug dignidad? Gidawat ba nato ang atong mga tahas ug mga responsibilidad sa paglig-on sa panimalay isip mga inahan, apohang mga babaye, anak nga mga babaye, igsoong mga babaye, ug mga iyaan? Nagpakita ba kita og respeto alang sa mga lalaki, pagkalalaki, ug pagkaamahan?

Isip mga anak sa pakigsaad, kita ba adunay hugot nga pagtuo sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang mahangturong plano alang kanato? Kita ba adunay hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula? Kita ba nagtuo nga kita dunay kinaiya sa pagkadiosnon ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios? Ug sa atong pagpaningkamot nga mahimong usa ka dios ug makadawat sa tanan nga iya sa Amahan,12 nakasabut ba kita sa kaimportante sa pagdawat sa mga ordinansa sa priesthood ug paghimo, pagtuman, ug pagbag-o sa atong mga pakigsaad uban sa Ginoo?

Minahal kita nga mga anak sa langitnong mga ginikanan, nga adunay kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong dios. Ang atong Manluluwas, si Jesukristo, nagmahal pag-ayo nato nga gihatag ang Iyang kinabuhi alang nato. Ang Iyang Pag-ula naghatag nato og paagi nga mouswag diha sa dalan padulong sa atong langitnong panimalay, pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa ug mga pakigsaad sa priesthood.

Kining mga ordinansa ug mga pakigsaad sa priesthood gipahiuli dinhi sa kalibutan pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ug karon si Presidente Thomas S. Monson naghupot sa tanang mga yawe sa priesthood dinhi sa kalibutan.

Si Elder D. Todd Christofferson mitudlo: “Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makita ang katungod sa priesthood aron sa pagdumala sa mga ordinansa diin kita makasulod ngadto sa mabugkusong mga pakigsaad uban sa atong Langitnong Amahan diha sa pangalan sa Iyang Balaang Anak. … Ang Dios motuman sa Iyang mga saad nganha kaninyo samtang kamo motahud sa inyong mga pakigsaad ngadto Kaniya.”13

Niini nga mga butang ako magpamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga Sulat

  1. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.

  2. Tan-awa sa Moroni 4:3; 6:3.

  3. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Wilford Woodruff (2004), 55.

  4. M. Russell Ballard, “Let Us Think Straight” (Brigham Young University Education Week devotional, Ago. 20, 2013); speeches.byu.edu.

  5. Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7; tan-awa usab sa Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4.

  6. Russell M. Nelson, “Nag-amuma sa Kaminyoon,” Liahona, Mayo 2006, 37; o sa Mga Anak nga Babaye sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society (2011), 160.

  7. Delbert L. Stapley, sa Conference Report, Okt. 1965, 14; gikutlo sa L. Tom Perry, “Sa Atong Pagkalawat Karon sa Sakramento,” Liahona, Mayo 2006, 41; tan-awa usab sa Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 561; The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball (1982), 220.

  8. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 109:22.

  9. Tan-awa sa M. Russell Ballard ug Rosemary M. Wixom, “Mga Panalangin sa Priesthood sa Matag Panimalay,” sa Pagpalig-on sa Pamilya ug sa Simbahan pinaagi sa Priesthood (worldwide leadership training, 2013); lds.org/broadcasts.

  10. M. Russell Ballard, “Let Us Think Straight”; speeches.byu.edu.

  11. Tan-awa usab sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:9, 12.

  12. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84:38.

  13. D.Todd Christofferson, “Ang Gahum sa mga Pakigsaad,” Liahona, Mayo 2009, 22.