Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Ang mga Doktrina ug mga Baruganan nga Anaa sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo

Ang mga Doktrina ug mga Baruganan nga Anaa sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang matag artikulo sa hugot nga pagtuo nagdugang og talagsaong bili sa atong pagsabut sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Dihang gi-assign ko nga mamulong sa kinatibuk-ang komperensya sa priesthood session nakahunahuna dayon ko sa usa ka maayo kaayong magtutudlo sa Primary. Ang iyang dakong tinguha mao ang pag-andam kanamo nga mahimong takus sa pagdawat sa priesthood. Iya kaming gihanas og maayo sa mga kinahanglanon alang sa paggradwar sa Primary—pagsag-ulo sa mga pangalan sa mga miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. Misaad usab siya kanamo—kon kaming tanan makasag-ulo sa napulog tulo ka mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, makapili kami og lugar ug mag-outing sa katapusan sa among klase.

Among nahukman ang usa ka espesyal nga lugar nga gusto namong lakton sa batoon nga mga bungtod ibabaw lang gyud sa unang dam diha sa intrada sa Logan Canyon, sa amihanang Utah. Adunay usa ka gamayng patag nga dapit niining batoon nga mga pangpang nga may natural nga halinganan sa kalayo nga imong kalutoan og hot dog ug masugbaan og mga marshmallow. Sa dihang mipili kami sa lugar, diay, wala namo mahunahuna ang among magtutudlo, kinsa mas edaran ug dayag dili tipo sa pagka-atleta. Kon gihunahuna pa namo kini og maayo, tingali mahinumdom kami nga maglisud diay siya sa mao nga lakaw. Ang iyang saad gituman niya, ug ok ra siyang misunod kanamo.

Una mitungas mi sa gamay nga bungtod. Sa among panahon walay mga kuryente nga makababag sa among agianan. Sa pipila ka tabang ang among magtutudlo nakatungas. Sa pag-abut namo sa tumoy midulhog mi ngadto sa batoong dapit nga gitawag namo og “Turtle Back.”

Sa among pag-abut, medyo dugay-dugay nga nawala ang paghangos sa among magtutudlo. Sa naandam na mi sa pagpanglingkod ug mokaon, naulian na gyud siya igo sa pagtudlo kanamo sa katapusang leksyon. Misulti siya kanamo nga nalingaw kaayo siya sa pagtudlo kanamo sa Primary sulod sa duha ka tuig. Midayeg siya kanamo sa among pagkahanas sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. Makatawag siya bisan unsa nga numero niini, ug kami makakutlo og balik niini ngadto kaniya. Dayon siya miingon nga ang pagsag-ulo sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo kutob ra sa pag-ila sa daghang mga pulong gawas kon among nasabtan ang mga doktrina ug mga baruganan nga anaa niini. Iya kaming giawhag sa pagtuon sa doktrina sa ebanghelyo nga gitudlo sa matag Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. Gipasabut niya nga ang doktrina nga anaa sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo gibahin ngadto sa mga seksyon.

I. Ang Dios nga Kapangulohan ug ang Sukaranan nga Doktrina ni Kristo

Atong makat-unan sa unang artikulo sa hugot nga pagtuo nga ang Diosnong Kapangulohan tulo ka mga personahe: Ang Dios nga Amahan, si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo.

Ang ikaduhang artikulo nagtudlo nga kita responsable sa atong kaugalingong mga lihok dinhi sa kalibutan.

Ang ikatulo naghatag og panan-awon sa misyon sa Manluluwas alang sa kaluwasan sa mga anak sa Amahan sa Langit.

Ang ikaupat nagtudlo sa importansya sa sukaranang mga baruganan ug mga ordinansa.

Ang gahum sa mga pulong sa among magtutudlo nahimong tinubdan ngari kanako sa inspirasyon tungod sa gibug-aton nga iyang gibutang diha sa bili sa pagtuon sa ebanghelyo. Ang mga kasulatan naggiya kanato ngadto sa sumbanan sa kamatuoran nga kita makahukom sa kahibalo nga atong madawat, kon kini tinuod ba o sayop. Ang tinuod nga doktrina nagagikan sa Dios, ang tinubdan ug sukaranan sa tanang kamatuoran. Ang mga pagtulun-an ug mga konsepto sa tinuod nga doktrina makaplagan diha sa ebanghelyo sa atong Ginoo ug Manluluwas. Ang sayop nga mga pagtulun-an nagagikan kang Satanas, ang amahan sa tanang bakak. Ang iyang tinguha mao ang pagtuis, pag-ilis, ug pag-usab sa gipadayag nga mga kamatuoran. Gusto niyang molingla kanato aron ang pipila kanato mahisalaag sa atong panaw balik sa atong langitnong panimalay.

