Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Ang Gahum, Kalipay, ug Gugma sa Pagtuman sa Pakigsaad

Ang Gahum, Kalipay, ug Gugma sa Pagtuman sa Pakigsaad

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Dapiton ko ang matag usa nato sa pagsuta kon unsa ka dako ang atong paghigugma sa Manluluwas, gamiton isip sukdanan kon unsa kita ka malipayon sa pagtuman sa atong pakigsaad.

Gusto nakong sugdan pinaagi sa pagpakigbahin sa usa ka istorya nga nakapatandog nako.

Usa ka gabii gitawag sa tawo ang iyang lima ka karnero aron pasudlon kay gabii na. Ang iyang pamilya nalingaw nga nagtan-aw kay miingon lang siya nga, “Ari na,” ug diha-diha dayon ang lima mihangad ug milingi sa iyang direksyon. Ang upat ka karnero midagan paingon niya. Uban sa pagpangga iyang gihinay-hinay og hapuhap ang ulo sa matag usa sa upat. Ang mga karnero nakaila sa iyang tingog ug nahigugma niya

Apan ang ikalimang karnero wala moduol nga nagdagan. Dako kining karnero nga baye nga sumala pa sa tag-iya nga naghatag niini pipila ka semana ang milabay, nga kini idlas, badlungon, ug kanunayng mopasaag sa ubang karnero. Gidawat sa bag-ong tag-iya ang karnero ug gihigot kini sa iyang umahan sa pipila ka adlaw aron makat-on nga dili magpalayo. Mapailubon niya kining gitudloan sa paghigugma niya ug sa ubang karnero hangtud nga kadugayan mubo na lang ang pisi sa liog niini apan wala na gihigut.

Nianang gabhiona samtang nagtan-aw ang iyang pamilya, giduol sa tawo ang baye nga karnero, nga nagbarug sa kilid sa umahan, ug hinay na usab siyang miingon, “Ari na. Wala na ka higti. Gawasnon na ka.” Dayon mapinanggaon niyang gihikap ang ulo niini, ug milakaw og balik uban niini ug sa ubang karnero padulong sa pasilunganan.1

Sa diwa nianang istorya, ako nag-ampo nga ang Espiritu Santo motabang nato nga makat-on karon bahin sa pagtuman sa pakigsaad. Ang paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad nagpasabut nga pagpili nga mahigut kita ngadto sa atong Amahan sa Langit ug ni Jesukristo. Kini mao ang pasalig nga mosunod sa Manluluwas. Kini mao ang pagsalig Niya ug pagtinguha sa pagpakita sa atong pasalamat bugti sa Iyang gibayad aron mahimo kitang gawasnon pinaagi sa gasa sa Pag-ula.

Si Elder Jeffrey R. Holland mipasabut nga “ang pakigsaad usa ka kinahanglanon nga espirituhanong kontrata, usa ka sagrado nga saad ngadto sa Dios nga atong Amahan nga kita magpakabuhi ug maghunahuna ug maglihok sa piho nga paagi—ang paagi sa Iyang Anak, si Ginoong Jesukristo. Isip ganti, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo nagsaad kanato sa talagsaong kanindot sa kinabuhing dayon.”2 Niana nga kontrata, ang Ginoo ang naghimo sa mga kondisyon ug kita miuyon nga sundon kini. Ang paghimo ug pagtuman sa atong mga pakigsaad usa ka pagpahayag sa atong pasalig nga mahisama sa Manluluwas.3 Ang importante nga maningkamot alang sa kinaiya nga gipahayag diha sa paboritong himno: “Moadto ko kon asa ko nimo paadtoon. … Mosulti ko kon unsay imong ipasulti. … Ako mamahimo kon unsay imong gusto nga ako mamahimo.”4

Nganong Maghimo ug Magtuman sa mga Pakigsaad?

1. Ang pagtuman sa pakigsaad makalig-on, makahatag og gahum, ug makapanalipod.

Nakita ni Nephi sa panan-awon ang mga panalangin nga ihatag sa Ginoo sa mga nagtuman sa mga pakigsaad. “Ug nahinabo nga ako, si Nephi, nakakita sa gahum sa Kordero sa Dios, nga kini mikunsad … diha sa mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo, … ug sila gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga himaya.”5

Bag-ohay lang nakong nahimamat ang usa ka bag-ong higala. Mipamatuod siya nga human sa iyang pagdawat sa iyang endowment sa templo, gibati niya nga gilig-on sa gahum sa pagbuntog sa mga tintasyon nga kanhi naglisud siya.

