Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Ngadto sa Akong mga Apo

Ngadto sa Akong mga Apo

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Adunay mahinungdanong sugo nga makatabang nato sa pagtubag sa mga hagit ug paghimo og malipayong pamilya.

Karong tuiga ang unang duha namo ka apo kaslunon. Sulod sa pipila ka tuig mga 10 sa ilang ig-agaw moabut sa punto sa ilang kinabuhi diin mosunod sila sa nindot nga kalibutan sa paghimo og pamilya.

Kanang makalipay nga panglantaw nakapamalandong nako dihang nangayo sila nako og tambag. Gani nangutana sila, “Unsa nga mga pagpili ang akong himoon aron magmalipayon ko?” Ug sa laing bahin, “Unsa nga mga pagpili nga lagmit makapahimo nakong dili magmalipayon?”

Ang Langitnong Amahan mihimo sa matag usa nato nga talagsaon. Walay duha nato ang managsama og mga kasinatian. Walay duha ka pamilya ang managsama. Busa dili ikatingala nga ang tambag kon unsaon pagpili nga magmalipayon sa kinabuhi diha sa pamilya lisud ihatag. Apan ang mahigugmaong Langitnong Amahan mibutang og sama nga dalan sa kalipay alang sa tanan Niyang mga anak. Bisan unsa pa ang atong mga kinaiya o atong mga kasinatian, adunay usa lang ka plano sa kalipay. Kana nga plano mao ang pagsunod sa tanang sugo sa Dios.

Alang natong tanan, lakip na sa akong mga apo nga naghunahuna nga magminyo, adunay mahinungdanong sugo nga makatabang nato sa pagtubag sa mga hagit ug paghimo og malipayong pamilya. Magamit kini sa tanang matang sa relasyon bisan unsa pa ang mga kahimtang. Gibalik-balik kini sa kasulatan ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta sa atong panahon. Ania ang pulong sa Biblia bahin sa tambag sa Ginoo sa tanang gustong magpuyo nga mag-uban sa kahangturan diha sa kalipay:

“Ug usa kanila, nga batid sa kasugoan, may gipangutana kaniya aron pagsulay kaniya, miingon siya,

“Magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasugoan?

“Ug si Jesus miingon kaniya, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, nga mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.

“Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga propeta.”1

Nianang yano nga pamahayag dili lisud i-summarize ang tanan nakong nakat-unan kon unsa nga mga pagpili ang makahimo sa pamilya nga magmalipayon. Sugdan nako sa pangutana, “Unsa nga mga pagpili ang nakapahimo nako sa paghigugma sa Ginoo sa tibuok nakong kasingkasing, ug kalag, ug sa tibuok nakong salabutan?” Alang nako kini mao ang pagpili diin gibati nako ang kalipay tungod sa kapasayloan pinaagi sa Pag-ula sa Ginoo.

Katuigan na ang milabay gibunyagan nako ang batan-ong lalaki sa Albuquerque, New Mexico, nga gitudloan nako ug sa akong kompanyon nga misyonaryo. Giunlod nako siya sa tubig ug gikawas gikan sa tubig. Morag sama nako ang iyang gitas-on kay misulti siya diretso sa akong dunggan. Nabasa sa tubig gikan sa font ug ang mga luha nagdagayday sa iyang aping ug sa malipayong tingog, siya miingon, “Limpyo na ko, limpyo na ko.”

Nakita ko kanang samang luha sa kalipay sa mga mata sa usa ka tawo nga miasoy sa mga pulong sa usa ka Apostol sa Dios. Siya miingon ngadto kaniya, human sa mabination ug malumong interbyu, “Ako mopasaylo nimo sa ngalan sa Ginoo. Siya siguradong mopasaylo nimo sa Iyang kaugalingong panahon ug sa Iyang kaugalingong paagi.” Ug Siya mipasaylo.

Nakita nako nganong makaingon ang Ginoo nga kon ang mga sala napasaylo, Siya dili na makahinumdom niini. Pinaagi sa gahum sa Pag-ula, ang mga tawo nga suod ug gihigugma nako nausab, ug ang epekto sa sala nawala. Ang akong kasingkasing napuno sa gugma alang sa Manluluwas ug sa mahigugmaong Amahan nga mipadala Niya.

