Izlaist galveno navigāciju
Oktobris 2013 | Māciet ar Dieva spēku un pilnvarām

Māciet ar Dieva spēku un pilnvarām

Oktobris 2013 Vispārējā konference

Tas Kungs ir parūpējies par to, lai katrs cienīgs pēdējo dienu svētais varētu mācīt tā, kā mācīja Glābējs.

Mēs esam neizsakāmi pateicīgi par skolotājiem visā baznīcā. Mēs jūs mīlam un ļoti paļaujamies uz jums. Jūs esat viens no atjaunotā evaņģēlija lielākajiem brīnumiem.

Patiesi, pastāv noslēpums, kā kļūt par veiksmīgu evaņģēlija skolotāju, kas spēj mācīt ar Dieva spēku un pilnvarām. Es lietoju vārdu noslēpums, jo tos principus, uz kuriem balstās skolotāja panākumi, var saprast tikai tie, kas ieguvuši liecību par notikumiem, kas norisinājās kādas skaistas, skaidras dienas rītā 1820.-tā gada pavasara sākumā.

Atbildot uz 14 gadus veca zēna pazemīgo lūgšanu, atvērās debesis. Dievs, Mūžīgais Tēvs, un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, parādījās Džozefam Smitam un runāja ar viņu. Bija iesākusies ilgi gaidītā visu lietu atjaunošana, un mūsu evaņģēlija atklāšanas laikmetā uz mūžu mūžiem tika iedibināts atklāsmes princips. Džozefa vēstījumu un mūsu vēstījumu pasaulei var sakopot divos vārdos: „Dievs runā.” Viņš runāja ar cilvēkiem sendienās, Viņš runāja ar Džozefu, un Viņš runās ar jums. Tieši tas jūs atšķir no visiem pārējiem skolotājiem šajā pasaulē. Tāpēc jūs nevar piemeklēt neveiksme.

Jūs esat tikuši aicināti ar pravietojuma un atklāsmes garu un iesvētīti ar priesterības pilnvarām. Ko tas nozīmē?

Pirmkārt, tas nozīmē, ka jūs darbojaties Tā Kunga uzdevumā. Jūs esat Viņa pārstāvji; jūs esat pilnvaroti un jums ir uzdots pārstāvēt Viņu un rīkoties Viņa vārdā. Kā Viņa pārstāvjiem jums pienākas Viņa palīdzība. Jums būtu jāvaicā: „Ko manā vietā teiktu Glābējs, ja Viņš šodien mācītu manu klasi, un kā Viņš to teiktu?” Un jārīkojas tāpat.

Šīs atbildības priekšā daži var sākt apšaubīt savas spējas un, savā ziņā, pat baiļoties. Taču šis ceļš nav grūts. Tas Kungs ir parūpējies par to, lai katrs cienīgs pēdējo dienu svētais varētu mācīt tā, kā mācīja Glābējs.

Otrkārt, jūs esat aicināti sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju. Jūs nedrīkstat mācīt paši savas idejas vai filozofiju, pat sajaukumā ar Svētajiem Rakstiem. Evaņģēlijs ir „Dieva spēks, [kas pestī]”1, un mēs varam tikt glābti vienīgi caur evaņģēliju.

Treškārt, jums ir pavēlēt mācīt evaņģēlija principus saskaņā ar aprakstu, kas rodams Baznīcas pamatrakstos, mācīt mūsdienu apustuļu un praviešu vārdus un mācīt to, ko jums māca Svētais Gars.

Tātad ar ko lai sākam?

Mūsu pirmais un svarīgākais pienākums ir dzīvot tā, lai Svētais Gars varētu mūs vadīt un būt par mūsu pārinieku. Kad Hairams Smits gribēja iesaistīties šajā pēdējo dienu darbā, Tas Kungs teica: „Lūk, šis ir tavs darbs — turēt Manas pavēles, jā ar visu savu spēku, prātu un izturību”.2 Tas ir pirmais solis. Hairamam dotais padoms ir padoms, kuru Tas Kungs devis svētajiem visos laikos.

