Skip main navigation
Oktubre 2013 | Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan

Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan

Oktubre 2013 Pangkalahatang Kumperensya

Iminumungkahing sang-ayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, at tagapaghayag at Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw; Henry Bennion Eyring bilang Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan; at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan.

Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang.

Ang mga hindi sang-ayon, kung mayroon, ay ipakita lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin si Boyd Kenneth Packer bilang Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng korum na iyon: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Andersen.

Ang mga sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang hindi sang-ayon ay ipakita lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa Unang Panguluhan at ang Labindalawang Apostol bilang mga propeta, tagakita, at tagapaghayag.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang hindi sang-ayon, kung mayroon, ay ipakita rin.

Iminumungkahing i-release namin sina Elder John B. Dickson, Paul E. Koelliker, at F. Michael Watson bilang mga miyembro ng Unang Korum ng Pitumpu at italaga sila bilang emeritus na mga General Authority.

Iminumungkahi rin na i-release namin si Elder Kent D. Watson bilang miyembro ng Pangalawang Korum ng Pitumpu.

Kinikilala at pinasasalamatan din namin sina Elder César H. Hooker at Craig T. Wright, na na-release sa kanilang serbisyo bilang mga Area Seventy.

Ang mga nagnanais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mga Kapatid na ito sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita.

Iminumungkahing sang-ayunan natin ang sumusunod bilang mga bagong Area Seventy: Julio A. Angulo, Peter F. Evans, at Gennady N. Podvodov.

Lahat ng sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang mga hindi sang-ayon, kung mayroon.

Iminumungkahi na sang-ayunan natin si Randall L. Ridd bilang pangalawang tagapayo sa Young Men general presidency.

Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang.

Ang hindi sang-ayon ay ipakita lamang.

Iminumungkahing sang-ayunan natin ang iba pang mga General Authority, Area Seventy, at general auxiliary presidency na kasalukuyang bumubuo nito.

Ang mga sang-ayon, mangyaring ipakita.

Ang hindi sang-ayon ay ipakita lamang.

Salamat, mga kapatid, sa inyong pagsang-ayon at patuloy na pananampalataya at mga dalangin para sa amin.