Kanang dako nga panalangin miabut pinaagi sa pagdasig sa mga tawo nga akong gipangga sa pagduol sa Manluluwas alang sa kahupayan sa kasakit, kahupayan nga Siya lang ang makahatag. Mao nga ako moawhag niadtong akong mga minahal sa pagdawat ug pagpalambo sa calling nga ihatag nila diha sa Simbahan. Kana nga pagpili mao ang usa sa importanting yawe sa kalipay sa pamilya.

Ang kakapoy nga atong bation sa matag gutlo sa atong kinabuhi makatintal nato nga isalikway o dili dawaton ang calling sa pagserbisyo sa Manluluwas. Kana magbutang kanato sa espirituhanong kakuyaw alang sa atong kaugalingon, sa atong kapikas, ug sa atong pamilya. Pipila niana nga calling morag dili importante, apan ang akong kinabuhi, ug ang akong pamilya, nausab alang sa mas maayo pinaagi sa akong pagdawat sa calling nga motudlo sa korum sa mga deacon. Gibati nako ang gugma sa mga deacon alang sa Manluluwas ug ang Iyang gugma alang nila.

Nakita nako nga nahitabo kana sa kinabuhi sa kanhi presidente sa stake ug mission sa iyang calling nga mahimong adviser sa korum sa mga teacher. Duna sab koy laing kaila nga nahimong bishop ug dayon nahimong Area Seventy nga gigamit sa Ginoo sa pagtabang sa usa ka batan-ong lalaki sa korum sa mga teacher nga naangol sa aksidente. Ang mga milagro niana nga pagserbisyo nakapatandog sa daghang kinabuhi, lakip kanako, ug nakapalambo sa ilang gugma sa Manluluwas.

Sa pagserbisyo sa uban, sagad mangamuyo kita nga ubanan sa Espiritu Santo. Ang kalampusan sa pagserbisyo sa Ginoo kanunayng makahimo og milagro lapas sa atong kaugalingong gahum. Ang ginikanan nga dunay anak nga mosukol nasayud nga tinuod kana, ingon man ang visiting teacher nga nakigsulti sa babaye nga nangayo og kahupayan dihang ang iyang bana misulti niya nga biyaan siya. Ang duha ka sulugoon mapasalamaton nga nag-ampo sila sa Ginoo nianang buntaga nga ang Espiritu Santo mag-uban nila.

Pinaagi lang sa pakig-uban sa Espiritu Santo nga kita makalaum nga magkahiusa diha sa kaminyoon nga walay panagbingkil. Nakita nako unsa kaimportante kana nga pakig-uban aron magmaunungon diha sa kaminyoon. Ang milagro nga mahimong nagkahiusa nanginahanglan og tabang gikan sa kahitas-an, ug nagkinahanglan og panahon. Ang atong tumong mao ang pagpuyo nga manag-uban sa kahangturan sa presensya sa Langitnong Amahan ug sa atong Manluluwas.

Ang akong amahan ug inahan managlahi gayud. Ang akong inahan usa ka singer ug artist. Ang akong amahan ganahan og chemistry. Kausa sa usa ka symphony concert, ang akong inahan natingala nga ang akong amahan mibarug ug molakaw na unta sa wala pa mamakpak. Ang akong inahan nangutana kon asa siya. Ang iyang tubag, uban sa kainosente: “Dili ba, nahuman na?” Ang malumong impluwensya lang sa Espiritu Santo ang miaghat niya nga mokuyog sa akong inahan ug nakapabalik-balik niya kadaghan sa konsiyerto.

Ang akong inahan nagpuyo sa New Jersey sulod sa 16 ka tuig aron ang akong amahan makasuporta sa pamilya pinaagi sa pagsiksik ug pagtudlo og chemistry. Para kaniya sakripisyo nga malayo sa iyang biyuda nga inahan ug sa iyang wala maminyo nga igsoong babaye, nga nag-atiman niya sa karaan nga balay sa pamilya. Silang duha namatay samtang si Mama naa sa New Jersey. Kadto lang ang higayon nga nakita nako ang akong inahan nga mihilak.

