Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Personal nga Kalig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo

Personal nga Kalig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, matag usa nato malimpyo ug ang kabug-at tungod sa atong pagsupak mawala.

Bag-ohay lang nalipay ko nga nahimamat ang nindot kaayong grupo sa mga batan-on gikan sa estado sa Idaho. Usa ka mahiyason nga babaye nangutana nako kon unsa para nako ang labing importante nga butang nga angay nilang buhaton sa ilang kinabuhi karon. Misugyot ko nga kat-unan nila ang pag-ila sa gahum sa Pag-ula ni Jesukristo sa ilang kinabuhi. Karon akong ipasabut ang usa ka aspeto niana nga gahum, nga mao ang personal nga kalig-on nga atong madawat pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Sa Basahon ni Mormon atong mabasa si Ammon ug iyang kaigsoonan nga nagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa mga tawo nga “usa ka luog ug magahi ug usa ka mabangis nga mga katawhan.”1 Daghan sa mga tawo ang nakabig ug mipili nga isalikway ang ilang makasasala nga kinaiya. Hilabihan ka hingpit ang ilang pagkakabig nga ilang gilubong ang ilang mga hinagiban ug nakigsaad sa Ginoo nga dili na nila kini gamiton pag-usab.2

Wala madugay, daghan sa ilang wala makabig nga mga kaigsoonan ang misulong nila ug misugod sa pagpatay kanila. Ang matinud-anon na karon nga katawhan mipili nga magpakamatay kaysa morisgo sa ilang espirituhanong kinabuhi pinaagi sa paggamit sa hinagiban. Ang ilang matarung nga ehemplo nakatabang nga mas midaghan pa ang nakabig ug milabay sa ilang mga hinagiban.3

Pinaagi ni Ammon, ang Ginoo migiya nila nga makakaplag og kadangpan taliwala sa mga Nephite, ug nailhan sila isip katawhan ni Ammon.4 Ang mga Nephite nanalipod nila sa daghang katuigan, apan sa wala madugay ang mga sundalo nga Nephite nagkadiyutay, ug nagkinahanglan gayud og dugang mga sundalo.5

Ang katawhan ni Ammon anaa sa usa ka lisud nga panahon sa ilang espirituhanong kinabuhi. Nagmatinud-anon sila sa ilang pakigsaad nga dili na mogamit og mga hinagiban. Apan nakasabut sila nga ang mga amahan responsable sa pagpanalipod sa ilang mga pamilya.6 Kana nga panginahanglan daw igo na aron mahatagan og konsiderasyon nga dili tumanon ilang pakigsaad.7

Ang ilang maalamon nga lider sa priesthood, si Helaman, nasayud nga ang dili pagtuman sa pakigsaad sa Ginoo dili gayud makatarunganon. Mitanyag siya og dinasig nga kapilian. Gipahinumduman niya sila nga ang ilang anak nga mga lalaki walay tulubagon sa sama nga sala ug busa dili kinahanglan nga mohimo sa sama nga pakigsaad.8 Bisan tuod ang anak nga mga lalaki batan-on pa kaayo, sila lig-on sa pisikal ug, labaw sa tanan, sila mahiyason ug putli. Ang anak nga mga lalaki nalig-on tungod sa hugot nga pagtuo sa ilang mga inahan.9 Ubos sa mando sa ilang lider nga propeta, kining batan-ong mga lalaki mipuli sa ilang mga amahan aron panalipdan ang ilang mga pamilya ug panimalay.10

Ang mga panghitabo kalabut niining importante nga desisyon nagpakita kon sa unsang paagi nga ang Pag-ula ni Jesukristo nagdala og personal nga kalig-on sa kinabuhi sa mga anak sa Dios. Hunahunaa ang gibati niadto nga mga amahan. Unsa kaha ang ilang gibati nga ang ilang masinupakong binuhatan kaniadto nakapugong nila sa pagpanalipod sa ilang asawa ug mga anak nianang panahon nga kini gikinahanglan? Personal nga nasayud sa kakuyaw nga atubangon sa ilang mga anak, tingali naghilak sila sa tago. Ang mga amahan, dili mga anak, ang manalipod unta sa ilang mga pamilya!11 Hilabihan tingali ang ilang kaguol.

Nganong ang ilang dinasig nga lider sa priesthood nahadlok sa ilang gihunahuna nga gamiton og balik ang ilang mga hinagiban, “basin unya … mapildi ang ilang mga kalag”?12 Ang Ginoo nag-ingon, “Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila.”13 Kining matinud-anong mga amahan dugay na nga naghinulsol sa ilang mga sala ug nalimpyohan pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, nganong gitambagan sila nga dili manalipod sa ilang pamilya?

