Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Ek Tute Hue Naao ki Tarah

Ek Tute Hue Naao ki Tarah

October 2013 Maha Sammelan

Tum kayse achchie tarah se jawaab detey ho jab dimaagi aur bhauk chunaotiyaan tumpar ya tumhare priyejanon par aati hai?

Devdut Peter ne likha ki jo Ishu Masih ke chelein hai unke paas “ek dosre ke liye daya hota hai.”1 Us ehsaas ke saath main unse baatein karna chahata hoon jo in mein kuch dimaagi bimaari ya gambheer bimari ko jhel rahein hai, chaahe unke ehsaas kam ya gambheer ho, thode samay ke liye ya jiwan mein lagataar hota hai. Hum is tarah ke samasyaaon ke uljhan ko kuch had tak samajhte hai jab hum peshewaron se tanrika ka rog aur maansik rog, parivaar se paaye rog aur dabaao, dhwidhurwie vikaar, daorah, aur manobhajit ke baare mein sunte hai. Chahe kitne uljhan ke weh ho, yeh dukh maranshil jiwan ki kuch sachchaai hai, aur unhe maanne mein koi sharminda nahi hona chahiye naato high blood preshar ko jheltey hue ya achaanak aayi hui kapti tumar se.

In kathin samasyaaon ke samay kuch shaanti aur samajhdaari paane ke liye, yeh yaad karna zaroori hai ki hum ek paapi duniya mein jeete hai—aur jeene ko chune the—jaha divye kaaran se liye hamara ishwartav ki khoj ko baar baar parkha aur jaancha jaaega. Sab se bada ashwaasan is yojna ka hai ki ek Uddhaarkarta vaada kiya gaya hai, ek Muktidaata, jinmein hamare vishwaas ke zariye hum un pariksha aur jaanch mein safal honge, bhale hi aysa karna Pita jis ne Usko bheja tha aur Putra jo aaya tha donon ke liye mushkil ho. Yahi sirf divye pyaar ka abhaar hamare samasya ko pehle sehne laayak, phir samajhne laayak, aur ant mein mukti dilaane laayak banaega.

Main asaadhaaran bimaariyon ko chodhta hoon MDD— “zyaada udaasi ki bimaari” par dhyaan dene ke liye—ya, ziyada jaane maane, “udaasi.” Jab main is par baatein karta hoon. Main kisi bure din, kaarye ke antim samay, ya dusre aashahin palon ko jo hum sab jheltein hai par baatein nahi karta hoon. Sabhi log us stithi par chinta mein ya udaas honge. Mormon ki Dharamshaastra batlata hai ki Ammon aur uske bhaaiyon udaas the bahot kathinaaiyon ke samay,2 aur hum sab bhi ho saktein hai. Magar aaj main aur bhi gambheer vishay par baatein kar raha hoon, ek dukh jo ek vyakti ke chamta ko puri tarah se kaarye ko karne nahi deta hai, dimaag mein jwaalamukhi ki tarah ho jata hai ki koi soch nahi sakta ki wah theekh ho sakta hai agar weh pidith sidhe khade hokar aur achchie tarah se sochein—chaahe main kitna bhi protsaahit ho sidhe khade rahne mein aur achchie soch mein!

Nahi, yah dimaag ki pareshaani aur aatma sadhaaran chunaoti se ziyada hai. Maine yah ek parmeshwariye aadmi ko miltey dekha hai jab uski 50 saalon ki pyaari jiwansaathi guzar gayi thi. Maine yah nayi maaon mein dekha hai jise “bachche hone ka” udaasi kahatein hai. Maine use chinta se bhare bachchon, purana sipahiyon, aur naniyon ko unke bade bachchon ki chinta lage rehte hue dekha hai.

Aur maine jawaan pita ko apne parivaaron ke liye pradaan karte dekha hai. Aur usi ki tarah ek baar maine khudh mein daraone dhang se dekha hai. Hamare shaadi-shuda jiwan mein ek baar jab payeson ki kami ka dar aschariye kamzori ke saath aya, mujhe dhaarmik jhatka laga jaese anchaha ho balki sachcha tha. Parmeshwar ki mahima aur mere parivaar ke prem se main karta raha aur karta raha, magar beetey hue in saalon se main dosron ke liye humesha zyaada daya mahesoos kar raha hoon ya mujh se zyaada un tarah ke andhere ko jhelne waalon se. Kisi bhi stithi mein hum sab ne unse himmat ko liya hai jo, Bhavishyevakta Joseph ke shabdon mein, “dhoondh[ta] … aur soch[ta] andheri narak ke gaddhe ko”3 aur us se dataa raha—kuch mahaan log Abraham Lincoln, Winston Churchill, aur Elder George Albert Smith, baad mein ek sabse dayalu aur humare yug ka Masih ki tarah aadmi bane, jisne kuch saalon tak udaasi se ladha tha pyare aathwe bhavishyevakta aur Ishu Masih ka Girjaghar Antim-din Santon ka maha Pradhaan banne se pahale.