Ang mga kasulatan nagtudlo kanato unsaon paglikay sa sayop nga mga pagtulun-an. Sama pananglit, sa sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo, atong mabasa:

“Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarung:

“Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton” (2 Timoteo 3:16–17).

Kini nga doktrina alang sa Simbahan sama sa usa ka bateriya nga alang sa usa ka cell phone. Kon imong tangtangon ang bateriya sa imong cell phone, kini wala nay kapuslanan. Ang simbahan diin ang doktrina wala na itudlo sama ka wala nay kapuslanan. Dili kini makagiya kanato og balik ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa atong mahangturong panimalay.

II. Organisasyon ug Kapunongan sa Priesthood

Kon masugdan na nato sa pagsabut ang sukaranang doktrina ni Kristo, ang ikalima ug ikaunom nga mga artikulo sa hugot nga pagtuo nagtudlo kanato sa organisasyon ug kapunongan sa priesthood. Ubos sa direksyon sa Ginoo, gitukod ni Joseph Smith ang Simbahan sa Manluluwas gamit ang awtoridad sa priesthood—ang gahum sa Dios. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang sama nga organisasyon nga gitukod ug gipangulohan ni Kristo samtang dinhi Siya sa yuta.

Pagkamahimayaon niini nga adlaw alang ni Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery niadtong Mayo 1829 nga sila miadto sa kakahoyan aron sa pag-ampo mahitungod sa doktrina sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala nga ilang nabasa samtang naghubad sa Basahon ni Mormon. Adunay daghang lain-laing pagtulun-an mahitungod sa bunyag nga gitudlo sa nagkalainlaing simbahan sayo sa mga 1800 ug si Joseph ug si Oliver nahibalo nga dili mahimong tanan sila husto. Buot silang mahibalo mahitungod sa hustong paagi sa bunyag ug usab kinsa ang may awtoridad sa pagbunyag.

Agi og tubag sa ilang pangamuyo ngadto sa Ginoo, usa ka mensahero gikan sa langit, si Juan Bautista, mipakita kanila. Iyang gipatong ang iyang mga kamot sa ilang mga ulo ug gitugyan ngadto kanila ang awtoridad sa pagbunyag uban niini nga mga pulong: “Diha kaninyo nga akong kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako motugyan sa Pagkapari ni Aaron” (D&P 13:1).

Pagkaanindot nga adlaw sa kasaysayan sa kalibutan! Ang priesthood gipahiuli nganhi sa yuta.

Kon atong madawat ang priesthood, atong madawat ang awtoridad sa pagbuhat diha sa pangalan sa Dios ug sa pagpangulo sa mga pamaagi sa kamatuoran ug sa pagkamatarung. Kini nga awtoridad usa ka importanting tinubdan sa matarung nga gahum ug impluwensya alang sa kaayohan sa mga anak sa Dios dinhi sa yuta ug molungtad lapas sa tabil. Gikinahanglan nga mapahiuli ang priesthood sa dili pa iorganisar ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo. Kini mao ang sukaranang leksyon nga atong makat-unan gikan sa ikalima ug ikaunom nga mga artikulo sa hugot nga pagtuo.

III. Mahangturong mga Kapanguhaan sa Mortal nga Panaw

Ang sunod nga tulo ka mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo—ikapito, ikawalo, ug ikasiyam—naglatid og mga kapanguhaan nga makuha aron sa pagtudlo kanato sa atong mortal nga panaw. Gihatagan kita ug espirituhanong mga gasa aron magiyahan kita samtang kita nagsunod sa mga pagtulun-an sa Ginoo ug aron sa pagpanalipod kanato gikan sa dautan. Ang mga kasulatan lain sab nga giya; kon basahon nato pagmaayo ang pulong sa Dios, Iyang ipadayag ang dalan padulong sa kinabuhing dayon.

Ang ikasiyam nga artikulo sa hugot nga pagtuo nagtudlo kanato nga ang Dios mipadayag, nagpadayag, ug mopadayag sa umaabut og daghang dagko ug importanting mga kamatuoran ngadto sa Iyang mga propeta, manalagna, ug mga tigpadayag. Atong nakat-unan nga dugang sa pagpaminaw sa ligdong, hinay nga tingog sa Espiritu ug sa pagbasa sa mga kasulatan, nga ang laing tinubdan sa paggiya mao ang atong mga lider sa Simbahan, kinsa gipili, gitawag, ug gi-set apart aron sa pagpanalangin sa atong mga kinabuhi pinaagi sa mga leksyon nga ilang gitudlo.

