Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Ang mga Tamboanan sa Langit

Ang mga Tamboanan sa Langit

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang espiritwal ug temporal nga mga panalangin atong madawat kon kita nagsunod sa balaod sa ikapulo.

Ganahan kong mohulagway og duha ka importanting leksyon nga akong nakat-unan sa balaod sa ikapulo. Ang unang leksyon nag-focus sa mga panalangin nga nadawat sa mga indibidwal ug pamilya kon sila matinud-anong nagtuman niining sugo. Ang ikaduhang leksyon naghatag og gibug-aton sa kaimportante sa ikapulo sa paglambo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan. Nag-ampo ko nga ang Espiritu Santo mopamatuod kanatong tanan sa katinuod sa mga baruganan nga akong hisgutan.

Leksyon Numero 1—Importante apan Dili Dayon Makita nga mga Panalangin

Ang inahan ni Sister Bednar usa ka matinud-anong babaye ug dinasig nga homemaker. Sukad sa sinugdanan sa iyang kaminyoon, siya mabinantayong nagtipig sa mga rekord nga pinansyal sa panimalay. Sa katuigan siya mabinantayong nagbadyet sa kinitaan ug gasto sa pamilya gamit ang yanong mga ledger. Ang impormasyon nga iyang natipig sa katuigan kompleto ug may daghang impormasyon.

Niadtong batan-on pa si Sister Bednar, gigamit sa iyang inahan ang mga impormasyon diha sa ledger sa paghatag og gibug-aton sa nag-unang mga baruganan sa madaginutong pagpuyo ug pagdumala sa panimalay. Usa ka adlaw samtang ilang giribyu ang lain-laing kategoriya sa mga gasto, nakamatikod ang iyang inahan og makapainteres nga sundanan. Ang gasto sa pagpahiling sa doktor ug mga tambal para sa pamilya mas ubos kay sa gilauman. Iyang gipasabut kining kahibalo ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo ug gieksplikar sa iyang anak nga babaye sa gamhanang kamatuoran: kon kita mosunod sa balaod sa ikapulo, kita kanunayng makadawat og importante apan dili dayon makita nga mga panalangin nga wala nato damha ug daling mabaliwala. Ang pamilya wala makadawat og diha-diha dayon o klaro nga dugang sa kinitaan sa pamilya. Hinoon, ang mahigugmaong Langitnong Amahan mihatag og yanong mga panalangin sa ordinaryong mga pamaagi. Si Sister Bednar kanunayng nakahinumdom niining importante nga leksyon gikan sa iyang inahan kabahin sa tabang nga nagagikan sa mga tamboanan sa langit, sama sa gisaad sa Malaquias sa Daang Tugon (tan-awa sa Malaquias 3:10).

Kasagaran kon kita motudlo sa balaod sa ikapulo, atong hatagan og gibug-aton ang diha-diha, madramahon, ug daling maila nga temporal nga mga panalangin nga atong madawat. Ug tuod ang mao nga mga panalangin mahitabo. Apan pipila sa lain-laing mga panalangin nga atong nadawat samtang kita nagsunod niining sugo importante apan dili dayon makita. Ang mao nga mga panalangin maila lang kon kita naghunahuna ug nag-obserbar sa espirituhanong paagi (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:14).

Ang simbolo nga “mga tamboanan” sa langit nga gigamit ni Malaquias daghan og pagtulun-an. Ang hayag moagi sa mga tamboanan pasulod sa building. Sa samang paagi, ang espirituhanong kahayag ug panglantaw ibu-bu pinaagi sa mga tamboanan sa langit ug madawat sa atong kinabuhi kon kita mosunod sa balaod sa ikapulo.

Sama pananglit, ang dili dayon makita apan importante nga panalangin nga atong nadawat mao ang espirituhanong gasa sa pasalamat sa mga butang nga anaa nato nga makakontrolar sa atong tinguha sa mga butang nga dili kinahanglanon. Ang mapasalamatong tawo kontento kaayo. Ang dili mapasalamatong tawo sa kahangturan dili gayud makontento (tan-awa sa Lucas 12:15).

