Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Mahilaaon ki Naetik Shakti

Mahilaaon ki Naetik Shakti

October 2013 Maha Sammelan

Tumhara kaam hai achcha karna aur banna, aur jab tum Pavitra Aatma ki sunoge, tumhara naetik adhikaar aur prabhaao badhega.

Sadiyon se, samaajein mahilaaon ke naetik shakti par nirbhar rahi hai. Jabki yahi samaaj ka ek achchaa prabhaao nahin raha hai, mahilaaon se jo naetik buniyaad mila hai se samaanye achchaai ko bahut anokha laabh hua hai. Shaayad, isliye ki woh mahatvapurn hai, mahilaaon ka yeh yogdaan ki kam kadar ki jaati hai. Main achchi mahilaaon ke prabhaao ka abhaar pragat karna chahata hoon, pata lagana chahata hoon kaise inhe khatra hai, aur mahilaaon ko apne andar ke naetik shakti ko badhaane ki vinti karna chahata hoon.

Mahilaaen ek khaas gun ke saath paeda hoti hai, ek divye uphaar jo unhe vishwaas, himmat, samajh, aur pragati protsaahit karne ki chamta deti hai rishto aur sanskriti mein. Jab Paul ne Timothy ke pustak mein, “sachche vishwaas” ki prashansa ki, usne dekha ki yeh vishwaas “pehle teri nani Lois, aur teri maata Eunice mein tha.”1

Varshon pehle, Mexico mein rehte huwe, mainne khud dekha Paul ka matlab kya tha. Mujhe ek jawaan maa yaad hai, Mexico ke Girjaghar ki kai mahilaaon mein se ek jiska Parmeshwar mein vishwaas unke jiwan ko ayse sawaarta hai ki woh use pehchaante hi nahin. Yeh pyaari mahila naetik adhikaar ko dikhlaati, jaise woh achchaai se aata ho, jisse uske aas-paas ke log prabhaawit hote achcha karne ko. Apne pati ke saath, inhonne apne ichchaaon ko balidaan kiya unche lakshyon ke liye, bina hichkichaae. Woh uthaane, nurhne, aur bachchon ko sambhaalne ke kaarye manushye se zyaada karti. Uske zimmedaariyaan bahut thi aur uske kaam dohraane waale aur dastoor ban gaye the, phir bhi woh shaant rehti, jaise Parmeshwar ke kaarye mein lagi ho. Udhaarkarta ki tarah, woh uchpad ki ho gayi thi auron ko sewa aur balidaan se ashirvaad dene se. Woh pyaar ka achcha uddharan thi.

Mujhe mahilaaon ke naetik shakti se bahut ashirvaad mile hai, khaaskar meri maa aur patni se. Ek aur mahila jiska main abhaar maanta hoon hai Anna Daines. Anna aur uska pati, Henry, aur unke chaar bachche New Jersey, United States mein Girjaghar ke purvaj mein se the. 1930s ke shuruaat mein, jab Henry Rutgers University ka daactari ka chaatra tha, woh aur Anna ne mehnat kiya paathshaala aur Metuchen ke anye sarkaari sansthaaon mein, jahan woh rehte the, taaki woh Mormonon ke khilaaf ki baaton ko sahi kar sake aur samaaj ko sabhi ke liye behtar jagah banaye.

Uddharan ke taur par, Anna, jo Metuchen ki YMCA (purshon ki sanstha) mein apni ichcha se sewa karti thi aur khud unhein sahayta dene lagi thi. Ek hi varsh ke andar use Maataaon ki sanstha ka adhyaksh chuna gaya aur phir woh YMCA ke nirdeshakon ke board mein “use teen mein se ek mahila ke padwiyon mein chuni gayi. Woh bina vidroh ke jeet gayi, aur is tarah usi maha sabha ki sadasye bani jahan kuch varsh pehle Santon ko unke imaarat mein milne nahin dete the!”2

