Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Kinatibuk-ang Komperensya: Paglig-on sa Pagtuo ug Pagpamatuod

Kinatibuk-ang Komperensya: Paglig-on sa Pagtuo ug Pagpamatuod

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Gikinahanglan kaayo nato ang komperensya! Pinaagi sa mga komperensya malig-on ang atong pagtuo ug mapalambo ang atong pagpamatuod.

Salamat, Presidente Monson, sa imong pagtudlo ug ehemplo sa Kristohanong pag-alagad ug pagmando namong tanan nga mahimong misyonaryo. Kami nag-ampo kanunay alang kanimo.

Sa atong dispensasyon, ang Manluluwas nga si Jesukristo mipasabut sa panagpundok sa mga Santos isip “akong kinatibuk-ang komperensya.”1

Bisan asa kita niining kalibutan, sa bisan unsang paagi kini nato nadawat, mopamatuod ko nga nagpundok kita sa Iyang komperensya. Mopamatuod sab ko nga atong madungog ang Iyang pulong, kay Siya miingon, “Bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.”2

Ang mga komperensya kanunay nga kabahin sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo. Si Adan mipundok sa iyang kaliwat ug nanagna sa mga butang nga moabut. Si Moises mipundok sa mga anak sa Israel ug gitudloan sila sa mga sugo nga iyang nadawat. Ang Manluluwas mitudlo sa katawhan nga nagpundok sa Balaang Yuta ug sa kontinente sa Amerika. Si Pedro mipundok sa mga tumutuo didto sa Jerusalem. Ang unang kinatibuk-ang komperensya sa ulahing mga adlaw gihimo mga duha ka bulan human maorganisar ang Simbahan, ug ang mga komperensya nagpadayon hangtud karon.

Kini nga mga komperensya kanunay nga ubos sa pagdumala sa Ginoo, giniyahan sa Iyang Espiritu.3 Wala kami hatagi og piho nga hilisgutan. Sa kapin sa mga semana ug mga bulan, kasagaran dili makatulog sa gabii, naghulat kami sa Ginoo. Pinaagi sa pagpuasa, pag-ampo, pagtuon, pamalandong, among mahibaloan ang mensahe nga Iyang gusto nga among ihatag.

Ang uban tingali mangutana, “Nganong ang inspirasyon dili daling moabut ug diha-diha dayon?” Mitudlo ang Ginoo kang Oliver Cowdery, “Ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa imong hunahuna; unya ikaw kinahanglan nga mangutana kanako kon kini husto.”4 Ang mga mensahe sa komperensya moabut kanamo human sa mainampoong preparasyon, pinaagi sa Espiritu Santo.

Mao usab kini sa tanang miyembro sa Simbahan samtang mag-andam kita sa pag-apil sa komperensya sa ward, stake, ug kinatibuk-ang komperensya. Atong tun-an diha sa atong hunahuna unsay atong gikinahanglan ug gitinguha gikan sa Langitnong Amahan, ug mag-ampo kita nga makasabut ug makagamit sa gitudlo kanato. Inig abut sa komperensya, isakripisyo nato ang ubang kalihokan, “mosalikway sa mga butang niini nga kalibutan, ug [ma]ngita sa mga butang nga maayo.”5 Dayon pundukon ang atong pamilya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, sama sa gibuhat sa katawhan ni Haring Benjamin.6

Ang mga bata ug kabatan-onan ganahang maapil. Sayop gayud kita kon maghunahuna kita nga ang komperensya lisud nila nga masabtan. Sa batan-ong mga miyembro sa Simbahan, mosaad ko nga kon kamo maminaw, bation gayud ninyo ang Espiritu diha kaninyo. Sultihan kamo sa Ginoo unsay Iyang gusto nga inyong buhaton sa inyong kinabuhi.

Sa mga komperensya atong madawat ang pulong sa Ginoo nga alang gayud kanato. Mipamatuod ang usa ka miyembro: “Samtang naminaw ko sa inyong pakigpulong, natingala ko. … Ang inyong pakigpulong personal nga pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa akong pamilya. Wala pa gyud ko makasinati og ingon ka kusog nga pagpabati sa Espiritu niadtong minutoha dihang namulong direkta kanako ang Espiritu Santo.”

Lain sab miingon, “Kining hilabihang pagbati wala pa nako mabatyagi sukad nga ang pakigpulong gihatag gayud alang kanako.”

Posible kini kay ang Espiritu Santo nagdala sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga kasingkasing sa mga pulong nga atong masabtan.7 Kon mag-take note ko atol sa komperensya, dili nako masulat ang eksakto gayud nga gisulti sa namulong; akong masulat ang gi-personal nga direksyon nga gihatag kanako sa Espiritu.

Ang gisulti dili ingon ka importante sa unsay atong nadungog ug gibati.8 Mao nga naningkamot kita nga ang komperensya mahimong dapit diin ang hinay, hinagawhaw nga tingog sa Espiritu tin-aw nga madungog, mabatyagan, ug masabtan.

