ข้ามการนำทางหลัก
ตุลาคม 2013 | เรารู้ไหมว่าเรามีอะไร?

เรารู้ไหมว่าเรามีอะไร?

ตุลาคม 2013 การประชุมใหญ่สามัญ

เสียง ดาวน์โหลด Print Share close

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญาเตรียมเราให้ได้รับพรอันบริบูรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ให้เรา ซึ่งเป็นไปได้โดยการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

ใน “ครอบครัว : ถ้อยแถลงต่อโลก” ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศว่า “มนุษย์ทั้งหลาย—ชายและหญิง—ได้รับการสร้างในรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนเป็นปิยบุตรหรือปิยธิดาทางวิญญาณของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ และด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึงมีลักษณะและจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์”1 เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์นี้บุตรและธิดาแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าจำเป็นต้องได้รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญา

เราจำเป็นต้องรับบัพติศมา เมื่อเราถูกจุ่มลงไปในน้ำแห่งบัพติศมา เราทำพันธสัญญาที่จะรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับเรา จะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และรับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพื่อเราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา2

เราต้องการของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านทางศาสนพิธีนั้น เราจะมีพระวิญญาณอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาได้ ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์สอนว่า “ชายหรือหญิงทุกคนที่เข้ามาในศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าและรับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปย่อมมีสิทธิ์รับการเปิดเผย มีสิทธิ์รับพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเขาในการทำงาน ในการอบรมบ่มนิสัยลูกๆ ในการให้คำปรึกษาลูกๆ และคนที่อยู่ในความดูแล พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชาย อัครสาวก หรือศาสดาพยากรณ์ แต่เป็นของชายหญิงทุกคนที่ซื่อสัตย์ และเด็กทุกคนที่โตพอจะรับพระกิตติคุณของพระคริสต์ได้”3

เราต้องการได้รับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร เอ็ลเดอร์ เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าวว่า “เมื่อชายและหญิงไปยังพระวิหาร ทั้งสองจะได้รับเอ็นดาวด้วยอำนาจเดียวกัน ซึ่งโดยนิยามนั้นคืออำนาจฐานะปุโรหิต …เอ็นดาวเม้นท์คือของประทานแห่งอำนาจจริงๆ”4

เราต้องการศาสนพิธีผนึก ที่นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ซึ่ง “สำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า”5 เฉพาะชายและหญิงร่วมกันเท่านั้นที่จะได้รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตนี้ เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า "สิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้ครอบครัวสามารถผนึกด้วยกันชั่วนิรันดร์"6

เราต้องการโอกาสต่อพันธสัญญาของเราทุกสัปดาห์ขณะรับส่วนศีลระลึก ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในยุคสุดท้ายสอนว่าเมื่อเรารับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร ไม่เพียงเราสามารถต่อพันธสัญญาบัพติศมาเท่านั้นแต่ต่อ “พันธสัญญาทั้งหมดที่ทำไว้กับพระเจ้าด้วย”7

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญาเหล่านี้เตรียมเราให้ได้รับพรอันบริบูรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ให้เรา ซึ่งเป็นไปได้โดยการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด สิ่งนี้ป้องกันบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเดชานุภาพ ซึ่งคือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า8 และให้โอกาสเราที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์---เพื่อกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและอยู่กับพระองค์ในครอบครัวนิรันดร์ของพระองค์

ไม่นานมานี้ดิฉันได้ไปเยี่ยมบ้านของสตรีสี่คนในฮอนดูรัสพร้อมกับผู้นำฐานะปุโรหิต ซิสเตอร์เหล่านี้และครอบครัวต้องการกุญแจฐานะปุโรหิตและสิทธิอำนาจ ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญา และอำนาจและพรฐานะปุโรหิต

เราไปเยี่ยมซิสเตอร์ที่รักท่านหนึ่งที่แต่งงานแล้วและมีลูกน่ารักสองคน เธอซื่อสัตย์และแข็งขันในศาสนจักร และเธอสอนลูกๆ ให้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง สามีของเธอสนับสนุนกิจกรรมในศาสนจักรของเธอ แต่เขาไม่ใช่สมาชิก ครอบครัวพวกเขามั่นคง แต่เพื่อจะชื่นชมพลังอันยิ่งใหญ่ พวกเขาต้องการพรฐานะปุโรหิตเพิ่มเติม พวกเขาจำเป็นต้องมีบิดาที่ได้รับศาสนพิธีบัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการประสาทฐานะปุโรหิต พวกเขาต้องการอำนาจฐานะปุโรหิตที่ผ่านมาทางเอ็นดาวเม้นท์และการผนึก

การเยี่ยมต่อมาของเราคือบ้านของซิสเตอร์โสดสองท่าน สตรีผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ ซิสเตอร์ท่านหนึ่งมีลูกชายที่กำลังเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา ซิสเตอร์อีกท่านหนึ่งกำลังได้รับการบำบัดจากโรคมะเร็ง ในช่วงเวลาแห่งความท้อถอยและสิ้นหวัง พวกเธอจดจำถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความหวัง ทั้งสองต้องการพรและพลังเพิ่มเติมโดยผ่านศาสนพิธีพระวิหาร เรากระตุ้นให้พวกเธอร่วมกับอนาคตผู้สอนศาสนาในบ้านของพวกเธอเพื่อเตรียมรับศาสนพิธีเหล่านั้น