Mahinungdanon kini nga kamatuoran nga pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo kita malimpyohan. Kita mahimong mahiyason ug putli. Apan, usahay ang atong sayop nga mga pagpili makamugna og sangputanan nga molungtad og taas nga panahon. Usa sa importante nga lakang aron makompleto ang paghinulsol mao ang pag-antus sa mga sangputanan sa atong mga sala kaniadto nga molungtad og mubo ug taas nga panahon. Ang ilang mga pagpili kaniadto nakapasinati niining Ammonite nga mga amahan sa kalibutanong kahinam nga mahimong makamugna na usab nila og kahuyang nga maoy gamiton ni Satanas.

Si Satanas mosulay sa paggamit sa atong panumduman sa nangaging mga sala aron pagdani nato. Kinahanglang magbantay kita aron malikayan ang iyang mga paglingla. Ingon niana ang sitwasyon sa matinud-anong Ammonite nga mga amahan. Bisan human sa katuigan sa ilang matinud-anong pagpakabuhi, kinahanglan gayud nga ilang panalipdan ang ilang kaugalingon sa espirituhanong paagi nga matintal sa paghinumdom sa nangaging mga sala.

Tali sa daghang mga gubat, si Kapitan Moroni mimando sa pagpalig-on sa labing huyang nga mga siyudad. “Ug siya misugo nga sila kinahanglan motukod og usa ka koral nga mga troso diha sa sulod nga dapit sa kanal; ug sila milabay og yuta gikan sa kanal simpig sa koral nga mga troso … hangtud nga sila nakalibut sa dakbayan … og lig-on nga paril sa mga troso ug mga yuta, ngadto sa naghingapin nga gitas-on.”14 Si Kapitan Moroni nakasabut sa kaimportante sa pagpalig-on sa huyang nga mga dapit aron kini malig-on.15

Kining Ammonite nga mga amahan susama gayud. Nagkinahanglan sila og mas taas ug halapad nga pagpalig-on tali sa ilang matinud-anong kinabuhi ug sa dili matarung nga binuhatan kaniadto. Ang ilang mga anak, kinsa napanalanginan sa matarung nga mga tradisyon, dili huyang sa ingon nga mga tintasyon. Napanalipdan nila ang ilang pamilya nga wala mabutang sa kakuyaw ang ilang espirituhanong kaayohan.

Ang nindot nga balita alang sa tanang nagtinguha nga malikay sa mga sangputanan sa sayop nga mga pagpili kaniadto mao nga lahi ang pagtan-aw sa Ginoo sa mga kahuyang kay sa pagsupak. Samtang ang Ginoo mipasidaan nga ang wala mahinulsuli nga pagsupak magdala og silot,16 kon ang Ginoo maghisgut bahin sa mga kahuyang, kanunay inubanan kini sa kalooy.17

Sigurado, dunay konsiderasyon nga ang Ammonite nga mga amahan natudloan og sayop nga mga tradisyon sa ilang mga ginikanan, apan ang tanang anak sa Amahan mianhi sa pagka-mortal nga may Kahayag ni Kristo. Bisan unsa pa ang hinungdan sa ilang makasasala nga binuhatan, ang epekto mao ang paglambo sa espirituhanong kahuyang nga maoy gamiton ni Satanas.

Maayo na lang, kay natudloan sila sa ebanghelyo, naghinulsol, ug pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo nahimong mas lig-on sa espirituhanon kay sa mga paglingla ni Satanas. Posibleng wala sila mobati sa tintasyon nga mobalik sa ilang ngil-ad nga kagahapon, apan sa pagsunod sa ilang lider nga propeta, wala sila mohatag og higayon ni Satanas nga “[motikas] sa ilang mga kalag, ug [modala] kanila nga mabinantayon paingon sa impyerno.”18 Ang Pag-ula sa Manluluwas wala lang molimpyo sa ilang sala, apan tungod sa ilang kamasulundon sa tambag sa ilang lider sa priesthood, ang Manluluwas nakapanalipod nila sa ilang kahuyang ug milig-on nila. Ang ilang mapainubsanon, tibuok kinabuhi nga pasalig sa pagsalikway sa ilang sala mas nakatabang sa pagpanalipod sa ilang pamilya kay sa bisan unsa nga ilang mahimo sa panggubatan. Ang ilang pagtugyan wala mohikaw nila sa mga panalangin. Nakapalig-on kini kanila ug nakapanalangin nila ug sa umaabut nga mga henerasyon.