Mera parivaar Naye Brunswick Ward mein gaya jab main ek navyuvak tha. Bahan Daines ne mujhe dekha aur aksar mere chamtaaon aur sambhaavna mein vishwaas dikhati, jisse mujhe prerna milti unche lakshye banane ki—uske protsaahan ke bina main itna uncha lakshye nahin banata. Ek baar, Anna ki ek samajhdaar aur samay par chetaoni se main ek stithi se dur raha jo pachtaawa laata. Bhale hi woh ab yahan nahin hai, Anna Daine ka prabhaao aaj bhi mehsoos hota aur dikhaai deta hai uske vanshaj kayi anye logon mein, jin mein se main bhi hoon.

Meri par naani Adena Warnick Swenson ne mujhe purohiti sewa mein nipunn rehna sikhaya. Usne mujhe prabhubhoj ke ashirvaad ko yaad karna sikhlaya roti aur paani par, yeh batlate hue ki is tarah main theek se samjhunga aur mehsoos karunga. Yeh dekh kar ki kaise woh mere nana ko swikriti deti, jo ek stake kulpati the, se mujh mein pavitra cheezon ka aadar utpann hua. Nani Swenson ne kabhi gadi chalana nahin seekha tha, magar woh jaanti thi ki wah kaise ladkon ki madad kar sakti thi purohiti rakhne waale purush banne mein.

Ek mahila ka naetik prabhaao ghar mein sabse shaktishaali dhang se aur laabhdaayak dhang se istemaal kiya jaata hai. Parivaar sabse behtar jagah badhte peedhi (bachchon) ko paalne ka hai, jahan maata pita saath milkar kaam karte siksha dene, aur bachchon ka poshan karne mein. Jahan aysi ayojna nahin hai, insaan uske faaede ko apne hi paristhiti mein nakal karne ki koshish karte hai.

Kisi bhi stithi mein, ek maa hi aysa prabhaao daal sakti hai jo koi insaan koi rishta nahin kar sakta. Uske uddharan aur shikshan ke shakti se, uske bete mahilatav ka aadar karna aur achche anushaasan apnaana aur unche naetik star rakhna apne jiwan mein seekhte hai. Uski betiyaan apne sadgun ko badhaana seekhti aur sahi ki tarafdaari karna seekhti, baar baar, bhale hi prasidh na ho. Ek maa ka prem aur unche aashaaen uske bachchon ko zimmedaari se kaarye karati hai bina koi chama maange, padhaai aur niji pragati ko gambheerta se leti, aur lagataar yogdaan dete sabhi ki achchaai ke liye. Elder Neal  A. Maxwell ne ek baar pucha: “Jab manushye ka sachcha itihaas batlaya jaaega, usmein golibaari ya loriyon (maa ke geet) ka awaaz hoga? Saenik ke purush ladaai thaamte hai ya gharon aur pados mein mahilaaen jab shaanti ki baat karti hai? Kya jo jhule aur rasoi mein hota tha zyaada shaktishaali prabhaao hoga ya jo shaasan ke kaarye mein hota tha?”3

Sabse pavitra hai mahila ki bhumika bachcha paeda karne mein. Hum jaante hai ki hamare sharir ke divye aarambh hote hai4 aur hamein donon ek sharirik janam aur ek dhaarmik janam lena hai Parmeshwar ke swargiye raajye mein uncha darja paane ke liye. 5 Isliye, mahilaaen ek khaas bhumika nibhaati hai (kabhi kabhi apna jiwan khokar) Parmeshwar ke kaarye aur mahima mein taaki woh “manushye ke jiwan mein amaransheelta aur anant jiwan laata hai.” 6 Naniyon, maataaon, aur achi bhumika dikhane waale mahilaaen jiwan ka shuruaat karne waali rakshak hai, har ek peedhi ko yaon ki mahatva ki shudhta sikhlati hai—shaadi se pehle shudhta aur shaadi ke baad imaandaari. Is tarah, woh samaaj mein ek sabhye prabhaao raha hai; woh purushon ki sarvashreshtta ko baahar laaye hai; aur woh surakshit aur swach bachchon ko paalne ke liye paushtik vaatavaran utpann karte hai.