Kita tingali nanginahanglan ug nangamuyo og tabang nga makakita og trabaho. Ang mga mata ug dalunggan sa hugot nga pagtuo (tan-awa sa Ether 12:19) gikinahanglan, aron makamatikod sa espiritwal nga gasa nga makapahimo nato sa pag-ila sa mga oportunidad sa trabaho nga wala mabantayi sa uban—o ang panalangin nga mas determinado sa kaugalingon nga mas mangita ug molahutay og trabaho kay sa mahimo o andam nga buhaton sa uban. Siguro kita gusto ug naglaum og tanyag sa trabaho, apan ang panalangin nga atong nadawat pinaagi sa mga tamboanan sa langit mao ang mas dakong abilidad sa paglihok ug pag-usab sa atong kahimtang kay sa maglaum nga ang atong kahimtang mausab pinaagi sa uban o sa laing butang.

Kita mahimong motinguha ug motrabaho aron madugangan ang atong sweldo aron mas makasangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi. Mga mata ug dalunggan sa hugot nga pagtuo ang gikinahanglan, aron kita makamatikod sa nadugang nga abilidad sa espiritwal ug temporal (tan-awa sa Lucas 2:52) nga makapalit og daghan sa gamayng kantidad, napalambo nga abilidad sa pag-prayoridad ug pagpayano, ug napalambo nga abilidad sa pag-amping sa mga butang nga atong napalit. Siguro kita gusto ug naglaum og mas dakong sweldo, apan ang panalangin nga atong nadawat pinaagi sa mga tamboanan sa langit mahimong mas dako nga abilidad sa pag-usab sa atong kahimtang kay sa maglaum nga ang atong kahimtang mausab pinaagi sa uban o sa laing butang.

Ang mga batan-ong manggugubat sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa Alma 53; 56–58) kinasingkasing nga nag-ampo nga ang Dios molig-on ug moluwas kanila sa mga kamot sa ilang kaaway. Makapatingala, ang mga tubag niining pag-ampo dili ang pagdugang og mga hinagiban o dugang gidaghanon sa mga tropa. Hinoon, ang Dios mihatag niining matinud-anong manggugubat og kasiguroan nga Siya moluwas kanila, kalinaw sa ilang mga kalag, ug dakong pagtuo ug paglaum nga Siya moluwas kanila (tan-awa sa Alma 58:11). Mao nga, ang mga anak ni Helaman maisugon, determinado gayud nga makadaug, ug nakig-away batok sa mga Lamanite uban sa ilang tanang kusog (tan-awa sa Alma 58:12–13). Ang kasiguroan, kalinaw, pagtuo, ug paglaum sa sinugdanan tingali dili kaha ang mga panalangin nga gusto sa mga manggugubat, apan kini ang tukmang panalangin nga gikinahanglan niining maisugon nga batan-ong mga lalaki sa pagpadayon ug paglahutay sa pisikal ug espiritwal nga paagi.

Usahay kita mangayo sa Dios og kalampusan, ug hatagan kita Niya og kalig-on sa pisikal ug sa hunahuna. Kita nangayo nga mouswag, ug kita nakadawat og mas lapad nga panglantaw ug dugang nga pailub, o kita nangamuyo nga molambo ug napanalanginan sa gasa sa grasya. Mahimong Iya kitang hatagan og konbiksyon ug pagsalig samtang kita naningkamot sa pagkab-ot og maayong mga tumong. Ug kon kita manghangyo og paghupay gikan sa pisikal, mental, ug espiritwal nga mga kalisud, mahimong Iyang dugangan ang atong determinasyon ug paglahutay.

Ako mosaad nga kon kita mosunod sa balaod sa ikapulo, sa tinuoray ang mga tamboanan sa langit maabli ug ang espiritwal ug temporal nga mga panalangin ibu-bu nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini (tan-awa sa Malaquias 3:10). Hinumduman usab nato ang pamahayag sa Ginoo:

“Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan, nag-ingon ang Ginoo.

“Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna” (Isaias 55:8–9).

Ako mopamatuod nga kon kita espirituhanong nag-apil ug nag-obserbar, kita mapanalanginan og mga mata nga mas klarong makakita, mga dalunggan nga kanunayng makadungog, ug kasingkasing nga mas makasabut gayud sa kaimportante ug sa dili dayon makita nga Iyang pamaagi, Iyang hunahuna, ug Iyang mga panalangin sa atong kinabuhi.

