Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Saamne Dekho aur Vishwaas Karo

Saamne Dekho aur Vishwaas Karo

October 2013 Maha Sammelan

Prabhu ke nazar mein, woh nahin dekhta humne kya kar liya hai ya hum kahan gaye hai magar ki hum kahan jaane ki ichcha rakhte hai.

Jab main ek ladka tha, apne maa ke saath kheton mein kaam kiya karta tha, usne mujhe jiwan ka ek bahut mahatvapurn shiksha diya. Subha hone ke baad, jab suraj sar pe chad aaya tha aur mere hisaab se hum kaafi der se kaam rahe the. Mai ruk kar dekhna chaha ki humne kitna kaam kar liya tha aur maa se mainne kaha, “ Dekho humne kitna dher kaam kar liya!” Maa ne jawaab nahin diya. Yeh sochkar ki use sunaai nahin diya, maine jo kaha use zor se dohraya. Usne jawaab nahin diya. Aur mainne thoda zor ki awaaz, aur phir se kaha. Is baar, usne mud kar mujhe dekha aur kaha, “Edward, kabhi piche mat dekhna. Saamne dekho ki kya karne ko bacha hai.”

Mere priye bhaaiyon aur bahanon, baptisma ke samay Prabhu se humne jo vaada kiya tha, “sadeo sabhi baaton mein jahan bhi [hum] rahe, mrityu tak Parmeshwar ki saakshi ke rup mein khade rahein” (Mosiah 18:9), ek jiwanbhar ka vaada hai. Pradhaan Dieter F. Uchtdorf ne salaah di: “Jinhonne baptisma ke paani mein daakhil huwe hai aur Pavitra Aatma ko paaya hai ne apne paaon chelapan ke maarg par rakh diya hai aur unhe zimmedaari mili hai hamare Uddhaarkarta ke nakshe kadam par sadeo puri tarah se chalte rahe” (“Sant Sabhi Mausamon ke Liye,” Ensign ya Liahona, Sept. 2013, 5). Prabhu apne sewakon ke zariye hamein in vibhinn niyuktiyon mein sewa pradaan karne ke liye chunta hai, jisko hum puri zimmedaari se swikaarte hai. Jab kisi ko mukt karne ki baari aati hai aur kisi aur kaarye mein niyukti hoti hai, hum khushaali se use apnaate hai yeh jaankar, ki humse pehle waale log yeh jaante the, ki “Prabhu ki sewa mein, yeh nahin zaroori ki aap kahan sewa karte ho par kaise sewa karte ho” (J. Reuben Clark Jr., Conference Report, Apr. 1951, 154 mein).

Isliye jab ek stake adhyaksh ya ek bishop mukt hota hai, woh anand se apna mukti swikaar karta hai, aur jab ek niyukti di jaati hai kisi bhi tarah Prabhu ki sewa karne ka, Unke sewakon dwara, “swikaar karta” (Mosiah 3:19), woh apne pehle ke anubhav se prabhawit nahin, na hi woh piche dekhta aur sochta ki usne paryaapt sewa pradaan kar li hai. Woh “achche kaarye se thakta nahin,” kyunki woh jaanta hai ki woh “ek mahaan kaarye ka buniyaad bana raha hai” ek saaf drishye ke saath ki is koshish se anant tak jiwanon ko ashirvaad milega. Isliye, “choti cheezon se mahaan cheezein utpann hoti hai” (D&C 64:33).

Hum sab ko “ek achche kaarye mein lage rehna hai, aur kayi cheezein karni hai [apne] khud ki ichcha se, aur bahut saari achchaai karni hai” (D&C 58:27).

