Praleisti pagrindinę navigaciją
spalis 2013 | Tikėjimo Teiginių doktrinos ir principai

Tikėjimo Teiginių doktrinos ir principai

spalis 2013 Visuotinė konferencija

Kiekvienas Tikėjimo Teiginys savitai padeda suprasti Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Kai manęs paprašė kalbėti visuotinės konferencijos kunigystės sesijoje, iš karto pagalvojau apie nuostabią Pradinukų organizacijos mokytoją. Ji labai troško paruošti mus, kad būtume verti gauti kunigystę. Ji intensyviai ruošė mus pradinukų išleistuvėms – mintinai mokėmės Dvylikos Apaštalų Kvorumo narių vardus ir Tikėjimo Teiginius. Ji pažadėjo, kad jei visi mintinai išmoksime trylika Tikėjimo Teiginių, galėsime pasirinkti paskutinės mūsų pamokos vietą.

Pasirinkome mūsų ypač pamėgtą vietą ant uolėto šlaito virš pirmosios užtvankos, šalia įėjimo į Logano kanjoną šiaurinėje Jutoje. Ten tarp uolėtų skardžių buvo maža aikštelė su natūralia laužaviete, kurioje galėjome pasikepti dešrelių ir zefyrų. Tačiau rinkdamiesi vietą nepagalvojome apie mūsų garbaus amžiaus mokytoją, kuri nebuvo atletiško sudėjimo. Jei būtume atidžiau viską apgalvoję, tikriausiai būtume suvokę, kad jai bus sunku įveikti tokį žygį. Tačiau ji pasiryžo tesėti pažadą ir narsiai sekė paskui mus.

Iš pradžių užkopėme į nedidelę kalvą. Tais laikais ten nebuvo elektros laidų, kurie trukdytų praeiti. Mokytoja, mūsų padedama, įkopė į kalvą. Pasiekę viršūnę nusileidome į uolėtą papėdę, kurią vadinome „vėžlio nugara“.

Kai atvykome, mūsų mokytojai prireikė šiek tiek laiko, kad atgautų kvapą. Kol pasiruošėme susėsti ir valgyti, ji pakankamai pailsėjo ir pravedė mums paskutinę pamoką. Ji pasakojo, kaip jai patiko mokyti mus Pradinukų organizacijoje pastaruosius du metus. Pagyrė už tai, kad Tikėjimo Teiginius išmokome mintinai. Ji sakė teiginio numerį, o mes mintinai jį pasakydavome. Po to ji pasakė, kad mokėti mintinai Tikėjimo Teiginius tereiškia mokėti daugybę žodžių, jei nesuprantame juose esančių doktrinų ir principų. Ji paragino mus išstudijuoti Evangelijos doktrinas, kurių mokoma kiekviename Tikėjimo Teiginyje. Ji paaiškino, kad Tikėjimo Teiginių doktrina padalinta į atskiras dalis.

I. Dievybė ir pagrindinė Kristaus doktrina

pirmojo Tikėjimo Teiginio sužinome, kad Dievybė yra trys asmenys: Dievas Tėvas, Jėzus Kristus ir Šventoji Dvasia.

Antrasis teiginys mus moko, kad atsakome už savo pačių veiksmus žemėje.

Trečiasis teiginys apibūdina Gelbėtojo misiją gelbstint Dangiškojo Tėvo vaikus.

Ketvirtas teiginys moko apie pagrindinių principų ir apeigų svarbą.

Mokytojos žodžių galia man tapo įkvėpimo šaltiniu, nes ji pabrėžė Evangelijos studijavimą. Raštai moko mus apie tiesos standartą, pagal kurį galime spręsti, ar gaunamos žinios yra teisingos ar klaidingos. Tikroji doktrina ateina iš Dievo – visos tiesos šaltinio ir pagrindo. Tikrosios doktrinos mokymai ir sąvokos yra mūsų Viešpaties Gelbėtojo Evangelijoje. Klaidingi mokymai ateina iš Šėtono – visų melų tėvo. Jis trokšta iškreipti ir pakeisti apreikštas tiesas. Jis nori mus nuklaidinti, kad kai kurie iš mūsų pasiklystų grįždami į dangiškus namus.

