Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Tinuod nga mga Magbalantay sa Karnero

Tinuod nga mga Magbalantay sa Karnero

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Ang home teaching motubag sa daghang pag-ampo ug magtugot nato nga makakita sa kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa mga tawo.

Karon dinhi sa Conference Center sa Salt Lake City ug sa lagyo ug dug-ol nga mga dapit nagkatigom ang mga nanaghupot sa priesthood sa Dios. Sa tinuoray kamo “mga harianong pari”—gani “kaliwatan nga pinili,” sumala sa gipahayag ni Apostol Pedro.1 Akong dungog ang kahigayunan nga makapamulong kaninyo.

Sa nagtubo ko, matag summer ang among pamilya mangadto sa Provo Canyon, mga 45 ka milyas (72 km) sa habagatan ug sa may sidlakan sa Salt Lake City, diin adto mi mamahulay sa gamay namong balay sulod sa pipila ka semana. Kaming mga lalaki dasig na kaayong moadto sa sapa nga pamasulan o sa languyanan, ug gusto namong pakusgan pa ang dagan sa sakyanan. Adtong panahona, ang awto nga gigamit sa akong papa mao ang 1928 nga Karaang awto. Kon modagan siyag lapas sa 35 milyas (56 km) ang oras, moingon si mama, “Pahinayi! Pahinayi!” Moingon ko, “Pa, pakusgi pa! Pakusgi!”

Magpadagan si papa sa gikusgon nga mga 35 ka milyas ang oras hangtud ngadto sa Provo Canyon o hangtud moabut sa may likuan diin mihunong mi tungod sa bagang duot sa mga karnero. Nanan-aw kami sa gatusan ka mga karnero nga milabay namo, ingon og walay magbalantay, may pipila ka iro ang magpaghot sa ilang luyo samtang naglakaw sila. Sa luyo nga kinaulahian among nakita ang magbalantay sakay sa kabayo—walay preno sa kabayo apan pisi ra nga pangpahunong. Usahay motagpilaw siya samtang nagsakay, kay ang kabayo nahibalo na man kon asa padulong ug ang mga iro maoy nagtrabaho.

Sukwahi niana nga eksena maoy akong nakita sa Munich, Germany, dugay nang katuigan. Dominggo kadto sa buntag, ug nagbiyahe mi padulong sa usa ka missionary conference. Samtang naglili ko sa bintana sa awto sa presidente sa misyon, nakakita ko og magbalantay sa karnero nga dunay gigunitan, nga naggiya sa mga karnero. Ang mga karnero mosunod kaniya bisan asa siya moadto. Kon mobalhin siya sa wala, mobalhin sila sa wala. Kon mobalhin siya sa tuo, mosunod sila niana nga direksyon. Gikumpara nako ang duha tali sa tinuod nga magbalantay kinsa migiya sa iyang karnero ug ang magbalantay nga nagsakay sa walay pag-amping didto sa luyo sa mga karnero.

Si Jesus miingon, “Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, ako nakaila sa mga ako.”2 Naghatag Siya nato og ehemplo kon unsa gayud ang tinuod nga magbalantay.

Kaigsoonan, isip mga priesthood sa Dios may responsibilidad kita sa pagka-magbalantay. Ang kaalam sa Ginoo naghatag og mga giya diin kita mamahimong magbalantay sa mga pamilya sa Simbahan, diin kita makaserbisyo, makatudlo, ug makapamatuod ngadto kanila. Mao kana ang gitawag og home teaching, ug kining butanga ang gusto nakong hisgutan karon.

Ang bishop sa matag ward sa Simbahan mo-assign sa mga naghupot sa priesthood isip home teachers sa pagbisita sa balay sa mga miyembro matag bulan. Magtinagurha sila. Kon mahimo, ang batan-ong lalaki nga priest o teacher nga Aaronic Priest-hood ang kuyog sa adult nga naghupot sa Melchizedek Priesthood. Kon mamisita sila sa mga balay diin sila gi-assign, ang naghupot sa Aaronic Priesthood kinahanglang moapil sa pagtudlo nga ilang himoon. Ang ingon niana nga assignment makatabang niining mga batan-on nga maandam sa pagmisyon, ingon man sa tibuok kinabuhi nga priesthood nga pagserbisyo.

