Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Magpaduol sa Dios

Magpaduol sa Dios

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Gusto sa Manluluwas nga kita mohigugma gayud Kaniya sa punto nga atong iuyon ang atong kabubut-on sa Iya.

Ang among apo nga says anyos, si Oli, kinsa motawag nako og “Poppy,” adunay kuhaon sa sakyanan. Ang iyang papa nagbarug sa sulod sa balay ug, wala kahibalo si Oli, giablihan ang sakyanan gamit ang remote control sa dihang duol na si Oli, ug dayon gisirado kini og balik pagkahuman niya. Si Oli midagan dayon sa sulod nga nagpahiyom!

Tanan sa pamilya nangutana niya, “Giunsa nimo pag-abli ang pultahan, ug pagsirado og balik?” Mipahiyom lang siya.

Ang among anak, nga iyang mama, miingon, “Tingali sama ni Poppy—tingali duna kay magic powers sama niya!”

Dihang mao gihapon ang nahitabo mga minutos ang milabay, ang iyang tubag sa dugang nga mga pangutana kabahin sa bag-o niyang nakaplagang abilidad mao kini: “Makatingala! Tungod siguro ni kay pinangga ko ni Poppy ug suod kaayo ming higala, ug iya kong gibantayan!”

Bulahan ko nga nahibalo sa tinuoray nga mga milagrong nahitabo sa kinabuhi sa matinud-anong mga Santos sa tibuok Africa, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, ug sa mga isla sa Pasipiko. Mouyon ko kang Oli—tingali tungod kay ang matinud-anong mga tawo may pagbati sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas sama sa pagbati ni Oli ngari kanako. Gihigugma nila ang Dios isip suod nga higala, ug Siya nagbantay kanila.

Ang mga miyembro niini nga Simbahan may katungod sa pagdawat, ug daghan ang nakadawat, sa espirituhanong pagsaksi ug naghimo og sagradong mga pakigsaad nga mosunod sa Ginoo. Bisan pa niana, ang uban padayong nagpaduol Kaniya samtang ang uban wala. Sa unsang kategoriya kamo nasakop?

Ang Dios kinahanglang maoy sentro sa kinabuhi—ang atong pinaka-focus. Siya ba? O Siya usahay layo kaha sa mga hunahuna ug mga katuyoan sa atong kasingkasing? (tan-awa sa Mosiah 5:13). Timan-i nga dili lang ang mga pagbati sa atong kasingkasing ang importante apan ang “mga katuyoan.” Sa unsang paagi ang atong kinaiya ug binuhatan nagpakita sa katarung sa atong mga katuyoan?

Ang among anak nga si Ben, sa dihang 16 anyos ug namulong sa stake conference, nangutana, “Unsay inyong bation kon may tawo nga mosaad ninyo matag semana ug wala gayud motuman sa saad?” Mipadayon siya, “Tinuoray ba natong gihimo ang saad dihang miambit kita sa sakrament ug nakigsaad nga sundon ang Iyang mga sugo ug kanunay mohinumdom Kaniya?”

Gihatag sa Ginoo kanato ang mga paagi nga nagtabang nga mahinumdom kita Kaniya ug sa makatabang Niyang gahum. Ang usa ka paagi mao ang butang nga nasinati natong tanan—ang kalisdanan (tan-awa sa Alma 32:6). Samtang gihinumduman nako ang akong mga pagsulay, klaro nga nakatabang kini sa akong kalamboan, panabut, ug pagbati. Nagpaduol kini kanako sa akong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak uban sa mga kasinatian ug paglunsay nga midulot sa akong kasingkasing.

Ang giya ug instruksyon sa Ginoo mahinungdanon kaayo. Iyang gitabangan ang matinud-anong igsoon ni Jared pinaagi sa pagsulbad sa usa sa duha niya ka mga hagit dihang Siya misulti kaniya unsaon nga dunay lab-as nga hangin sa sulod sa mga sakayan nga matinud-anong gihimo (tan-awa sa Ether 2:20). Apan, klaro, wala lang gipasagdan sa Ginoo nga wala masulbad ang problema unsaon nga may kahayag, apan iyang giklaro nga Siya, ang Ginoo, motugot sa mga kalisdanan ug mga pagsulay para ilang sulbaron. Siya ang mopadala sa mga hangin, mga ulan, ug mga lunop (tan-awa sa Ether 2:23–24).