Leksyon Numero 2—ang Kayano sa Pamaagi sa Ginoo

Sa wala pa ko matawag sa pagserbisyo isip sakop sa Korum sa Napulog Duha, kadaghan kong nagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad kabahin sa konseho nga gitudlo sa pagdumala ug paggasto sa sagradong pundo sa ikapulo. Ang Konseho sa Paggasto sa mga Ikapulo giestablisar pinaagi sa pagpadayag ug naglangkob sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Presiding Bishopric (tan-awa sa D&P 120). Samtang nag-andam ko niadtong Disyembre 2004 sa pagtambong sa akong unang miting niining konseho, naghinam-hinam ko sa talagsaong oportunidad nga makat-on.

Mahinumduman gihapon nako ang mga butang nga akong nasinati ug nabati niining konseho. Mas nakadayeg ko ug dunay balaang nagtahud sa balaod sa Ginoo sa panalapi alang sa mga indibidwal, mga pamilya, ug sa Iyang Simbahan. Ang nag-unang programa sa pinansyal sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—para sa kinitaan ug paggasto—gipasabut diha sa mga seksyon 119 ug 120 sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Duha ka pamahayag ang mabasa niining pinadayag nga naglatid sa pundasyon sa pagdumala sa pinansyal sa Simbahan.

Ang seksyon 119 yanong nagsulti nga ang tanang miyembro “mobayad sa ikanapulo sa ilang tanan nga mga tubo sa matag tuig; ug kini mao ang balaod ngadto kanila hangtud sa kahangturan, … miingon ang Ginoo” (bersikulo 4).

Dayon, kabahin sa gitugutang paggasto sa mga ikapulo, ang Ginoo miingon, “Ipahigayon na kini pinaagi sa usa ka konseho, nga naglangkob sa Unang Kapangulohan sa akong Simbahan, ug sa obispo ug sa iyang konseho, ug pinaagi sa akong halangdon nga konseho; ug pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog ngadto kanila, miingon ang Ginoo” (D&P 120:1). Ang “obispo ug sa iyang konseho” ug ang “akong halangdon nga konseho” nga gipasabut niining gipadayag mao karon ang Presiding Bishopric ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Kining sagrado nga mga pundo gigamit sa paspas nga nagtubo nga simbahan sa espirituhanong pagpanalangin sa mga indibidwal ug pamilya pinaagi sa pagtukod ug pagmentinar og mga templo ug simbahan, pagsuporta sa misyonaryo nga buhat, paghubad ug pagmantala sa mga kasulatan, pagpalambo sa pagsiksik sa family history, paghatag og pundo sa mga eskwelahan ug edukasyon nga pang-relihiyon, ug pagtuman sa ubang mga katuyoan sa Simbahan sumala sa pagdumala sa gi-orden nga mga sulugoon sa Ginoo.

Natingala ko sa kaklaro ug kamubo niining duha ka pinadayag kon ikompara sa kakomplikado sa mga sumbanan sa pinansyal ug pamaagi sa pag-administrar nga gigamit sa daghang organisasyon ug gobyerno sa tibuok kalibutan. Sa unsang paagi ang temporal nga mga kalihokan sa organisasyon sama kadako sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo paglihok sa tibuok kalibutan gamit niining mubong instruksyon? Alang nako ang tubag medyo direkta: kini ang buhat sa Ginoo, Siya mismo ang naghimo sa Iyang buhat (tan-awa sa 2 Nephi 27:20), ug ang Manluluwas nagdasig ug nagdirekta sa Iyang mga sulugoon samtang ilang gituman ang Iyang direksyon ug nagtrabaho sa Iyang kawsa.

Niadtong unang miting sa konseho nahimuot ko sa kayano sa mga baruganan nga naggiya sa among mga diskusyon ug desisyon. Sa pagdumala sa pinansyal sa Simbahan, duha ka nag-una ug dili mausab nga mga baruganan ang gisunod. Una, ang Simbahan mogasto sumala kon pilay anaa ug dili mogasto og sobra sa nadawat. Ikaduha, adunay porsyon sa tinuig nga kinitaan nga gitagana isip reserba para sa emerhensiya ug wala damhang panginahanglan. Sa katuigan, ang Simbahan nagtudlo sa mga miyembro sa baruganan sa pagtipig og dugang nga pagkaon, gas, ug kwarta nga magamit kon adunay emerhensiya. Ang Simbahan isip institusyon yanong nagsunod sa samang mga baruganan nga gibalik-balik og tudlo ngadto sa mga miyembro.