Gikinahanglan kaayo nato ang komperensya! Pinaagi sa mga komperensya malig-on ang atong pagtuo ug mapalambo ang atong pagpamatuod. Ug kon kita nakabig, maglig-on kita sa usag usa sa pagbarug nga lig-on bisan pa sa mga tintasyon sa katapusang mga adlaw.9

Sa bag-ong mga dekada ang Simbahan nalikay sa grabing panagbangi ug pagpanggukod nga naagian sa nag-unang mga Santos. Dili ingon niini sa kanunay. Ang kalibutan nagkalayo gikan sa Ginoo nga mas paspas pa sukad. Ang kaaway ania nga binuhian sa kalibutan. Kita motan-aw, maminaw, mobasa, magtuon, ug mopakigbahin sa mga pulong sa propeta aron mapasidan-an ug maprotektahan. Sama pananglit, “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” gihatag dugay na sa wala pa nato masinati ang mga hagit nga karon giatubang sa pamilya. “Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga Apostoles” giandam nang daan alang sa panahon nga mas gikinahanglan kini nato.

Dili kita mahibalo sa tanang rason nganong ang mga propeta ug mga mamumulong sa komperensya mamulong man sa pihong mga hilisgutan, apan ang Ginoo nahibalo. Si Presidente Harold B. Lee mitudlo: “Ang bugtong kasiguroan nga anaa kanato isip mga miyembro niini nga simbahan mao ang … pagpaminaw sa tanang pulong ug mga sugo nga ang Ginoo mohatag pinaagi sa Iyang propeta. … Maanaay pipila ka butang nga nagkinahanglan sa pagpailub ug hugot nga pagtuo. Mahimo nga kamo dili makauyon unsa ang moabut gikan sa awtoridad sa Simbahan. Mahimong sukwahi kini sa inyong [personal] nga panghunahuna. Mahimong sukwahi kini sa inyong sosyal nga panghunahuna. Mahimong mosamok kini sa inyong sosyal nga kinabuhi. Apan kon kamo maminaw niini nga mga butang, ingon og kini gikan sa ba-ba sa Ginoo Mismo, uban ang pagpailub ug hugot nga pagtuo, ang saad mao nga ‘ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo; … ug ang Ginoong Dios mopatibulaag sa mga gahum sa kangitngit gikan sa imong atubangan, ug mohimo sa mga langit sa pagkurog alang sa imong kaayohan, ug sa himaya sa iyang ngalan’ (D&P 21:6).”10

Giunsa sa pagkasayud ni Presidente Lee kon unsay giatubang nato karon? Nasayud siya tungod kay usa siya ka propeta, manalagna, ug tigpadayag. Ug kon kita maminaw ug mosunod sa mga propeta karon, lakip sa mga mamulong niini gayud nga komperensya, malig-on kita ug maprotektahan.

Ang pinakadakong panalangin sa kinatibuk-ang komperensya moabut kanato human sa komperensya. Hinumdumi ang sundanan nga kanunayng gibalik-balik sa kasulatan: nagpundok kita aron maminaw sa mga pulong sa Ginoo, ug mamauli aron sundon kini.

Human nanudlo si Haring Benjamin sa iyang katawhan, “siya mipapauli sa pundok sa mga katawhan, ug sila mipauli, matag usa, sumala sa ilang mga banay, ngadto sa ilang kaugalingon nga mga balay.”11 Sa iyang panahon, mao gihapon ang gibuhat ni Haring Limhi.12 Human manudlo ug mangalagad sa mga tawo sa templo sa Bountiful, mihangyo ang Manluluwas sa mga tawo, “Pamauli kamo sa inyong mga panimalay, ug palandonga kini nga mga butang nga Ako miingon, ug pangayoa sa Amahan, pinaagi sa akong ngalan, aron kamo makasabut, ug i-andam ang inyong mga hunahuna alang sa ugma, ug Ako moanha kaninyo pag-usab.”13

Atong gidawat ang pagdapit sa Manluluwas kon kita mamalandong ug mag-ampo aron makasabut sa unsay gitudlo ug dayon mopauli ug mobuhat sa Iyang kabubut-on. Hinumdumi ang mga pulong ni Presidente Spencer W. Kimball: “Nakahukom ko nga inig uli nako gikan niining [kinatibuk-ang] komperensya … dunay daghan kaayong dapit sa akong kinabuhi nga mahimo nakong hingpiton. Gilista nako ni sa akong hunahuna, ug naglaum nga buhaton ko kini kon kami makahuman na.”14 Si Presidente Monson bag-o lang miingon: “Awhagon ko kamo sa pagbasa sa mga pakigpulong … ug pagpamalandong sa mga mensahe nga anaa niini. Akong nakaplagan sa akong kaugalingon nga mas nadugangan ko gikan niining dinasig nga mga sermon kon kini tun-an nako pag-ayo.”15

Agig dugang sa pagdapit kanato sa personal ug pamilya nga pagtuon sa kasulatan, ang Langitnong Amahan gusto nga kita magtuon kanunay ug gamiton unsay atong nakat-unan sa komperensya. Mopamatuod ko nga ang mosalig sa Ginoo ug mopatalinghug niining tambag uban sa pagtuo makaangkon og dakong kalig-on sa pagpanalangin sa ilang kaugalingon ug sa ilang pamilya alang sa henerasyong moabut.

Ang Langitnong Amahan mihatag og paagi. Niini nga komperensya, 97 porsyento sa Simbahan makadungog niining mga mensahe sa kaugalingon nilang pinulongan. Minilyon ka mga miyembro sa 197 ka nasud motan-aw niini nga komperensya sa 95 ka pinulongan. Sa duha o tulo lang ka adlaw ang mga mensahe makita na diha sa LDS.org sa Iningles, ug sulod sa usa ka semana maanaa na kini sa 52 ka pinulongan. Karon atong madawat ang inimprinta nga mga magasin sa Simbahan sulod sa tulo ka semana human sa kinatibuk-ang komperensya. Dili na kita maghulat og mga bulan una moabut pinaagi sa koreyo ang mga pakigpulong. Diha sa computer, phone, o ubang electronic device, atong mabasa, mapaminaw, matan-aw, ug mapakigbahin ang pagtulun-an sa mga propeta. Bisan kanus-a, bisan asa, makapalambo kita sa atong kahibalo, makalig-on sa atong pagtuo ug pagpamatuod, makapanalipod sa atong pamilya, ug makadala kanila nga luwas sa pagpauli.

Ang mga mensahe niini nga komperensya isulod usab sa kurikulum sa kabatan-onan diha sa internet. Mga ginikanan, maka-access kamo sa leksyon sa kabatan-onan aron inyong magamit diha sa LDS.org. Tan-awa unsay gikat-unan sa inyong mga anak, ug gamita kini sa kaugalingon ninyong pagtuon, diskusyon sa pamilya, family home evening, family council, ug personal nga interbyu sa inyong mga anak kon unsay angayang itudlo ngadto sa tagsa-tagsa nila.

Moawhag ko sa tanang miyembro sa paggamit sa mga kapanguhaan diha sa mga website sa Simbahan ug sa mga mobile apps. Padayon kining gipanindot aron mas sayon kining gamiton ug mas haum sa atong kinabuhi. Diha sa LDS.org makakita kamo og kapanguhaan nga makatabang sa inyong pagtuon sa ebanghelyo, paglig-on sa inyong panimalay ug pamilya, ug sa pagserbisyo diha sa inyong calling. Mapangita usab ninyo ang inyong katigulangan kinsa nagkinahanglan og mga ordinansa sa templo ug kapanguhaan nga makasuporta ninyo sa buhat sa kaluwasan, lakip ang pagpakigbahin sa ebanghelyo. Ang mga ginikanan makapangulo sa pag-andam sa ilang mga anak alang sa bunyag, sa priesthood, full-time nga misyon ug sa templo. Makatabang kini nga atong masubay ang pig-ot ug higpit nga dalan sa mga ordinansa sa templo ug mga pakigsaad ug mahimong angayan alang sa kinabuhing dayon.

Sa miaging komperensya, sa kinatibuk-ang miting sa priesthood, naghisgot ko bahin sa akong papa nga nag-drowing og kabalyero nga may hinagiban aron tudloan ko bahin sa hinagiban sa Dios ug sa espirituhanong proteksyon nga dala niini.

Pagkahuman niana nga sesyon, usa ka amahan mireport sa iyang pamilya sa iyang nakat-unan. Nadasig, ang ilang batan-ong anak nga si Jason misiksik sa LDS.org aron mabati niya mismo ang mensahe. Pipila ka adlaw siya ang mihatag og leksyon ngadto sa iyang mga igsoon sa family home evening. Mao ni siya.

Yano nga mensahe sa komperensya, dinasig sa Ginoo, gidawat sa usa ka bata, gitudlo ngadto sa pamilya sa personal, impluwensyal nga paagi. Ganahan ko sa iyang taming sa pagkamatarung. Ganahan ko sa iyang panagang sa hugot nga pagtuo aron pugngan ang mga tintasyon sa kaaway. Mao kini ang mga panalangin sa komperensya.

Mga kaigsoonan, mohatag ko sa akong pagsaksi nga ang Ginoong Jesukristo buhi ug nagbarug nga pangulo niining Simbahan. Kini Iya nga kinatibuk-ang komperensya. Mosaad ko diha sa Iyang ngalan nga kon mag-ampo kamo sa tinuoray aron makadungog sa tingog sa Langitnong Amahan diha sa mga mensahe niini nga komperensya, madiskubrihan ninyo nga Siya namulong kaninyo sa pagtabang, paglig-on, ug paggiya kaninyo balik sa Iyang presensya. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran