Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Pagpadali sa Estratehiya sa Ginoo!

Pagpadali sa Estratehiya sa Ginoo!

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Kita kinahanglang mopalambo ug mobuhat sa atong personal nga estratehiya sa pagserbisyo uban sa kalagsik sa pakigtambayayong sa full-time nga mga misyonaryo.

Mga tuig ang milabay akong gikinahanglan ang pagpakig-istorya sa asawa sa usa ka bishop sa among stake, mao nga nanawag ko sa ilaha. Ang batan-ong anak nga lalaki ang nakatubag. Miingon ko, “Hello. Naa ang imong mama?”

Iyang tubag: “Oo, naa siya. Tawgon nako siya. Kinsa ni?”

Akong tubag: “Ingna siya nga si Presidente Nielsen ni.”

Nahilom siya og kadiyot, ug dayon, sa kiningkoy nga tingog, akong nadungog, “Ma, si Presidente Hinckley nanawag!”

Dili nako ma-imagine unsay gihunahuna sa iyang mama. Mao kadto ang pinakakulba nga iyang pagtubag sa telepono sukad. Naghunahuna ko: “Magpakaaron ingnon kaha ko?” Wala nako buhata, apan nangatawa ra mi. Karon kon maghunahuna ko niini, siguro nasagmuyo siya nga ako ra diay iyang kaistorya.

Unsa ang inyong buhaton kon ang propeta sa Ginoo ang manawag gayud ninyo? Oo, siya nagtawag gayud! Si Presidente Thomas S. Monson, sama sa gihimo na sab niya kaganinang buntag, nagtawag sa matag usa kaninyo sa usa ka importante kaayo nga buhat. Siya miingon, “Karon ang panahon sa mga miyembro ug sa mga misyonaryo nga maghiusa, sa pagtinabangay, sa paghago sa ubasan sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto Kaniya” (“Hugot nga pagtuo sa Buhat sa Kaluwasan” [kinatibuk-ang miting sa pagpangulo, Hunyo 2013]; lds.org/broadcasts).

Naminaw ba kita?

Sa tibuok kalibutan, ang mga stake, mga district, ug mga misyon nakasinati og bag-ong kadasig, samtang ang pagdeklarar sa Manluluwas ngadto ni Joseph Smith niadtong 1832 nagkatuman: “Tan-awa, Ako modali sa akong buluhaton diha sa iyang angay nga panahon” (D&P 88:73).

Mga kaigsoonan, karon mao kana ang panahon. Kini akong gibati, ug sigurado kamo usab.

Gusto nakong ipakita ang akong kahinam ug hugot nga pagtuo ni Jesukristo. Kon magdula ko og football, maghunahuna ko og mga estratehiya. Kami masaligong moapil sa lumba kon ang among team andam sa saktong mga plano, kami siguradong makadaug. Apan, bag-ohay lang nakig-istorya ko sa inila nga coach sa BYU nga si LaVell Edwards kabahin sa among mga estratehiya, ug siya miingon, “Di ko manginlabut kon unsaon ninyo pagdula basta maka-score lang ta og touchdown!” Isip usa sa iyang quarterback, naghunahuna ko nga lisud kaayo ni, apan ang iyang yano nga pilosopiya maoy rason nga duna siyay stadium nga gipangalan sa iyaha.

Tungod kay kitang tanan naa sa team sa Ginoo, kita ba adunay atong kaugalingong estratehiya? Andam na ba tang mobuhat? Kon kita, isip mga miyembro, nahigugma gayud sa atong pamilya, mga higala, ug kaubanan, dili ba nato ipakigbahin ang atong pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ngadto kanila?

Sa seminar alang sa bag-ong mga presidente sa misyon niadtong Hunyo, may 173 ka bag-ong mga presidente ug ilang mga asawa ang nakadawat sa katapusang mga instruksyon sa dili pa moserbisyo. Ang tanang 15 ka sakop sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles namulong niining espesyal nga grupo.