Kon motuman kita sa atong pakigsaad, madawat usab nato ang kaisug ug kalig-on aron pagtabang nato sa pagtambayayong sa usag usa nga alantuson. Usa ka masulub-ong sister dunay anak nga lalaki nga nakasinati og lisud nga hagit. Tungod sa iyang pagtuo sa iyang mga sister sa Relief Society isip mga nagtuman sa pakigsaad, maisugon siyang midapit nila sa pagpuasa ug pag-ampo alang sa iyang anak. Ang laing sister mipahayag nga unta mihangyo siya sa susamang mga pag-ampo gikan sa iyang mga sister. Katuigan na ang milabay, ang iyang anak nga lalaki naglisud. Nangandoy siya nga unta gidapit niya sila sa pagtabang sa iyang pamilya niini nga palas-anon. Ang Manluluwas miingon, “Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa.”6

Mga sister, tanan kita adunay mga palas-anon nga antuson ug tambayayungan. Ang pagdapit sa pagtambayayong sa palas-anon sa usag usa mao ang pagdapit sa pagtuman sa atong mga pakigsaad. Ang tambag ni Lucy Mack Smith sa unang mga sister sa Relief Society mas mahinungdanon karon kay sa kaniadto: “Kinahanglan nga atong ampingan ang usag usa, bantayan ang usag usa, mohupay sa usag usa ug modawat og panudlo aron kitang tanan makaadto sa langit.”7 Kini ang pinakaimportante nga paagi sa pagtuman sa pakigsaad ug sa visiting teaching!

Ang Basahon ni Mormon mipahinumdom nato nga bisan si propeta Alma adunay palas-anon nga usa ka masinupakong anak. Apan swerte si Alma nga dunay matumanon sa pakigsaad nga mga brother ug sister sa ebanghelyo nga tinud-anay nga nakabig sa Ginoo ug nasayud sa ipasabut sa pagtambayayong sa palas-anon sa usag-usa. Pamilyar nato ang bersikulo sa Mosiah nga naghisgut bahin sa dakong pagtuo diha sa mga pag-ampo ni Alma para sa iyang anak. Apan ang rekord nag-ingon nga “ang Ginoo … nakadungog sa mga pag-ampo sa iyang katawhan, ug usab sa mga pag-ampo sa iyang sulugoon, si Alma.”8

Nasayud kita nga ang Ginoo kanunay magmaya sa “kalag nga naghinulsol,”9 apan gitinguha nato labaw sa tanan nga ang atong mga anak mosunod sa tambag ni Presidente Henry B. Eyring nga “sayo nga mosugod ug magmakanunayon” sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad.10 Dili pa lang dugay usa ka tulukibon ug sinserong pangutana giisa diha sa usa ka council sa mga lider sa priesthood ug auxiliary: magdahum ba gyud kita nga ang mga nag-edad og otso anyos motuman sa ilang pakigsaad? Samtang naghisgut kami, gisugyot nga usa ka paagi sa pag-andam sa mga bata sa paghimo ug pagtuman sa sagradong pakigsaad sa bunyag mao ang pagtabang nila nga makat-on sa paghimo ug pagtuman sa yano nga saad.

Ang matinud-anong ginikanan angayan nga masayud unsaon pagtudlo aron matubag ang panginahanglan sa ilang mga anak. Kon ang ginikanan magtinguha ug molihok sa personal nga pagpadayag, magtinambagay, ug mangalagad ug motudlo sa yanong mga baruganan sa ebanghelyo, makabaton sila og gahum sa paglig-on ug pagpanalipod sa ilang pamilya. Ang ubang sakop sa pamilya makatabang usab. Ang akong buotang lolo mitudlo namo sa kaimportante sa pagtuman og mga saad pinaagi sa usa ka yano nga kanta. Ingon ani kini: “Sa dili pa mosaad, hunahunaa og maayo ang kaimportante niini. Dayon kon nakasaad na, ikulit kini sa imong kasingkasing. Ikulit kini sa imong kasingkasing.” Kanang mubo nga kanta gitudlo uban sa gugma, konbiksyon, ug gahum kay si Lolo miukit sa iyang mga saad diha sa iyang kasingkasing.

