Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Choti aur Sadhaaran Cheezein

Choti aur Sadhaaran Cheezein

October 2013 Maha Sammelan

Humein dosron tak vishwaas aur pyaar ke saath jaana chahiye.

Mere priye bhaaiyon aur bahanon, kuch hi haftey pahale main Mexico Shahar ke prachaar prashikshan kendra mein tha prachaarakon ke saath sandesh ko baatne ke liye. Main aur meri patni kai ghante pahale pahunch gaye the. Jab hum sundar bagicha mein saer kar rahe the aur MTC ke saaf rakhe gaye galiyon mein, humne asaani se khushiyon se bhare kayi jawaan elders aur bahanon ke chamaktey chahare ko dekha, har ek naye bhaasha ko sikhne ki ichcha liye hue the ladka ya ladki prachaark ke kaarye ko behtar karne ke liye.

Jabki main is anmol drishye ko dekh raha tha, maine Alma ke shabdon ko yaad kiya jab usne apne putra Helaman ko aagya diya tha ki apne logon ke itihaas ko ek bhaag mein varnan kare jo use saupa gaya tha aur in varnan ko pavitra rakhein taaki weh ek din har ek raashtra, jaati, bhaashaaon, aur logon mein pahunche.

Alma ne phir use batlaya:

“Ab shaayad tum yah sochoge ki yah meri murakhta hai; lekin main tumse kahata hoon ki, choti-choti sadhaaran baaton se badi-badi ghatnaaye hoti hai; aur kabhi-kabhi sadhaaran shudh-si baatein bhudhimaan ko bhaye mein daal deti hai.

“Aur Prabhu Parmeshwar apne mahaan aur anant updeshon ki purti ke liye kisi na kisi maadhyam se kaam karta hai; aur Prabhu shudh maadhyam se vivekiyon ko chakit kar anekon ke liye mukti lata hai” (Alma 37:6–7).

Sadgun aur humare prachaarakon ke yuva Prabhu ke raastey ke achche uddhaaran hai—jo log vinamra hotein hai “dosron ko Masih ke paas aane mein amantran detein hai unko madad kartein hai vishwaas dwara Ishu Masih aur Uske Praeschit, pashchataap, baptisma, Pavitra Aatma ke uphaar ko praapt karne se, aur ant tak jhelne mein punahsthaapit susamachaar ko praapt karke” (Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service [2004], 1).

Girjaghar ke sadasye hone se, hum, apne chote aur sadhaaran kaaryon ke zariye, “kai logon ko unke bhulon ka [ehsaas] kara sakte hai ” aur madad kar sakte hai “unhein Parmeshwar ki jaankaari karane mein taaki inki aatmaon ko mukti mile” (Alma 37:8).

Ek samay main stake pradhaan aur bishop ke saath ek kam-sakriye sadasye ko bhent karne gaya. Humne use, bahot hi saadharan tarike se sikhlaya, Sabbath ke ashirwaadon ke baare mein. Humne use apna sachcha pyaar prakat kiya. Wah bola, “Sabhi mujhe jo zaroori tha hai ki koi aaye aur mujhe abrazo, ” ya gale se lagaaye. Main turant hi khada hua aur use gale se lagaya. Agla din Raviwaar tha. Wahi bhaai apne pure parivaar sahit prabhubhoj sabha mein aaye.

Bhent Shikshan daora ke dauraan, Martha, humare ward ki ek sadasye ne, meri patni aur uske saathi ko batlaya ki kabhi waapis na aaye. Usne girjaghar aana bandh kar diya tha. Ek bhent shikshak ne Martha se pucha ki kya weh saath milkar ek ishbhajan us antim bhent par ga saktein hai, aur wah maan gayi. Jab weh ga rahe the, kuch khaas hua. Dhire-dhire, kamra Aatma se bharne laga. Un sab ne mahesoos kiya. Martha ke hriday mein daya aayi. Apne ankhon mein ansoo liye, usne apne bhent shikshakon se apne hriday ke ehsaas ko batlaya. Us samay, usne jaana ki susamachaar sachcha hai. Usne phir apne bhent shikshakon ko dhanyewaad diya aur ichcha zahir kiya dobara aane ka. Us din ke baad, usne unka khushi se swaagat kiya.