Ang programa sa home teaching usa ka tubag sa modernong pagpadayag, nga naghatag og katungod niadtong na-orden sa priesthood “sa pagtudlo, pagpatin-aw, pag-awhag, pagbunyag … ug pagduaw sa balay sa matag sakop, ug pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag ug sa tago, ug pag-amuma sa tanan nga mga katungdanan sa banay, … pagbantay diha sa simbahan sa kanunay, ug magpaduol ug maglig-on kanila; ug ang pagtan-aw nga walay kadautan sa simbahan, ni kapintas sa usag usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan.”3

Si Presidente David O. McKay mipahimangno: “Ang home teaching usa sa pinakadinalian ug pinakamagantihong oportunidad sa pag-alima ug pagdasig, sa pagpanambag ug pagtudlo sa mga anak sa atong Amahan. … Balaan [kini] nga pagserbisyo, balaan nga tawag. Atong katungdanan isip mga home teacher ang pagdala sa … espiritu ngadto sa matag balay ug kasingkasing. Ang paghigugma sa buhat ug pagbuhat sa tanan magdala og walay utlanang kalipay, ug katagbawan sa [usa ka dungganon,] mapahinungurong magtutudlo sa mga anak sa Dios.”4

Sa Basahon ni Mormon atong mabasa nga si Alma “mipahinungod sa tanan nila nga mga pari ug sa tanan nila nga mga magtutudlo; ug walay usa nga gipahinungod gawas kon sila mga makiangayon nga mga tawo.

“Busa sila mibantay ibabaw sa ilang mga katawhan, ug nag-amuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarung.”5

Sa paghimo sa atong mga responsibilidad sa home teaching, maalamon kita kon kita magkat-on ug makasabut sa mga hagit sa mga sakop sa matag pamilya, aron epektibo kita sa pagtudlo ug paghatag sa gikinahanglang tabang.

Ang home teaching magmalampuson usab kon ang pagbisita gipahibalo nang daan. Sa paghulagway niini, mopakigbahin ko ninyo sa akong kasinatan pipila ka tuig nang milabay. Niadtong panahona ang Missionary Executive Committee naglangkob nila ni Spencer W. Kimball, Gordon. Hinckley, ug Thomas S. Monson. Usa ka gabii si Brother ug Sister Hinckley ang miandam og panihapon sa ilang balay alang sa mga sakop sa komite ug sa among asawa. Bag-o lang ming nahuman sa lamiang pagkaon dihang may nanuktok sa pultahan. Giablihan ni Presidente Hinckley ang pultahan ug nakita ang usa sa iyang home teacher. Miingon ang home teacher, “Nahibalo kong wala ko mihimo og appoinment nga moanhi, ug wala koy kompanyon, apan gibati nakong kinahanglan kong moanhi karon. Wala ko kahibalo nga duna diay kay gikasabut nga mga bisita.”

Si Presidente Hinckley mahinangpong mipasulod sa home teacher ug mipalingkud ug mipatudlo sa tulo ka Apostoles ug sa among asawa bahin sa among katungdanan isip mga miyembro. Gi-nerbyus og gamay, ang home teacher naningkamot gayud. Gipasalamatan siya ni Presidente Hinckley sa pag-adto, pagkahuman dali siyang milakaw.

Pun-an pa nako og usa ka sanglitanan sa sayop nga paagi sa paghimo og home teaching. Si President Marion G. Romney, nga magtatambag sa Unang Kapangulohan mga tuig ang milabay, kanunayng maghisgot bahin sa iyang home teacher kinsa miadto sa panimalay sa mga Romney sa tingtugnaw nga kagabhion. Gigunitan niya ang iyang kalo ug ginerbyus dihang gipalingkod siya ug mohatag sa iyang mensahe. Samtang nagbarug siya, miingon siya, “Ah, sultian ta ka, Brother Romney, bugnaw sa gawas, ug gibiyaan nakong nag-andar ang makina aron dili kini mamatay. Mihapit lang ko aron akong masultihan ang bishop nga nakabisita na ko.”6

Si Brother Romney, human masulti kini nga kasinatian sa usa ka miting sa mga priesthood, miingon, “Makahimo kita og mas maayo pa kay niana, kaigsoonan—mas maayo pa”7 mouyon ko.