การเยี่ยมสุดท้ายของเราเป็นบ้านของซิสเตอร์ที่สามีเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสลดใจเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ เธอยังไม่เข้าใจว่าเธอสามารถรับเอ็นดาวเม้นท์ส่วนตัวและผนึกกับสามีของเธอได้ เมื่อเราสอนเธอว่าเธอและสามีที่สิ้นชีวิตสามารถได้รับพรเหล่านี้ เธอเต็มไปด้วยความหวัง การที่รู้ว่าครอบครัวสามารถได้รับการผนึกด้วยกันโดยผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญาพระวิหาร ทำให้เธอมีศรัทธาและตัดสินใจที่จะเผชิญกับการทดลองที่รออยู่เบื้องหน้า

ลูกชายของหญิงหม้ายผู้นี้กำลังเตรียมเพื่อรับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน การแต่งตั้งของเขาจะเป็นพรอันยิ่งใหญ่ต่อเธอและครอบครัว พวกเขาจะมีผู้ดำรงฐานะปุโรหิตในบ้าน 

เมื่อดิฉันพบบรรดาสตรีผู้สื่อสัตย์เหล่านี้ในฮอนดูรัส ดิฉันเห็นว่าพวกเธอพยายามรักษาครอบครัวให้แข็งขันในพระกิตติคุณ พวกเธอแสดงความซาบซึ้งต่อสมาชิกวอร์ดผู้รักษาพันธสัญญา พวกเขาดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือสนับสนุนทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ตามซิสเตอร์เหล่านี้ยังคงต้องการบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์

ในแต่ละบ้านทั้งสามหลังที่เราไปเยี่ยม ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ฉลาดท่านหนึ่งได้ถามซิสเตอร์แต่ละคนว่าเคยได้รับพรฐานะปุโรหิตบ้างไหม แต่ละครั้งคำตอบคือไม่ ซิสเตอร์แต่ละคนได้ขอและรับพรฐานะปุโรหิตในวันนั้น พวกเธอหลั่งน้ำตาขณะแสดงความซาบซึ้งต่อการปลอบประโลม การนำทาง กำลังใจ การดลใจที่มาจากพระบิดาบนสวรรค์ผ่านผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควร

ซิสเตอร์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉัน พวกเธอแสดงความคารวะต่อพระผู้เป็นเจ้าและอำนาจและสิทธิอำนาจของพระองค์ ดิฉันซาบซึ้งต่อผู้นำฐานะปุโรหิตผู้ไปเยี่ยมบ้านเหล่านั้นกับดิฉัน เมื่อเราจากบ้านแต่ละหลังมา เราปรึกษากันเกี่ยวกับการช่วยครอบครัวเหล่านี้ให้ได้รับศาสนพิธีที่จำเป็นเพื่อก้าวหน้าไปในทางแห่งพันธสัญญาและเสริมสร้างบ้านของพวกเธอ

มีสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ สิ่งจำเป็นมากที่สุดสำหรับชายและหญิงในการเพิ่มพูนความเคารพซึ่งกันและกันในฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและให้ความคารวะต่อพระบิดาในสวรรค์และฐานะปุโรหิตของพระองค์---อำนาจและสิทธิอำนาจของพระองค์

พระองค์ทรงมีแผนให้เรา และเมื่อเราใช้ศรัทธาและวางใจในแผนของพระองค์ ความคารวะของเราต่อพระองค์และอำนาจและสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตของพระองค์จะแข็งแกร่งขึ้น

ในการอบรมผู้นำทั่วโลกเรื่อง การเสริมสร้างครอบครัวและศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต เราได้รับการสอนว่า ซิสเตอร์ที่ไม่มีผู้ดำรงฐานะปุโรหิตในบ้านไม่จำเป็นต้องรู้สึกโดดเดี่ยว พวกเธอได้รับพรและการเสริมสร้างผ่านทางศาสนพิธีที่พวกเธอได้รับและพันธสัญญาที่เธอรักษา พวกเธอไม่ควรรีรอที่จะเอื้อมออกไปเมื่อมีความต้องการรับการช่วยเหลือ เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดสอนว่าสตรีทุกคนในศาสนจักรจำเป็นต้องรู้ว่าเธอมีอธิการ ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ผู้สอนประจำบ้าน และผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรคนอื่นที่พวกเธอพึ่งพาได้ ที่จะให้มาที่บ้านและให้ความช่วยเหลือเธอ และที่จะ “ให้พร” ดังที่ซิสเตอร์โรสแมรี เอ็ม. วิกซอมพูดไว้9

เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดสอนด้วยว่า “พระบิดาในสวรรค์ทรงเอื้อเฟี้อในเดชานุภาพของพระองค์ ชายและหญิงทุกคนสามารถเข้าถึงอำนาจนี้เพื่อขอความช่วยเหลือในชีวิตของเราเอง ผู้ที่ทำพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าและผู้ที่ให้เกียรติพันธสัญญาเหล่านั้น มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเปิดเผยส่วนตัว และได้รับพรโดยการปฏิบัติศาสนกิจของเทพ [และ] อยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้า”10

เราทุกคนต้องการกันและกัน บุตรของพระผู้เป็นเจ้าต้องการธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และธิดาของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องการบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

เรามีของประทานและความเข้มแข็งที่ต่างกัน ในหนึ่งโครินธ์บทที่ 12 ย้ำว่าบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าต่างต้องการกันและกัน เพื่อบรรลุบทบาทและความรับผิดชอบส่วนตัวของเราตามแผนของพระเจ้า เพื่อประโยชน์ร่วมกัน11

บุตรของพระผู้เป็นเจ้า ท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นใคร ท่านรู้ไหมว่าท่านมีอะไร ท่านมีค่าควรไหมที่จะใช้ฐานะปุโรหิตและรับอำนาจและพรของฐานะปุโรหิต ท่านนำบทบาทและความรับผิดชอบของท่านเข้ามาเสริมสร้างบ้านในฐานะบิดา คุณปู่คุณตา บุตร พี่ชายน้องชาย และลุงบ้างไหม ท่านให้ความเคารพต่อสตรี ความเป็นสตรี และความเป็นมารดาไหม

ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เรารู้ไหมว่าเราเป็นใคร เรารู้ไหมว่าเรามีอะไร เรามีค่าควรไหมที่จะรับอำนาจและพรฐานะปุโรหิต เรารับของประทานที่ให้กับเราด้วยความซาบซึ้งใจ ด้วยความสง่างาม และด้วยความมีเกียรติไหม และเรานำบทบาทและความรับผิดชอบของเราเข้ามาเสริมสร้างบ้านในฐานะมารดา คุณย่าคุณยาย ธิดา พี่สาวน้องสาว และคุณป้าบ้างไหม เราให้ความเคารพต่อบุรุษ ความเป็นบุรุษ และความเป็นบิดาไหม

ในฐานะบุตรและธิดาในพันธสัญญา เรามีศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และแผนนิรันดร์ของพระองค์ที่มีให้เราไหม เรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ไหม เราเชื่อไหมว่าเรามีธรรมชาติและจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์ และในความพยายามของเราที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางนี้และรับทุกสิ่งที่พระบิดาของเรามี12 เราเข้าใจถึงความสำคัญของการรับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและที่จะทำ รักษา และต่อพันธสัญญาของเรากับพระเจ้าไหม?

เราเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณผู้เป็นที่รักของบิดามารดาแห่งสวรรค์ พร้อมกับลักษณะและจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ทรงรักเรามากพอที่จะประทานชีวิตของพระองค์ให้เรา การชดใช้ของพระองค์เตรียมทางให้เราก้าวหน้าในหนทางสู่บ้านแห่งสวรรค์ ผ่านทางศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญา

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญาเหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูมาสู่โลกโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และในวันนี้ประธานโธมัส เอส. มอนสันถือกุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันสอนว่า “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีอำนาจฐานะปุโรหิตไว้ประกอบศาสนพิธีให้เราได้เข้าสู่พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ …พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาสัญญาเมื่อท่านให้เกียรติพันธสัญญาที่ทำกับพระองค์”13

ดิฉันเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

แสดงข้ออ้างอิงซ่อนข้ออ้างอิง

  อ้างอิง

  1. “ครอบครัว : ถ้อยแถลงต่อโลก,”เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165.

  2. ดู โมโรไน 4:3; 6:3.

  3. คำสอนของประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (2004), 50.

  4. เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “Let Us Think Straight” (การให้ข้อคิดทางวิญญาณประจำสัปดาห์ของมหาวิทยาลัย บริคัมยังก์,  20 ส.ค. 2013); speeches.byu.edu.

  5. หลักคำสอนและพันธสัญญา 14:7; ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 131:1–4 ด้วย.

  6. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “บำรุงเลี้ยงชีวิตแต่งงาน,”เลียโฮนา, พ.ค. 2006, 45; หรือใน Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 134.

  7. เดลเบิร์ต แอล. สแตพลีย์, ใน Conference Report, ต.ค. 1965, 14; อ้างอิงใน แอล. ทอม เพอร์รีย์, “เมื่อเรารับศีลระลึก,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2006, 50; ดู Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 561; The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball (1982), 220 ด้วย.

  8. ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 109:22.

  9. ดู เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด และโรสแมรี เอ็ม. วิกซอม, “พรของฐานะปุโรหิตในทุกบ้าน,” ใน การเสริมสร้างครอบครัวและศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต (การอบรมผู้นำทั่วโลก, มี.ค. 2013); lds.org/broadcasts.

  10. เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “Let Us Think Straight”; speeches.byu.edu.

  11. ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 46:9, 12 ด้วย.

  12. ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 84:38.

  13. ดู ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “พลังแห่งพันธสัญญา,”เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 27.