Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Hangad

Hangad

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Karon ang panahon sa pagtan-aw sa Tinubdan sa kamatuoran ug ipaniguro nga ang atong pagpamatuod lig-on.

Dihang otso anyos pa ko, duha ka ig-agaw ug ako gipaadto sa lungsod aron kuhaon ang kinompra para sa sunod nga 15 ka adlaw. Sa paghinumdom, nahingangha ko sa kadako sa pagsalig sa akong lola ug iyaan ug uyoan ngari namo. Ang panganod sa kabuntagon hayag pa dihang nagpanon kami sakay sa tulo ka kabayo.

Sa tunga-tunga sa kasagbutan, nakahunahuna kami nga manganaog ug magdula og jolin. Mao nga nagdula kami—nga dugay gayud. Nalingaw kaayo kami sa among dula nga wala na namo makita ang “mga ilhanan sa kapanahonan” ibabaw namo dihang mingitngit ang kalangitan. Sa pagkaamgo namo sa unsay nahitabo, wala na gani kami panahon sa pagsakay sa among kabayo. Mibundak ang kusog nga ulan, nga wala na kami laing nahunahunaan kondili ang pagkuha sa angkasanan sa mga kabayo ug gipandong ang gamayng hapin sa angkasanan.

Walay kabayo, basa, ug gitugnaw, mipadayon kami sa among biyahe, karon naningkamot na nga magdali kutob sa mahimo. Dihang nagsingabut na kami sa among padulngan, nakita namo nga ang dakong dalan sa lungsod gibahaan ug morag sapa nga nag-agas paingon namo. Karon ang amo na lang kapilian mao ang pagbutang sa among pandong ug mokatkat sa barbed-wire nga koral nga naglibut sa lungsod. Gabii na kaayo dihang, gikapoy ug gipamaulan ug basa kaayo, nakakita kami og kapasilungan sa unang balay nga among nakita paingon sa lungsod. Ang buotang pamilya didto mipauga namo, mipakaon namo og laming bean burritos, ug dayon gipakatulog kami sa usa ka kwarto. Dayon among nakita nga sa kwarto patag ang yuta, busa may nahunahunaan na usab kami. Nag-drowing kami og circle sa yuta ug gipadayon ang among dula nga jolin hangtud nakatulog kami.

Isip mga bata naghunahuna lang kami sa among kaugalingon. Wala kami maghunahuna sa among mga minahal nga nagsige og pangita namo—kay kon naghunahuna pa kami, dili gyud unta kami maglangay-langay sa among lakaw sa ingon nianang walay pulos nga buhat. Ug kon maalamon pa kami, mitan-aw unta kami sa kalangitan, makakita sa mga panganod nga nanagtapok, ug gipaspasan ang among lakaw aron dili maabtan sa unos. Karon nga mas nasinati na ko, kanunay nakong pahinumduman ang akong kaugalingon, “Ayaw kalimot sa paghangad.”

Ang akong kasinatian uban sa akong mga ig-agaw nagtudlo kanako nga mohatag og pagtagad sa mga ilhanan sa kapanahonan. Nagpuyo kita sa unuson, makuyaw nga panahon nga gihulagway ni Pablo: “Kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, … masukihon sa mga ginikanan, walay igabalus, dili diosnon, … tigbutang-butang, mapatuyangon, … nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinoon” (2 Timoteo 3:2–4).

Namulong bahin niining panahona, si Elder Dallin H. Oaks miingon: “Kinahanglan kitang mohimo og temporal ug espirituhanong pagpangandam. … Ug ang pagpangandam nga posibleng makalimtan mao kadtong dili kaayo makita ug mas lisud—ang espirituhanon” (“Pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi,” Liahona, Mayo 2004, 9). Buot ipasabut, ayaw kalimot sa paghangad.

Sa dinaliang panginahanglan sa espirituhanong pagpangandam diha sa ingon kakuyaw nga panahon, gusto kong mopasidaan bahin sa klaro kaayo nga ilhanan sa kapanahonan. Anaa ko sa kinaunhan sa teknolohiya tungod sa akong propesyon, busa nasayud ko sa kaimportante niini, ilabi na sa komunikasyon. Daghan na kaayong impormasyon nga gihimo sa tawo nga sayon na nga ma-access. Apan ang Internet puno usab nianang mga malaw-ay ug makalingla. Ang teknolohiya mopalambo sa atong kagawasan sa pagpahayag, apan makahatag usab kini og sayop nga kredibilidad sa dili angayan nga mga blogger base sa gidaghanon sa mga viewer. Mao nga karon, labaw sa tanan, atong hinumduman kining mahangturong baruganan: “Maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga” (Mateo 7:20).

Sa piho, ako mopasidaan ninyo nga dili motan-aw sa law-ay nga mga hulagway o mohatag sa inyong pagtagad sa mga tigbutang-butang ni Kristo ug ni Propeta Joseph Smith. Kining mga buhata makamugna og susamang epekto: ang pagkawala sa Espiritu Santo ug sa Iyang mapanalipdon, makapalahutay nga gahum. Mosunod kanunay ang sala ug kagul-anan.