Nganong buhaton man Niya kana? Ug nganong pasidan-an man kita Niya sa pagpalayo sa tinubdan sa peligro nga sayon ra man unta Niyang mapugngan ang peligro nga mahitabo? Si Presidente Wilford Woodruff misugilon bahin sa espirituhanong pagpasidaan nga ibalhin ang iyang karwahe nga gikatulgan niya, sa iyang asawa, ug anak, nga sa wala madugay usa ka alimpulos mitumba sa dakong kahoy ug mihagsa niini diha gyud sa kanhi gibutangan sa iyang karwahe (tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Wilford Woodruff [2004], 52).

Niining duha ka hitabo, mahimo ra untang pugngan ang dautang panahon aron mawala ang mga peligro. Apan mao kini ang punto—kay sa sulbaron Niya ang problema, gusto sa Ginoo nga mapalambo nato ang hugot nga pagtuo nga makatabang kanato sa pagsalig Kaniya sa pagsulbad sa mga problema ug mosalig Kaniya. Niana mas kanunay natong mabati ang Iyang gugma, mas kusog, mas tin-aw, ug mas personal. Mahiusa kita Kaniya, ug mamahimo kitang sama Kaniya. Ang pagkahimo natong sama Kaniya maoy Iyang tumong. Sa tinuod, kini ang Iyang himaya ug Iyang buhat (tan-awa sa Moises 1:39).

Usa ka batan-on naningkamot sa paghawan sa luyo sa ilang balay aron makadula sa iyang trak-trak. May dakong bato nga nakababag sa iyang gibuhat. Giduso ug gibira sa bata gamit ang tanan niyang kusog, apan bisan pa sa iyang paningkamot, ang bato wala gyud matarug.

Gipanid-an siya sa iyang papa og kadiyot, dayon miduol sa iyang anak ug miingon, “Kinahanglan kang mogamit sa tanan nimong kusog aron mairog ang bato nga ingon niini kadako.”

Mitubag ang bata, “Gigamit ko na ang tanan kong kusog!”

Gikorihian siya sa iyang papa: “Wala pa. Wala ka pa makaangkon sa akong tabang!”

Dayon silang duha ang miduso ug dali rang nairog ang bato.

Ang papa sa akong higalang si Vaiba Rome, unang presidente sa stake sa Papua New Guinea, natudloan usab nga makaduol siya sa Amahan sa Langit sa mga panahon sa panginahanglan. Siya ug ang iyang katagibalangay nabuhi lamang pinaagi sa ilang mga gipananom. Usa ka adlaw nagdaob siya aron malimpyohan ang iyang porsyon sa umahan aron katamnan. Bisan pa, giunhan kini og taas nga panahon sa kainit, ug ang mga tanom uga na kaayo. Mao nga ang iyang daob nahimong susama sa kang Presidente Thomas S. Monson, nga gihulagway mismo sa atong propeta sa miaging kinatibuk-ang komperensya (tan-awa sa “Ang Pagkamasulundon Makahatag og Panalangin,” Liahona, Mayo 2013, 89–90). Misugod kini pagkaylap ngadto sa mga kasagbutan, ug sa mga pulong sa iyang anak, “usa ka makalilisang nga kalayo” ang miresulta. Gikabalak-an niya ang katagibalangay ug ang posibling pagkahurot sa ilang mga tanom. Kon mangasunog kini, mag-atubang siya og silot sa balangay. Kay wala gyud kapalong sa kalayo, nahinumdom siya sa Ginoo.