IV. Miyembro nga mga Misyonaryo

Ang ikanapulo, ikanapulog usa, ug ikanapulog duha ka mga artikulo sa hugot nga pagtuo nagtudlo kanato kon unsaon sa pagpahigayon og misyonaryo nga buhat ug pagpakigbahin sa ebanghelyo sa kalibutan nga daghan og mga nasud ug nagkalainlaing mga balaod. Atong nakat-unan ang mahitungod sa pagpundok sa Israel agi og pagpangandam sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Kita gitudloan nga ang mga lalaki ug mga babaye mga tinugyanan ngadto sa ilang mga kaugalingon, ug sila mahimong modawat o dili sa pulong sa Dios sumala sa ilang kaugalingong konsensya. Sa katapusan, atong nakat-unan samtang atong gisangyaw ang ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa upat ka suok sa yuta nga kita kinahanglan nga motahud sa panggobyerno sa matag nasud nga atong adtoan. Sa tinuod, kita nagatuo sa pagsunod, pagtahud, ug sa pagsuporta sa balaod sa matag nasud.

V. Mga Hiyas nga Tinguhaon

Ang ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo naghatag og importanting panan-aw kon unsaon nato sa pagpahigayon ang atong mga kinabuhi ug sa pagpresentar sa atong mga kaugalingon. Kini mabasa: “Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloloy-on, mahiyason, ug sa pagbuhat sa matarung ngadto sa tanan nga mga tawo, sa pagkatinuod kami mahimo nga moingon nga kami nagsunod sa tambag ni Pablo—Kami nagtuo sa tanan nga mga butang, kami naglaum sa tanan nga mga butang, kami nakalahutay sa daghan nga mga butang, ug naglaum nga makalahutay sa tanan nga mga butang. Kon adunay mga butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.”

Tanan kanato kinahanglan nga maninguha niini nga mga hiyas ug magpuyo og kinabuhi nga nagpakita niini. Ang mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo naglig-on sa usag usa sama sa mga bahin sa cell phone nga nagsuporta sa usag usa. Sama sa makuti nga paghimo sa mga parte sa cell phone, ang Artikulo sa Hugot nga Pagtuo naghatag kanato sa importanting mga doktrina sa Pagpahiuli. Ang matag artikulo sa hugot nga pagtuo nagdugang og talagsaong bili sa atong pagsabut sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Gisilsil sa akong magtutudlo sa Primary ang determinasyon sa pagtuon sa mga doktrina sa gingharian. Gitudloan ko niya sa pagpangita sa lawom nga kahulugan nga anaa niining yano nga mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. Gisaad niya kanako nga kon ako mohatag og panahon sa pagkat-on niining sagradong mga kamatuoran ang kahibalo nga akong naangkon mousab sa akong kinabuhi nga mas mamaayo, ug ako mopamatuod kaninyo nga kini mihimo.

Human sa nindot nga leksyon sa akong magtutudlo didto sa bukid sa Logan Canyon, among namatikdan nga nadugay mi kay sa among giplano. Nagkagabii na, ug among naamguhan nga kami may problema.

Naningkamot ang among magtutudlo nga moabut sa among nindot nga lugar, apan ang pagpauli naghatag og dako nga kalisud. Kini nagdugang lamang sa dili maayo nga pagpili sa lugar alang sa among outing. Ang pagtungas og balik lisud alang kanamo, apan labaw pa alang sa usa ka tawo sa iyang edad.

Samtang nanlimbasog kami sa pagtabang kaniya og tungas sa bungtod, may duha ka pulis nga miabut. Ang presidente sa Primary mipadala kanila sa pagpangita kanamo, nahadlok nga nawala kami. Ang drama sa hitabo ug ang mga leksyon nga gitudlo mihimo niini nga dili makalimtan nga kasinatian sa akong kinabuhi.

Kamong mga young men—giawhag ko kamo sa paggamit sa inyong salabutan sa pagtuon ug sa pagkat-on sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo ug sa mga doktrina nga gitudlo niini. Kauban kini sa labing importante ug sigurado nga maoy labing husto nga mga pahayag sa doktrina sa Simbahan. Kon inyong gamiton kini isip giya nga motudlo sa inyong mga pagtuon sa ebanghelyo ni Jesukristo, mahimo kamong andam sa pagpahayag sa inyong pagsaksi sa gipahiuli nga kamatuoran ngadto sa kalibutan. Makapahayag kamo sa yano, madayganon, ug kinasingkasing nga paagi sa sukaranang mga tinuhoan nga inyong gimahal isip miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Akong idugang ang akong pagpamatuod sa katinuod sa napulog tulo ka mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo diha sa pangalan sa atong Ginoo, ug Manluluwas, gani si Jesukristo, amen.