Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Pagtudlo uban sa Gahum ug Awtoridad sa Dios

Pagtudlo uban sa Gahum ug Awtoridad sa Dios

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang Ginoo mihatag og paagi sa tanang takus nga Santos sa Ulahing Adlaw sa pagtudlo subay sa paagi sa Manluluwas.

Walay pulong igo nga makapahayag sa among pagpasalamat sa mga magtutudlo sa tibuok Simbahan. Gihigugma namo kamo ug may dakong pagsalig kaninyo. Usa kamo sa pinakadakong milagro sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Sa tinuod adunay sekreto ang mahimong malampusong magtutudlo sa ebanghelyo, sa pagtudlo uban sa gahum ug awtoridad sa Dios. Migamit ako sa pulong nga sekreto tungod kay ang mga baruganan nga nagdala og kalampusan sa mga magtutudlo masabtan lamang niadtong adunay pagpamatuod sa unsay nahitabo niadtong matahum nga buntag, sanag nga adlaw, sayo sa tingpamulak sa 1820.

Agig tubag sa mapainubsanong pag-ampo sa 14 anyos nga bata, ang kalangitan giablihan. Ang Mahangturong Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, mipakita ug misulti ngadto ni Propeta Joseph Smith. Ang dugay nang gipaabut nga pagpahiuli sa tanang butang misugod, ug ang mga baruganan sa pagpadayag walay katapusang na-establisar sa atong dispensasyon. Ang mensahe ni Joseph, ug ang atong mensahe ngadto sa kalibutan matingub sa tulo ka pulong: “Ang Dios namulong.” Namulong Siya sa karaan, namulong Siya kang Joseph, ug mamulong Siya kaninyo. Kini mao ang nakapalahi kaninyo sa ubang mga magtutudlo sa kalibutan. Mao kini ang rason nga dili mo mapakyas.

Gitawag kamo pinaagi sa espiritu sa panagna ug pagpadayag ug gi-set apart pinaagi sa awtoridad sa priesthood. Unsay buot ipasabut niini?

Una, nagpasabut kini nga anaa kamo sa buluhaton sa Ginoo. Kamo Iyang sinugo, ug kamo gihatagan og awtoridad ug katungod sa pagrepresentar Kaniya ug sa paglihok alang Kaniya. Isip Iyang sinugo, may katungod kamo sa Iyang tabang. Kinahanglan nga pangutan-on ninyo ang inyong kaugalingon, “Unsay isulti sa Manluluwas kon Siya pa ang nagtudlo sa akong klase karon, ug unsaon Niya pagsulti niini?” Kamo kinahanglan dayong mobuhat sa sama.

Kini nga responsibilidad mahimong mopabati sa uban og kakulang o gani kahadlok. Ang dalan dili lisud. Ang Ginoo mihatag og paagi sa tanang takus nga Santos sa Ulahing Adlaw sa pagtudlo subay sa paagi sa Manluluwas.

Ikaduha, gitawag kamo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kinahanglan kamo dili motudlo sa inyong kaugalingon nga mga ideya, bisan og gisagulan og mga kasulatan. Ang ebanghelyo mao “ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan,”1 ug kini pinaagi lamang sa ebanghelyo nga kita maluwas.

Ikatulo, gisugo kamo sa pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo ingon nga kini makita diha sa sumbanang mga kasulatan sa Simbahan, sa pagtudlo sa mga pulong sa mga apostoles ug propeta sa karon nga panahon, ug sa pagtudlo sa gitudlo kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo.

Busa asa kita magsugod?

Ang atong una ug labing importanting responsibilidad mao ang pagkinabuhi aron kita makabaton sa Espiritu Santo isip atong giya ug kauban. Sa dihang si Hyrum Smith mihangyo nga moapil niining buhat sa ulahing mga adlaw, ang Ginoo miingon, “Tan-awa, kini mao ang imong buhat, sa paghupot sa akong mga sugo, oo, uban sa imong tibuok nga gahum, hunahuna ug kusog.”2 Kini mao ang sinugdanan. Ang tambag, nga gihatag sa Ginoo kang Hyrum, sama ra sa tambag nga Iyang gihatag ngadto sa mga Santos sa tanang kapanahunan.

