Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Prabhu ke Khel Yojna ko Furti se Karna!

Prabhu ke Khel Yojna ko Furti se Karna!

October 2013 Maha Sammelan

Hum sab ko humare apne vyaktigat yojna ko utsaah se badhaana aur karna chahiye pure-samay ke prachaarakon ke saath.

Kai saal pahale mujhe apne stake ke bishop ki patni se zaroori baat karna tha, to maine unke ghar par fon kiya. Ek jawaan putra ne fon uthaya. Maine kaha, “Hello. Kya tumhari maa waha par hai?”

Usne jawaab diya: “Ha, wah hai. Main use bulata hoon. Aap kaun hai?”

Mera jawaab tha: “Usse kaho Pradhaan Nielsen hai.”

Wah tham gaya, aur phir, bahot hi joshpurn awaaz mein, maine sunna, “O, Maa, Pradhaan Hinckley fon par hai!”

Main dekh nahi sakta ki wah kya soch rahi thi. Yah usko sabse lamba raasta laga tha fon tak ka. Mere mann mein vichaar aya: “Kya mujhe?” Maine nahi, parantu hum dono ne us par hassa. Ab jab main us ke baare mein sochta hoon, wah bahot hi niraash hui hogi mujh se baatein kar ke.

Tum kya karoge agar Prabhu ke bhavishyevakta ne tumhe pukara? Ha, usne kiya! Pradhaan Thomas  S. Monson,ek baar phir aaj subha usne ayesa kiya,usne hum sab ko pukara hai bahot hi zaroori kaam karne ke liye. Usne kaha, “Ab samay hai sadasyon aur prachaarakon ko saath milkar, saath kaam karne ka, Prabhu ke bagiche mein Uske paas aatmaon ko laane mein” (“Faith in the Work of Salvation” [worldwide leadership training broadcast, June 2013]; lds.org/broadcasts).

Kya hum sunn rahe the?

Pure duniya mein, stakes, jilaaen, aur mission ek naye shakti ko anubhao kar rahein hai, jab Uddhaarkarta ka vachan Joseph Smith ke liye 1832 mein pura hua tha: “Dekho, main apne kaam ko sahi samay par furtila karunga” (D&C 88:73).

Bhaaiyon aur bahanon, wah samay abhi hai!Main mahesoos kar raha hoon, aur main jaanta hoon ki tum bhi mehsoos kar rahe ho.

Main Ishu Masih mein rakhey apne josh aur apne vishwaas ko kaarye dena chahata tha. Jab main gend khel raha tha, maine khel se pahale khel jo jeetne ke baare mein socha. Hum jaantey the jab humne khel shuru kiya tha ki agar humare saathi sahi tarah se taeyaar hai, hum safal honge. Phirbhi, haal hi mein maine BYU ke jaane-maane shikshak LaVell Edwards se humare khel ko jeetne ke baare mein pucha, aur usne kaha, “mujhe koi matlab nahi hai ki kis tarah tum kheloge magar main sirf jaanta hoon ki teem jeet gaya!” Uske khel ko maargdarshan dene ke ek saathi ki tarah, maine socha ki wah uske liye mushkil hoga, magar shaayad yah hi wah sadhaaran dharna ka kaaran hai maedaan ko uske naam par rakha gaya hai.

Jabki hum sab Prabhu ke teem mein hai, kya hum sab ke paas apni jeetne ka yojna hai? Kya hum khelne ke liye taeyaar hai? Agar hum, sadasyon ki tarah, apne parivaar, doston, aur saathiyon se sach mein prem kartey hai, kya hum punharsthapit susamachaar ki gawahi ko unke saath nahi batna chahenge?

June mein hue naye mission pradhaan ki seminar mein, kul milakar 173 naye pradhaan aur unke patniyon ne apne sewa ko shuruwaat karne ke liye antim jaankaari ko praapt kiya. Saare Pratham Adhyakshta ke 15 sadasye aur Barah Devduton ke Parishad ne is khaas dal se baatein kiya.

