Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Gahum sa Priesthood

Gahum sa Priesthood

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang usa ka tawo mahimong moabli sa kurtina aron ang kainit sa hayag sa adlaw mosulod sa kwarto, apan dili iya ang adlaw o ang hayag o ang kainit nga gidala niini.

Mga Panalangin sa Priesthood alang sa Tanan

Samtang ang mga bata malipayong nagkanta sa awit sa Primary “Ang Gugma Gipamulong Dinhi [Love is Spoken Here],” sa miting sa sakrament ang tanan mipahiyum sa pag-uyon. Usa ka maisugong babaye nga nagmatuto og lima ka anak naminaw og maayo sa ikaduhang bersikulo: “Among balay [matag oras] sa [gahum sa] priesthood gipanalanginan.”1 Naguol siya nga naghunahuna, “Wala gyud ang akong mga anak makasinati og ingon nga panimalay.”2

Ang akong mensahe ngadto niining matinud-anong babaye ug sa tanan mao nga kita mabuhi sa tanang oras nga “sa gahum sa priesthood gipanalanginan,” bisan unsa ang atong sitwasyon.

Usahay manobra ang atong pagkonektar sa gahum sa priesthood ngadto sa kalalakin-an sa Simbahan. Ang priesthood mao ang gahum ug awtoridad sa Dios nga gihatag alang sa kaluwasan ug panalangin sa tanan—kalalakin-an, kababayen-an, ug kabataan.

Ang usa ka tawo mahimong moabli sa kurtina aron ang kainit sa hayag sa adlaw mosulod sa kwarto, apan dili iya ang adlaw o ang hayag o ang kainit nga gidala niini. Ang mga panalangin sa priesthood sa hangtud mas gamhanan kay sa tawo kinsa gisugo sa pagpangalagad sa gasa.

Ang pagdawat sa mga panalangin, gahum, ug mga saad sa priesthood niini nga kinabuhi ug sa sunod maoy usa sa dako kaayo nga mga oportunidad ug mga responsibilidad sa mortalidad. Kon kita takus, ang mga ordinansa sa priesthood magpalambo sa atong mga kinabuhi dinhi sa yuta ug mag-andam kanato alang sa nindot kaayong mga saad sa umaabut nga kalibutan. Ang Ginoo nag-ingon, “Diha sa mga ordinansa … ang gahum sa pagkadiosnon gipakita.”3

Adunay espesyal nga mga panalangin gikan sa Dios sa tanang takus nga tawo kinsa gibunyagan, midawat sa Espiritu Santo, ug miambit kanunay sa sakrament. Ang templo nagdala og dugang kahayag ug kalig-on, uban ang saad sa kinabuhing dayon.4

Ang tanang mga ordinansa nagdapit kanato sa pagdugang sa atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa paghimo ug pagsunod sa mga pakigsaad uban sa Dios. Samtang atong sundon kining sagradong mga ordinansa, atong madawat ang gahum ug mga panalangin sa priesthood

Dili ba nato bation kini nga gahum sa priesthood diha sa atong kaugalingong mga kinabuhi ug makita kini diha sa masulundon sa mga pakigsaad nga mga miyembro sa Simbahan? Makita nato kini sa bag-ong mga kinabig sa ilang paghaw-as gikan sa katubigan sa bunyag gibati nga gipasaylo ug limpyo. Makita nato ang atong mga anak ug kabatan-onan nga mas sensitibo sa mga pag-aghat ug paggiya sa Espiritu Santo. Makita nato ang mga ordinansa sa templo nga nahimong giya sa kalig-on ug kahayag alang sa matarung nga kalalakin-an ug kababayen-an sa tibuok kalibutan.

Sa milabay nga bulan gitan-aw nako ang usa ka batan-ong magtiayon nga mikuha og tumang kalig-on gikan sa mga saad sa sealing sa templo tungod kay ang ilang mahal nga batang lalaki natawo apan nabuhi lamang og usa ka semana. Pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood, madawat nato ang paghupay, kalig-on, proteksyon, kalinaw, ug mahangturong mga saad.5

Unsay Atong Nahibaloan mahitungod sa Priesthood

Ang pipila tininuod nga mangutana, “Kon ang gahum ug mga panalangin sa priesthood anaa sa tanan, ngano nga ang mga ordinansa sa priesthood gipangalagad sa mga lalaki?”