Ang home teaching mas labaw pa kay sa walay pagbati nga pagbisita matag bulan. Atong responsibilidad ang pagtudlo, pagdasig, pagpalagsik, ug kon dili aktibo ang atong bisitahan, sa pagpaaktibo nila ug sa ngadto-ngadtong kahimayaan sa mga lalaki ug babaye nga mga anak sa Dios.

Aron matabangan ang atong paningkamot, akong gipakigbahin kining maalamon nga tambag nga siguradong magamit sa mga home teacher. Gikan kini kang Abraham Lincoln, kinsa miingon, “Kon gusto kang mokombinser og tawo, una kombinsiha siya nga ikaw tinuod niyang higala.”8 Si Presidente Ezra Taft Benson miawhag: “Labaw sa tanan, pakighigala sa tinud-anay sa mga tawo ug pamilya nga inyong gitudloan. … Ang usa ka higala mohimo og labaw pa kay sa basta lang makabisita matag bulan. Ang usa ka higala mas maghunahuna sa pagtabang kay sa pasidungog. Ang higala moamping. Ang higala [mopakita og gugma]. Ang higala maminaw, ug ang higala motabang.”9

Ang home teaching motubag sa daghang pag-ampo ug magtugot nato nga makakita sa kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa mga tawo.

Usa ka sanglitanan niini mao si Dick Hammer, kinsa miadto sa Utah kuyog sa Civilian Conservation Corps atol sa Depresyon. Nahimamat niya ug gipakaslan ang usa ka Santos sa Ulahing Adlaw nga batan-ong babaye. Nag-abli siya og Dick’s Café sa St. George, Utah, nga nahimong popular nga dapit nga adtoan.

Ang na-assign nga home teacher sa pamilyang Hammer mao si Willard Milne, akong higala. Kay nakaila man ko ni Dick Hammer, kay naka-imprinta ko sa mga menu sa iyang café, akong gipangutana ang akong higala si Brother Milne dihang mibisita ko sa St. George, “Kumusta ang pagdawat sa ebanghelyo sa akong higala nga si Dick Hammer?”

Ang tubag mao kini, “Nagtuon siya, hinay-hinay.”

Dihang si Willard Milne ug iyang kompanyon mibisita sa balay sa mga Hammer matag bulan, kanunay silang dunay mensahe ug mopakigbahin sa ilang pagpamatuod kang Dick ug sa pamilya.

Mga tuig ang milabay, ug dayon usa ka adlaw gitawagan ko ni Willard alang sa maayong balita. “Brother Monson,” miingon siya, “si Dick Hammer nakabig na ug bunyaganan na siya. Mag-90 anyos na siya, ug higala kami sa tibuok namong hingkod nga kinabuhi. Nakalipay kanako ang iyang desisyon. Iya ko nga home teacher sulod sa daghang tuig.” Daw kahilakon ang tingog ni Willard dihang gisultihan ko niya sa makalipayng balita.

Si Brother Hammer nabunyagan gayud ug paglabay sa usa ka tuig misulod sa matahum nga St. George Temple ug didto nakadawat sa iyang endowment ug mga panalangin sa pagka-sealed.

Nangutana ko ni Willard, “Wala ka ba mawad-i sa paglaum isip iyang home teacher sa ingon niana ka dugay?”

Mitubag siya, “Wala, ang balus igo sa tanang paningkamot. Sa akong pagsaksi sa kalipay nga miabut sa mga sakop sa pamilyang Hammer, napuno sa pasalamat ang akong kasingkasing tungod sa mga panalangin nga dala sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi ug sa akong kahigayunan nga makatabang sa ubang paagi. Malipayon kaayo ko.”

Kaigsoonan, atong kahigayunan sulod sa katuigan ang pagbisita ug pagtudlo sa lain-laing mga tawo—sa mga dili kaayo aktibo ingon man sa mga tawong may hingpit nga pasalig. Kon mainampingon kita sa atong calling, daghan ang atong oportunidad nga makapanalangin sa uban. Ang atong pagbisita niadtong dili na mga aktibo sa Simbahan mamahimo nga paagi aron sa ngadto-ngadto mobalik ra sila sa pagsimba.