Gidugang ni Elder L. Tom Perry ang panapos nga pakigpulong: “Kini ang labing talagsaong panahon sa kasaysayan sa Simbahan. Kini susama kaimportante sa talagsaong panghitabo sa nangaging kasaysayan, sama sa Unang Panan-awon, sa gasa sa Basahon ni Mormon, sa Pagpahiuli sa ebanghelyo, sa tanang butang nga nagtukod sa atong pundasyon aron kita makapadayon ug magtudlo sa gingharian sa atong Amahan sa Langit” (“Concluding Remarks” [pakigpulong nga gihatag atol sa seminar alang sa bag-ong mga mission president, Hunyo 26, 2013], 1, Church History Library, Salt Lake City).

Kinahanglang atong tugbangan labaw kay sa kaniadto ang kahinam sa atong mga lider ug pasalig sa atong full-time nga mga misyonaryo. Kini nga buhat dili molambo sumala sa tuyo sa Ginoo kon wala kita! Sigon sa giingon ni Presidente Henry B. Eyring, “Bisan pilay atong edad, kapasidad, calling sa Simbahan, o dapit, kita usa ra nga gitawag sa buhat sa pagtabang Kaniya alang sa Iyang pag-ani og mga kalag” (“Kita Usa Ra,” Liahona, Mayo 2013, 62).

Mopakigbahin ko ninyo og stratehiya nga akong gibati nga ipatuman human sa pagpamalandong sa nangaging mga kasinatian, pag-ampo, ug pagbasa sa kapitulo 13 sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo,? Dapiton ko kamo sa pagkonsiderar niining tulo ka punto samtang kamo naghunahuna sa inyong plano.

Una, mag-ampo sa piho aron makadala og usa ka tawo nga mas maduol sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo matag adlaw. Mahimo ni ninyo pinaagi sa pag-isip sa tanang tawo isip mga anak sa Dios nga nagtinabangay sa panaw pabalik sa ilang panimalay. Hunahunaa ang pagpakighigala og bag-o.

Ikaduha, pag-ampo alang sa mga misyonaryo nga nagserbisyo sa inyong area ug sa ilang mga investigator matag adlaw. Ang bugtong paagi sa pagbuhat niini mao ang pagtimbaya kanila, tan-awon ang ilang name tag, tawagon sila sa ilang ngalan, ug mangutana kon kinsay ilang gitudloan. Si Elder Russell M. Nelson maalamong mitampo, “Hangtud inyong masayran ang ngalan ug dagway sa tawo, ang Ginoo dili makatabang kaninyo nga masayud sa ilang kasingkasing.”

Nakatambong ko sa bunyag sa usa ka talagsaong sister, kinsa mipakigbahin sa iyang pagpamatuod. Dili gyud nako siya makalimtan nga nag-ingon, “Daghan gyud kaayong nag-ampo para nako ug nahigugma sa hilabihan! Tinuod kini nga buhat!”

Ikatulo, imbitara ang usa ka higala ngadto sa kalihokan sa sulod o gawas sa inyong panimalay. Bisan asa kamo o unsay inyong gibuhat, hunahunaa kon si kinsa kaha ang malingaw sa okasyon ug dayon paminawa ang Espiritu samtang mogiya Siya kaninyo.

Ang Manluluwas nagtudlo kanako og simpleng leksyon sa akong personal nga pagkat-on sa ebanghelyo nga, sa akong pagtuo, magamit gyud sa “pagpadali.” Kon ako mobati og kahinam sa usa ka butang, makita kini sa akong sulat ug kanunay tapuson kini og exclamation point nga nagpasabut og “kusog nga pagbati [o] timaan sa dakong importansya” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed. [2003], “exclamation point”).

Nakuryuso ko sa kasulatan nga naghisgut kabahin sa “panagpundok,” nga gitapos niining punctuation mark nga nakaklaro nako, sama sa kinasingkasing nga pagpangamuyo ni Alma: “O nga ako unta usa ka anghel, ug makaangkon sa pangandoy sa akong kasingkasing, nga ako makalakaw ug makasulti uban sa trumpeta sa Dios, uban sa tingog nga makapakurog sa yuta, ug mosinggit og paghinulsol ngadto sa matag katawhan!” (Alma 29:1).

