Skip main navigation
Oktubre 2013 | Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Oktubre 2013 Pangkalahatang Kumperensya

Nawa’y magpakita tayo ng ibayong kabaitan sa isa’t isa, at nawa’y palagi nating gawin ang gawain ng Panginoon.

Mga kapatid, puno ng kasiyahan ang puso ko sa pagtatapos nitong napakagandang pangkalahatang kumperensya ng Simbahan. Napakain ang ating espiritu sa pakikinig sa payo at mga patotoo ng mga nakibahagi sa bawat sesyon.

Mapalad tayong magkatipon dito sa napakagandang Conference Center, nang payapa at ligtas. Mas malawak kaysa dati ang saklaw ng kumperensya, natatawid nito ang mga kontinente at mga karagatan tungo sa mga tao sa lahat ng dako. Bagama’t napakalayo namin sa marami sa inyo, dama namin ang inyong diwa.

Sa ating mga Kapatid na na-release sa kumperensyang ito, hayaang ipaabot ko ang taos-pusong pasasalamat ng buong Simbahan sa maraming taon ng inyong tapat na paglilingkod. Hindi mabibilang ang mga taong pinagpala ng inyong mga naiambag sa gawain ng Panginoon.

Pinasasalamatan ko ang Tabernacle Choir at ang iba pang mga koro na nakibahagi sa kumperensyang ito. Napakaganda ng musika at nakadagdag nang husto sa Diwang nadama natin sa bawat sesyon.

Pinasasalamatan ko kayo sa inyong mga dalangin para sa akin at sa lahat ng mga General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng Simbahan. Pinalalakas kami ng mga ito.

Nawa ang mga pagpapala ng langit ay sumainyo. Nawa ang inyong mga tahanan ay mapuno ng pagmamahalan at paggalang at ng Espiritu ng Panginoon. Nawa’y patuloy ninyong palakasin ang inyong mga patotoo sa ebanghelyo, upang maging proteksiyon ninyo ito laban sa mga pagtuligsa ng kaaway.

Tapos na ngayon ang kumperensya. Sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, nawa’y maging ligtas tayo. Nawa ang Diwang nadama natin dito ay sumaatin at manatili sa atin habang abala tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa bawat araw. Nawa’y magpakita tayo ng ibayong kabaitan sa isa’t isa, at nawa’y palagi nating gawin ang gawain ng Panginoon.

Mga kapatid ko, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Nawa ang Kanyang ipinangakong kapayapaan ay mapasainyo ngayon at sa tuwina. Paalam sa inyo hanggang sa muli nating pagkikita matapos ang anim na buwan. Sa pangalan ng ating Tagapagligtas, maging si Jesucristo na Panginoon, amen.