Elder Jeffrey  R. Holland jo Barah Devduton ke Parishad ke hai ne salaah di: “Beete dinon se seekha jaata hai us mein jiya nahin jaata. Hum piche dekhte hai sabse behtar ko achche anubhavon mein se chunne ke liye magar beete hue anubhavon ko phir se jeene ke liye nahin. Aur jab hum seekh lete hai jo hamein seekhna hota hai aur apne saath sabe behtar anubhav ko laate hai, tab hum saamne dekhte hai aur yaad karte hai ki vishwaas hamesha bhavishye ki or ishaara karta hai” (“The Best Is Yet to Be,” Ensign, Jan. 2010, 24;ya Liahona, Jan. 2010, 18).

Jabki mere maa ka paath saamne dekhne ka khet ke dikhne waale ghaas-paat ki or nirdharit tha, wah chunaoti shuruaat ke Santon ke milaan mein bahut kam tha. Elder Joseph B. Wirthlin ne is anubhav ka achchi tarah varnan kiya: “1846 mein, 10,000 se zyaada [log] [Nauvoo] shahar chod kar gaye jo Mississippi Nadi ke tat par bana tha. Bhavishyevaani karne waale netaaon mein vishwaas karke, Girjaghar ke woh shuruaat ke sadasye apne ‘Sundar Shahar’ ko chod chale aur Amerika ke pakshim ke veeraanon mein bhatakne lage. Woh theek se apna bhaagye nahin jaante the, yaane ki kitne kilometar aur bache the saamne, ya kitne der ka safar hai, ya unke liye bhavishye kaisa hoga. Magar woh yeh jaante the ki Prabhu aur Unke sewak unhe le jaa rahe the” (“Faith of Our Fathers,” Ensign, May 1996, 33).

Woh saamne dekhte huwe aur vishwaas karne ka matlab samajhte the. Das saalon se adhik pehle, in mein se kuch sadasye upasthit the jab ek praktikaran praapt hua tha:

“Isliye mai tumse kehta hoon, woh khush hai jo aagyaaon ka paalan karta hai, chaahe jiwan mein ya mrityu mein; aur woh jo musibat mein vishwaasi rehta hai, iska inaam swarg ke raajye mein bada hai.

“Tum apne prakritik aankhon se nahin dekh sakte, is samay ke liye, tumhare Parmeshwar ki rachna un cheezon ke baare mein jo baad mein aayengi, aur woh mahima jo milegi us badi musibat ke baad” (D&C 58:2–3).

Hum bhi saamne dekh sakte aur vishwaas kar sakte hai. Hum apne Prabhu ke nimantran ko swikaar kar sakte hai, jo baahe-pasaare hamein pukaar raha hai:

“He sa parishram karne waalo aur bojh se dabe huwe logon, mere paas aao, aur mai tumhe vishraam dunga.

“Mera bojh apne upar utha lo, aur mujhse seekho; kyunki mai vineet aur mann mein deen hoon: aur tum apne mann mein vishraam paaoge.

“Kyunki mera bojh sahaj aur mera bojh halka hai” (Matthew 11:28–30).

Hamare priye bhavishyevakta, Pradhaan Thomas  S. Monson; unke salaahkaar; aur Barah Devduton ke Praishad ne hum sab ke liye nimantran diya hai uddhaar ke kaam mein bhaag lene ka. Naye sadasye, yuva, jawaan baalig, woh jo sewa mukt huwe hai, aur pure-samay ke prachaarakon ko ek saath jud jaana chahiye uddhaar ke kaarye ko aage badhane ke liye.

Pradhaan Boyd K. Packer, jo Barah Devduton ke Parishad ke Pradhaan hai ne ek baelgaadi khinchne waale pratiyogita mein bhaag liya, jahan usne yeh seekha. Usne us anubhav ke baare mein kaha: “Ek lakdi ki gaadi ka tulna patthar ke inton se kiya gaya: 10 hazaar pounds[4,535 kg] — 4.5 tons. … Lakshye tha baelon ko gaadi teen feet [91{nb cm] kheenchni thi. … Mainne dekha ek achchi jodi jo bade aur sundar dikhte the … us samay ke [woh] bade bael.”