Namulong sa mga magtutudlo karon, ang Unang Kapangulohan mipahayag: “Ang labing importanting bahin sa inyong pagserbisyo mao ang inyong kaugalingon inadlaw nga pagpangandam, lakip sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagkamasulundon sa mga sugo. Nag-awhag kami kaninyo sa pagpahinungod sa inyong kaugalingon sa pagsunod sa ebanghelyo uban sa mas dakong katuyoan kay sa kaniadto.”3

Kini makahuluganon nganong ang Unang Kapangulohan wala moingon nga ang labing importanting bahin sa inyong pagserbisyo mao ang pag-andam og maayo sa inyong leksyon o pagpakahanas sa nagkalain-laing mga pamaagi sa pagtudlo. Sa tinuod, kinahanglan gyud nga makugihon kamong mangandam alang sa matag leksyon ug maninguha sa pagkat-on unsaon ninyo sa pagtudlo aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mogamit sa ilang kabubut-on ug motugot sa ebanghelyo sa pagsulod sa ilang mga kasingkasing, apan ang una ug labing importante nga bahin sa inyong serbisyo mao ang inyong personal, espiritwal nga pagpangandam. Samtang kamo magsunod niini nga tambag, ang Unang Kapangulohan nagsaad: “Ang Espiritu Santo motabang kaninyo nga mahibalo unsay buhaton. Molambo ang inyong kaugalingong pagpamatuod, mas molawom ang inyong pagkakabig, ug malig-on kamo sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi.”4

Unsa pa ang mas dakong panalangin ang tinguhaon sa usa ka magtutudlo?

Sunod, ang Ginoo misugo nga sa dili pa kita magtinguha sa pagpahayag sa Iyang pulong, kinahanglan unahon nato ang pagbaton niini.5 Kinahanglang mahimo kamong tawo nga maayo og panabut pinaagi sa makugihong pagsiksik sa kasulatan ug pagmahal niini diha sa inyong kasingkasing. Dayon kon mangayo kamo og tabang sa Ginoo, Siya mopanalangin kaninyo sa Iyang Espiritu ug sa Iyang pulong. Makabaton kamo og gahum sa Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo.

Gisultihan kita ni Pablo nga ang ebanghelyo moabut sa tawo sa duha ka paagi, sa pulong ug sa gahum.6 Ang pulong sa ebanghelyo nahisulat diha sa mga kasulatan, ug maangkon nato ang pulong pinaagi sa makugihong pagsiksik. Ang gahum sa ebanghelyo moabut sa kinabuhi niadtong kinsa nagpakabuhi nga ang Espiritu Santo mao ang ilang kauban ug kinsa nagsunod sa mga pag-aghat nga ilang nadawat. Ang uban nagpunting lamang sa ilang atensyon sa pagbaton sa pulong, ug mahimo silang mga eksperto sa paghatag og impormasyon. Ang uban gipasagdan ang ilang pagpangandam ug naglaum nga ang Ginoo sa Iyang kaayo motabang ra kanila sa pagtudlo sa klase. Dili kamo makadahum sa Espiritu nga motabang kaninyo sa paghinumdom sa mga kasulatan ug mga baruganan nga wala ninyo matun-i o mahunahuna. Aron magmalampuson sa pagtudlo sa ebanghelyo, kamo kinahanglan aduna sa pulong ug gahum sa ebanghelyo sa inyong kinabuhi.

Nasabtan ni Alma kini nga mga baruganan sa dihang nalipay siya sa mga anak ni Mosiah ug giunsa nila sa pagtudlo uban ang gahum ug awtoridad sa Dios. Atong mabasa:

“Sila mga tawo nga mabuot og salabutan ug sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi, nga sila unta masayud sa pulong sa Dios.

“Apan kini dili ang tanan; sila naghatag ngadto sa ilang kaugalingon ngadto sa tuman nga pag-ampo, ug pagpuasa; busa sila adunay … espiritu sa pagpadayag.”7

Sunod, kinahanglan gyud nga makakat-on mo sa pagpaminaw. Si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo niini nga baruganan ngadto sa mga misyonaryo. Mokutlo ko gikan sa pakigpulong ni Elder Holland apan migamit sa kagawasan nga pulihan ang pulong nga misyonaryo ug investigator sa pulong nga magtutudlo ug estudyante “Ikaduha lamang sa responsibilidad sa [mga magtutudlo] sa pagpaminaw sa Espiritu, mao ang responsibilidad sa pagpaminaw sa [estudyante]. … Kon maminaw kita uban sa espirituhanong mga dunggan, … ang [atong mga estudyante] mosulti kanato unsa nga mga leksyon ang angay nilang madunggan!”