Usa ka maalamong inahan nga akong nailhan motuyo og paapil sa iyang mga anak sa iyang paningkamot sa pagtuman sa iyang mga pakigsaad. Malipayon siya nga makigtambayayong sa palas-anon sa iyang mga silingan, higala, ug mga miyembro sa ward—ug mohupay niadtong nagkinahanglan sa paghupay. Dili ikatingala nga ang iyang anak nga babaye miduol bag-ohay lang nga nangayo og tabang kon unsaon paghupay sa iyang higala nga ang amahan bag-o lang namatay. Tukma kadto nga sitwasyon sa pagtudlo nga ang iyang tinguha sa paghupay sa iyang higala usa ka paagi sa pagtuman sa iyang pakigsaad sa bunyag. Makadahum ba kita nga ang atong mga anak mohimo ug motuman sa mga pakigsaad sa templo kon kita dili magdahum nga matuman nila ang ilang unang pakigsaad—ang ilang pakigsaad sa bunyag?

Si Elder Richard G. Scott nakaobserbar, “Usa sa labing dako nga mga panalangin nga atong ikatanyag ngadto sa kalibutan mao ang gahum sa panimalay nga nakasentro ni Kristo diin ang ebanghelyo gitudlo, mga pakigsaad gituman, ug ang gugma naghingapin.”11 Unsa ang pipila ka paagi nga makahimo kita og ingon niana nga panimalay aron pag-andam sa atong mga anak sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad sa templo?

 • Makadungan kita sa pagdiskobre unsay ipasabut sa pagkahimong takus sa temple recommend.

 • Makadungan kita sa pagdiskobre unsaon pagpaminaw sa Espiritu Santo. Tungod kay ang endowment sa templo dawaton pinaagi sa pagpadayag, kat-unan nato kanang mahinungdanong kahanas.

 • Makadungan kita sa pagdiskobre unsaon pagkat-on pinaagi sa paggamit sa mga simbolo, nagsugod sa sagradong simbolo sa bunyag ug sakrament.

 • Makadungan kita sa pagdiskobre nganong sagrado ang lawas, nganong gipasabut kini isip usa ka templo, ug unsang paagi nga ang pagsinina og tarung may kalabutan sa sagradong temple clothing.

 • Atong madiskobrihan ang plano sa kalipay diha sa mga kasulatan. Kon mas pamilyar kita sa plano sa Langitnong Amahan ug sa Pag-ula diha sa kasulatan, mas mahimong makahuluganon ang pagsimba didto sa templo.

 • Makadungan kita sa pagkat-on sa mga istorya bahin sa atong katigulangan, mag-research sa family history, mag-index, ug magpahigayon sa buhat sa templo alang sa namatay na nga mga minahal.

 • Makadungan kita sa pagdiskobre sa kahulugan sa mga pulong sama sa endowment, ordinansa, sealing, priesthood, mga yawe, ug ubang pulong nga may kalabutan sa pagsimba diha sa templo.

 • Makatudlo kita nga moadto kita sa templo aron mohimo og mga pakigsaad sa Langitnong Amahan—ug kita mopauli sa balay aron tumanon kini!12

Atong hinumduman ang konsepto sa “maayo, mas maayo, ug labing maayo” kon magtudlo kita.13 Maayo nga atong tudloan ang atong mga anak kabahin sa templo. Mas maayo nga iandam ug magdahum nga sila mohimo ug motuman sa mga pakigsaad. Labing maayo nga mopakita nila pinaagi sa ehemplo nga kita malipayong nagtuman sa atong mga pakigsaad sa bunyag ug sa templo! Mga sister, kahibalo ba kita sa mahinungdanon natong tahas diha sa buhat sa kaluwasan samtang kita nag-amuma, nagtudlo, ug nag-andam sa mga anak sa paglambo diha sa dalan sa pakigsaad? Ang gahum sa pagbuhat niini moabut kon kita nagtamud ug nagtuman sa atong mga pakigsaad.

2. Ang pagtuman sa mga pakigsaad mahinungdanon alang sa tinuod nga kalipay.

Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo, “Ang sagradong mga pakigsaad atong tahuron, ug ang kamatinud-anon niini gikinahanglan alang sa kalipay.”14 Sa 2 Nephi atong mabasa, “Ug nahinabo nga kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon.”15 Sa sinugdanan niining sama nga kapitulo atong nasayran nga si Nephi ug ang iyang katawhan nagtukod og templo. Sigurado gayud nga sila malipayon nga nagtuman sa pakigsaad! Ug sa Alma atong mabasa, “Apan tan-awa wala pay labaw nga malipayon nga panahon taliwala sa mga katawhan ni Nephi, sukad sa mga adlaw ni Nephi, kay sa mga adlaw ni Moroni.”16 Ngano? Usab atong nasayran sa miaging bersikulo nga sila “matinud-anon diha sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo.”17 Ang mga nagtuman sa mga pakigsaad mga nagtuman sa mga sugo!

