Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Swarg ki Khidkiya

Swarg ki Khidkiya

October 2013 Maha Sammelan

Hamare jiwan ke daur mein sharirik ashirwaad milta hai jab hum daswe-hisse ke niyam ko paalan karte hai.

Main do zaroori paat daswe-hisse ke niyam ke bare mein batlana chahata hoon jo maine sikha hai.Pehla paat ashirwaad par batlata hai jo vyaktigaton aur parivaaron ko milta hai jab weh vishwaasi hokar is aagya ka palan kartein hai. Dusra paat batlata hai ki kitna zaroori hai daswe-hisse ko bharna duniyabhar mein Ishu Masih ka Girjaghar Antim-dinon ka Santon ka ko badhaane ke liye. Main prarthna karta hoon ki Pavitra Aatma hum sab ko sachchaai ki siddhaanton ko samjhaye jo main batlata hoon.

Paat Nambar 1—Arthpurn magar Kathin Ashirwaad

Bahan Bednar ki maa ek vishwaasi mahila hai aur ek prerit ghar bananewaali. Uske shaadi ke hal hi ke dinon se, usne saaodhaani se ghar ke kharch ka lekha rakha hai. Sadiyon se usne parivaar ke pure aamdani aur kharch ke hisaab ko ek sadhaaran kitaab mein likha hua hai.Salon mein usne jo jaankaari ko rakha wah pura aur suchatmak hai.

Jab Bahan Bednar ek jawaan mahila thi, uski ma ne hisaab mul siddhaanton ko payese ko bachaane ke liye batlaya aur saaodhaani se ghar kharch ke liye. Ek din jab weh saath mein kai kharchon ko dekh rahe the, uski maa ne ek khaas tarike ko dekha. Unke parivaar ke liye daaktor bhent aur dawaaiyon ke liye kharch soche gaye kharch se bahut hi kam tha. Phir usne jo vishwaas kaine se jana tha wah Ishu Masih ke susamachaar se juda hua tha aur apne putri se ek shaktishaali sachchaai ko batlaya: jab hum daswe-hisse ke niyam ka palan kartein hai, hum hamesha arthpurn magar kathin ashirwaad ko patein hai jo hum hamesha aasra nahi kartein aur jo andekha nahi kiya ja sakta. Parivaar ko koi achaanak ya jaahir zyaada payesa gharelu tankhwa nahi mili thi. Balki, ek priye Swarg ke Pita ne sadharan ashirwaad ko saral tarike se diya tha. Bahan Bednar ne is zaroori paat ko hamesha yaad rakha tha jo uski maa ne usse swarg ki khidkiya se praapt hue madad par batlaya tha, jis tarah Purane Niyam mein Malachi ko vaada kiya gaya tha (dekhiye Malachi 3:10).

Hamesha jab hum daswe hisse ke niyam ke bare mein sikhlatein aur gawahi detein hai, hum batlatein hai turant, prabhaaoshaali, aur turant aur asaani se dikhnewaala sharirik ashirwaad jo hume milta hai. Aur sahi mein ayese ashirwaad miltein hai. Kuch dusre ashirwaad jo hum praapt kartein hai jab hum aagyaon ka paalan kartein hai arthpurn magar katin hote hai.Is tarah ke ashirwaad jaane ja saktein hai agar hum dharmik rup se chukas aur aagyakaari rahenge (dekhiye 1 Corinthians 2:14).

Swarg ke “khidkiya” ka matlab jo Malachi ne istamaal kiya hai bahut hi madadgaar hai. Khidki imaarat ke andar prakritik roshini ko ane deta hai. Ussi tarah, dharmik prerna aur anudrishye swarg ke jharoke ke dwara milta hai aur hamare jiwan ko jab hum daswe-hisse ke niyam ko nibhaate hai.

Uddhaaran ke rup mein, arthpurn magar katin ashirwaad jo hum praapt kartein hai dhanyewaad ka dhaarmik uphaar hai jo abhaar hamare paas hai ko rokhta hai taaki hamare ichcha jo hum chahate hai ko kam kare. Ek abhaari insaan khushiyon se bhara hua hota hai. Ek lobhi insaan ko khushi kabhi nahi milti (dekhiye Luke 12:15).