Mipadayon si Elder Holland: “Sa tinuod ang mga [magtutudlo] nakapunting gihapon sa paghatag og sayon, binalik-balik nga unod sa leksyon kay sa magpunting sa ilang [mga estudyante] isip mga indibidwal.”8

Human kamo makaandam sa inyong kaugalingon ug sa inyong leksyon sa labing maayo gyud nga inyong mahimo, kinahanglan nga andam kamo sa inspirasyon. Kon moabut kanang hilom nga mga pag-aghat sa Espiritu Santo, kinahanglang may kaisug kamo sa dili paggamit sa inyong mga outline ug mubo nga mga sulat ug sundon ang mga aghat sa Espiritu. Kon buhaton ninyo kini, ang leksyon nga inyong gihatag dili na inyong leksyon, apan mahimong leksyon sa Manluluwas.

Sa inyong pagpahinungod sa inyong kaugalingon sa pagsunod sa ebanghelyo uban ang mas dakong katuyoan sukad masukad ug sa pagsiksik sa mga kasulatan, paghambin niini diha sa inyong kasingkasing, ang sama nga Espiritu Santo, kinsa mipadayag niini nga mga pulong ngadto sa mga apostoles ug propeta sa karaan, mopamatuod kaninyo sa katinuod niini. Buot ipasabut, ang Espiritu Santo mopadayag niini pag-usab diha kaninyo. Kon mahitabo kini, ang mga pulong nga inyong gibasa dili na lamang mga pulong ni Nephi o ni Pablo o ni Alma, apan nahimo kini nga inyong mga pulong. Dayon, samtang magtudlo kamo, ang Espiritu Santo makadala sa tanang butang diha sa inyong panumduman. Sa pagkatinuod, “Kay ihatag kini kaninyo sa takna gayud, oo, sa diha gayud nga higayon, unsa ang inyong isulti.”9 Kon mahitabo kini, mahibulong kamo nga inyong masulti ang wala ninyo planohang isulti. Dayon, kon maminaw kamo, makakat-on kamo gikan sa mga butang nga inyong gisulti sa inyong pagtudlo. Si President Marion G. Romney miingon, “Ako kanunay mahibalo nga ako namulong ubos sa pagdasig sa Espiritu Santo kay kanunay akong makakat-on gikan sa unsay akong gisulti.”10 Hinumdumi ang magtutudlo usa usab ka estudyante.

Sa katapusan, kinahanglang mobarug kamo isip independente nga saksi sa mga butang nga inyong gitudlo ug dili lamang magpalanog sa mga pulong nga anaa sa manwal o sa hunahuna sa uban. Samtang nagbusog kamo sa mga pulong ni Kristo ug naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo uban sa mas dakong katuyoan sukad, mopamatuod ang Espiritu Santo nganha kaninyo nga ang inyong gitudlo tinuod. Mao kini ang espiritu sa pagpadayag, ug kining sama nga espiritu modala sa inyong mensahe ngadto sa mga kasingkasing niadtong kinsa nagtinguha ug andam nga modawat niini.

Atong tapuson kon diin kita nagsugod—diha sa Sagradong Kakahoyan. Tungod sa unsay nahitabo niadtong matahum nga buntag sa tingpamulak dili pa kaayo dugay, may katungod kamo sa pagtudlo uban ang gahum ug awtoridad sa Dios. Niini ako mopamatuod sa akong solemne ug kaugalingong pagsaksi diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga Sulat

  1. Mga Taga-Roma 1:16.

  2. Doktrina ug mga Pakigsaad 11:20.

  3. First Presidency, sa Teaching the Gospel in the Savior’s Way: A Guide to Come, Follow Me: Learning Resources for Youth (2012), 2.

  4. First Presidency, sa Teaching the Gospel in the Savior’s Way, 2.

  5. Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 11:21.

  6. Tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 1:5.

  7. Alma 17:2–3.

  8. Jeffrey R. Holland, “The Divine Commission” (pamulong nga gihatag diha sa seminar sa bag-ong mga presidente sa misyon, Hunyo 26, 2009), 7, 8, Church History Library, Salt Lake City; emphasis sa orihinal.

  9. Doktrina ug mga Pakigsaad 100:6.

  10. Marion G. Romney, sa Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently (1975), 304.