Uzrunājot mūsdienu skolotājus, Augstākais prezidijs teic: „Svarīgākā jūsu kalpošanas daļa būs jūsu pašu ikdienas garīgā sagatavošanās, tai skaitā lūgšanas, Svēto Rakstu studēšana un baušļu ievērošana. Mēs mudinām jūs nodoties dzīvei saskaņā ar evaņģēliju, darot to vēl mērķtiecīgāk nekā jebkad agrāk.”3

Svarīgi pieminēt, ka Augstākais prezidijs nesaka, ka svarīgākais jūsu kalpošanā ir labi sagatavot savas stundas vai apgūt dažādas pasniegšanas metodes. Protams, jums ir uzcītīgi jāgatavojas katrai stundai un jācenšas iemācīties pasniegt stundu tā, lai palīdzētu studentiem pielietot savu rīcības brīvību un ļautu evaņģēlijam skart viņu sirdis, taču pati pirmā un svarīgākā kalpošanas daļa ir jūsu personīgā garīgā sagatavošanās. Augstākais prezidijs ir apsolījis, ka, ja jūs ievērosiet šo padomu, „Svētais Gars palīdzēs jums saprast, ko darīt. Jūsu personīgā liecība pieaugs, jūsu pievēršanās būs daudz pamatīgāka, un jūs tiksiet stiprināti, lai varētu stāties pretī dzīves izaicinājumiem.”4

Kādas gan vēl svētības skolotājs varētu vēlēties?

Nākamais — Tas Kungs ir pavēlējis, ka, pirms mēs tiecamies sludināt Viņa vārdu, mums ir rūpīgi jācenšas to apgūt.5 Jums ir jākļūst par vīriešiem un sievietēm, kuri padziļinājuši savu izpratni caur uzcītīgu Rakstu studēšanu un glabāšanu savās sirdīs. Tādējādi, kad jūs lūgsiet Tā Kunga palīdzību, Viņš svētīs jūs ar Savu Garu un Savu vārdu. Jums būs Dieva spēks cilvēku pārliecināšanai.

Pāvils mums māca, ka evaņģēlijs katram tiek atklāts divējādi — ar vārdiem un spēku.6 Evaņģēlija vārds ir pierakstīts Svētajos Rakstos, un mēs varam tos apgūt, uzcītīgi studējot. Evaņģēlija spēks ienāk to cilvēku dzīvē, kuri dzīvo tā, lai Svētais Gars varētu būt viņu pavadonis, un kuri atsaucas saņemtajiem pamudinājumiem. Daži cilvēki koncentrējas tikai uz vārda apgūšanu un kļūst par ekspertiem informācijas nodošanā. Citi nepievērš pietiekamu uzmanību tam, lai pienācīgi sagatavotos, cerot, kas Tas Kungs Savā labestībā kaut kā palīdzēs viņiem novadīt stundu. Jūs nevarat sagaidīt, ka Gars palīdzēs jums atcerēties Rakstus un principus, kurus neesat studējuši vai apdomājuši. Lai veiksmīgi mācītu evaņģēliju, jūsu dzīvē jāienāk gan vārdam, gan evaņģēlija spēkam.

Alma saprata šo principu, priecājoties par Mosijas dēliem un to, kā viņi māca ar Dieva spēku un pilnvarām. Viņš raksta:

„Tie bija vīri ar veselu saprātu, un viņi bija cītīgi pētījuši Rakstus, lai viņi varētu zināt Dieva vārdu.

Bet tas vēl nav viss; viņi bija daudz nodevušies lūgšanām un gavēšanai; tādēļ tiem bija … atklāsmes gars.”7

Nākamais — jums jāiemācās klausīties. Elders Džefrijs R. Holands mācīja šo principu misionāriem. Citējot eldera Holanda piezīmes, esmu atļāvies aizvietot terminus misionāri un klausītāji ar terminiem skolotāji un studenti, un tas skan šādi: „Nākamais svarīgākais [skolotāju] pienākums pēc ieklausīšanās Svētajā Garā, ir pienākums uzklausīt savus [studentus]. … Ja mēs klausīsimies ar garīgo dzirdi, … [mūsu studenti] mums pastāstīs, kādas mācības viņiem vajadzētu dzirdēt!”