Bahanon, main aapki zyaada prashansa nahin karna chahata jaise hum kabhi kabhi Maatra Diwas ke bhaashan mein kehte hai. Aapko sahi hona zaroori nahin hai; 7 main nahin kehta ki aap waisa hai (ek ko chodkar jo abhi paas mein baetha hai). Mere kehne ka matlab hai ki aap avivaahit ya vivaahit ho, chaahe tumhare bachche huwe ya nahin, chaahe tum budhe, jawaan, ya beech mein ho, tumhara naetik adhikaar zaroori hai, aur shaayad humne aapko aur aapke adhikaar ko maamuli samjha hai. Nishchit hi kuch aysi shaktiyaan hai jo tumhare prabhao ko kamzor karti ya samaapt karti, vyaktiyon, parivaaron, aur bade paemaane par samaaj ki haani karne ke liye. Main teen ke baare mein bolunga ek saaodhaani aur chetaaoni ke rup mein.

Ek khatarnaak gyaan jo mahilaaon ke naetik prabhaao ko nazarandaaz karta hai shaadi aur maatritav aur ghar sanchalan ko kam mahatva dena naokri ke rup mein. Kuch log ghar sanchalan ka samarthan nahin karte, yeh kehte huwe ki woh mahilaaon ko niche dikhata hai aur bachchon ko paalna ek tarah ka anyayepurn dhang hai.8 Woh un mahilaaon par haste hai jo naokri thukra kar bachcha paalte hai. Yeh uchit ya sahi nahin hai. Hum mahila ya purush ke mulye ko kam nahin samajhte unke naokri mein—hum sab unke kaarye se faeda utadtein hai— magar phir bhi hum yeh sochte hai ki shaadi ke andar maatritav aur pitritav mein zyaada faeda hai. Koi bhi auron se behtar nahin hai, aur kitna bhi paesa, adhikaar, ya janta ki prashansa parivaar hone ka antim puruskaar paar kar sakte hai. Chaahe jo bhi ek mahila haasil kare, uska naetik prabhaao yahan se adhik behtar nahin hai.

Manushye ke yaon sambandh ka nazariya mahilaaon ke naetik adhikaar ko kai tarah se khatre mein daalta hai. Garbhpaat niji ya milansaar suvidha ke liye mahila ke sabse pavitra shaktiyon par aakraman karta hai aur uske naetik adhikaar ko nasht kar deta hai. Wohi sach hai yaon sambandhi anaetikta aur dikhaawe ka kapde pahenne ke liye bhi jo sirf mahilaaon ko nicha nahin karta par is jhut ko sach karta hai ki mahila ka ling (sex) hi uske mulye ko batlata hai.

Sanskriti ke daere mein do tarfa soch sadiyon se raha hai ki mahilaaon ko yaon chaukas hone ki ummeed hai jabki purush azaad the is milaan mein. Is do tarfa soch ka anyaye sach hai, aur ise uchit rup se alochna aur aswikaar kar diya gaya hai. Is aswikaar mein, aysi aasha thi ki purush unche darje, ek hi star, ko apnaata magar uska ulta hi ho gaya—mahilaaon aur ladkiyon ko us do tarfe soch ki tarah rehna hai jaisa purush se ummeed ki jaaye. Pehle mahilaaon ke unche star ke liye pratibadhta aur purushon se zimmedaari ki maang ki hai, jahan ab hum samjhe bina yaon sambandh rakhte, anaath parivaarein, aur badhti gareebi laate. Samaan-aosar mein yaon sambandh aam taur par rakhne se mahilaaen apni naetik prabhaao ko khoti hai aur samaaj khokla hota hai.9 Is saodebaazi mein, manushye “mukt” hai aur mahilaaen aur bachche sabse adhik peedit hai.

