Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Dhaarmik Suraksha ki Chaabie

Dhaarmik Suraksha ki Chaabie

October 2013 Maha Sammelan

Shaanti sabhi ke hriday mein aah sakta hai jo dharamshaastra ko padhtein hai aur suraksha aur mukti ke vaade ko nibhatein hai.

Kuch samay hue, maine ek jawaan dampati ko mandir mein saath bandhane ka kaarye kiya. Is dampati ne apne aap ko is mahaan din ke liye laayak rakha tha jab ek putra aur putri apne yuva gharon ko chodhtein hai aur pati aur patni ban jaatein hai. Is pavitra stithi mein, weh sudh aur saaf the. Aane waale samay mein, weh apne bachchon ko payeda karenge, humare Swarg ke Pita se banaye hue laksh ke saath. Unke khushiyon, aur anewaali peediyon ki khushiyon, Uddhaarkarta ke star par bani hui jiwan par nirbhar karta hai aur Uske dharamshaastra mein batlaya gaya hai.

Maata-pitaein aaj sochtein hai ki kya koi surakhchit sthaan hai bachchon ka poshan ke liye. Yaha par ek surakhchit sthaan hai. Yah waha hai jaha gharo mein susamachaar ke siddhaanton ko sikhlaya jata hai. Hum Girjaghar ke parivaar par gaor kartey hai, aur hum sabhi mata-pitaon ko apne bachchon ki poshan ko sachchaai se karne ki salah detein hai.

Devdut Paul ne bhavishyevaani kiya aur chetaaoni diya ki “antim dinon mein kathin samay aayenge.

“Kyunki manushye swaarthi, lobhi, badhaai karne waale, abhimaani, nindak, maata-pita ki aagya taalne waale, adhanyevaadi, apavitra,

“daya rahit, chama rahit, dosh lagane waale, asanyami, kathor, bhale ke baeri,

“vishwaasghaati, dhig, ghamandi, aur Parmeshwar ke nahi par sukhon ke chahanewaale honge;

“Weh bhakti ka bhesh to dharenge, par uski shakti ko na manenge; ayeson se pare rahana.”1

Paul ne yah bhi bhavishyevaani kiya, “Parantu dusht aur bahakaane waale dhoka detey hue aur dhoka khaatey hue, bigadtey chale jaenge.”2

Yeh verses chetaaoni ki sewa pradaan kartein hai, dikhlatey hue ki kis laksh par chalna nahi hai. Hume humesha saaodhaan aur parishrami rahana chahiye. Hum in sabhi bhavishyevaaniyon ko dohra saktein hai aur jaan saktey hai ki kaun sa hai aur aaj ki duniya mein chinta ka kaaran hai:

Khatra ka samay—abhi. Hum bahot khatre ke samay mein rahatein hai.

Laalach, badhaai karne waale, ghamandi—sabhi yaha hai aur humare beech.

Ninda karne waale, maata-pita ki baat nahi maanne waale, adhanyevaadi, apavitra, prakritik swabhaao ke bina—yeh sabhi abhi bahot zyaada ho raha hai.

Sachchaai ko todhne waale, jhute abhiyogi, aur ityaadi—sabhi ko sach maan sakte hai hamare aas paas ki vaatavaran ko dekh kar.

Moroni ne bhi chetaaoni diya tha jab usne humare din ke paap par baatein kiya:

“Jab tum in baaton ko apne andar aate dekho … … tab tum apni bhayankar stithi se is kaaran sachet ho jaao ki . …

“Isliye mujh Moroni ko, aagya mili hai ki main in baaton ko likhun jisse ki buraai ko tyaag diya jaaye aur wah samay aaye jabki shaetaan ka manav hriday par kisi prakaar ka adhikaar na rahe parantu unhein lagataar bhalaai karne ki prerna milti rahe jisse ki weh sabhi prakaar ki dhaarmikta ke udhgam par pahunch jaaye aur bach jaaye.”3

Paul aur Moroni ne jo humare aaj ke din par batlaya tha bilkul sahi hai ki weh andekha nahi kiye ja saktey. Kai logon ke liye yah chinta utpann karta, yah aashaaheen banata. Magar, jab mai aage ko sochta hoon, main achche ashaon ke saath khushi mahesoos karta hoon.

Paul ki praktikaran mein, chunnaotiyon aur mushkilon ke suchi mein aage, usne hume yah bhi batlaya ki hum kya kar saktein hai apne aap ko surakhchit rakhne ke liye:

“Par tu un baaton par jo tu ne sikhi hai aur vishwaas kiya hai, yah jaan kar dird bana rah ki tu ne unhein kin logon se sikha hai;

“Aur bachpan se pavitrashaastra tera jaana hua hai, jo tujhe Masih par vishwaas karne se uddhaar prapt karne ke liye bhudhimaan bana sakta hai.”4

Dharamshaastra hume batla saktein hai ki hum dhaarmik suraksha kaise haasil karein. In mein dharm vidhi aur niyamein aur siddhaantein hai jo Parmeshwar ke har ek bachche ko Ishu Masih ki gawahi Uddhaarkarta aur Muktidaata hone ka de sakta hai.