Sa dihang gipangutana sa anghel si Nephi, “Nasayud ka ba sa pagpakig-angay sa Dios?” Mitubag si Nephi nga matinud-anon, “Ako nasayud nga siya nahigugma sa iyang mga anak, bisan pa niana, ako wala masayud sa kahulugan sa tanang mga butang.”6

Kon kita mosulti kabahin og priesthood, adunay daghang mga butang nga atong nahibaloan.

Ang Tanan Managsama

Kita nahibalo nga ang Dios nahigugma sa tanan Niyang mga anak ug walay gipili nga mga tawo. “Siya wala maglimud kang bisan kinsa nga moduol ngadto kaniya, … lalaki [o] babaye; … ug ang tanan managsama ngadto sa Dios.”7

Sama ka katinuod nga kita nahibalo nga ang gugma sa Dios “managsama” alang sa Iyang anak nga mga lalaki ug Iyang anak nga mga babaye, nahibalo usab kita nga wala Siya milalang og mga lalaki ug mga babaye nga parehas gyud kaayo. Nahibalo kita nga ang sekso usa ka importanting kinaiyahan sa atong mortal ug mahangturong pagkatawo ug katuyoan. Ang sagradong mga responsibilidad gihatag ngadto sa matag sekso.8

Gikan sa Sinugdanan

Nahibalo kita nga gikan sa sinugdanan ang Ginoo nag-establisar kon sa unsang paagi ipangalagad ang Iyang priesthood. “Ang Priesthood unang gihatag ngadto ni Adan.”9 Si Noe, Abraham, ug Moises nangalagad sa tanang mga ordinansa sa priesthood. Si Jesukristo mao ang Halangdong High Priest. Mitawag Siya og mga Apostoles. “Kamo wala magpili kanako,” miingon Siya, “hinonoa Ako mao ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo.”10 Sa atong panahon langitnong mga mensahero gipadala gikan sa Dios. Gipahiuli ni Juan Bautista, Pedro, Santiago, ug Juan ang priesthood nganhi sa yuta pinaagi ni Propeta Joseph Smith.11 Kini mao ang paagi nga gipangalagad sa atong Amahan sa Langit ang Iyang priesthood.12

Daghang mga Gasa gikan sa Dios

Nahibalo kita nga ang gahum sa balaang priesthood dili moepekto nga wala ang hugot nga pagtuo, ang Espiritu Santo, ug ang espirituhanong mga gasa. Mipasidaan ang mga kasulatan: “Dili molimud sa mga gasa sa Dios, kay sila daghan. … Ug adunay nagkalain-laing paagi nga kini nga mga gasa gipangalagad, apan ang sama nga Dios mao ang nagbuhat [niining] tanan.”13

Katakus

Nahibalo kita nga ang katakus sentro sa pagbuhat ug pagdawat sa mga ordinansa sa priesthood. Si Sister Linda K. Burton, nag-ingon, “Ang pagkamatarung mao ang makapasarang … sa pagdapit og gahum sa priesthood sa atong mga kinabuhi.”14

Sama panaglit, hunahunaa ang dagsang sa pornograpiya nga nagkatag sa tibuok kalibutan. Ang sumbanan sa Ginoo sa pagkatakus wala magtugot sa pornograpiya diha niadtong nangalagad sa mga ordinansa sa priesthood. Ang Manluluwas miingon:

“Paghinulsol sa inyong … tinago nga mga pagkasalawayon.”15

“Ang mata mao ang suga sa lawas. … Kon masakiton ang imong mata, ang tibuok mong lawas mapuno sa kangitngit.”16

“[Bisan] kadtong kinsa nagatan-awg babaye uban sa kaibog kaniya, makapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasingkasing.”17

Ang pagkadili takus nga pagpangalagad o pagpaambit sa sakrament, pagpanalangin sa masakiton, o sa pag-apil sa ubang mga ordinansa sa priesthood mao, sumala sa giingon ni Elder David A. Bednar, ang pagpanamastamas sa pangalan sa Dios.18 Kon ang usa ka tawo dili takus, kinahanglan siyang mopahawa gikan sa nangalagad sa mga ordinansa sa priesthood ug mainampuong moduol sa iyang bishop isip unang lakang sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa mga sugo.