Ganahan ko sa kasulatan nga nag-ingon: “Ug karon sa diha nga ang mga katawhan nakadungog niini nga mga pulong [nagpasabut nga mga pulong nga naghulagway sa pakigsaad sa bunyag], sila namakpak sa ilang mga kamot tungod sa hingpit nga kalipay, ug misinggit: Kini mao ang tinguha sa among mga kasingkasing.”18 Ganahan ko sa tinguha sa ilang mga kasingkasing. Malipayon silang nagtinguha sa paghimo ug pagtuman sa ilang mga pakigsaad!

Usa ka Dominggo ang batan-ong sister malipayon nga misinggit, “Makaambit ko sa sakrament karon!” Kanus-a ang katapusang higayon nga nalipay kita niana nga pribilehiyo? Ug giunsa nato kini pagpakita? Gipakita nato kini pinaagi sa paghinumdom kanunay sa Manluluwas ug pagsunod kanunay sa Iyang mga sugo, nga naglakip sa pagbalaan sa Iyang adlawng Igpapahulay. Gipakita nato kini pinaagi sa paghinumdom Niya kanunay sa atong kanunay nga personal ug pamilya nga pag-ampo, kada adlaw nga pagtuon sa kasulatan, ug kada semana nga family home evening. Ug kon kita nalinga o kaswal na lang niining importanting mga butang, maghinulsol kita ug magsugod pag-usab.

Ang paghimo ug malipayong pagtuman sa atong mga pakigsaad maghatag og kalig-on ug kahulugan sa sagrado ug makaluwas nga mga ordinansa nga kinahanglan natong madawat aron maangkon ang “tanan nga iya sa Amahan.”19 Ang mga ordinansa ug pakigsaad ang “dagkong espirituhanon nga mga panghitabo” nga gipasabut ni President Henry B. Eyring sa dihang mitudlo siya: Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mga tawo sa pakigsaad. Gikan sa adlaw sa bunyag hangtud sa dagkong espirituhanon nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, kita naghimo og mga pakigsaad sa Dios ug Siya mihimo og mga saad kanato. Kanunay Niyang tumanon ang Iyang mga saad nga gihatag sa Iyang awtorisado nga mga sulugoon, apan importante kini nga pagsulay sa atong kinabuhi kon kita mohimo ug motuman ba sa atong mga pakigsaad Niya.”20

3. Ang pagtuman sa atong mga pakigsaad nagpakita sa atong gugma sa atong Manluluwas ug sa atong Amahan sa Langit.

Sa tanang rason nga kita kinahanglang mas makugihon sa atong pagtuman sa pakigsaad, kini nga rason mas makapadasig kay sa tanan—gugma. Usa ka bersikulo sa Daang Tugon nakapatandog nako kon atong ikonsiderar ang baruganan sa gugma. Kinsa nato ang wala matandog sa istorya sa gugma nila ni Jacob ug ni Raquel nga atong mabasa, “Ug nagaalagad si Jacob og pito ka tuig tungod kang Raquel; ug kini ingon lamang sa pipila ka adlaw, tungod sa iyang gugma alang kaniya”?21 Mga sister, nagtuman ba kita sa atong mga pakigsaad uban niana nga matang sa dakong gugma?

Nganong ang Manluluwas andam sa pagtuman sa Iyang pakigsaad sa Amahan ug pagtuman sa Iyang balaang misyon sa pagtubos alang sa mga sala sa kalibutan? Tungod kini sa Iyang gugma alang sa Iyang Amahan ug sa Iyang gugma alang nato. Nganong ang Amahan andam nga tugutan ang Iyang Bugtong ug hingpit nga Anak nga mag-antus sa kasakit nga dili mahulagway sa pagpas-an sa mga sala, kasakit, mga sakit, ug kasakitan sa kalibutan ug sa tanang dili makiangayon niining kinabuhi? Makita nato ang tubag niini nga mga pulong: “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak.”22

“Kon tinuoray kitang nagpasalamat sa daghang panalangin nga atong naangkon tungod sa katubsanan nga gihimo alang nato, walay butang nga pangayoon sa Ginoo ngari nato nga dili nato buhaton sa madasigon ug andam nga paagi.”23 Sumala niini nga pahayag ni Presidente Joseph Fielding Smith, ang pagtuman sa pakigsaad usa ka pagpahayag sa atong gugma sa Pag-ula sa atong Manluluwas ug Manunubos ug sa hingpit nga gugma sa atong Amahan sa Langit.