Mga tuig ang milabay ang akong amahan gitanyagan og trabaho sa Utah. Gipangutana niya ang akong inahan, usab uban sa kainosente, “Mildred, unsay angay nakong buhaton?”

Miingon siya, “Henry, buhata unsa sa imong hunahuna nga labing maayo.”

Wala niya dawata ang tanyag. Pagkasunod buntag misulat siya sa akong amahan. Nakahinumdom kong miingon siya sa akong amahan, “Ayaw kana ablihi dinhi. Adto sa opisina ug ablihi kini didto.” Gisugdan kini og pangasaba. Siya misaad sa akong inahan sa una nga kon makahimo lang siya, dad-on niya siya sa duol sa iyang pamilya. Natingala siya nga nasuko ang akong inahan. Wala siya kahinumdom unsay tinguha sa iyang kasingkasing. Diha-diha dayon mipadala siya og mensahe nga dawaton ang trabaho.

Miingon siya, “Mildred, nganong wala man ka mosulti nako?”

Miingon siya, “Ikaw unta ang angayng mahinumdom.”

Kanunay siya nga mohisgut nianang pagpili nga mobalhin sa Utah isip iyang kaugalingong pagpili, nga dili isakripisyo ang iyang propesyon. Nadawat nila ang milagro nga mahiusa. Mas maayo unta kon gipahinumduman pa si Papa sa Espiritu Santo sa iyang gisaad sa una. Apan gitugutan niya ang Espiritu Santo nga mohumok sa iyang kasingkasing aron ang pagpili sa akong inahan mao usab ang iyang pagpili.

Ang Langitnong Amahan dunay hingpit nga panan-awon, nakaila sa matag usa nato, ug nahibalo sa atong umaabut. Nahibalo siya sa kalisdanan nga atong masinati. Gipadala Niya ang Iyang Anak aron Siya masayud unsaon pagtabang nato sa tanan natong pagsulay.

Kita nasayud nga ang Langitnong Amahan dunay mga anak dinhi sa kalibutan nga usahay mopili sa sala ug dakong kagul-anan. Mao nga gipadala Niya ang Iyang Unang Natawo nga mahimo natong Manunubos, ang labing mahinungdanong buhat sa gugma. Mao nga atong lauman nga gikinahanglan ang tabang sa Dios ug panahon sa pagpalambo nato para sa kinabuhing dayon, sa pagpuyo uban sa atong Amahan.

Ang kinabuhi diha sa pamilya mosulay nato. Kana ang usa sa katuyoan sa Dios sa paghatag nato og gasa sa pagkamortal—paglig-on nato pinaagi sa pagsinati sa mga pagsulay. Ingon usab niana ang kinabuhi diha sa pamilya, diin atong makaplagan ang dakong kalipay ug dakong kagul-anan ug mga hagit nga usahay daw dili nato mabuntog.

Si Presidente George Q. Cannon misulti niini kon giunsa kamo ug ako ug ang atong mga anak pag-andam sa Dios alang sa mga pagsulay nga atong masinati: “Walay usa nato nga wala makadawat sa gugma sa Dios. Walay usa nato nga wala Niya gimahal ug gipangga. Walay usa nato nga dili Niya gustong luwason, ug nga Siya wala mohimo og paagi sa pagluwas. Walay usa nato nga wala Niya hatagi og anghel aron mobantay. Tingali dili kita importante ug angayng kasilagan sa atong kaugalingong panglantaw, ug sa panglantaw sa uban, apan magpabilin ang kamatuoran nga kita mga anak sa Dios, ug Siya mipadala gayud sa Iyang mga anghel—dili makita nga gamhanang mga binuhat—sa pagbantay nato, ug sila nagbantay kanato kanunay.”2

Ang gitudlo ni Presidente Cannon tinuod. Kinahanglan ninyo kana nga paghupay, ingon nga ako nagkinahanglan niini ug nagsalig niini.

Nag-ampo ko nga may hugot nga pagtuo nga usa sa akong minahal magtinguha ug mabati ang gahum sa Pag-ula. Nag-ampo ko nga may hugot nga pagtuo nga ang mortal nga mga anghel moabut sa pagtabang nila, ug sila miabut.