Karon mokutlo ko sa gisulti sa iyang anak, nga akong higala: “Miluhod siya sa bungtod sa may kasagbutan ug nag-ampo sa Langitnong Amahan aron mapalong ang kalayo. Kalit lang miabut ang baga kaayong dag-om dapit sa iyang giampoan, ug miulan og kusog kaayo—apan didto ra sa nagdilaab nga kalayo. Dihang mitan-aw siya sa palibut, tin-aw kaayo ang kalangitan gawas lang sa tungod gayud sa nasunugan. Dili siya katuo nga ang Ginoo motubag sa usa ka yano nga tawo sama niya, ug miluhod siya pag-usab og mihilak sama sa usa ka bata. Miingon siya nga pinakanindot kadto nga pagbati” (tan-awa sa Alma 36:3).

Gusto sa Manluluwas nga kita mohigugma gayud Kaniya sa punto nga atong iuyon ang atong kabubut-on sa Iya. Mabati dayon nato ang Iyang gugma ug mahibalo sa Iyang himaya. Dayon makapanalangin siya kanato sa Iyang gusto. Nahitabo kini kang Nephi anak ni Helaman, dihang siya hingpit nang gisaligan sa Ginoo ug, tungod niadto, mipanalangin kaniya sa tanan nga iyang gipangayo (tan-awa sa Helaman 10:4–5).

Sa Life of Pi, sa hinimo-himong sugilanon ni Yann Martel, ang bayani mipadayag sa iyang pagbati bahin kang Kristo: “Dili gayud Siya mawala sa akong hunahuna. Dili gayud. Migahin ko og tulo ka adlaw sa paghunahuna Kaniya. Kon magsigi kog hunahuna Kaniya, mas lisud nako Siyang kalimtan. Ug kon dugang ko nga magkat-on bahin Niya, mas dili ko gusto nga mobiya Kaniya” ([2001], 57).

Ingon ana ka tukma ang akong gibati sa Manluluwas. Kanunay Siya nga duol, ilabi na sagradong mga dapit ug mga panahon sa panginahanglan; ug usahay, nga wala gyud nako damha, mobati ko sa Iyang pagpikpik sa akong abaga aron pagpahibalo nga Iya kong gihigugma. Ikabalik ko kana nga gugma sa imperpekto nakong paagi pinaagi sa paghatag Kaniya sa akong kasingkasing (tan-awa sa D&P 64:22, 34).

Pipila lang ka bulan ang milabay akong nakatapad si Elder Jeffrey R. Holland samtang gi-assign niya ang mga misyonaryo sa ilang misyon. Dihang mibiya mi iya kong gihulat, ug samtang naglakaw mi iya kong giagbayan. Misulti ako kaniya nga mao usab ang iyang gihimo kanako kausa didto sa Australia. Miingon siya, “Tungod kay gihigugma ko ikaw!” Ug nahibalo kong tinuod kadto.

Nagtuo ko nga kon kita dunay kahigayunan nga maglakaw uban sa Manluluwas, kita mobati sa Iyang pag-agbay kanato sama niadto. Sama sa mga disipulo padulong sa Emmaus, ang atong kasingkasing “magdilaab sulod kanato” (Lucas 24:32). Kini ang Iyang mensahe: “Umari kamo ug makita ninyo” (Juan 1:39). Personal kini, makaagni, ug mahangupon kini nga pagdapit nga maglakaw samtang Siya maga-agbay kanato.

Hinaut atong bation ang sama nga pagsalig ni Enos, diha sa katapusang bersikulo sa iyang mubo apan tulukibon nga basahon: “Ug ako malipay diha sa adlaw kanus-a ang akong pagka-mortal mosul-ob sa pagka-imortal, ug mobarug sa iyang atubangan; ug unya ako makakita sa iyang panagway nga may kahinangop, ug siya moingon ngari kanako: Duol ngari kanako ikaw nga bulahan, may dapit nga giandam alang kanimo sa mga mansyon sa akong Amahan” (Enos 1:27).

Tungod sa kadaghang kasinatian ug gahum diin ang Espiritu misaksi ngari kanako, mopamatuod ko sa hingpit nga kasiguroan nga buhi ang Dios. Gibati ko ang Iyang gugma. Pinakatam-is kini nga pagbati. Unta atong buhaton ang unsay gikinahanglan aron sa pagpahiuyon sa atong kabubut-on ngadto sa Iya ug tinuod nga mohigugma Kaniya. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.