Ang katapusan sa istorya nagpakita kon sa unsang paagi ang kalooy sa Ginoo mihimo nga ang “mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on.”19 Kining matinud-anong mga amahan mipadala sa ilang mga anak ubos sa pagdumala ni Helaman. Bisan kon ang mga anak nakig-away sa grabe nga gubat diin ang tanan mahimong nangaangol, walay usa namatay.20 Ang batan-ong mga lalaki nahimong kalig-on sa naluya nga Nephite nga mga sundalo. Sila matinud-anon ug mas lig-on sa espirituhanon dihang mipauli na sila. Ang ilang pamilya napanalanginan, napanalipdan, ug nalig-on.21 Sa atong panahon, daghang mga nagtuon sa Basahon ni Mormon ang nalamdagan tungod sa ehemplo niining putli ug matarung nga mga anak.

Matag usa nato dunay higayon sa atong kinabuhi nga nakahimo kita og sayop nga mga pagpili. Kitang tanan nagkinahanglan gayud sa matubsanong gahum sa Pag-ula ni Jesukristo. Kitang tanan kinahanglang maghinulsol sa bisan unsa nga pagsupak. “Kay Ako ang Ginoo dili makatan-aw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot.”22 Dili gyud kay nasayud Siya kon unsa ang buhaton nga mahimong sama Kaniya.

Daghan nato ang mitugot sa kahuyang nga molambo diha sa atong kinaiya. Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, kita, sama sa mga Ammonite, makatukod og espirituhanong paglig-on tali sa atong kaugalingon ug sa nangaging mga kasaypanan nga gamiton ni Satanas. Ang espirituhanong proteksyon nga gitukod sa Ammonite nga mga amahan nakapanalangin ug nakapalig-on sa ilang mga kaugalingon, pamilya, nasud, ug sa umaabut nga mga henerasyon. Mahitabo usab kini kanato.

Unsaon nato pagtukod kining mahangturong mga paglig-on? Ang unang lakang mao ang sinsero, tinud-anay, ug kompleto nga paghinulsol. Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, matag usa nato malimpyo ug ang kabug-at tungod sa atong pagsupak mawala. Hinumdumi, ang paghinulsol dili usa ka silot. Kini ang dalan nga puno sa paglaum ngadto sa mas mahimayaong umaabut.

Ang Amahan sa Langit mihatag kanato og mga himan nga makatabang sa pagtukod og mga pagpalig-on tali sa atong kahuyang ug kamatinud-anon. Ikonsiderar ang mosunod nga mga sugyot:

  • Paghimo og mga pakigsaad ug dawata ang mga ordinansa alang sa inyong kaugalingon. Dayon buhata sa hinay-hinay ug sa kanunay ang pagpahigayon sa mga ordinansa sa templo alang sa inyong mga katigulangan.

  • Ipakigbahin ang ebanghelyo ngadto sa dili miyembro o dili kaayo aktibo nga mga sakop sa pamilya o mga higala. Ang pagpakigbahin niining kamatuoran magdala og nabag-o nga kadasig sa inyong kinabuhi.

  • Matinud-anong moserbisyo sa tanang calling sa Simbahan, ilabi na sa home teaching ug visiting teaching. Dili mobisita lang. Kondili, tabangi ang matag indibidwal nga sakop sa pamilya. Ila-ilaha sila og maayo. Magmahimong tinuod nga higala. Pinaagi sa buhat sa kamabination, ipakita nila kon unsa ka dako ang inyong pagmahal nila.

  • Labaw sa tanan, serbisyohi ang mga sakop mismo sa inyong pamilya. Himoang pinakaprayoridad ang espirituhanong paglambo sa inyong kapikas ug mga anak. Maghunahuna sa mga butang nga inyong mahimo sa pagtabang sa matag usa. Ihatag sa walay pagpanagana ang inyong panahon ug pagtagad.

Sa matag usa niining mga sugyot, dunay komon nga tema: pun-a ang inyong kinabuhi sa pagserbisyo sa uban. Kon kamo magawagtang sa inyong kinabuhi sa pagserbisyo sa mga anak sa Amahan sa Langit,23 ang tintasyon ni Satanas mawagtangan og gahum diha sa inyong kinabuhi.

Tungod kay ang inyong Amahan sa Langit nahigugma gayud kaninyo, ang Pag-ula ni Jesukristo ang naghimo nianang kalig-on nga posible. Dili ba kini nindot? Daghan ninyo ang mibati og kabug-at tungod sa sayop nga mga pagpili, ug matag usa ninyo makabati sa gahum sa pagpasaylo, kalooy, ug kalig-on sa Ginoo. Gibati ko kini, ug ako mopamatuod nga maangkon kini sa matag usa kaninyo, sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran