Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Prabhu Par Bharosa Rakho

Prabhu Par Bharosa Rakho

October 2013 Maha Sammelan

Ishu Masih ke Punahsthaapit susamachaar ke mahaan sandesh ko baatne mein shaamil ho jaao.

Bahan Ballard aur main haal hi mein Europe ke paanch deshon ka brahman karke laute hai. Wahan hamara saobhaagye tha hamare kayi prachaarakon se milne ka, shaayad tumhare kuch putra aur putriyaan the woh. Jabse Pradhaan Thomas S. Monson ne jawaan purush aur jawaan mahilaaon ke sewa karne ke umra ko ghatane ki goshna ki hai, mera saobhaagye raha hai unmein se 3,000 se ziyada se milne ka. Masih ki Prakaash unke mukhaar par dikhti hai, aur woh utsuk hai kaarye ko aage badhaane mein—dhoondho aur sikhlaao, baptisma ke liye, sakriye hone ke liye, aur mazboot hone ke liye aur Parmeshwar ke raajye ko banane ke liye. Unse milte samay, koi turant jaan jaata hai, ki woh yeh kaam akele nahin kar sakte. Aaj main Girjaghar ke sabhi sadasyon se baat karna chahata hoon, kyunki ek avashyakta hai har ek ko susamachaar baatne ke kaam mein bhaag lene ki.

Jabki kai baar doharaya gaya tha, Bhavishyevakta Joseph Smith ne goshna ki “sab kuch kehne ke baad, sabse mahaan aur zaroori zimmedaari hai Susamachaar ka prachaar” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 330).

1974 mein Pradhaan Spencer  W. Kimball ne yah kaha: “Shaayad prachaar kaarye karne ka sabse bada kaaran hai duniya ko susamachaar sunne ka maoka dena. Dharamshaastra susamachaar sikhlaane ke aagyaaon aur vaadon aur pukaar aur faede se bhare hai. Main aagyaaon shabd istemaal karta hoon kyunki wahi yeh dikhlata hai ki yeh batlaya gaya hai jisse hum, akele ya sangat mein, bhaag nahin sakte” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, Oct. 1974, 4).

Usi varsh ke July mahine mein, Bahan Ballard aur main apne bachchon ke saath Canada Toronto Mission ka adhyaksh karne nikle the. Pradhaan Kimball ke shabd mere kaanon mein gunj rahe the, khaaskar jab usne kaha: “Mere bhaaiyon, mujhe shanka hai ki kya hum apni puri koshish de rahe hai. Kya hum khud se jaakar duniya ko sikhla rahe hai? Hum 144 varshon se prachaar kar rahe hai. Kya hum is koshish ko badhaane ke liye tayyaar hai? Apne prachaar ko behtar banane ke liye tayyaar hai?” (Ensign, Oct. 1974, 5).

Usne humse apne kadam jald badhaane ko bhi kaha tha, saath milkar Girjaghar aur Parmeshwar ke raajye ko banana.

Pichle June mein Pradhaan Thomas  S. Monson ne Girjaghar ke sadasyon ke liye yahi sandesh ko dohraya. Pradhaan ne kaha: “Yahi samay hai sadasyon aur prachaarakon ko saath milkar … [aur] Prabhu ke bagiche mein parishram karo taaki tum aatmaaon ko Unki or modo. Usne raasta hamare liye tayyaar kiya hai susamachaar ko kai tarikon se prachaar karne ka, aur Woh hamein hamari koshishon mein madad karega agar hum vishwaas se parishram karein Unke kaarye ko anjaam dene ke liye” (“Faith in the Work of Salvation” [address given at a special broadcast, June 23, 2013]; lds.org/broadcasts).

Yeh theek hai bhaaiyon aur bahanon, Joseph Smith ke samay se aaj tak ke bhavishyevaktaaon ke shikshan par dhyaan dena. Unhonne Girjaghar ke netaaon aur sadasyon ko protsaahit kiya aur bulaya hai susamachaar ke Punahsthaapna ke sandesh ko furti se Swarg ke Pita ke duniya bhar ke bachchon tak pahunchaaye.

Aaj shaam ka mera sandesh hai ki Prabhu apne kaarye ko furti se aage badha raha hai. Hamare samay mein yeh mumkin tabhi hai jab Girjaghar ka har ek sadasye prem se aage badhe Ishu Masih ke punahsthaapit susamachaar ke sachchaai ko baatne ke liye. Hamein apne 80,000 aaj ke prachaarakon ke saath milkar kaam karna hai. Is mahaan kaarye ke baare mein jaankaari, khaaskar stake ya ward parishad ke adhyaksh ke zimmedaari, LDS.org ke website par “Hastening the Work of Salvation” ke naam se diya gaya hai.

Hum apne jaanch se jaante hai ki Girjaghar ke kayi sakriye sadasye chahate hai ki susamachaar ke ashirvaad unke jiwan ka bhaag bane jinhe woh prem karte hai, unke bhi jinhe woh kabhi mile nahin hai. Magar hum yeh bhi jaante hai ki kai sadasye prachaar kaarye aur susamachaar baatne se hichkichaate hai do vajah se.

  • Pehla hai dar. Kai sadasye susamachaar baatne ke maoke ke liye prarthna bhi nahin karte, is dar se ki unhe kuch ayse divye prerna na mil jaaye jo woh nahin kar paayenge.

  • Dusra vajah hai woh nahin samajhte ki prachaar kaarye hai kya.

Hum apne jaanch se jaante hai jab koi prabhubojh sabha mein bhaashan dene ke liye uthta aur kehta hai, “Aaj main prachaar kaarye par baatein karunga,” ya shaayad jab Elder Ballard maha sammelan mein kadha hokar wohi kehta hai, aap mein se kuch sunne waale sochenge, “Are nahi, phir nahin; hum ne yeh pehle suna hai.”

Ab, yeh sach hai ki koi doshi nahin hona chahata. Shaayad tumhe lagega ki tumhare dost ya padosi se rishtedaari mein ajeeb cheezein karni padegi. Prabhu ki sahayta se, mujhe yeh dar hatane do jo tum ya koi pure-samay ka prachaarak mein hai susamachaar ko auron se baatne ke baare mein.

Ishu Masih ka kaha maanne ka nirnay kar lo. Uddhaarkarta ne kaha hai:

“Maango, to tumhe diya jaaega; dhoondho, to tum paaoge; khatkhataao, to tumhare liye khola jaaega:

“Kyunki jo koi maangta hai, use milta hai; aur jo dhoondhta hai, woh paata hai; aur jo khatkhataata hai, uske liye khola jaaega.

“Tum mein se aysa kaun manushye hai, ki yadi uska putra use roti maange, to woh use patthar de?

“Ya machli maange, to use sarp de?

“Agar tum … apne bachchon ko achchi vastuwe dena jaante ho, to tumhara Swarg ka Pita apne maangne waalon ko achchi vastuwe kyun na dega?” (Matthew 7:7–11).

Bhaaiyon aur bahanon, dar vishwaas aur nidarta mein badal jaaega jab sadasye aur pure-samay ke prachaarakein ghutne par hokar prarthna kare aur Prabhu se unhe prachaar ke maoke ke ashirvaad dene ki puche. Tab, hamein apna vishwaas dikhlana hai aur maoke dhoondhna hai Swarg ke Pita ke bachchon ka parichay karane ka Ishu Masih ke susamachaar se, aur sach mein maoke milenge. In maoko mein hum apni ichcha aur vishwaas se baatein karenge. Hum aysa karenge kyunki hum apne bhaaiyon aur bahanon ke prati prem ko zaahir karenge. Sirf achcha sochein, aur jinse tum baat karoge woh tumhare prem ko mehsoos karenge. Woh kabhi us ehsaas ko nahin bhulaenge, bhale hi woh samay unke liye theek na ho susamachaar ko apnaane ka. Woh bhi bhavishye mein badal sakta hai jab unke paristhiti badlenge.

Hum galat nahin ho sakte jab hum Prabhu ke kaarye mein puri lagan se kaam karenge. Jabki ek ki parinaam chunne ki shakti ka istemaal karne ka natija hai, susamachaar ko baatna hamari zimmedaari hai.

Prabhu par bharosa rakho. Woh Achcha Charwaaha hai. Woh Apne bhedon ko jaanta hai, aur Unke bhedein Unki aawaaz jaante hai; aur aaj Achche Charwaahe ka aawaaz tumhara aur mera aawaaz hai. Aur agar hum ismein shaamil na huwe, kai log jo Punahsthaapna ka sandesh sunenge chale jaaenge. Saralta se, yeh vishwaas aur kriya ka samasya hai hamare or se. Prabhu ne Doctrine and Covenants mein kaha hai ki kai log sachchaai ko nahin jaante kyunki “woh nahin jaante kahan dhoondhna hai use” (D&C 123:12).

Tumhe milansaar ya ek bataona,fuslaane waala shikshak nahin banna hai. Agar tumhare andar prem aur aasha hai, Prabhu ne vaada kiya hai agar tum “apne aawaaz uthaao in logon mein [aur] [Unke] mann ki ichcha tumhare zubaan par aaye, … tum insaan ke saamne chup nahin rahoge;

“[Aur] tumhe batlaya jaaega … usi chan mein, kya tumhe kehna hai” (D&C 100:5–6).

Preach My Gospel hum sab ko yaad dilaata hai ki “prachaar kaarye aage nahin badega jabtak [hum] kisi ko padhane ke liye na dhoondhe. Har din zyaada se zyaada logon se baatein karo. Hum samajhte hai ki logon se baatein karna sandeh paeda karta hai, magar tum vishwaas aur shakti ke liye prarthna karo taaki muh kholkar punahsthaapit susamachaar ko baant sako” ([2004], 156–57). Tum jo pure-samay ke prachaarak ho, agar tum zyaada padhaana chahate ho, tumhe har din zyaada logon se baatein karna padega. Isi kaam ke liye Prabhu ne prachaarakon ko bheja hai.

Prabhu hamein jaanta hai. Woh jaanta hai hamare paas chunaotiyaan hai. Main samajhta hoon ki tum bojh se dabe mehsoos karte hoge, magar main prarthna karta hoon ki tum yeh na mehsoos karo ki aam, achche tarike se susamachaar baatna bojh ban sakta hai. Balki, yeh ek saobhaagye hai! Jiwan mein isse badhkar aur koi khushi nahin Prabhu ki sewa mein rehne se.

Sabse zaroori hai ki tum Parmeshwar se prerna paao, ki tum Unse nirdeshan lo aur phir jaao aur karo jaisa Aatma batlata hai. Jab sadasye uddhaar ke kaarye ko sirf apni zimmedaari manne lagte hai, tab theek nahin hai. Jab woh ise Prabhu ki aagya maante hai aatmaaon ko Unke paas laane ki taaki pure-samay ke elder aur bahane sikhaae unhein, tab yeh prerna, furti, aur josh se bhara hota hai.

Hum sab se nahin keh rahe ki sab kuch karein. Hum sabhi sadasyon se sirf prarthna karne ko kehte hai taaki jab har sadasye, jawaan aur budha, sirf “ek” tak pahunche abhi se Badadin tak, saekdo log Prabhu Ishu Masih ke prem ko mehsoos karenge. Aur kitna badhiya uphaar Uddhaarkarta ke liye.

Che hafte pehle mujhe ek patra mila ek bahut safal sadasye prachaarak parivaar se, Florida ka Munns parivaar. Unhonne likha:

“Priye Elder Ballard, uddhaar ke kaarye ko furti se badhane ke vishwabhar ke prasaaran ke 30 minat baad, humne apne parivaar ka prachaarak sabha kiya. Hum khush the yeh jaan kar ki hamare yuva nati-pote bhi shaamil hona chahate the. Hum khush hai yeh batane mein ki us sabha ke baad, hamara parivaar ka ‘teaching pool’ 200 pratishat se badh gaya hai.

“Hamare nati-pote doston ko girjaghar la rahe hai, hamare kam-sakriye doston ke saath humne prabhubojh sabha ka anand liya hai, aur hamare kuch naye sampark ne prachaar charcha karna chaha hai. Hamara ek kam-sakriye bahan sirf girjaghar waapas nahin aayi par apne saath naye jaanch karne waale bhi laayi.

“Kisi ne bhi prachaar charcha ke nimantran ko nahin thukraya hai. Kitna achcha samay hai Girjaghar ka sadasye hone ka” (personal letter, Aug. 15, 2013).

Aatma ka prabhaao ka paalan karo. Prabhu se gambheer prarthna mein mango. Ishu Masih ke Punahsthaapit susamachaar ke mahaan sandesh ko baatne mein shaamil ho jaao.

Main ek aur safal sadasye prachaarak, Clayton Christensen, ki baat dohraata hoon: “Har baar jab tum kisi ki sahayta karoge aur uska Ishu Masih se parichay karaoge, tum mehsoos karoge ki kitne gehraai se hamare Uddhaarkarta tumse prem kartein hai aur us insaan se jiski tum madad kar rahe ho” (The Power of Everyday Missionaries: The What and How of Sharing the Gospel [2013], 1).

Bhaaiyon aur bahanon, Parmeshwar aapko ashish dein ki tum apne vishwaas ke zariye jo chamatkaar dekhoge usse mahaan khushi paaoge. Jo hum Moroni adhyaaye 7 se sikhte hai:

“Masih ne kaha tha: Agar tum mujh mein vishwaas karogetab mere nimit jo avashyak hoga use karne mein tum samarth hoge. …

“… Kyunki vishwaas se chamatkaar kiye jaatein hai; aur vishwaas ke kaaran hi swargdut logon ko updesh dene ke liye prakat hotein hai; isliye agar yeh kaam nahin hotein hai, tab santaap ho maanav vansh par, kyunki avishwaas ke kaaran hi sab vyarth hai” (Moroni 7:33, 37).

Mere apne anubhav se main gawahi de sakta hoon ki Prabhu tumhare prarthnaaon ko sunega aur tumhe kayi maoke milenge abhi aur aane waale varshon mein Ishu Masih ka susamachaar ka parichay karne ka Swarg ke Pita ke bachchon se. Pradhaan Monson, humne sunna hai. Hum sab us ek ko dhoondhne ki koshish karenge. Main prarthna karta hoon ki hum sab prachaar sewa ke mahaan khushi ko anubhav karein, Ishu Masih ke naam se, amen.