Saalon ki taeyaari mein, yaha par bhaari koshish ho rahi thi dharamshaastra ko sabhi bhaasha mein, niche diye tippani aur prati-nirdesh ke saath likhne ka. Hum sab ke liye uplabdh karne ko dhoondh rahein hai sabhi jo sikhna chahtein hai. Yeh hume sikhlatein hai ki kaha jaana aur kya karna hai. Yeh asha aur gyaan pradaan kartein hai.

Saalon pehle, Elder S. Dilworth Young jo Satter the ke ne mujhe dharamshaastra padhne ke sikhshan ko sikhlaya. Ek stake sadasyon ke beech ke tanaao aur musibaton se guzar raha tha, aur salah dene ke ki zaroorat thi.

Maine Pradhaan Young se pucha, “Mujhe kya kahana chahiye?”

Usne saadhaaran se jawaab diya, “Unhe dharamshaastra ko padhane ko kaho.”

Maine pucha, “Kaun sa dharamshaastra?”

Usne kaha, “Koi bhi. Unhe Mormon ki Dharmshaastra ko kholne ko kaho, uddhaaran mein, aur padhane ki shuruwaat karo. Tabhi shaanti aur prerna ka ehsaas ayga, aur ek jawaab pata chalega.”

Apne dharamshaastra ko humesha padhane ka bhaag banaao, aur ashirwaad milenge. Yaha dharamshaastra mein chetaaoni ki awaaz hai, magar mahaan shakti bhi hai.

Agar pahale dharamshaastra ki bhaasha tumhe anjaani lage, padhate raho. Tabhi tum un pannon par sundarta aur shakti ko jaanoge.

Paul ne kaha, “Sampurn dharamshaastra Parmeshwar ki prerna se racha gaya hai aur updesh, aur samajhne, aur sudhaarne, aur dharm ki shiksha ke liye laabhdaayak hai.”5

Tum is vaade ka apne aap par parikshan kar saktey ho.

Hum khatre ke samay mein rahatein hai; parantu, hum apne liye aur apne parivaar ke liye asha aur shaanti ko pa saktein hai. Jo gam mein jee rahein hai, bachchon se niraasha ho saktein hai ki use duniya kaha le gaya, kabhi haar nahi maanna chahiye. “Dar mat, sirf vishwaas rakh.”6Sachchaai burai se zyaada shaktishaali hai.

Bachchein jo apne jawaani mein dharamshaastra ko samajh letein hai gawahi ko paatein hai ki kis raastey par chalna hai aur usi raastey par chaltey raheinge. Jo shikshan ki maarg se bhatak jaatein hai chamta hai waapasi ka aur, madad ke saath, raastey ko waapis pa saktein hai.

Mosiah ke yeh putra ne kuch samay ke liye Girjaghar ke virodh mein kaam kiya magar baad mein pashchataap kiya aur anubhao ki shakti se badla. Alma mein hum padhtey hai ki, “Mosiah  … ke yeh putra … aur satya mein unka vishwaas aur bhi dird ho chuka tha; kyunki weh viveki purush the aur Prabhu ki vaani ko bhali prakaar jaanne ke liye unhone parishram ke saath shaastron ka adhyan kiya.”7

Pradhaan Joseph  F. Smith paanch saal ka tha jab uska pita, Hyrum, ko Carthage Jail mein maar diya gaya tha. Baad mein, Joseph ne apni widwa maa ke saath plains ko paar kiya.

15 saal ki umar mein, use Hawaii mission par niyukt kiya gaya. Wah khoya aur akela mahesoos kiya aur kaha: “Main bahut hi chintith tha.  …Mujhe mahesoos hua ki main apne gareebi ke stithi mein bahot hi nicha ho gaya tha, samajh aur gyaan ki kami, sirf ek ladka, ki main bahut kam [kisi] ke chare ko dekhta.”

Ek raat apne musibat ke stithi ko yaad kartey hue, jawaan Joseph ne sapna dekha ki wah ek safar mein tha, utni tezi se bhaaga jitna wah sakta tha. Wah apne saath ek chote se beg ko liya. Anth mein, usne ek ashchariye haweli par pahuncha jo uska manzil tha. Jayse hi wah pahucha, usne ek sain dekha jismein likha tha, “Nahaao.” Wah turant andar gaya aur nahaya. Usne apne beg ko khola aur saaf, safed kapde ko nikaala. “isse,” usne kaha, “main ne bahut din baad dekha hai.” Usne wah pahan liya aur haweli ke darwaaze mein jaldi se gaya.

“Maine khatkhataya,” usne jawaab diya, “aur darwaza khula, aur jo aadmi waha khada tha wah Bhavishyevakta Joseph Smith tha. Usne mujhe alag dhang se dekha, aur pahala shabd jo usne kahah [tha]: ‘Joseph tum der se aaye ho.’ Phirbhi maine atam-nirbharta se kaha:

“‘Ji ha, magar main saaf hoon—main saaf hoon! ’”8

Aur yah hum sab ke liye ho sakta hai.