Tum kayse achchie tarah se jawaab detey ho jab dimaagi aur bhauk chunaotiyaan tumpar ya tumhare priyejanon par aati hai? Aage, apne Swarg ke Pita mein vishwaas mat kho, jo tum jaantey ho tumhe kaun zyaada pyaar karta hai. Jayse Pradhaan Monson ne Sahayak Sanstha ke bahanon se utsukta se batlaya tha pichale Shaniwaar shaam ko: “Ki pyaar kabhi nahi badalta. … yah tumhare liye hai jab tum udaas, khushi, hatotsahik ya aasha se bhare ho. Parmeshwar ka prem tumhare liye hai chaahe tum [uske] laayak ho ya nahi. Yah hamsha yahan rehta hai.”4 Kabhi bhi sandeh mat karo, aur apne hriday ko kathor mat karo. Vishwaas se bhakti ke kaaryon ko kartey chalo jo tumhare jiwan mein Prabhu ki Aatma ko laata hai. Unke salah lo jo dhaarmik achche-kaam ke chaabiyon ko rakhtein hai. Purohiti ashirwaad ke shakti ko maango aur haasil karo. Sabhi saftah prabhubhoj ko lo, aur Ishu Masih ke Praeshchit ke vaadon par sthir raho. Chamatkaar mein vishwaas karo. Maine un mein se kai ko aate dekha hai jab baaki sab chinn dekhlatein hai ki aasha kho chuki hai. Aasha kabhi nahi marti. Agar weh chamatkaar jald ya puri tarah ya kuch bhi nahi aata, Uddhaarkarta ke khudh ke jhele hue ko yaad karo: agar kadhwa pyaala nahi guzarta, use piyo aur mazboot raho, bharosa karo ki aage khushi ke din honge.5

Jab bhi ho sakey bimaari se bachne ki koshish karna chahiye, apne aap aur dosron mein chintaaon ko batlane waale cheez ko jaano taaki tum madad kar sako. Apne caar mein jaise, ubharti hui garmi, badhti hui tezi, ya tank mein kam fuel se hoshiyaar raho. Jab kamzori ke kaaran udaas ho, turant hi theek hone ki koshish karo—Kamzori hum sab ki dushman hai—to dhire kaam karo, araam karo, bharpur karo, aur furti bharo. Daktar ne hume vaada kiya ki agar hum jald theek jo jaatey hai, hum jaantein hai ki hum baad mein phir bimaar padenge.

Agar cheezein tumhe kamzor karke thaam de, achche logon ki salah lo jinke achche shikshak, guni chamtaein, aur achche siddhantein hai. Unke saath apne itihaas aur apne musibaton ko sachchaai se batlaao. Prarthnashilta aur zimmedari se unke salaah ko maano jo weh detein hai aur jawaab ko batlatein hai ko lo. Agar tumhare paas appendicitis ki bimaari ho, Parmeshwar chahenge ki tum purohiti ka ashirwaad ko dhoondho aur sab se achcha ilaajh jo hai ko karo. To bahot bhauk mat ho. Humare Swarg ke Pita chahatein hai ki hum is yug mein paaye hue Uske sabhi mahaan uphaaron ka istamaal karein.

Agar tum bimaar ho ya unka dekhbhaal karne waale ho, apne kaam ko dekh kar khush mat ho. Yah na jaano ki tum sabhi kuch theek kar saktey ho, magar tumse jo banne wah theek karo. Agar weh sirf chote safalta ho, unke liye abhaari raho, aur shaanti dharo. Dharamshaastron mein darjanon baar, Prabhu ne kisi ko aagya diya hai ki “sthir khade raho” ya “sthir ho”—aur intazaar karo.6 Kuch cheezon mein ant tak shaanti rakhna humare maranshil shikshan ka bhaag hai.

Dekhbhaal karne waalon, apne bhakti dosron ki swaasth ki madad karo, apne khudh ko nuksaan mat pahunchaao. In sabhi kaarye mein chatur raho. Apni shakti se adhik tezgati se daudne ki koshish mat karo.7 Aur jo kuch main pradaan kar sakta hoon ya nahi, main apne prarthna ko kar sakta hoon aur “sachcha pyaar.”8 deta hoon. “Uddaarta ka prabhaao lamba aur dayalu hota hai; … ahankaar se fulta nahi hai, …parantu …sabhi kashton ko sahata hai, … sabhi baaton mein asha karta hua sabhi baaton mein sahanshil bana rahata hai. Uddaarta kabhiasafal nahi hota.”9