Elder L. Tom Perry ne antim tippaniyon mein aage kaha: “Girjaghar ke itihaas mein yah sabse dekhne yogye samay hai. Yah pahale itihaas mein hue mahaan kaaryon ki tarah zaroori hai, Pahala Drishti ki tarah, Mormon ki Dharamshaastra ki uphaar ki tarah, Punaharsthapit susamachaar ki tarah, un sabhi cheezon ki tarah jo humare buniyaad ko aage le jaane mein aur Swarg ke Pita ke raajye mein hume sikhlaane mein nirmaan kartein hai” (“Antim Bhaashan” [naye mission pradhaan ke seminaar ka bhaashan, June 26, 2013], 1, Church History Library, Salt Lake City).

Hume zaroori hai apne netaon aur humare pure-samay ke prachaarakon ke vaadon ke utejna mein shaamil rahana jaese pahale kabhi nahi hua tha. Bina humare yah kaarye aage badh nahi sakta Prabhu ke aage raaste mein! Jayse Pradhaan Henry  B. Eyring ne kaha hai, “Chaahe kuch bhi humara umar, chamta, Girjaghar niyuktiyaan, ya sthaan ho, Uski madad ke liye hume ek saath kaarye karne ka niyukti mila hai Uske aatmaon ko bachane mein” (“Hum Ek Hai,” Ensign or Liahona, May 2013, 62).

Main tumhare saath ek khel ki yojna ko batlana chahata hoon jo main prabhaawit hua hoon bite anubhavon, prarthna, aur Preach My Gospel ke bhaag 13 ko padhne ke baad karne mein? Main tumhe amantrit karta hoon ki in teen cheezon par dhyaan do apne khudh ke yojna ko banaate samay.

Pahala, khaas kar prarthna karo sabhi din Uddhaarkarta aur Uske susamachaar tak kisi ko nazdeek laane mein. Tum ayesa kar saktey ho sabhi insaanon ko Parmeshwar ke putra aur putri ki tarah jaan kar har ek ki madad karne se unke ghar tak ke safar mein. Naye dost banane ki socho.

Dosra, sabhi din tumhare ilaake ke prachaarakon ke liye aur unke jaanch karta ke liye prarthna karo. Isko karne ka ek hi tarika hai ki unki swaagat karo, unke badge ko dekho, unhe naam se pukaro, aur unse pucho ki weh kisko sikhla rahein hai. Elder Russell  M. Nelson ne apne dil se kaha, “Jab tak tum kisi ke naam aur chahare ko jaanoge nahi, Prabhu tumhari madad nahi kar sakta tumko unke hriday ko jaanne mein.”

Main ek achchi bahan ki baptisma mein shaamil hua, jisne apni gawahi diya. Main use humesha yaad rakhunga kahate hue, “mere liye kabhi itne logon ne prarthna nahi kiya aur itna pyaar nahin mehsoos hua! Main jaanta hoon ki yeh kaam sachcha hai!”

Teesra, ek dost ko apne ghar ke ya kahi bhi ke ek gatividthi mein nimantran do. Chaahe jaha bhi tum jaao ya chaahe kuch bhi tum karo, yaad rakho kaun tumhare yojna ko pasand karega aur phir Aatma ko suno jab Wah tumhe maarg deta hai.

Uddhaarkarta ne mujhe mere vyaktigat susamachaar ke shikshan ko sikhne mein ek sadhaaran seekh diya hai jo, main vishwaas karta hoon, ki “furti se karne” par sundarta se laagu hota hai. Jab main kisi cheez ke liye bhauk hokar khush hota hoon, yah mere likhawat mein dikhta hai aur humesha exclamation point se khatam hota hai jiska matlab hai “khaas ehsaas [ya ek] zaroori vishay” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, (11th ed. [2003], “exclamation point”).

Main dharamshaastra mein “ikattha hone” ke waakye ko dekh utsuk hua jab exclamation point mujhe dikhne lage, jaise Alma ka narm niwedan: “Oh agar main swargdut hota, aur apne hriday ki ichcha puri kar sakta tab main Parmeshwar ki trump ke samaan apne shabdon se prithivi ke sab logon ko pashchataap karne ko kahata!” (Alma 29:1).