Elders Holands turpina: „Tas ir fakts, ka [skolotāji] vēl arvien par daudz pievēršas ērta, ierasta stundas satura pasniegšanai, tā vietā, lai individuāli pievērstos saviem [studentiem].”8

Pēc tam, kad esat personīgi sagatavojušies un sagatavojuši savu stundu, cik labi vien spējat, jums ir jābūt gataviem ļauties Gara vadībai. Jums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai, sajūtot Svētā Gara klusos pamudinājumus, atliktu malā savu stundas uzmetumu un piezīmes un ļautos šiem pamudinājumiem. Tādējādi jūsu mācītā stunda vairs nebūs jūsu stunda, tā kļūs par Glābēja stundu.

Ja jūs nodosities dzīvei saskaņā ar evaņģēliju, darot to vēl mērķtiecīgāk nekā jebkad agrāk, un studēsiet Rakstus, paglabājot tos savā sirdī, tad tas pats Svētais Gars, kas sendienās atklāja šos vārdus apustuļiem un praviešiem, apliecinās jums, ka tie ir patiesi. Būtībā Svētais Gars atklās jums tos no jauna. Kad tas notiks, vārdi, kurus jūs lasāt, vairs nebūs Nefija, Pāvila vai Almas vārdi — tie kļūs par jūsu vārdiem. Un tad, kad jūs mācīsiet, Svētais Gars varēs atgādināt jums visu, ko esat apguvuši. Patiesi, „tas jums tiks dots tanī pašā stundā, jā, tanī mirklī, kas jums jārunā”.9 Kad tas notiks, jūs atskārtīsiet, ka sakāt to, ko neesat plānojuši teikt. Un tad, ja vien jūs tam pievērsīsiet uzmanību, jūs iemācīsieties kaut ko no tā, ko esat teikuši, mācot citus. Prezidents Marions G. Romnijs teica: „Es allaž zinu, kad runāju Svētā Gara iedvesmas vadīts, jo tad es allaž mācos kaut ko no paša teiktā.”10 Paturiet prātā, ka arī skolotājs ir students.

Visbeidzot — jums pašiem ar savu personīgo piemēru jāapliecina tas, ko mācāt, nevis tikai jāatbalso rokasgrāmatā ietvertie vārdi vai citu cilvēku domas. Ja jūs baudīsiet Kristus vārdus un centīsities dzīvot saskaņā ar evaņģēliju, vēl mērķtiecīgāk nekā jebkad agrāk, Svētais Gars apliecinās, ka tas, ko jūs mācāt, ir patiesība. Tas tad arī ir atklāsmes gars, un šis gars nesīs jūsu vēstījumu to cilvēku sirdīs, kuri vēlas un ir gatavi to pieņemt.

Noslēgsim tur, kur sākām — Svētbirzī. Pateicoties tam, kas nemaz ne tik sen notika tajā skaistajā pavasara rītā, jums ir tiesības mācīt ar Dieva spēku un pilnvarām. Par to es pats personīgi un svētsvinīgi liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.

Rādīt atsaucesApslēpt atsauces

  Atsauces

  1. Romiešiem 1:16.

  2. Mācība un Derības 11:20.

  3. Augstākais prezidijs, citāts no Teaching the Gospel in the Savior’s Way: A Guide to Come, Follow Me: Learning Resources for Youth (2012. g.), 2. lpp.

  4. Augstākais prezidijs, Teaching the Gospel in the Savior’s Way, 2. lpp.

  5. Skat. Mācība un Derības 11:21.

  6. Skat. 1. tesaloniķiešiem 1:5.

  7. Almas 17:2–3.

  8. Jeffrey R. Holland, „The Divine Commission” (uzruna jauno misiju prezidentu seminārā, 2009. gada 26. jūnijs), 7. un 8. lpp., Church History Library, Salt Lake City; uzsvērums kā oriģinālā.

  9. Mācība un Derības 100:6.

  10. Marion G. Romney, citāts no Boyd K. Packer grāmatas Teach Ye Diligently (1975. g.), 304. lpp.