Raštai moko mus, kaip išvengti klaidingų mokymų. Pavyzdžiui, Pauliaus laiške Timotiejui rašoma:

„Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:16–17).

Ši doktrina Bažnyčiai yra lyg baterija mobiliajam telefonui. Išėmus bateriją iš mobiliojo telefono, jis tampa nenaudingas. Panašiai ir bažnyčia, kurioje nebemokoma tikrosios doktrinos, taip pat tampa nenaudinga. Ji negali mūsų nuvesti atgal pas Dangiškąjį Tėvą į amžinuosius namus.

II. Kunigystės organizacija ir tvarka

Pradėjus suprasti pagrindinę Kristaus doktriną, penktasis ir šeštasis Tikėjimo Teiginiai moko mus apie kunigystės organizaciją ir tvarką. Vadovaujamas Viešpaties, Džozefas Smitas įkūrė Gelbėtojo Bažnyčią naudodamas kunigystės įgaliojimą – Dievo galią. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra ta pati organizacija, kurią buvo įkūręs Kristus ir kuriai vadovavo būdamas žemėje.

Kokia šlovinga diena Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui buvo 1829 metų gegužę, kai jie nuėjo į mišką melstis dėl krikšto nuodėmėms atleisti doktrinos, apie kurią perskaitė versdami Mormono Knygą. Devyniolikto amžiaus pradžioje egzistavo daugybė mokymų apie krikštą, kurių mokė įvairios bažnyčios. Džozefas ir Oliveris suprato, kad visi jie negali būti teisingi. Jie norėjo sužinoti teisingą krikšto tvarką ir kas turi įgaliojimą krikštyti.

Kaip atsakymas į jų klausimą iš dangaus pasirodė pasiuntinys – Jonas Krikštytojas. Jis uždėjo rankas jiems ant galvos ir suteikė įgaliojimą krikštyti, sakydamas: „Jums, mano bendratarniai, Mesijo vardu aš suteikiu Aarono kunigystę“ (DS 13:1).

Kokia nuostabi diena pasaulio istorijai – į žemę sugrąžinta kunigystė!

Priimdami kunigystę gavome įgaliojimą veikti Dievo vardu ir mokyti vaikščioti tiesos ir rimtumo keliais. Šis įgaliojimas yra labai svarbus teisumo galios ir įtakos šaltinis Dievo vaikų labui tiek žemėje, tiek perėjus uždangą. Prieš įkuriant tikrąją Jėzaus Kristaus Bažnyčią buvo būtina sugrąžinti kunigystę. Tai pagrindinė pamoka, kurią išmokstame iš penktojo ir šeštojo Tikėjimo Teiginių.

III. Amžini šaltiniai mirtingoje kelionėje

Kiti trys Tikėjimo Teiginiai – septintasis, aštuntasis ir devintasis – apibūdina šaltinius, padėsiančius mūsų žemiškoje kelionėje. Mums duodamos dvasinės dovanos, kad padėtų sekti Viešpaties mokymais ir apsaugotų nuo blogio. Raštai yra kitas vedlys: jei atidžiai skaitysime Dievo žodį, Jis apreikš mums kelią atgal į amžinąjį gyvenimą.

Devintas Tikėjimo Teiginys moko, kad Dievas apreiškė, apreiškia ir ateityje apreikš daug didžių ir svarbių tiesų savo pranašams, regėtojams ir apreiškėjams. Sužinome, kad be ramaus tylaus balso ir Raštų skaitymo yra ir kitas vedlys. Tai mūsų Bažnyčios vadovai, kurie išrinkti, pašaukti ir įšventinti laiminti mūsų gyvenimus savo mokymais.