Chinta ka ek tihaai bhaag unse aata hai jo samaanta ke naam par, purush aur mahila ke beech sabhi matbhedo ko mitaana chahate hai. Aksar yeh mahilaaon mein aur adhik mardana lakchan aate hai—aakramak, kathor, aur takraao. Ab filmon aur video games mein aam hai mahilaaon ko hinsak bhumika mein dekhna, mrit laashon aur tabahi ko karna. Aatma ke liye haanikaarak hai purshon ko is bhumika mei dekhna aur kuch kam nahin hai ki mahilaaen hi hinsa kare aur bhoge.

Purva ke Jawaan Mahilaaon ke maha adhyaksh Margaret  D. Nadauld ne sikhlaya: “Duniya mein bahut si mahilaaen hai jo kathor hai; hamein komal mahilaaen chahiye. Yahan kaafi asabhye mahilaaen hai; hamein dayalu mahilaaen chahiye. Yahan bahut ashisht mahilaaen hai; hamein shishtaachaar waali mahilaaen chahiye. Yahan prasiddh aur achche bhaagye ki bahut mahilaaen hai; hamein vishwaas ki mahilaaen chahiye. Hamare paas paryaapt laalach hai; hamein adhik achchaai ki zaroorat hai. Hum mein kaafi ghamand hai; hamein adhik punya ki zaroorat hai. Hum mein kaafi logpriyeta hai; hamein adhik shudhta ki zaroorat hai.”10 Purush aur mahila ke beech matbhedo mein, hum mahilaaon aur purushon ke alag, sampurn karne waale uphaar kho jaate hai jo.

Mahilaaon aur ladkiyon ke liye aaj meri daleel hai apne andar ke naetik shakti ki raksha karo aur badhaao. Us shudhta aur anmol uphaaron ko sambhaalon jo tum apne saath duniya mein laayi thi. Tumhara kaam hai achcha karna aur banna, aur jab tum Pavitra Aatma ki sunoge, tumhara naetik adhikaar aur prabhaao badhega. Jawaan mahilaaon se, main kehta hoon, us naetik shakti ko puri tarah se haasil karne se pehle mat khona. Khaas taur par apna bhaasha saaf rakho, asabhye nahin; ki tumhare kapdon se shudhta prakat ho, na ki ashudhta; aur ki tumhara rawaiya pavitrata dikhaae, yaon sambandh ko aam mat samjho. Tum auron ko shudhta nahin sikha sakte agar tum khud galat karte ho.

Bahanon, tumhare sabhi rishto mein, tumhara Parmeshwar ke saath ka rishta, tumhare Swargiye Pita, jo tumhare naetik shakti ka srot hai, wohi tumhare jiwan mein pehle hona chahiye. Yaad karo ki Ishu ka naetik shakti Unke Pita ki or sampurn shraddha ki ichcha se aata tha. Woh kabhi Apne Pita ki prasannta ke khilaaf nahin jaata tha.11 Us tarah ka chela bano Pita aur Putra ka, aur tumhara prabhaao kabhi kam nahin hoga.

Aur is prabhaao ko bina dar ya chama-yaachna ke aazmane se mat darna. “Jo koi [purush, mahila, aur bachcha] tumse tumhari aasha ke vishay mein kuch puche, use uttar dene ke liye sarwada tayyaar raho, par namrata aur bhay ke saath.”12 “Ki tu vachan ka prachaar kar; samay aur har samay tayyaar reh; sab prakaar ki sahansheelta aur shiksha ke saath ullaahna de aur daat aur samjha. ”13 “Apne bachchon ko raushni aur sachchaai mein paalan karo.”14 “Maata pitaaon ko apne bachchon ko pashchataap, Ishu Masih mein vishwaas, baptisma, aur Pavitra Aatma ke uphaar ke baare mein samjhaana chahiye. Aur maata-pitaaon ko apne bachchon ko prarthna karne aur Prabhu ke saamne sammaan se jeena bhi sikhlaana chahiye.”15