Ya bhi hume yaad karna hai ki koi bhi bimaari ya musibaton ke chunaoti se, asha se bhara jiwan mein aur bhi kuch hai aur abhaar hone ke liye. Hum apne sima ya bimaariyon se ziyada hai! Stephanie Clark Nielson aur uske parivaar 30 saalon se bhi ziyada se humare dost hai. 2008, August 16 ko, Stephanie aur uske pati, Christian, ek hawaaijaahaz ke durghatna mein the aur baad mein aag jisne use bahot daagdaar kar diya tha ki uske paeron ke naakhoon mein lage paint se pahachaana gaya jab uske parivaar ke sadasyon ne waha aakar use pahachaana tha. Yaha koi bhi aasha nahi tha Stephaine ko jiwit rahane ka. Coma mein rahane ke teen mahime baad, wah jaagi apne aap ko dekhne ke liye. Us sharir ke daag ke saath aur bhayaanak chinta hui. Chaar bachche jo saat saal se kam the ko hone se, Stephanie nahi chahati thi ki use weh kabhi phir dekhey. Usne mahesoos kiya ki achcha hoga ki wah nahi rahe. “Maine socha ki yah asaan hoga,” Stephaine ne mujhe mere daftar mein ek baar batlaya tha, “agar weh usko bhool jaatey aur main unke jiwan se chupchaap chali jaati.”

Magar uske anant vishwaas se aur uske pati, parivaar, doston, chaar sundar bachchein, aur ek paanchwa payeda hua Nielseons jo sirf 18 mahinon ka tha ke prarthna se, Stephaine narkh ke barbaadi se bach aayi thi desh ki ek mahaan “mummy blogger” ban kar, chaar milion logon se batlaati hui jinhone uske blog ke followers the ki uska jiwan ka“divye kaarye” tha ki ek maa hone ka aur is sundar dharti par mile hue har ek din ko pasand kare.

Chaahe kuch bhi tumhari kamzori ho—dimaagi ya bhauk ya shaaririk ya kuch bhi—anmol jiwan ko khatam mat karne ki sochi! Parmeshwar mein vishwaas rakho. Uske prem par raho. Jaano ki ek din subha hogi aur maranshilta dur hoga. Chahe hum “ek tooti hui naao” ki tarah mahesoos karein, jayse Psalmist ne kaha tha, 10 hume humesha yaad rakhna chahiye, naao divye banane waale ke haathon mein hai. Tute mann bhar saktein hai ussi tarah jayese tute hue haddiyon aur hriday theek hotein hai. Jabki Parmeshwar in cheezon ko theek karne ke kaarye mein hai, hum baaki uski madad daya dikhla kar, jaachne waale nahi, aur daya karne se kar saktein hai.

Main pavitra Punaharjiwan ka gawahi deta hoon, jo Prabhu Ishu Masih ka Praeshchit ka anmol daan hai! Devdut Paul ke saath, mai gawahi deta hoon ki brhastachaar ek din bandh ho jayega aur jo kamzor ho chukka hai wah abhinaashi rup mein ji uthega.11 Main us din ki gawahi deta hoon jinhe hum jaantein hai ki weh priye janon jo maranshilta mein apangh hai weh humare saath achche aur mahaanta se khade rahenge, sharir aur mann dono mein bilkul achche. Yah kitna romaanchak din hoga! Main nahi jaanta ki hum apne liye khush honge ki humne aysi chaamatkaar ki gawahi ko diya hai ya unke liye khush honge jo puri tarah se achche aur “anth mein azaad” honge.”12 Us samay tak jab Masih puri tarah se uphaar ko hum sab ko de deta hai, hume vishwaas se jeena chahiye, aasha rakhna chahiye, aur “ek dosre se daya karni chahiye,”13 Main Ishu Masih ke naam se, prarthna karta hoon, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. 1 Peter 3:8.

  2. Dekhiye Alma 26:27; Alma 56:16bhi dekhiye.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 267.

  4. Thomas S. Monson, “We Never Walk Alone,” general Relief Society meeting, Sept. 28, 2013.

  5. Dekhiye Matthew 26:39.

  6. Dekhiye, uddhaaran ke rup mein, Psalm 4:4; Doctrine and Covenants 101:16.

  7. Dekhiye Mosiah 4:27.

  8. Doctrine and Covenants 121:41.

  9. 1 Corinthians 13:4, 7–8; zor diya gaya; Moroni 7:45–46 bhi dekhiye.

  10. Psalm 31:12.

  11. Dekhiye 1 Corinthians 15:42–43.

  12. “Free at Last,” in John W. Work, comp., American Negro Songs: 230 Folk Songs and Spirituals, Religious and Secular (1998), 197.

  13. 1 Peter 3:8.