Niini nga panghunahuna, atong tabangan kadtong mga tawo nga gisangon ngari nato ug dalhon sila sa talad kan-anan sa Ginoo aron magbusog sa Iyang pulong ug motagamtam sa pakig-uban sa Iyang Espiritu, ug “dili na mga dumuloong ug mga langyaw, apan mga katagilungsod sa mga balaan, ug mga sakop sa panimalay sa Dios.”10

Kon duna man kaninyo ang wala kaayo makahimo sa inyong home teaching, moingon ko nga walay laing panahon kondili karon sa pagpahinungod sa inyong kaugalingon sa pagtuman sa inyong mga katungdanan sa home teaching. Hukmi karon ang paghimo og bisan unsang paningkamot nga angay aron makatabang niadtong gisangon kaninyo nga bisitahan. May mga panahon nga ang dugang nga pagdasig gikinahanglan, ingon man, sa pagtabang sa inyong kompanyon sa home teaching aron makakuyog kaninyo, apan kon magpadayon kamo, molampus kamo.

Kaigsoonan, ang atong paningkamot sa home teaching nagpadayon. Kini nga buhat dili matapos hangtud ang Ginoo ug Magtutudlo moingon, “Igo na kana.” May mga kinabuhi nga angayng mahayagan. May kasingkasing nga angayng matandog. May mga kalag nga angayng luwason. Atong sagradong pribilehiyo ang pagpasanag, pagtandog, ug pagluwas sa bililhong mga kalag nga gisalig sa atong pag-amuma. Buhaton nato kini sa kamatinuoron ug sa kasingkasing nga puno sa kalipay.

Sa pagtapos mogamit ko og pihong sanglitanan sa paghulagway sa unsang matang sa pagka-home teacher kita angay. Dunay usa ka Magtutudlo kansang kinabuhi mas labaw kay sa uban. Nagtudlo siya bahin sa kinabuhi ug kamatayon, sa katungdanan ug padulngan. Nagkinabuhi Siya dili aron alagaran apan sa pag-alagad, dili sa pagdawat apan sa paghatag, dili sa pagluwas sa Iyang kinabuhi apan sa pagsakripisyo niini alang sa uban. Gihulagway niya ang gugma nga labaw kay sa kahigal, kakabus labaw kay sa bahandi. Ginaingon kabahin niini nga Magtutudlo nga Siya nagtudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga escriba.11 Ang iyang mga balaod wala ikulit sa bato apan sa kasingkasing sa tawo.

Akong gihisgutan ang Agalong Magtutudlo, si Jesukristo, ang Anak sa Dios, ang Manluluwas ug Manunubos sa tanang katawhan. Ang biblikal nga asoy nag-ingon bahin Kaniya, Siya “nagpangadto-adto sa paghimog kaayohan.”12 Uban Kaniya isip dili mapakyas nato nga giya ug ehemplo, kita mokwalipay sa Iyang balaang tabang sa atong home teaching. Mga kinabuhi mapanalanginan. Mga kasingkasing mahupay. Mga kalag maluwas. Mamahimo kitang tinuod nga mga magbalantay. Hinaut nga mahimo kini, akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. 1 Pedro 2:9.

  2. Juan 10:14.

  3. Doktrina ug mga Pakigsaad 20:42, 47, 53–54

  4. David O. McKay, sa Priesthood Home Teaching Handbook, rev. ed. (1967), ii, iii.

  5. Mosiah 23:17–18.

  6. Gikutlo gikan sa Marion G. Romney, pakigpulong nga gihatag atol sa Priesthood Home Teaching Seminar, Ago. 9, 1963.

  7. Ezra Taft Benson, “To the Home Teachers of the Church,” Ensign, Mayo 1987, 50.

  8. Abraham Lincoln, in David Decamp Thompson, Abraham Lincoln, the First American (1895), 226.

  9. Ezra Taft Benson, Ensign, Mayo 1987, 50.

  10. Mga Taga-Efeso 2:19.

  11. Tan-awa sa Mateo 7:28–29.

  12. Mga Buhat 10:38.