Jaanch se pata lagta hai ki 65 ankh hai ek khaas tarah ke pracharakon ke prabhaaoshali ehsaas ko dikhlaane ka, jismein shaamil hai:

“Usko kitni khushi milti hai us aatma mein jo pashchataap karta hai! …

“Aur agar aysa hai to tumhe har din in logon ko pashchataap ke vishay mein batlana chahiye, aur laao, ek aatma bacha kar mere paas, kitna khushi tumhe praapt hoga uske saath mere Pita ke raajye mein!

“Aur ab, agar tumhe itni khushi ek aatma se milta hai jo tum mere paas laaye ho mere Pita ki raajye mein, tumhe kitni khushi hogi agar tum kai aatmaon ko mere paas laaoge!” (D&C 18:13, 15–16).

Mujhe in vichitra verses se ek zaroori bhumika praapt hua mere Sattar Chetra ke pahale kaarye mein. Main kuch dara hua tha Devdut, Elder Quentin  L. Cook ke saathi ke rup mein, stake sammelan mein. Jab main stake pradhaan ke daftar mein ja raha tha us safta ant ke pahala sabha mein, maine ek jodi juta dekha jo fati, bronze ki hui thi uske mez ke piche rakhi hui jiske saath dharamshaastra tha exclamation point se khatam hota hua. Jab main padh raha tha, maine Prabhu ko apne shikshan ko jaagruk kartey hue mahesoos kiya, mere prarthnaon ja jawaab diya aur Use pata tha ki mujhe kya chahiye mere chintit hriday ko shaant karne ke liye.

Maine stake pradhaan ko mujhe jute ki kahani ko sunane ko kaha.

Usne kaha:

Yah Girjaghar ke jawaan parivartit ka juta hai jiska parivaar ki stithi bahot mushkil ka tha, phirbhi wah ek safal mission par jaana chahata tha aur Guatemala gaya. Uske aane par main usse mila izzat se mukti dene ke liye aur dekha ki uska jute fat chukein the. Is jawaan purush ne sabhi kuch Prabhu ko de diya tha bahot kuch na hote hue, aur, bina parivaar madad ke.

“Usne mujhe uske jute ko dekhtey hue dekha aur mujh se pucha, ‘Pradhaan, kya kuch hua hai?’

“Maine jawaab diya, ‘Nahi, Elder, sab kuch theek hai! Kya main un juton ko le sakta hoon?’”

Stake pradhaan ne aage kaha: “Mera izzat aur pyaar is waapis aaye prachaarak ke liye khushi ka tha! Main is anubhao ko izzat dena chahata tha, to maine is jutey ko bronze ka kar diya. Yah mere liye ek yaad hai jab main is daftar mein aata hoon ki chaahe kuch bhi stithi ho hume humesha koshish karna chahiye. Isaiah se yah verse hai: ‘Pahaadon par uske paaon kya hi suhaaone hai jo shubh samachaar lata hai, jo shaanti ki baatein sunata hai aur kalyaan ki shubh samachaar aur uddhaar ka sandesh deta hai, jo Zion se kahata hai, tera Parmeshwar raajye karta hai!’ ((Isaiah 52:7().”

Mere priye bhaaiyon aur bahanon, achche bishop ki patni yah soch rahi hogi ki kyun use bhavishyevakta ne fon kiya tha. Main gawahi deta hoon ki use aur hume aur zyaada sochna nahi padega—(ZOR DETEY HUE!)

Main jaanta hoon ki hum sab ko humare apne vyaktigat yojna ko utsaah se badhaana aur karna chahiye pure-samay ke prachaarakon ke saath—(ZOR DETEY HUE!)

Main apne gawahi ko Bhavishyevakta Joseph Smith ke saath shaamil karta hoon: “Aur ab, kai gawahiyaan jo uske baare mein di gayi hai, ke baad, yah gawahi hai, sabse aakhri, jo hum uske liye detein hai: Ki wah jiwit hai!” ((D&C 76:22(). Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.