Hume achche kaam ki zaroorat hai aur prarthna karna chahiye madad ke liye. Vishwaas ki ankhein aur kaan (dekhiye Ether 12:19) zaroorat hai, phirbhi, dhaarmik uphaar ke naazuk badhanti ko jaanna ja sakta hai jo kaam ke aosaron ko dikhla sakta hai jo kai dusre log andekha kar detein hai-ya vyaktigat kaarye ko mahaan ashirwaad deta hai kaam ki talaash mein aur zyaada aur der tak jo dusre log kar saktein hai ya karna chahate hai. Hum shayad kaam ko chahein aur asha karein, magar jo ashirwaad humein swarg ke khidki se milta hai ke paas mahaan chamta hai hamare apne aosaron mein kaarye ko karne aur badalne mein naki hamare aosaron ko kisi aur dwara badlne ki ya kisi aur cheez ki intazaar mein.

Hum sahi tarike se ikcha kar saktein hai aur jiwan mein achchie zarooraton ke liye kaam mein payese ki badhanti ko prapt kar saktein hai. Vishwaas ki ankhein aur khaanon ki zaroorat hai, phirbhi, humare mein dhaarmik aur sharirik chamta ko jaanne ke liye (dekhiye Luke 2:52) kam payees se guzara karo, chamta mein sudhaar lane se kam kharch karo aur saadhaaran taur se jeeo, aur pahale se utpan kiye hue duniyadari ke cheezon ko sahi tarike ke chamta se dekhbhaal karein. Hume shayad aur bada tankhwa chahiye aur umeed kartein hai, magar jo ashirwaad humein akaash ke jhroke se milta hai ke paas mahaan chamta hai humare apne aosaron mein kaarye ko badalne mein naki humare aosaron ko kisi aur dwara badlne ki ya kisi aur cheez ki intazaar mein.

Mormon Dharamshaastra ke yodhaein (dekhiye Alma 53; 56–58) ne bahut prarthna kiya taaki Parmeshwar unhe shakti de aur dushmanon ke haathon se bahar nikaale. Sambandhtaa, in prarthna ke jawaab ne koi bhi zyaada aozaaron ko nahi pradaan kiya ya badhate hue nambaron ke saenikon ko. Balki, Parmeshwar ne in vishwaasi yodhaayon ko vaada diya ki Wah unki rakhcha karega, unki aatmaon ko shaanti milega, aur aur bhaari bhaari vishwaas diya aur iske kaaran hume asha hui ki usmein hi hamari mukti hai (dekhiye Alma 58:11). Phirbhi, Helaman ke beton ne himmat rakha, sahas kiya vijay praapt karne ke liye, aur is prakaar pure bal ke saath Lamanites par chadhaai kiya (dekhiye Alma 58:12–13). Saahas, shaanti, vishwaas, aur asha us ashirwaad ki tarah nahi laga jaese yodhaayein ladaai mein chahate the, magar wah ussi tarah ka ashirwaad tha jo in himmati jawaan ladkon ko zaroori tha aage badhane ke liye aur shaaririk aur dharmikta se.

Kabhikabhi hum Parmeshwar se safalta ko chahate hai, aur Wah hume sharirik aur dimaagishakti deta hai. Hum safalta ko maang saktein hai, aur hum badi anudrishye aur bahut shaanti ko praapt kartein hai, ya hum dharmik badhanti ko chahatein hai aur hume uphaar ke rup mein daya ka ashirwaad milta hai. Wah hume stir vishwaas aur saahas de sakta hai jab hum laayak lakash par chaltein hai. Aur jab hum sharirik, dimaagi, aur dharmik musibaton mein sahayata ki umeed rakhtein hai, Wah hamari sankalap aur lachilapan badhayega.

Main tumse vaada karta hoon jab tak tum aur main daswe-hisse ke niyam ko nibhaayenge, swarg ke khidkiya hamesha khule rahenge aur dhaarmik aur sharirik ashirwaad milte rahenge waha sthaan hi nahi hoga rakhne ke liye (dekhiye Malachi 3:10). Hum Prabhu ke ghoshna ko bhi yaad karenge:

Kyunki Prabhu kahate hai ki, mera vichaar aur tumhara vichaar ek samaan nahi hai, na tumhari gati aur meri gati ek si hai.

“Kyunki meri aur tumhari gati mein aur meri aur tumhari soch vichaaron mein, swarg aur prithivi ka antar hai” (Isaiah 55:8–9).

Main gawahi deta hoon ki jab hum dhaarmik rup se saodhaan aur agyakaari rahate hai, hume ashirwaad milega un ankhon se janne ka jo zyaada saaf dekhtein hai, kaanon se jo humesha sunntein hai, aur hriday jo pure mahatva se aur hamari jiwan mein Uske chalaakiyon ke tarikon, Uske soch, aur Uske ashirwaadon ko.