IV. Nariai misionieriai

Dešimtas, vienuoliktas ir dvyliktas Tikėjimo Teiginys moko mus, kaip atlikti misionierišką darbą ir dalintis Evangelija pasaulyje, kuriame yra daugybė tautų ir įvairiausių įstatymų. Sužinome apie Izraelio surinkimą ruošiantis antrajam Gelbėtojo atėjimui. Mums paaiškina, kad vyrai ir moterys gali veikti savo nuožiūra ir priimti arba atmesti Dievo žodį pagal savo supratimą. Galiausiai sužinome, kad skelbdami Jėzaus Kristaus Evangeliją visam pasauliui privalome gerbti kiekvienos tautos valdžią. Iš tiesų mes tikime, kad reikia paklusti, gerbti ir palaikyti kiekvienos šalies įstatymus.

V. Siektinos savybės

Tryliktas tikėjimo teiginys nusako, kaip turėtume gyventi ir elgtis. Jame rašoma: „Mes tikime, jog turime būti sąžiningi, patikimi, skaistūs, geranoriški, dorybingi ir daryti gera visiems žmonėms; iš tiesų, galime pasakyti, kad sekame Pauliaus pamokymu: Mes visa tikime, mes viskuo viliamės, mes daug ištvėrėme ir tikimės, kad pajėgsime ištverti viską. Jei yra kas dora, mylėtina ar verta pritarimo, ar girtina – mes siekiame viso to.“

Kiekvienas iš mūsų turėtume stengtis išsiugdyti šias savybes ir gyventi taip, kad būtume geri jų pavyzdžiai. Tikėjimo Teiginiuose mokomos tiesos susijusios viena su kita taip, kaip viena kitą veikia mobiliojo telefono dalys. Tikėjimo Teiginiai suteikia mums pagrindines Sugrąžinimo doktrinas panašiai, kaip kruopštus gamybos procesas teikia dalis mobiliajam telefonui. Kiekvienas Tikėjimo Teiginys savitai padeda suprasti Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Mano Pradinukų klasės mokytoja įskiepijo man ryžtą studijuoti karalystės doktrinas. Ji išmokė mane ieškoti gilios prasmės paprastuose Tikėjimo Teiginiuose. Ji pažadėjo man, kad jei skirsiu laiko ir mokysiuos šių šventų tiesų, įgytos žinios padarys mano gyvenimą geresnį, ir liudiju, kad jis tapo geresnis.

Mokytojai baigus nuostabią pamoką ant Logano kanjono kalno pastebėjome, kad užsibuvome kiek ilgiau, nei buvome numatę. Pradėjo temti ir suvokėme, kad pakliuvome į bėdą.

Mano mokytojai buvo nelengva atvykti į mūsų ypatingąją vietą, o sugrįžimas namo mums tapo rimtu iššūkiu. Tai tik dar aiškiau parodė, kad vietą pasirinkome nevykusiai. Mums buvo sunku žygiuoti atgal, bet jai, esant tokio amžiaus, buvo dar sunkiau.

Mums besistengiant jai padėti užkopti ant kalvos pasirodė du policininkai. Pradinukų prezidentė jų paprašė surasti mus, manydama, kad pasiklydome. Dėl dramatiškų įvykių ir išmoktų pamokų šis patyrimas man liko neužmirštamas visą gyvenimą.

Jaunuoliai, raginu jus pasitelkti savo šviesius protus, kad studijuotumėte Tikėjimo Teiginius ir jų mokomas doktrinas. Jie yra vieni svarbiausių ir trumpiausių Bažnyčios doktrinos teiginių. Jei vadovausitės jais studijuodami Jėzaus Kristaus Evangeliją, būsite pasiruošę skelbti pasauliui savo liudijimą apie sugrąžintas tiesas. Sugebėsite paprastai, aiškiai ir išsamiai skelbti savo įsitikinimus, kurie jums, kaip Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariams, yra brangūs.

Aš liudiju apie trylikos Tikėjimo Teiginių teisingumą Viešpaties, Gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu, amen.