Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Gisugyot nga atong paluyohan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; si Henry Bennion Eyring isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug si Dieter Friedrich Uchtdorf isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Boyd Kenneth Packer isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ang mosunod isip mga sakop niana nga korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ug Neil L. Andersen.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gisugyot nga atong i-release sila si Elder John B. Dickson, Paul E. Koelliker, ug F. Michael Watson isip sakop sa Unang Korum sa Seventy ug motudlo nila isip emeritus nga mga General Authority.

Gisugyot usab nga atong i-release si Elder Kent D. Watson isip sakop sa Ikaduhang Korum sa Seventy.

Pasalamatan usab nato sila si Elder César H. Hooker ug Craig T. Wright, kinsa gi-release gikan sa ilang pagserbisyo isip mga Area Seventy.

Kadtong buot nga moapil kanamo sa pagpasalamat niining mga Kaigsoonan sa ilang maayo kaayo nga serbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod isip bag-ong mga Area Seventy: Julio A. Angulo, Peter F. Evans, ug Gennady N. Podvodov.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Gisugyot nga atong paluyohan si Randall L. Ridd isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Young Men.

Kadtong uyon ipakita kini.

Si bisan kinsa nga supak ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug kinatibuk-ang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Ang supak mahimong mopakita niini.

Salamat kaninyo, mga kaigsoonan, alang sa inyong pagboto ug sa inyong nagpadayon nga hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo alang kanamo.