Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Ibutang ang Inyong Pagsalig diha sa Ginoo

Ibutang ang Inyong Pagsalig diha sa Ginoo

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Moapil sa pagbuhat unsay inyong mahimo sa pagpakigbahin sa mahinungdanong mensahe sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Si Sister Ballard ug ako bag-ohay lang nga nahibalik gikan sa akong assignment sa lima ka nasud sa Europe. Didto duna kami higayon nga makahimamat sa daghan natong misyonaryo, tingali inyong mga anak. Suka sa pagpahibalo ni Presidente Thomas S. Monson nga gipaubsan ang edad alang sa atong mga kabatan-onan sa pagserbisyo, duna koy higayon nga mahimamat ang sobra sa 3,000 kanila. Ang Kahayag ni Kristo midan-ag sa ilang panagway, ug matinguhaon sila sa pagpalambo sa buhat—sa pagpangita ug pagtudlo, sa pagbunyag ug pagpaaktibo, ug sa paglig-on ug pagtukod sa gingharian sa Dios. Sa pakighimamat nila, mahibaloan dayon nimo, nga dili sila makahimo niining buhat nga sila ra. Karon mamulong ko sa tanang miyembro sa Simbahan, tungod kay dunay dinaliang panginahanglan sa matag usa kanato nga moapil sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.

Sigon sa gikutlo na sa makadaghan, si Propeta Joseph Smith miingon “human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako ug pinaka importante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 397).

Niadtong 1974 si President Spencer W. Kimball misulti niini: “Tingali ang labing mahinungdanong tuyo sa misyonaryo nga buhat mao ang paghatag og higayon sa kalibutan aron makapaminaw ug makadawat sa ebanghelyo. Ang kasulatan puno sa mga sugo ug mga saad ug mga pagtawag ug mga ganti sa pagtudlo sa ebanghelyo. Gigamit nako og tuyo ang pulong nga sugo kay morag makusganon kini nga mando diin kita, sa tinagsa ug sa dinaghan, dili makalingkawas” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, Okt. 1974, 4).

Pagka-Hulyo nianang tuiga, si Sister Ballard ug ako mibiya kuyog sa among mga anak aron modumala sa Canada Toronto Mission. Ang mga pulong ni Presidente Kimball nahinumduman gyud nako, ilabi na dihang miingon siya: “Mga kaigsoonan, gihimo ba kaha nato ang tanan kutob sa atong mahimo. Kontento ba kita sa atong gihimo sa pagtudlo sa tibuok kalibutan? Nag-proselyte kita mga 144 na ka tuig. Andam na ba kita sa pagpalambo sa atong paningkamot? Pagpadako sa atong panglantaw?” (Ensign, Okt. 1974, 5).

Siya mihangyo usab nato nga paspasan pa ang pagtrabaho, magtinabangay sa pagtukod sa Simbahan ug gingharian sa Dios.

Sa milabayng Hunyo si Presidente Thomas S. Monson misulti og balik bahin niana nga tawag ngadto sa mga miyembro sa Simbahan. Ang Presidente miingon: “Karon ang panahon nga ang mga miyembro ug mga misyonaryo maghiusa … [ug] magtrabaho diha sa ubasan sa Ginoo aron modala sa mga kalag ngadto Niya. Miandam Siya og paagi aron atong masangyaw ang ebanghelyo sa lainlaing mga paagi, ug Siya motabang nato sa atong paningkamot kon molihok kita uban sa hugot nga pagtuo aron matuman ang Iyang buhat” (“Faith in the Work of Salvation” [pakigpulong nga gihatag didto sa usa ka espesyal nga sibya, Hunyo 2013]; lds.org/broadcasts).

Nindot kaayo, mga kaigsoonan, nga pamalandungan ang mga pagtulun-an sa mga propeta gikan sa panahon ni Joseph Smith hangtud karon. Sila midasig ug mihangyo sa mga lider ug sa mga miyembro sa Simbahan nga matinguhaong moapil sa pagdala sa mensahe sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ngadto sa tanang anak sa atong Langitnong Amahan sa tibuok kalibutan.

Ang akong mensahe karon mao nga ang Ginoo mipadali sa Iyang buhat. Sa atong panahon mahimo lang kini kon ang matag miyembro sa Simbahan motabang uban sa gugma sa pagpakigbahin sa kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Kinahanglan nga magtinabangay kita sa pakig-alayon sa 80,000 ka misyonaryong nagserbisyo karon. Ang impormasyon bahin niining mahinungdanong buhat, ilabi na ang mga assignment sa mga lider sa stake ug ward council, klaro nga nakasulat diha sa LDS.org website nga nag-ulohan “Pagpadali sa Buhat sa Kaluwasan.”

Atong nasayran gikan sa atong research nga sagad sa aktibong mga miyembro sa Simbahan gusto nga ang mga panalangin sa ebanghelyo mahimong kabahin sa kinabuhi sa ilang gimahal, bisan niadtong wala nila mahimamat. Nasayran usab nato nga daghang miyembro ang nagpanagana sa paghimo sa misyonaryo nga buhat ug pagpakigbahin sa ebanghelyo tungod sa duha ka rason.