Paat Nambar 2—Prabhu ki Tarikon ka Saraltaa

Meri niyukti Barah Parishad ke sadasyo ke sewa se pehle, Maine kai baar Doctrine aur Covenants mein us niyukt hue parishad ke bare mein padha tha jo pavitra daswe-hisse ke payese ko andekha aur utah dete the. Daswe-hisse ke Rachna ka Parishad prakat hone ki kriya se banaya gaya tha aur jismein Patham Adhyakshta, Barah Devduton ke Parishad, aur Bishopric ke Adhyakshta shaamil hai (dekhiye D&C 120). Jab main December 2004 ki apni pehla baethak jo is sabhaa ka ki tayyaari kar rahe the, main utsuktaapurvak ki apechit se bahut anutaa hua sikhne ki avsar mein.

Mujhe abhi bhi yaad hai wah cheezein jo maine parishad mein anubhao aur mehsoos kiya tha. Maine aur bhi zyaada abhar aur izzaat Prabhu ke aamdani ke niyamon par paya tha vyaktikon ke liye, parivaaron ke liye, aur Uske Girjaghar ke liye. Ishu Masih ka Girjaghar Antim-din Santon ka mul aamdani kaaryekaram- dono kamaai aur kharch ke liye- Doctrine aur Covenants bhaag 119 aur 120 mein batlaya gaya hai. Is prakat hone ki kriya mein jo do niwedan diye gaye hai Girjaghar aamdani ke tarikon ke neev pradaan karein hai.

119 mein sadhaaran taur se batlaya gaya hai ki sabhi sadasyon ko “apne safte bhar ke kamaai ka ek daswa-hisse ko bharna chahiye; aur yah unke liye hamesha ka niyam hoga, … Prabhu ne kaha” (verse 4).

Phir, daswe-hisse ke kharch ka adhikaar, Prabhu ne kaha, “Yah parishad niptaenge, mere Girjaghar ke Pratham Adhyakshta ikatha karenge, aur bishop aur unke salaahkaar, aur mere uche parishad; aur main apne awaaz mein unse kehta hoon, Prabhu ne kaha” (D&C 120:1). “Bishop aur uske salahaakar” aur “ mere uche salaahkaar” jo is prakat hone ki kriya mein aaj jaane jaatein hai Bishopric ki Adhyakshta aur Barah Devduton ke Parishad, karam se. Yeh pavitra aamdani badhati hui girjaghar mein istamaal kiya jaata hai taaki vyaktikon aur parivaaron ko dhaarmik rup se ashirwaad mile mandiron aur bakti ke gharon ko banane aur sawaarne mein, prachaarakon ke kaarye mein madad ke liye, dharmshaastraon ke anuwaad aur chapne ke liye, parivaar itihaas jaankaari ko badhaane ke liye, skoolon ke kharch aur dhaarmik padhaai, aur Girjaghar ke kai dusre kaamon ke liye jo Prabhu ke niyukt hue sewakon dwara tae kiya jaata hai.

Main in do saral aur chote prakat hue kriye se aschariye mein hoon katin aamdani maardarshi aur kai aur sangatho mein istamaal hue sarvaajanik kaarye ke karikon aur duniya ke ird-gird ke adhikaaron se tuna karta hoon. Kis tarah ek sangaton ke sansaarik kaarye punaharsthapit Ishu Masih Ka Ghirjaghar ki tarah badha ho kar pure duniya bhar mein kaam kar sakta hai chote jaankariyon istamaal karke? Mere liye jawaab saral hai: yah Prabhu ka kaarye hai, Wah apne kaarye khudh kar sakta hai (dekhiye 2 Nephi 27:20), aur Uddhaarkarta Apne sewakon ko prerna aur maargdarshan deta hai jab weh Uski maargdarshan par chalte hai aur Uske kaarye ko kartein hai.

Us pahale salahaakaar ki sabha mein main siddhanton ke saralta se khush hua jo humare soch aur faesleon ko maargdarshan deta hai. Girjaghar ke aamdani ke kharchon mein, do mahatava aur stir siddhaanton ko dekha jaata hai. Pahala, Girjaghar wahi kharch karega jo uske paas hai aur utna nahi kharch karega jitna nahi hai. Dosra, pure aamdani ka kuch hissa alag rakha jaata hai aapat aur achaanak ke zarooraton ke liye. Sadiyon se Girjaghar ke sadasyon ko zyaada bhojan, fuel, aur payese ko alag rakhne ka siddhaanton ko siklaya jaata hai achaanak aani waali aapat se bachne ke liye. Girjaghar ke paas kanoon hai jo sadasyon ko hamesha sikhlaya jaata hai unhi siddhaanton par chalne ke liye.