Agar tum Girjaghar mein vishwaas aur gatividhi ke maarg par ho, usi maarg par raho aur vaadon ko nibhaao. Us samay tak kaarye kartey raho jab tak Prabhu ka ashirwaad tumhare paas nahi aaye aur Pavitra Aatma ka prabhaao tumhare jiwan mein nahi aata.

Aagar tum us kaarye mein bhaag le rahe ho jo dharamshaastra ke virudh mein hai, main tumhe batlata hoon ki waapsi ka raasta hai.

Ishu Masih ne hamare jiwan mein pashchataap karne aur changaai pane ka bahot hi asaan tarika diya hai. Zyaada galtiyon ki dawa vyaktigat prarthna ke dwara mil sakta hai pashchataap ko karne se. Phirbhi, yaha par kai dhaarmik marz hai, khaaskar jo maranshilta ka baalaatkaar kar rahein hai, jis mein dhaarmik daaktar ki madad aur dekhbhaal ki zaroorat hai.

Saalon pahale mere daftar par ek jawaam mahila aur uski budhe pitaji aaye. Usne use yaha kai meel dur us galti ke ehsaas ke liya laya tha jo usne mahesoos kiya tha. Ek jawaan purush ki tarah usne ek gambheer galti ko kiya tha, aur jab wah budha ho gaya tha use yaad aaya. Wah galti ke ehsaas ko bhool nahi saka. Wah apne yuvapan ke samay ke galti ko khudh hi theek nahi kar sakta tha, balki wah wahin se shuruwaat kar sakta tha aur, madad se, us galti ko sudhaar sakta tha jo kuch saalon se wah ji raha tha.

Main khush tha ki Mormon ki Dharmshaastra ke mul ko sikhlane se, uske kaandhe se bhari wazan kam ho chuka tha. Jab wah aur uski putri waapis ghar kai milon tak gaadi mein ja rahe the, budhe aadmi ko koi bhi galti ka bhoj nahi tha jo usne pehle kiya tha.

Agar tum “bhayankar stithi ko yaad karo”9 aur pure dhaarmik swaasth ko waapis paao, apne bishop ko dekho. Uske paas chaabiyaan hai aur wah pashchataap mein tumhari madad kar sakta hai.

Pashchatap akele kiya jaata hai, aur chama bhi. Prabhu sirf ek badlaao chahata hai unke paap se, aur “[Wah] unke adharm chama karega, aur  … unka paap phir samran na karega.”10

Jab pashchataap ka kaarye khatam ho jaata hai, tum Isaiah ke Praeschit ke vaade ke matlab ko samjh jaaoge: “Aao hum aapas mein waadwiwaad karein: tumhare paap chaahe laal rang ke ho, tobhi weh barf ke samaan ujwal ho jaaenge; aur chaahe laal rang ke ho, to bhi weh unke samaan safed ho jaaenge.”11

Usi tarah jayse blackboard se chok ko mitaya ja sakta hai, sachche pashchataap se humare galti ko bhi Ishu Masih ke Praeschit ke dwara chama kiya ja sakta hai. Yah vaada sabhi stithi par laagu hota hai.

Susamachaar sikhlata hai ki khush raho, dar se zyaada vishwaas rakho, asha ko praapt karo aur nirasha ko dur karo, andhkaar ko chod kar aur ant tak ke susamachaar ki roshni ki or jaao.

Paul aur dosron ne humar samay aur din mein jo aane waale hai ke musibaton par chunaoti diya tha. Magar shaanti sabhi ke hriday mein aah sakta hai jo dharamshaastra ko padhtein hai aur suraksha aur mukti ke vaade ko nibhatein hai jo usmein sikhlaya gaya hai. Hum sab ko amantrit kartein hai ki Uddhaarkarta Ishu Masih, Uske shikshan jo Purane Niyam, Naya Niyam, Mormon ki Dharamshaastra, Doctrine aur Covenants, aur Anmol Moti ki Keemat mein paaya gaya hai ko karein.

Main dharamshaastra ki nishchit gawahi deta hoon ki humare dhaarmik suraksha ki chaabie hai. Main yah bhi gawahi deta hoon ki Ishu Masih ke Praeschit ki shakti se theek ho saktein hai, “uske kaaran sabhi bach saktein hai”12 job ach sakta hai. Prabhu ki Girjaghar ek baar phir dharti par banaya gaya hai. Main susamachaar ki sachchaai ka gawahi deta hoon. Main Uska gawah hoon. Ishu Masih ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. 2 Timothy 3:1–5.

  2. 2 Timothy 3:13.

  3. Ether 8:24, 26.

  4. 2 Timothy 3:14–15.

  5. 2 Timothy 3:16.

  6. Mark 5:36.

  7. Alma 17:2.

  8. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 542.

  9. Ether 8:24.

  10. Jeremiah 31:34.

  11. Isaiah 1:18.

  12. Doctrine and Covenants 76:42.