Si Elder Holland nadasig sa pagsugyot, “Dili ko sigurado unsa ang atong kasinatian sa Adlaw sa Paghukom, apan matingala gayud ako kon sa panahon sa pakig-istorya, ang Dios dili mangutana kanato sa sama gayud nga pangutana ni Kristo kang Pedro: ‘Gihigugma mo ba ako?’”24 Karon akong dapiton ang matag usa nato sa pagsuta kon unsa ka dako ang atong paghigugma sa Manluluwas, gamiton isip sukdanan kon unsa kita ka malipayon sa pagtuman sa atong pakigsaad. Ang Manluluwas miingon, “Ang nagabaton sa akong mga sugo, ug nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako: ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, ug ako mahigugma kaniya, ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya.”25 Nagkinahanglan gayud kitang tanan sa Manluluwas sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi!

Atong hinumduman nga bisan kadtong badlungon kaniadto o sa pagkakaron nanlimbasug nga makabati sa hapuhap sa mga kamot sa Maayong Magbalantay diha sa ilang ulo ug makadungog sa Iyang tingog nga nag-ingon: “Ari na. Wala na ka higti. Gawasnon na ka.” Ang Manluluwas miingon, “Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero: ang maayong magbalantay sa karnero magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero.”26 Makasulti Siya niana kay nagtuman Siya sa Iyang mga pakigsaad uban sa gugma. Ang pangutana mao, kita kaha? Unta magpadayon kita uban sa hugot nga pagtuo, malipayong kasingkasing, ug dakong tinguha nga mahimong mga nagtuman sa pakigsaad. Kini ang paagi sa pagpakita sa atong gugma sa atong Amahan sa Langit ug sa Manluluwas, kang kinsa ako mopamatuod uban sa dakong gugma, sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. Tan-awa sa D. Todd Christofferson, “Gawasnon Mo,” Liahona, Mar. 2013, 16, 18.

  2. Jeffrey R. Holland, “Pagtuman sa mga Pakigsaad: Usa ka Mensahe alang Niadtong Moserbisyo og Misyon,” Liahona, Ene. 2012, 49.

  3. Tan-awa sa “Pagsabut sa Atong mga Pakigsaad sa Dios,” Liahona, Hulyo 2012, 23.

  4. “I’ll Go Where You Want Me to Go,” Hymns, nu. 270; empasis gidugang.

  5. 1 Nephi 14:14.

  6. Juan 13:35.

  7. Lucy Mack Smith, sa Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society (2011), 30.

  8. Mosiah 27:14; empasis gidugang.

  9. Doktrina ug mga Pakigsaad 18:13.

  10. Tan-awa sa Henry B. Eyring, “Espirituhanong Pagkaandam: Pagsugod og Sayo ug Magmakanunayon,” Liahona, Nob. 2005, 37–40.

  11. Richard G. Scott, “Alang sa Kalinaw sa Panimalay,” Liahona, May 2013, 31.

  12. Tan-awa sa D. Todd Christofferson, “The Gospel Answers Life’s Problems and Challenges” (worldwide leadership training meeting, Peb. 2012), LDS.org/broadcasts.

  13. Tan-awa sa Dallin H. Oaks, “Maayo, Mas Maayo, Pinakamaayo,” Liahona, Nov. 2007, 104.

  14. Thomas S. Monson, “Happiness—the Universal Quest,” Liahona, Mar. 1996, 5.

  15. 2 Nephi 5:27.

  16. Alma 50:23.

  17. Alma 50:22.

  18. Mosiah 18:11.

  19. Doktrina ug mga Pakigsaad 84:38.

  20. Henry B. Eyring, “Witnesses for God,” Ensign, Nob. 1996, 30; empasis gidugang.

  21. Genesis 29:20.

  22. Juan 3:16.

  23. Joseph Fielding Smith, “Importance of the Sacrament Meeting,” Relief Society Magazine, Okt. 1943, 592.

  24. Jeffrey R. Holland, “Ang Unang Dakong Sugo,” Liahona, Nov. 2012, 84.

  25. Juan 14:21.

  26. Juan 10:11.