  • Ang una mao ang kahadlok. Daghang miyembro ang wala gani mag-ampo alang sa oportunidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, sa kahadlok nga basin makadawat sila og balaanong pag-aghat sa pagbuhat og butang nga sa ilang hunahuna dili nila mahimo.

  • Ang ikaduhang rason mao ang sayop nga pagsabut kon unsa ang misyonaryo nga buhat.

Nahibalo kita nga kon ang usa ka tawo mamulong diha sa miting sa sakrament ug moingon, “Karon maghisgot ko bahin sa misyonaryo nga buhat,” o tingali kon si Elder Ballard mamulong sa kinatibuk-ang komperensya ug mosulti sa sama nga butang, ang uban ninyo nga naminaw tingali maghunahuna, “Uy, naa na sab ni; nakadungog na mi niini.”

Karon, nahibalo kita nga walay gustong mobati nga sad-an. Tingali bation ninyo nga gihangyo kamo sa pagbuhat og layo sa reyalidad nga butang diha sa inyong relasyon uban sa mga higala o silingan. Uban sa tabang sa Ginoo, tuguti nga akong wagtangon ang inyong kahadlok o ni bisan kinsa sa atong full-time nga mga misyonaryo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo sa uban.

Modesisyon nga mobuhat sa unsay gihangyo ni Jesukristo nga atong buhaton. Ang Manluluwas miingon:

“Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan:

“Kay ang tanan nga magapangayo makadawat; ug ang magapangita makakaplag; ug ang magatuktok pagaablihan.

“Kinsa bang tawhana diha kaninyo, nga kon ang iyang anak mangayog tinapay, hatagan hinoon niyag bato?

“Ug kon kini mangayog isda, hatagan hinoon niyag bitin?

“Kon kamo … mahibalo man ganing mohatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pa gayud ka labaw pa sa inyong Amahan nga anaa sa langit nga mohatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagpangayo kaniya?” (Mateo 7:7–11).

Mga kaigsoonan, ang kahadlok mapulihan og pagtuo ug pagsalig kon ang mga miyembro ug full-time nga mga misyonaryo moluhod sa pag-ampo ug tinuoray nga mangayo sa Ginoo sa pagpanalangin nila og mga oportunidad. Dayon, kinahanglan kitang mopakita sa atong pagtuo ug mangita og oportunidad sa pagpahibalo sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa mga anak sa atong Langitnong Amahan, ug siguradong moabut ang mga oportunidad. Kining mga oportunidad wala magkinahanglan og pinugos o tinuyo nga pagtubag. Natural ra kini nga moabut agig resulta sa atong gugma sa atong mga kaigsoonan. Magmapositibo lang, ug kadtong inyong sultihan mobati sa inyong gugma. Dili nila makalimtan kana nga pagbati, bisan kon dili pa tukma ang panahon nga modawat sila sa ebanghelyo. Kana usab mahimong mausab sa umaabut kon ang ilang kahimtang mausab.

Imposible nga mapakyas kita kon kita naghimo sa pinakamaayo diha sa buhat sa Ginoo. Samtang ang sangputanan maoy resulta sa pagpili, ang pagpakigbahin sa ebanghelyo maoy atong responsibilidad.

Salig sa Ginoo. Siya ang Maayong Magbalantay. Nakaila Siya sa Iyang mga karnero, ug ang Iyang mga karnero nakaila sa Iyang tingog; ug karon, ang tingog sa Maayong Magbalantay mao ang inyong tingog ug ang akong tingog. Ug kon wala kita moapil, daghan niadtong maminaw unta sa mensahe sa Pagpahiuli ang malabyan. Ginaingon kini, kinahanglan lang ang hugot nga pagtuo ug buhat sa atong bahin. Ang mga baruganan yano ra—pag-ampo, sa personal ug diha sa inyong pamilya, alang sa pang-misyonaryo nga mga oportunidad. Ang Ginoo miingon diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga daghang tawo ang natago gikan sa kamatuoran “tungod kay sila wala masayud asa kini pangitaa” (D&P 123:12).

Dili kinahanglan nga kamo hilig nga makighugoy-hugoy o maayong manulti o madanihon nga magtutudlo. Kon kamo adunay gugma ug paglaum, ang Ginoo misaad nga kon inyong “ipataas ang inyong mga tingog ngadto niini nga mga katawhan; [ug] ipamulong ang mga hunahuna diin [Siya] mobutang sa inyong mga kasingkasing, … kamo dili pagalibugon sa atubangan sa mga tawo;

“[Ug] ihatag kini kaninyo… sa diha gayud nga higayon, unsa ang inyong isulti” (D&P 100:5–6).

Ang Isangyaw ang Akong Ebanghelyo mipahinumdom natong tanan nga “walay mahitabo sa misyonaryo nga buhat hangtud nga duna [kitay] makit-an nga tawo nga katudloan. Pakig-istorya sa daghang mga tawo kutob sa imong mahimo kada adlaw. Natural lang nga mahimong managana mahitungod sa pagpakig-istorya sa mga tawo, pero makaampo ka alang sa hugot nga pagtuo ug kalig-on nga mahimong mas isug sa pag-abli sa imong ba-ba sa pagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo” ([2004], 156–57). Kamong full-time nga mga misyonaryo, kon ganahan mong motudlo og daghan, kinahanglan mong makigsulti sa daghang tawo matag adlaw. Kini mao kanunay ang gipabuhat sa Ginoo sa gipadala nga mga misyonaryo.