Samtang nagpadayon ang miting, nakapanghinaut ko nga ang tanang mga miyembro sa Simbahan makasunod sa kayano, kaklaro, kahan-ay, kaputli, ug gahum sa pamaagi sa Ginoo (tan-awa sa D&P 104:16) sa pagdumala sa temporal nga mga kalihokan sa Iyang Simbahan. Nakaapil na ko sa Konseho sa Paggasto sa mga Ikapulo sulod sa daghang katuigan. Ang akong pasalamat ug balaang pagtahud sa sumbanan sa Ginoo milambo matag tuig, ug ang mga leksyon nga akong nakat-unan mas nagkalawom.

Natandog ko uban sa gugma ug pagdayeg sa matinud-anon ug masulundon nga mga miyembro niining Simbahan sa matag nasud, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan. Samtang nagbiyahe ko sa tibuok kalibutan, nasayran nako ang inyong mga pangandoy ug damgo, mga kondisyon ug kahimtang, ug inyong mga panlimbasug. Nakatambong ko uban ninyo sa mga miting sa Simbahan ug nakabisita sa inyong panimalay. Ang inyong pagtuo nakapalig-on sa akong pagtuo. Ang inyong pagpahinungod mas nakapahinungod nako. Ug ang inyong kabuotan ug kaandam sa pagsunod sa balaod sa ikapulo nakadasig nako nga mahimong mas maayong tawo, bana, amahan, ug lider sa Simbahan. Naghinumdom ug naghunahuna ko ninyo matag higayon nga moapil ko sa Konseho sa Paggasto sa mga Ikapulo. Salamat sa inyong kabuotan ug kamatinud-anon samtang inyong gituman inyong mga pakigsaad.

Ang mga lider sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo mibati og dakong responsibilidad sa pag-amping sa gipahinungod nga mga halad sa mga miyembro sa Simbahan. Kami naghunahuna gayud sa kasagrado sa diyot sa babayeng balo.

“Unya si Jesus milingkod atbang sa panudlanan og mga halad, ug iyang gipaniiran ang panon sa mga tawo nga nanghulog og kwarta ngadto sa panudlanan: ug daghan ang mga datu nga nanghulog og daghang salapi.

“Ug dihay usa ka kabus nga babayeng balo, nga miabut ug mihulog og duha ka diyot, nga mibilig usa ka daku.

“Ug gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagduol kaniya, ug miingon siya kanila, Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, Nga kining kabus nga babayeng balo nakahulog og labaw pa kay sa tanan kanila nga nanagpanghulog ngadto sa panudlanan:

“Kay silang tanan miamot gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway; apan kini siya gikan sa iyang kapit-os mihatag sa tanan nga diha kaniya, sa tanan nga iyang kabuhian” (Marcos 12:41–44).

Ako mismo nasayud nga ang Konseho sa Paggasto sa mga Ikapulo makugihong nagbantay sa diyot sa babayeng balo. Akong ipahayag ang akong pagdayeg ni Presidente Thomas S. Monson ug sa iyang mga magtatambag sa epektibong pagpangulo sa pagtuman niining balaang pagkatinugyanan. Ug akong giila ang tingog (tan-awa sa D&P 120:1) ug kamot sa Ginoo nga nagtabang sa Iyang gi-orden nga mga sulugoon sa pagtuman sa katungdanan sa pagrepresentar Niya.

Usa ka Pagdapit ug Pagpamatuod

Ang matinuorong pagbayad sa ikapulo labaw pa kay sa katungdanan; kini importante nga lakang sa proseso sa personal nga pagkabalaan. Kadtong nagbayad sa inyong ikapulo, gidayeg ko kamo.

Kadtong sa karon nga wala magsunod sa balaod sa ikapulo, gidapit ko kamo sa pagkonsiderar sa inyong mga paagi ug paghinulsol. Mopamatuod ko nga pinaagi sa inyong pagkamasulundon niining balaod sa Ginoo, ang mga tamboanan sa langit maabli para kaninyo. Palihug ayaw langaya ang adlaw sa inyong paghinulsol.

Ako mopamatuod sa espiritwal ug temporal nga mga panalangin nga atong madawat kon kita nagsunod sa balaod sa ikapulo. Ako mosaksi nga kining mga panalangin importante apan dili dayon makita. Ako usab nga ipamahayag nga ang kayano sa pamaagi sa Ginoo nga makita gayud sa temporal nga mga kalihokan sa Iyang Simbahan naghatag og sumbanan nga makagiya nato isip indibidwal ug pamilya. Nag-ampo ko nga matag usa nato makakat-on ug makabenepisyo niining importante nga mga leksyon, sa sagradong pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.