Pagkamapainubsanon

Laing butang nga kita nahibalo mao nga adunay abundansya nga mga panalangin sa priesthood sa mga pamilya nga ang matarung nga inahan ug amahan nagkahiusa sa paggiya sa ilang mga anak. Apan nahibalo usab kita nga ang Dios naghinamhinam sa paghatag niining sama nga mga panalangin ngadto sa daghan nga anaa sa ubang mga sitwasyon.19

Usa ka inahan, nagdala sa kabug-at sa pagsangkap sa iyang pamilya sa espiritwal ug temporal nga paagi, mabinationg mipasabut nga ang pagtawag sa iyang mga home teacher aron sa pagpanalangin sa usa sa iyang mga anak nagkinahanglan kaniya og pagpaubos. Apan mahunahunaon siyang midugang nga kini nagkinahanglan usab og pagpaubos sa iyang mga home teacher samtang sila nag-andam sa pagpanalangin sa iyang anak.20

Ang mga Yawe sa Priesthood

Nasayud kita nga ang mga yawe sa priesthood, nga gihuptan sa mga sakop sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, nagdumala sa buhat sa Ginoo dinhi sa yuta. Piho nga mga yawe sa priesthood gitugyan diha sa mga presidente sa stake ug mga bishop alang sa mga responsibilidad diha sa ilang nahimutangan. Ug nagtawag sila og mga lalaki ug mga babaye pinaagi sa pagpadayag kinsa gipaluyohan ug gi-set apart sa paggamit sa gitugyan nga awtoridad sa pagtudlo ug pagpangalagad.21

Samtang kita nahibalo og daghan mahitungod sa priesthood, ang atong mga kasinatian dinhi sa mortalidad dili sa kanunay maghatag og hingpit nga pagsabut sa mga kalihokan sa Dios. Apan ang Iyang maaghup nga pahinumdom, “Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan,”22 naghatag balik og kasigurohan kanato nga uban sa panahon ug mahangturong panan-aw atong makita “ang mga butang nga sila gayud mao”23 ug mas kompletong masabtan ang Iyang hingpit nga gugma.

Kitang tanan andam nga moserbisyo. Usahay bation nato nga wala kaayoy nahimo sa atong calling ug gusto nga hatagan pa og dugang. Usahay magpasalamt kita nga gi-release. Dili kita ang magbuot sa calling nga atong nadawat.24 Nakat-unan ko kining leksyon sayo sa akong kaminyoon. Isip usa ka batan-ong magtiayon, ang akong asawa nga si Kathy, ug ako mipuyo sa Florida. Usa ka Dominggo usa ka counselor sa stake presidency mipasabut kanako nga sila gidasig sa pagtawag ni Kathy isip magtutudlo sa sayo sa buntag nga seminary.

“Unsaon namo paghimo niini?” Nangutana ako. “May gagmay ming mga bata, ang seminary magsugod sa alas 5:00 sa buntag, ug ako ang presidente sa Young Men sa ward.”

Ang counselor mipahiyom ug miingon, “OK ra ni, Brother Andersen. Tawgon namo siya, ug i-release ka namo.”

Ug mao kana ang nahitabo.

Ang Kontribusyon sa Kababayen-an

Ang tinud-anay nga pagpangayo ug pagpaminaw sa mga hunahuna ug mga kabalaka nga gipamulong sa kababayen-an importante sa kinabuhi, sa kaminyoon, ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Baynte ka tuig ang milabay diha sa kinatibuk-ang komperensya, giasoy ni Elder M. Rusell Ballard ang iyang pakig-istorya sa kinatibuk-ang presidente sa Relief Society. Dihay gipangutana mahitungod sa paglig-on sa katakus sa kabatan-onan nga nag-andam sa pag-alagad og mga misyon. Miingon si Sister Elaine Jack nga nagpahiyum, “Abi nimo, Elder Ballard, ang [kababayen-an] sa Simbahan tingali adunay pipila ka maayong mga sugyot … kon sila pangutan-on. Total, … kami ang mga inahan nila!”25

Presidente Thomas S. Monson may taas nga kasaysayan sa pagpangutana ug sa pagtubag sa mga kabalaka sa kababayen-an. Ang babaye kinsa labing miempluwensya kaniya mao si Sister Francis Monson. Gimingaw kaayo mi niya. Usab, sa milabay pa lang nga Huwebes, si Presidente Monson mipahinundom sa mga General Authority unsa ka daghan sa iyang nakat-unan isip usa ka bishop gikan sa 84 ka mga biyuda diha sa iyang ward. Dako kaayo sila og naimpluwensya sa iyang pagserbisyo ug sa iyang tibuok kinabuhi.