Ang Dios mihimo og paagi sa pagluwas sa matag usa sa Iyang mga anak. Sa kadaghanan, naglakip kana nga makauban ang usa ka igsoon o apohan nga nahigugma nila bisan unsa pa ang ilang gihimo.

Mga katuigan ang milabay usa nako ka higala naghisgut bahin sa iyang lola. Nagpuyo siya og matarung nga kinabuhi, matinud-anon kanunay sa Ginoo ug sa Iyang Simbahan. Apan usa sa iyang apo nga lalaki mipili nga mahimong kriminal. Sa katapusan nasentensyahan siya nga mabilanggo. Ang akong higala misulti nga ang iyang lola, samtang nagdrayb paingon nga mobisita sa iyang apo nga nabilanggo, naghilak samtang nag-ampo uban sa kasubo, “Naningkamot ko nga magpuyong matarung. Nganong, duna man kini nga trahedya sa usa ka apo nga ingon og miguba sa iyang kinabuhi?”

Ang tubag misantup sa iyang hunahuna pinaagi niining mga pulong: “Gihatag nako siya nimo kay nasayud ko nga ikaw mohigugma niya bisan unsa pa ang iyang buhaton.”

Dunay nindot nga leksyon alang natong tanan. Ang dalan sa mahigugmaong ginikanan ug apohan ug sa tanang sulugoon sa Dios dili sayon dinhi sa nagkadautan nga kalibutan. Dili kita makapugos sa mga anak sa Dios sa pagpili sa dalan sa kalipay. Ang Dios dili makahimo niana tungod sa kabubut-on nga Iyang gihatag nato.

Ang Langitnong Amahan ug ang Iyang Pinalangga nga Anak nahigugma sa tanang anak sa Dios bisan unsa pa ang ilang pilion nga buhaton o unsa sila mamahimo. Ang Manluluwas mibayad sa bugti sa tanang sala, bisan unsa pa ka dautan. Bisan kon dunay kaangayan, ang oportunidad alang sa kalooy gihatag diin dili kini mohikaw sa kaangayan.

Si Alma mipahayag niana nga paglaum ngadto sa iyang anak nga si Corianton niining mga pulong: “Busa, sumala sa kaangayan, ang laraw sa katubsanan dili mapadangat, gawas lamang sa mga gikasabutan nga paghinulsol sa mga tawo dinhi niini nga kahimtang sa pagsulay, oo, kini nga kahimtang sa pagsulay; kay gawas niini nga mga gikasabutan, ang kalooy walay mahimo gawas sa pagguba sa buhat sa kaangayan. Karon ang buhat sa kaangayan dili maguba; kon mao, ang Dios mohunong sa pagka-Dios.”3

Ang akong mensahe ngadto sa akong mga apo, ug natong tanan nga naninguha sa paghimo og mahangturong pamilya, mao nga dunay kalipay nga ihatag sa mga matinud-anon. Sa wala pa ang kalibutan, ang mahigugmaong Amahan sa Langit ug ang Iyang Pinalanggang Anak nahigugma ug mitabang niadtong nahibaloan nila nga motipas. Ang Dios nahigugma nila sa kahangturan.

Kamo dunay bintaha nga nahibalo nga sila nasayud sa plano sa kaluwasan gikan sa mga pagtulun-an nga ilang nadawat didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Sila ug kamo matinud-anon gayud aron tugutan nga moanhi sa kalibutan diin daghan ang wala matuguti.

Uban sa tabang sa Espiritu Santo, ang tanang kamatuoran atong mahinumduman. Kita dili makapugos niana sa uban, apan makapakita kita niini sa atong kinabuhi. Makakuha kita og kadasig gikan sa kasiguroan nga makausa gibati nato ang kalipay nga manag-uban isip usa ka sakop sa pinalangga nga pamilya sa atong Langitnong Amahan. Uban sa tabang sa Dios mabati nato pag-usab kana nga paglaum ug kalipay. Ako nag-ampo nga mahitabo kana natong tanan sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

    Mubo nga mga Sulat

    1. Mateo 22:35–40.

    2. George Q. Cannon, “Our Pre-existence and Present Probation,” Contributor, Okt. 1890, 476.

    3. Alma 42:13.