Jabki sabha aage badhi, maine apne aap ko yah asha karte hue paaya ki Girjaghar ke sabhi sadasye saraltaa, saral, tarike, denewaali ahesaas, aur Prabhu ki shakti ka raasta ko jaane (dekhiye D&C 104:16) Uske Girjaghar ke sansaarik tarikon ko sanchaalan ke liye. Ab maine kai saalon se Daswe-hisse ke Rachna ke salahaa mein bhaag liya hai. Mera dhanyewaad aur izzaat Prabhu ke tarikon ke liye har saal badha hai, aur sikhshan jo sikhe hai aur bhi zyaada maine rakhte hai.

Mere hriday mein pyaar aur izzaat hai is Girjaghar ke vishwaasi aur aagyakaari sadasyon ke liye aur vishwa ke sabhi raastra, jaati, bhin bhin bhaasha bholne waalen logon se. Jab main duniya bhar mein safar karta hoon, main tumhare ashaon aur ichchaon ko, tumhare jeene ke tarikon aur stithion ko, aur tumhare musibaton ko sikhta hoon. Maine tumhare saath Girjaghar sabha mein bhaag liya hai aur tum mein se kuch ke gharon ko bhent kiya hai. Tumhare vishwaas mere vishwaas ko mazboot kartein hai. Tumhare bakti mujhe aur badkti karate hai. Aur tumhe daswe-hisse ke niyam par achchie tarah aur agyakaari rehane ki iccha mujhe prerit karta hai aur bhi achcha aadmi, pati, pita, aur Girjaghar ke neta banne mein. Main har samay tum ko yaad karta hoon jab main Daswe-hisse ka Rachna ke salahaa mein bhaag leta hoon. Dhanyewaad hai tumhare sachchaai aur vishwaas ke liye jab tum vaadon ko nibhaate ho.

Prabhu ke punaharsthapit Girjaghar ke netaen Girjaghar ke sadasyon ke pavitra bhent ke aschariyejanak zimmedari ka pura khayal rakhte hai. Hum kangaal vidwa ka daan ka pavitra sarup ko jaante hai.

“Aur Ishu mandir ke bhandaar ke saamne baet kar dekh raha tha ki log mandir ke bhandaar mein kis prakaar payese ko saal rahein hai: aur bahut se dhanwaanon ne bahut kuch daala.

“ Itne mein ek kangaal vidwa ne aakar do damdinyion, jo ek adhere ke barabar hoti hai, daali.

“Tab Usne apne chelon ko apne paas bula kar unse kaha, “Main tumse sach kahat hoon ki mandir ke bhandaar mein daalein waalon mein se is kangaal vidwa ne sab se badkar daala hai;

“Kyunki sab ne apni dhan ki badti mein se daala hai, parantu isne apni ghati mein se jo kuch uska tha, arthaart apni saari jiwika daal di hai” (Mark 12:41–44).

Main apne anubhao se jaanta hoon ki Daswe-hisse ke Rachna ke Salahaakaar saaodhaan hai kangaal vidwaon ko madad karne mein. Main Pradhaan Thomas S. Monson aur uske salahaakaaron ko dhanyewaad deta hoon unke safal netadari se pavitra prabandhan ko chalane ke liye. Aur main Prabhu ki awaaz (dekhiye D&C 120:1) aur prabhaao ko swikaar karta hoon jo Uske niyukt hue sewakon ko banaye rakhte hai Uske kaarye ko pura karne mein.

Ek Nimantaran aur ek Gawahi

Sachaai se daswe-hisse ko bharna zimmedari se bhi zaroori hai; yah ek zaroori kadam hai vyaktigat ashirwaad ke liye. Un ke liye jo apne daswe-hisse ko bhartein hai, main tumhari prasansha karta hoon.

Unke liye jo daswe-hisse ko abhi nahi bhartein hai, main tumse niwedan karta hoon ki apne tarikon ko badlo aur pashchataap karo. Main gawahi deta hoon ki Prabhu ke is niyam ka palan karne se, swarg ke khidkiya tumhare liye khole jaaenge. Kripya apne pashchataap ko antim din ke liye mat taalo.

Main gawahi deta hoon ki hamare jiwan ke daur mein sharirik ashirwaad milta hai jab hum daswe-hisse ke niyam ko paalan karte hai.Main gawahi deta hoon ki ayese ashirwaad ka mahatav hai magar katin. Main yah bhi batlata hoon ki Prabhu ke raaste mein jo saraltaa hai wah Uske Girjaghar ke sansaririk kaarye mein bahut hi saaf hai tarikon ko pradaan karne mein jo hume vyaktigat rup se aur parivaaron ko maargdarshan deta hai. Main prarthna karta hoon ki hum sab is zaroori paat ko sikhein aur is mein se faeda utaye, Ishu Masih ke pavitra naam se, amen.