Mga kaigsoonan, kon makasugat kamo og butang nga maoy hinungdan sa inyong pagkwestyon sa inyong pagpamatuod sa ebanghelyo, ako mohangyo ninyo sa paghangad. Tan-awa ang Tinubdan sa tanang kaalam ug kamatuoran. Amumahi ang inyong pagtuo ug pagpamatuod uban sa pulong sa Dios. Dunay mga nagtinguha nga mahuyang ang inyong pagtuo pinaagi sa pagsagol sa mga bakak ug gamayng kamatuoran. Mao nga kinahanglan gayud nga magpabilin kamong takus sa Espiritu. Ang pakig-uban sa Espiritu Santo dili lang aron komportable kamo—importante kini sa inyong espiritwal nga paglahutay. Kon dili ninyo hatagan og bili ang mga pulong ni Kristo ug paminawon pag-ayo ang mga pag-aghat sa Espiritu, kamo malingla (tan-awa sa Joseph Smith—Mateo 1:37). Kinahanglan natong buhaton kining mga butanga.

Si Jesukristo, kinsa hingpit, ug si Joseph Smith, kinsa miangkon nga dili hingpit, gipatay sa mga tigbutang-butang kinsa dili modawat sa ilang pagpamatuod. Unsaon nato pagkasayud nga ang ilang pagpamatuod tinuod—nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug si Joseph Smith tinuod nga propeta?

“Maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga.” Ang maayong bunga gikan ba sa dautan nga kahoy? Nasayud ko nga ang akong Manunubos mipasaylo sa akong mga sala ug mikuha sa akong palas-anon, midala nako sa kalipay nga wala nako masayri kaniadto. Ug nasayud ko nga si Joseph Smith usa ka propeta tungod kay gihimo nako ang yano nga gisaad diha sa Basahon ni Mormon: “Mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo” (Moroni 10:4). Sa yano nga pagkasulti, hangad.

Dunay uban nga moingon nga kinahanglan nga kamo dunay ebidensya aron motuo sa Pagkabanhaw ni Kristo o sa katinuod sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Ngadto nila akong kutloon ang mga pulong ni Alma ngadto ni Korihor, kinsa misulay sa pagdani sa uban aron dili motuo: “Ikaw aduna nay igo nga mga timailhan; ikaw mosulay ba sa imong Dios? Ikaw moingon ba, Ipakita ngari kanako ang usa ka timailhan, nga ikaw aduna sa pagpamatuod niini nga imong mga kaigsoonan, ug usab sa tanan nga balaan nga mga propeta? Ang mga kasulatan gibukhad sa imong atubangan” (Alma 30:44).

Kamo ug ako mao ang buhi nga ebidensya sa matubsanong gahum sa Manluluwas. Kita ang buhi nga ebidensya sa pangalagad ni Propeta Joseph ug sa kamatinud-anon niadtong unang mga Santos nga nagpabiling lig-on sa ilang pagpamatuod. Ang Simbahan ni Jesukristo anaa na sa tibuok kalibutan ug walay sama ang paglambo—gihangup, sama sa panahon ni Kristo, sa mapaubsanong mga tawo nga wala magkinahanglan nga makakita ug makahikap aron lang motuo.

Walay nasayud kon kanus-a mobalik ang Ginoo. Apan ang makuyaw nga panahon anaa na nato karon. Karon ang panahon sa pagtan-aw sa Tinubdan sa kamatuoran ug ipaniguro nga ang atong pagpamatuod lig-on.

Balik sa akong istorya, ang akong mga ig-agaw ug ako mibangon sa kabuntagon nga hayag ang adlaw ug nindot ang kapanganuran. Usa ka tawo ang nanuktok sa pultahan nga nangita sa tulo ka bata nga nawala. Gipasakay kami sa kabayo, ug mipauli kami agi sa samang kasagbutan. Dili nako malimtan ang among nakita sa among pagpauli—pundok sa mga tawo nga nangita kanamo sa tibuok gabii, ang ilang mga tractor ug sakyanan nalubong sa lapok. Ilang nakita ang angkasanan diri ug ang kabayo didto, ug dihang nakakita sila namo nga mipauli na, mabati nako ang ilang kahupayan ug gugma. Sa entrada paingon sa lungsod, daghang tawo ang naghulat namo, ug sa ilang atubangan mao ang akong mahigugmaong lola ug ang akong tiyo ug tiya. Gigakos mi nila ug mihilak, nalipay kaayo nga nakit-an ang ilang nawala nga mga anak. Nindot kini nga pagpahinumdom para kanako nga ang atong Langitnong Amahan naghunahuna nato. Naghinam-hinam Siya nga naghulat sa atong pagpauli.

Oo, dunay mga timailhan sa mga unos sa atong palibut. Mohangad kita ug mangandam sa atong kaugalingon. Dunay kaluwasan sa lig-ong pagpamatuod. Atong hatagan og bili ug lig-unon ang atong pagpamatuod matag adlaw.

Nasayud ko nga makapuyo kitang manag-uban isip mga pamilya sa kahangturan, nga ang atong Langitnong Amahan naghulat kanato, Iyang mga anak, uban sa Iyang mga kamot nga nagtuyhad. Nasayud ko nga si Jesukristo, ang atong Tigluwas, buhi. Sama ni Pedro, wala kini ipadayag kanako og tawo, kondili sa akong Amahan nga anaa sa langit (tan-awa sa Mateo 16:15–19). Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.