Martha ne apne jawaan putri ke saath girjaghar aana shuru kiya. Kai saalon tak weh humesha aaye, Martha ne himmat nahi khoya ki uske pati unke saath kabhi aane ko chunnege. Aakhri mein wah din aaya jab Prabhu ne uske hriday ko prabhaawit kiya, aur usne unke saath aana shuru kiya, usi tarah uski dosri putri ne bhi baad mein aana shuru kiya. Is parivaar ne sachche khushi ko mahesoos karna shuruwaat kiya jo ghar par susamachaar ke ashirwaad se milta hai. Us samay se Martha ne humare ward Sahayak Sanstha pradhaan ki tarah vishwaasi hokar sewa pradaan kiya hai, aur uske pati ne stake mein kai niyuktiyon mein sahi tarike se sewa kiya hai. Sab kuch us ishbhajan ko gaane se shuru hua tha, ek chota aur sadhaaran cheez jisne Martha ke hriday ko chu liya tha.

Naaman Syria ke raajya ke saenik ka ek neta tha, ek laayak insaan, ek shaktishaali aur himmat waala mahaan insaan, magar wah ek kodh se peedit bhi tha (dekhiye 2 Kings 5:1). Israel ke raaja ne safalta se uske kodh ki dawa ko paaya, Naaman, Elisha, jo bhavishyevakta tha ke ghar gaya. Elisha ne uske paas ek duth ko bheja, kahatey hue:

“Tu jaakar Jordan mein saat baar dubki maar, aur tab tere shareer jyon ka tyon ko jayega, aur tu shudh hoga.

“Parantu Naaman krodhit ho yah kahata hua chala gaya, maine to socha tha ki awashye wah mere paas bahar ayega, aur khada hokar apne Parmeshwar Prabhu se prarthna karke kodh ke sthaan par apna haat ferkar kodh ko dur karega. …

“Tab uske sewak paas aakar kahane lage, he Mere pita, yadi bhavishyevakta tujhe koi bhari kaam karne ki aagya deta, to kya tu use na karta? Phir jab wah kahata hai ki snaan karke shudh ho ja, to kitna adhik ise maanna chahiye?

“Tab usne Parmeshwar ke bhakt ke vachan ke anusaar Jordan ko jaakar usmein saat baar dubki mari, aur uska shareer chote ladke ka sa ho gaya, aur wah shudh ho gaya” (2 Kings 5:10–11, 13–14).

Humare bhavishyevakta, Pradhaan Thomas S. Monson, ne hum sab ko amantaran diya hai ki jaao aur apne bhaaiyon aur bahanon ko bachaao. Usne kaha: “Duniya ko tumhari madad ki zaroorat hai. Yaha par paer hai thaamne ke liye, haath hai pakadne ke liye, mann hai utejan karne ke liye, hriday hai prerit karne ke liye, aur aatmaein hai bachaane ke liye. Anantta tak ke ashirwaad tumhara intazaar kar rahein hai” (“To the Rescue,” Ensign, May 2001, 48; ya Liahona, July 2001, 57).

Main gawahi deta hoon ki kai jo humari madad chahatein hai weh humara intazaar kar rahein hai. Weh taeyaar hai apne vishwaasi bhaaiyon aur bahanon ko untak puchne ke liye aur unhein bachaane ke liye chote aur sadhaaran tarikon se. Maine vyaktigat taur se kai ghanton ke Girjaghar ke kam-sakriye sadasyon ko bhent karne mein bitaya hai jinke hriday Prabhu ne pahale se hi narm kar diya tha, jo ab taeyaar hai humare gawahiyon ko sunne aur humare sachche pyaar ko paane ke liye. Jab hum un tak pahunchtey aur nimantaran detein hai, weh Girjaghar ko waapis bina koi hichkichaahat ke aayenge.

Humein dosron tak vishwaas aur pyaar ke saath jaana chahiye. Humein Prabhu ke vaade ko yaad karna chahiye:

“Aur agar ayesa ho ki tum apna saara din unke logon ko pashchaataap ke baare mein batlaao, aur laao, ek bhi aatma mere paas, tum mere Pita ke raajye mein uske saath kitna khush hoge!

“Aur ab, agar tumhe ek aatma ke badle itni khushi mili jise tum mere paas laaye the mere Pita ke raajye mein, tumhe kitna khushi milegi jab tum kai aatmaon ko mere paas laoge!” (D&C 18:15–16).

Main sabhi bachchon ke liye Prabhu ke pyaar ki gawahi deta hoon. Main jaanta hoon ki Wah jiwit hai aur Wah humare Muktidaata hai. Ishu Masih ke naam se, amen.