Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Hangtud sa Sunod Natong Panagkita

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Hinaut magpakita kita og dugang nga kamabination sa usag usa, ug hinaut makita kita nga naghimo sa buhat sa Ginoo.

Mga kaigsoonan, puno sa pagbati ang akong kasingkasing sa atong pagtapos niining nindot nga kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan. Nabusog kita sa espiritwal samtang naminaw sa tambag ug mga pagpamatuod sa mga miapil sa matag sesyon.

Bulahan kita nga nagkatigum dinhi sa nindot nga Conference Center nga malinawon ug luwas. Kita dunay coverage sa komperensya nga wala pa masinati sukad, nga moabut tadlas sa mga kontinente ngadto sa katawhan sa tanang dapit. Bisan kon sa pisikal layo kaayo kami kaninyo, mabati namo ang inyong espiritu.

Sa atong mga Kaigsoonan nga na-release karon nga komperensya, akong ipahayag ang kinasingkasing nga pasalamat sa tibuok Simbahan alang sa inyong maunungon nga pagserbisyo. Dili maihap ang napanalanginan tungod sa inyong natampo sa buhat sa Ginoo.

Akong pasalamatan ang Tabernacle Choir ug ang ubang choir nga miapil niining komperensya. Ang musika nindot kaayo ug nakadugang gayud sa Espiritu nga atong gibati sa matag sesyon.

Salamat sa inyong pag-ampo alang nako ug alang sa tanang General Authority ug sa kinatibuk-ang mga opisyales sa Simbahan. Kami nalig-on niini.

Hinaut nga ang mga panalangin sa langit maanaa kaninyo. Hinaut nga ang inyong panimalay mapuno sa gugma ug pagtahud ug sa Espiritu sa Ginoo. Hinaut nga padayon ninyong amumahan ang inyong pagpamatuod sa ebanghelyo nga kini mahimong inyong proteksyon batok sa mga pagpanglingla sa yawa.

Nahuman na ang komperensya. Sa atong pagpauli sa balay, mopauli unta kita nga luwas. Hinaut nga ang Espiritu nga atong gibati dinhi mag-uban kanato samtang atong buhaton ang mga butang nga atong ginahimo matag adlaw. Hinaut magpakita kita og dugang nga kamabination sa usag usa, ug hinaut makita kita nga naghimo sa buhat sa Ginoo.

Akong mga kaigsoonan, hinaut nga ang Dios manalangin kaninyo. Hinaut nga ang Iyang gisaad nga kalinaw maanaa kaninyo karon ug sa kanunay. Manamilit ko kaninyo hangtud sa sunod natong panagkita sa unom ka bulan. Sa pangalan sa atong Manluluwas, nga mao si Jesukristo ang Ginoo, amen.