Mahilaaon ko yeh batlate samay, kisi ko jaanbujhkar galat nahin samajhna hai. Mahilaaon ke naetik shakti ki prashansa aur protsaahan karke, main nahin kehta ki purush aur ladke mukt hai sachchaai aur dhaarmikta ke farz ko nibhaane se, ki unki sewa, balidaan, aur dekhrekh karne ki zimmedaari mahilaaon se kam hai ya mahilaaon ki di jaa sakti hai. Bhaaiyon, aao hum mahilaaon ke saath khade ho jaaye, unke bojh uthaaye, aur unke jaisa apna naetik adhikaar utpann kare.

Priye bahanon, hum us naetik shakti par nirbhar hai jo tum duniya, shaadi, parivaar, Girjaghar mein laati ho. Hum un ashirvaadon par nirbhar hai jo tum apne prarthnaaon aur vishwaas ke zariye swarg se laati ho. Hum tumhare raksha, kalyaan, aur khushiyaali aur prabhaao ki swikriti ki prarthna karte hai. Ishu Masih ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. 2 Timothy 1:5.

  2. Orson Scott Card, “Neighborliness: Daines Style,” Ensign, Apr. 1977, 19.

  3. Neal A. Maxwell, “The Women of God,” Ensign, May 1978, 10–11.

  4. Dekhiye Moses 2:27.

  5. Dekhiye Moses 6:57–60.

  6. Moses 1:39.

  7. “A century ago, attachment scholar John Bowlby found that the bond created through the innumerable caring interactions between a mother and child is the critical foundation for social-emotional development. … And feminist scholar Sara Ruddick identified a mother’s ‘attentive love’ as the core of effective parenting. Through the ‘patient eye of love,’ mothers develop a special knowledge of their children—a knowledge that gives them unique insight into what the truly ‘best practices’ for each child should be” (Jenet Jacob Erickson, “Love, Not Perfection, Root of Good Mothering,” Deseret News, May 12, 2013, G3).

  8. It is true that many women over many generations have been exploited or saddled with unfair burdens both in family and employment, but selflessness and sacrifice need not and should not become abusive or exploitative. Elder Bruce C. Hafen observed: “If being ‘selfless’ means a woman must give up her own inner identity and personal growth, that understanding of selflessness is wrong. … But today’s liberationist model goes too far the other way, stereotyping women as excessively independent of their families. A more sensible view is that husbands and wives are interdependent with each other. … The critics who moved mothers from dependence to independence skipped the fertile middle ground of interdependence. Those who moved mothers from selflessness to selfishness skipped the fertile middle ground of self-chosen service that contributes toward a woman’s personal growth. Because of these excesses, debates about the value of motherhood have, ironically, caused the general society to discount not only mothers but women in general” (“Motherhood and the Moral Influence of Women” [remarks to the World Congress of Families II, Geneva, Plenary Session IV, Nov. 16, 1999], http://worldcongress.org/wcf2_spkrs/wcf2_hafen.htm).

  9. One mother in a Wall Street Journal editorial observed: “With the exception of some Mormons, evangelicals and Orthodox Jews, scads of us don’t know how to teach our own sons and daughters not to give away their bodies so readily. … Still, in my own circle of girlfriends, the desire to push back is strong. I don’t know one of them who doesn’t have feelings of lingering discomfort regarding her own sexual past. And not one woman I’ve ever asked about the subject has said that she wishes she’d ‘experimented’ more” (Jennifer Moses, “Why Do We Let Them Dress Like That?” Wall Street Journal, Mar. 19, 2011, C3).

  10. Margaret D. Nadauld, “The Joy of Womanhood,” Ensign, Nov. 2000, 15; ya Liahona, Jan. 2001, 18.

  11. Dekhiye John 8:29.

  12. 1 Peter 3:15.

  13. 2 Timothy 4:2.

  14. Doctrine and Covenants 93:40.

  15. Doctrine and Covenants 68:28.