Dili ikahibulong, nga sa wala pa ang mainampoong desisyon ni Presidente Monson mahitungod sa kausaban sa edad alang sa misyonaryong pag-alagad, dihay daghang mga paghisgot uban sa mga kapangulohan sa Relief Society, Young Women, ug Primary.

Mga bishop, samtang kamo magsunod sa ehemplo ni Presidente Monson, bation ninyo og mas makadaghan ang naggiya nga kamot sa Ginoo nga nagpanalangin sa inyong sagradong buhat.

Kami nagpuyo sulod sa daghang katuigan sa Brazil. Wala madugay human sa among pag-abut, nahimamat ko si Adelson Parella, kinsa mialagad isip usa ka Seventy, ug ang iyang igsoong lalaki nga si Adilson, kinsa mialagad sa among stake presidency. Unya nahimamat ko ang ilang igsoong lalaki si Adalton, nga mialagad isip presidente sa stake sa Florianopolis, ug ang ilang igsoong lalaki si Adelmo, nga mialagad isip bishop. Nadani ako sa hugot nga pagtuo niining managsoong mga lalaki, ug nangutana ako mahitungod sa ilang mga ginikanan.

Gibunyagan ang pamilya sa Santos, Brazil, 42 ka tuig ang milabay. Miingon si Adilson Parrella, “Sa una, si Papa ingon og naukyab og maayo mahitungod sa pagpasakop sa Simbahan. Apan, [sa wala madugay] siya dili na aktibo ug mihangyo sa akong inahan sa dili na pagsimba.”

Misulti si Adilson kanako nga ang iyang inahan nanahi og sinina alang sa mga silingan aron makabayad sa pamilete sa iyang mga anak ngadto sa simbahan. Ang upat ka gagmay nga batang mga lalaki magkuyog og lakaw sobra sa usa ka milya ngadto sa laing lungsod, magsakay og bus sulod sa 45 minutos, ug unya maglakaw og laing 20 minutos ngadto sa chapel.

Bisan tuod dili makasimba uban sa iyang mga anak, si Sister Parrella magbasa sa mga kasulatan uban sa iyang anak nga mga lalaki ug mga babaye, magtudlo kanila sa ebanghelyo, ug mag-ampo uban kanila. Ang ilang kabus nga panimalay napuno sa buhong nga mga panalangin sa gahum sa priesthood. Ang gagmay nga batang mga lalaki midako, mialagad og mga misyon, na-edukar, ug naminyo diha sa templo. Ang mga panalangin sa priesthood mipuno sa ilang mga panimalay.

Milabay ang mga katuigan, isip dili minyo nga sister, si Vany de Paula Parella misulod sa templo alang sa iyang kaugalingong endowment ug, sa wala madugay gihapon, mialagad og tulo ka mga misyon sa Brazil. Karon siya 84 anyos na, ug ang iyang hugot nga pagtuo nagpadayon sa pagpanalangin sa mga henerasyon nga nagsunod kaniya.

Pagpamatuod ug Saad

Ang gahum sa balaang priesthood sa Dios makaplagan diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako mopamatuod nga samtang kamo takus nga moapil diha sa mga ordinansa sa priesthood, ang Ginoo mohatag kaninyo og mas dako nga kalig-on, kalinaw, ug mahangturong panan-aw. Bisan unsa ang inyong sitwasyon, ang inyong panimalay “mapanalanginan pinaagi sa kalig-on sa gahum sa priesthood” ug kadtong suod ninyo mas hingpit nga motinguha niini nga mga panalangin alang sa ilang mga kaugalingon.

Isip kalalakin-an ug kababayen-an, mga sister ug mga brother, anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios, magkuyog kita sa pagpadayon sa unahan. Kini atong oportunidad, atong responsibilidad, ug atong panalangin. Kini ang atong padulngan—ang pag-andam sa gingharian sa Dios alang sa pagbalik sa Manluluwas. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga Sulat

  1. “Love Is Spoken Here,” Children’s Songbook, 190–91.

  2. Personal nga email, Ago. 5, 2013.

  3. Doktrina ug mga Pakigsaad 84:20.

  4. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138:37, 51.

  5. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84:35; 109:22.

  6. 1 Nephi 11:16–17.

  7. 2 Nephi 26:33.

  8. Tan-awa sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.

  9. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith (2007), 122; tan-awa usab sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84:16; 107:40–53; 128:18, 21; Russell M. Nelson, “Lessons from Eve,” Ensign, Nob. 1987, 86–89.

  10. Juan 15:16.

  11. Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:72; tan-awa usab sa Doktrina ug mga Pakigsaad 13; 27.

  12. Tan-awa sa M Russell Ballard, “Let Us Think Straight” (debosyonal sa BYU Campus Education Week, Ago. 20, 2013); speeches.byu.edu. Si Elder Ballard mipahayag: “Ngano nga ang kalalakin-an gi-orden ngadto sa responsibilad sa priesthood ug dili ang kababayen-an? Presidente Gordon B. Hinckley nga ang Ginoo, dili ang tawo, ‘kinsa mitudlo nga ang kalalakin-an sa Iyang Simbahan kinahanglan nga maghupot sa priesthood’ ug nga usab ang Ginoo kinsa mituga sa kababayen-an uban sa ‘mga kapabilidad sa paghingpit niining importante ug katingalahang organisasyon, nga mao ang Simbahan ug ang gingharian sa Dios’ (“Women of the Church,” Ensign, Nob. 1996, 70). Kon ang tanan nasulti ug nabuhat, ang Ginoo wala magpadayag kon nganong Iyang gitukod ang Iyang Simbahan ingon sa Iyang gihimo.”

  13. Moroni 10:8.

  14. Linda K. Burton, “Priesthood: ‘A Sacred Trust to Be Used for the Benefit of Men, Women, and Children’” (pakigpulong sa Brigham Young University Women’s Conference, Mayo 3, 2013); ce.byu.edu/cw/womensconference/pdf/archive/2013/lindaBurtonTalk.pdf.

  15. 3 Nephi 30:2.

  16. Mateo 6:22–23.

  17. Mateo 5:28; tan-awa usab Alma 39:9. Si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Ang pornograpiya hilabihan ka makuyaw ug makaadik. Ang masusihong pagtan-aw sa pornograpiya mahimong makapaanad nga bisyo, magdala ngadto sa mas grabe nga materyal ug sekswal nga kalapasan. Likayi ang pornograpiya sa bisan unsa nga paagi” (“Pagpangandam Nagpadala og mga Panalangin,” Liahona, Mayo 2010, 65).“Hilabihan ka makakuyaw … ang mga report sa gidaghanon sa mga indibidwal kinsa naggamit sa Internet alang sa dautan ug makaulaw nga mga katuyoan, ang pagtan-aw og pornograpiya mao ang labing nagkaylap niini nga mga katuyoan. Mga kaigsoonan, ang pag-apil sa mao sa tinuod makadaut sa espiritu. Magmalig-on. Magpakalimpyo. Likayi ang makauulaw ug makadaut nga mga matang nga makita sa tanang paagi—bisan kon hain sila! Gipalanog ko kini nga pahimangno ngadto sa tanan, sa tanang dapit” (“Hangtud Magkita Kita Pag-usab,” Liahona, Mayo 2009, 113).“Likayi ang bisan unsa nga may pagkasusama sa pornograpiya. Kini mogasgas sa espiritu ug mokutkot sa konsyensa. Gisultihan kita diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, “Kana nga dili makahatag og kaayohan dili gikan sa Dios, ug iya sa kangitngit’ [Doktrina ug mga Pakigsaad 50:23]” (“Matinud-anon sa Tinuhoan,” Liahona, Mayo 2006, 18–19).

  18. Tan-awa sa David A. Bednar, Act in Doctrine (2012), 53.

  19. Tan-awa sa Dallin H. Oaks, “Priesthood Authority in the Family and the Church,” Liahona, Nob. 2005, 24–27.

  20. Personal email, Ago. 5, 2013; tan-awa sa Santiago 5:14.

  21. Tan-awa sa Mga Hebreohanon 5:4.

  22. Isaias 55:8.

  23. Jacob 4:13.

  24. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 81:4–5. Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Ang inyong obligasyon sama ka seryoso sa gidak-on sa inyong responsibilidad ingon man sa gidak-on sa akong obligasyon. Walay calling niini nga simbahan nga gamay o may diyutay nga sangputanan” (“This Is the Work of the Master,” Ensign, Mayo 1995, 71).

  25. M. Russell Ballard, “Strength in Counsel,” Ensign, Nob. 1993, 76.