Ang mga pagsiksik nagsugyot nga adunay 65 ka mga bersikulo nga nagpakita sa ingon nga matang sa lig-ong misyonaryo, naglakip kini sa:

“Unsa ka dako ang iyang hingpit nga kalipay diha sa kalag nga naghinulsol! …

“Ug kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa atong Amahan!

“Ug karon, kon ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala ngari kanako diha sa gingharian sa akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kon ikaw makadala og daghan nga mga kalag ngari kanako!” (D&P 18:13, 15–16).

Ang akong pagsabut niining talagsaong bersikulo adunay importanting bahin sa akong unang buluhaton isip Area Seventy. Gikulbaan ko og gamay isip kompanyon sa usa ka Apostol, ni Elder Quentin L. Cook, sa usa ka stake conference. Sa akong pagsulod sa opisina sa presidente sa stake para sa unang miting nianang katapusan sa semana, nakabantay ko og guba, gi-bronse nga sapatos sa may kabinet luyo sa iyang lamesa nga gisulatan og kasulatan nga gitapos og exclamation point. Samtang kini akong gibasa, akong gibati nga ang Ginoo nasayud sa akong pagtuon, gitubag ang akong mga pag-ampo, ug Siya nasayud sa akong gikinahanglan aron sa pagpakalma sa akong gikulbaang kasingkasing.

Akong gihangyo ang presidente sa stake sa pagsaysay sa istorya kabahin sa sapatos.

Miingon siya:

“Kini ang sapatos sa batan-ong kinabig sa Simbahan kansang sitwasyon sa pamilya grabe kalisud, apan siya determinado nga moserbisyo og usa ka malampusong misyon ug nahitabo kini sa Guatemala. Sa iyang pag-uli nakigkita ko niya aron madungganon siyang i-release ug nakita nga guba gyud kaayo iyang sapatos. Gihatag niining batan-ong lalaki ang tanan ngadto sa Ginoo bisan sa gamayng kapanguhaan, kon aduna, suporta sa pamilya.

“Iyang namatikdan nga nagtan-aw ko sa iyang sapatos ug nangutana nako, ‘Presidente, may problema ba?’

“Mitubag ko, ‘Wala, Elder, maayo ra ang tanan! Mahimo bang akoon na kana nga sapatos?’”

Ang presidente sa stake mipadayon: “Dako kaayo ang akong pagtahud ug gugma para niini nga returned missionary! Gusto nakong pasidunggan ang kasinatian, mao nga akong gi-pabronse ang iyang sapatos. Kini pahinumdon inig-sulod nako niining opisina sa paningkamot nga kinahanglan natong ihatag nga dili magsapayan sa atong sirkumstansya. Ang bersikulo gikan sa Isaias: ‘Pagkatahum sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil niadtong nanagdala sa mga maayong balita, nga nanagmantala sa pakigdait; nga nanagdala og mga maayong balita sa kaayohan, nga nanagmantala sa kaluwasan; nga nanag-ingon sa Zion, Ang imong Dios nagahari!’ (Isaias 52:7).”

Akong mga kaigsoonan, ang asawa sa buotang bishop tingali natingala nganong ang propeta nanawag kaniya. Mopamatuod ko nga siya ug kita dili na matingala karon—EXCLAMATION POINT!

Nasayud ko nga kita kinahanglang mopalambo ug mobuhat sa atong personal nga estratehiya sa pagserbisyo uban sa kalagsik sa pakigtambayayong sa full-time nga mga misyonaryo—EXCLAMATION POINT!

Akong idugang ang pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith: “Ug karon, human sa daghan nga mga pagpamatuod nga gihatag mahitungod kaniya, kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan, nga kami naghatag kaniya: Nga siya buhi!” (D&P 76:22). Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.