Ang Ginoo nakaila kanato. Nasayud Siya nga kita dunay mga hagit. Akong nakita nga pipila ninyo tingali mibati nga nabug-atan, apan nag-ampo ko nga ang pagtabang pinaagi sa normal, nindot nga paagi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo dili gayud bug-at alang kaninyo. Kondili, usa kini ka pribilehiyo! Walay mas makalipay sa kinabuhi kay sa matinguhaon nga moapil sa pagserbisyo sa Ginoo.

Ang importante mao nga kamo dasigon sa Dios, mangayo Niya og giya ug dayon moadto ug mobuhat kon ang Espiritu moaghat kaninyo. Kon tan-awon sa mga miyembro ang buhat sa kaluwasan isip ila lang nga responsibilidad, makahahadlok kini. Kon tan-awon nila kini isip pagdapit nga mosunod sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto Kaniya aron tudloan sa full-time nga mga elder ug mga sister, kini makadasig, makalig-on, ug makabayaw.

Wala kami maghangyo sa matag usa nga buhaton ang tanan. Gihangyo lang namo ang tanang miyembro sa pag-ampo, nahibalo nga kon ang matag miyembro, batan-on ug tigulang, motabang sa “usa” lang gikan karon hangtud sa Pasko, minilyon ang mobati sa gugma ni Ginoong Jesukristo. Ug pagkanindot nga gasa ngadto sa Manluluwas.

Unom ka semana ang milabay nakadawat ko og sulat gikan sa malampuson kaayo nga pamilya nga member missionary, ang pamilya Munns sa Florida. Sila misulat:

“Minahal nga Elder Ballard, 30 minutos human sa tibuok kalibutan nga sibya bahin sa pagpadali sa buhat sa kaluwasan, nagpahigayon kami sa among family missionary council. Naghinam-hinam kami nga nasayud nga ang among tin-edyer nga mga apo gustong moapil. Nalipay kaming moreport nga sukad sa among council meeting, midaghan ang among family teaching pool ngadto sa 200 porsyento.

“Ang among mga apo nagdala og mga higala sa simbahan, nalingaw sa miting sa sakrament uban sa pipila namo ka higala nga dili kaayo aktibo, ug ang pipila sa among bag-ong nakaila maminaw sa hilisgutan sa mga misyonaryo. Usa sa among sister nga dili kaayo aktibo wala lang mobalik sa simbahan apan nagdala usab og bag-ong mga investigator.

“Walay mibalibad sa pagdapit nga maminaw sa hilisgutan sa mga misyonaryo. Pagkamakadasig nga panahon nga mahimong sakop niini nga Simbahan” (personal nga sulat, Ago. 15, 2013).

Paminaw sa pag-aghat sa Espiritu. Pangamuyo sa Ginoo diha sa pag-ampo. Moapil sa pagbuhat unsay inyong mahimo sa pagpakigbahin sa mahinungdanong mensahe sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Mokutlo ko gikan sa usa ka malampusong member missionary nga si Clayton Christensen: “Matag higayon nga moagak kamo og usa ka tawo ug mopaila-ila kaniya ngadto ni Jesukristo, inyong mabati unsa ka dako sa gugma sa atong Manluluwas nganha kaninyo ug sa tawo nga inyong giagak” (The Power of Everyday Missionaries: The What and How of Sharing the Gospel [2013], 1).

Ang Dios mopanalangin ninyo, mga kaigsoonan, nga makaplagan ang dakong kalipay nga gikan sa pagsinati sa mga milagro pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo. Sama sa gitudlo diha sa Moroni sa kapitulo 7:

“Si Kristo miingon: Kon kamo adunay hugot nga pagtuo kanako kamo makabaton sa gahum sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang nga maayo ngari kanako. …

“… Kay pinaagi sa hugot nga pagtuo ang mga milagro mahimo; ug pinaagi sa hugot nga pagtuo ang mga anghel mopakita ug mangalagad sa mga tawo; busa, kon kini nga mga butang mohunong alaot ngadto sa mga katawhan, kay kini tungod sa pagkawalay pagtuo, ug ang tanan kawang” (Moroni 7:33, 37).

Sa akong kasinatian ako makapamatuod nga ang Ginoo modungog sa inyong pag-ampo ug makabaton kamo og daghang oportunidad karon ug sa umaabut nga katuigan sa pagpaila sa ebanghelyo ni Jesukridto ngadto sa bililhong mga anak sa atong Langitnong Amahan. Presidente Monson, naminaw kami. Mangita kami aron makit-an ang usa. Ako nag-ampo nga tanan nato makasinati sa dakong kalipay nga moabut gumikan sa misyonaryo nga pagserbisyo, sa pangalan ni Jesukristo, amen.