Pratiyogita ke parinaam ke baare mein kehte huwe, usne kaha: “Ek ke baad ek dal haarte gaye. … Un bade sundar baelon ne kuch bhi nahin jeeta! Ek jaanwar ki jodi jo chote the aur bahut naami nahin, na to bade, ne gaadi ko teen baare kheencha.”

Use phir batlaya gaya kyun aysa achambha hua: “Bade sundar bael bade aur balwaan aur achche aakaar ke the dusre dal ke milaan mein. Magar chote baelon ne behtar kaam kiya ek saath milkar aur niyantran se bhi. Woh ek saath bojh ko lete. Donon jaanwar ek saath aage badhne ke liye jhatka maarte aur us jhatke se bojh ghisak jaata” (“Equally Yoked Together,” regional representatives sammelan mein diye gaye ek bhaashan se li gayi, Apr. 3, 1975; Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 30 mein).

Jab hum saamne dekhte huwe aur vishwaas karte hai, hamein isi tarah saath milkar kaam karna chahiye jab hum uddhaar ka kaarye ko aage badhana chahate hai Masih ki or. Hamari vyaktigat chamtaaon mein, hamein Pradhaan Dieter  F. Uchtdorf ke salaah ko lena chahiye “nazdeek khade raho aur uthaao jahan tum khade ho” (“Lift Where You Stand,” Ensign ya Liahona, Nov. 2008, 56). Hum apna pura sambhavna jaanenge, jaise Elder L. Tom Perry jo Barah Devduton ke Parishad ke the ne dekha tha: “Jab main Girjaghar bhar mein yaatra karta hoon main sabhi sahi cheezon ko hote dekh ashcharye karta hoon. Phir bhi main kabhi aysa nahin mehsoos karta, ki hum log, apne sahi sambhavna ko ji rahe hai. Main sochta hoon ki hum hamesha ek saath kaam nahin karte hai, ki hum niji sammaan aur kaamyabi mein zyaada dilchaspi dikhate hai, aur Parmeshwar ke raajye ko badhaane ke aam lakshye mein kam dilchaspi dikhate hai” (“United in Building the Kingdom of God,” Ensign, May 1987, 35).

Hum sab ek saath milkar ek aam lakshye “manushye ki amaransheelta aur anant jiwan ko laaye” (Moses 1:39).

Hamare Uddhaarkarta, Ishu Masih, jo shuruaat se ant dekhta hai, bahut achchi tarah jaante the Use Gethsamane aur Golgotha jaane ke liye kis raaste se guzarna hoga jab Usne kaha, “Koi bhi vyakti, jisne hal pe haath rakh diya ho, aur piche dekhta ho, Parmeshwar ke raajye ke liye paryaapt nahin” (Luke 9:62). Prabhu ke nazar mein, woh nahin dekhta humne kya kar liya hai ya hum kahan gaye hai magar ki hum kahan jaane ki ichcha rakhte hai.

Bhavishyevakta Joseph Smith ne hamare nirdesh ke siddhaanton ko sikhlaaya: “Hamare dharam ke mukhye siddhaant hai Devduton aur Bhavishyevaktaaon ki gawahi, Ishu Masih ke baare mein, ki Woh mara, ko dafnaaya gaya, aur teesre din jee utha, aur swarg chala gaya; aur anye baate jo hamare dharm se judi hai sirf unse jude huwe hai” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 49).

Mai gawahi deta hoon ki jab hum hamare Uddhaarkarta, Ishu Masih, ke uddhaaran ko apnaaenge, aur apna haath uthaaenge square ke aakaar mein apne priye bhavishyevakta, Pradhaan Thomas  S. Monson ka samarthan karne mein, hamein shaanti, sahanubhuti, aur anand milega aur hum “antim dinon mein…Zion ke achchaai ka bhog karenge” (D&C 64:34). Ishu Masih ke naam se, amen.