Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Sachche Charwaaha

Sachche Charwaaha

October 2013 Maha Sammelan

Gharelu shikshan prarthnaaon ke jawaab deta hai aur mauka deta hai ki hum logon ke jiwan mein aaye badlaao ko dekhein.

Aaj raat Salt Lake Shahar ke Sammelan Kendra mein aur dur aur kareeb ke sthanon mein Parmeshwar ke purohiti rakhne waale ikattha hai. Jaise Devdut Peter ne kaha sach mein tum “ek shaahi purohiti ho—ha “ek chuni hui peedhi,”.1 Main sammanit hoon aapse baate karne ke saobhaagye ke liye.

Jab main bada ho raha tha, hamara parivaar har garmi ke mausam mein Provo Canyon jaata, jo Salt Lake Shahar ke lagbhag 45meel (72 km) dakshin aur thoda purab ki disha mein hai, jahan hum cabin mein rehte kuch hafton tak. Hum ladke hamesha utsuk the machli maarne ya taerne waale taalaab mein jaane ke liye, aur hum gaadi ko tez bhagane ki koshish karte. Un dinon mein, mere pita ka gaadi ek 1928 ka Oldsmobile tha. Agar woh 35 meel (56 km) prati ghante se tez bhaagti, meri maa kehti, “Dhimi karo! Dhimi karo!” Main kehta, “Ekselaraetar dabaao, Pitaji! Tez chalao!”

Pitaji 35 meel prati ghante chalata Provo Canyon tak ya jab kisi mod par hamein bhed ka dal rok deta. Hum dekhte rehte apne saamne se kayi sao bhedon ko jaate hue, bina koi charwaahe ke, kuch kutte unpar bhaokte rehte. Dur piche kahin bhedo ko khene waala ghoda pe dikhta—use rokne ki rassi nahin par use le chalne waali rassi. Woh kabhi kabhi alsi ki tarah baetha rehta, kyunki ghoda jaanta tha kidhar jaana hai aur kutte baaki ka kaam kar dete.

Iski tulna us drishye se karo jo mainne Munich, Germany mein dekha tha, kayi varsh pehle. Raviwaar ka subha tha, aur hum ek prachaarakon ke sammelan mein jaa rahe the. Jab mainne mission adhyaksh ke gaadi ke khidki se baahar dekha, mujhe ek charwaaha dikha haath mein laathi liye huwe, bhedon kole jaaraha tha. Bhed unke piche gaye jahan bhi woh gaya. Agar woh baayi or jaata, woh baayi or jaate. Agar woh daayi or jaata, woh usi disha mein jaate. Mainne tulna kiya sachche charwaaha jo bhed le jaa raha tha aur bhedon ko khene waale ke beech jo aaraam se apne bhedon ke piche jaata raha.

Ishu ne kaha, “Main achcha charwaaha hoon, aur main apne bhed ko jaanta hoon.”2 Woh hamare liye sampurn uddharan deta hai ki ek sachcha charwaaha kaisa hota hai.

Bhaaiyon, Parmeshwar ki purohiti hone ke naate hamara zimmedaari hai charwaahe ka. Prabhu ke budhimaani ne disha-nidesh diye hai jisse hum Girjaghar ke parivaaron ke liye charwaahe bane, jahan hum unhe sewa, shikshan, aur gawahi de sake. Isi ko gharelu shikshan kehte hai, aur isi vishay par main aapse aaj raat baate karunga.

Girjaghar mein har ek ward ka bishop purohiti rakhnewaalon ki niyukti kaise di jaati hai dekhta hai gharelu shikshak ke rup mein taaki woh har mahine sadasyon ke ghar bhent karne jaaye. Woh jode mein jaate hai. Jahan mumkin ho, ek jawaan purush jo priest hai ya teacher Aaronic Purohiti mein ek buzurg Melchizedek Purohiti rakhnewaale ke saath jaata hai. Jab woh apne nirdhaarit gharon mein jaate hai, Aaronic Purohiti rakhnewaala sikhlaata hai. Aysa karne se jawaan purushon ko mission tattha jiwan bhar ki purohiti sewa karne ki tayyaari hoti hai.

Gharelu shikshan ka kaaryekaram vartamaan ka praktikaran hai, jo purohiti praapt karne waalon ko “sikhlaana, samjhaana, batlaana, baptisma dena, … aur har sadasye ke ghar ko jaana, aur unhe akele mein aur saamne prarthna bolna aur parivaar zimmedaari ko pura karna batlana, … hamesha girjaghar ka khyaal karna, aur unke saath rehna aur mazboot karna; aur dekhna ki girjaghar mein koi paap na ho, na to ek dusre ke beech bure ehsaas, na to jhut bolna, bura kehna, na buraai karna.”3

Pradhaan David  O. McKay ne kaha: “Gharelu shikshan hamara sabse mahatvapurn aur laabhdaayak maoka hai poshan aur prerit karne ka, Pita ke bachchon ke saath salah aur mashaora karne ka.  … [Yeh] ek divye sewa hai, ek divye niyukti. Hamara zimmedaari hai Gharelu Shikshak hone ke naate  … aatma ko har ghar aur hriday mein le jaaye. Kaam se pyaar karna aur apni puri koshish karna taaki [ek shareef,] mehnati Parmeshwar ke bachchon ke [shikshak] ko shaanti, khushi, aur santushti mile.”4

Mormon Dharamshaastra mein hum padhte hai ki Alma ne “apne sabhi priest aur teacharon ko abhishek kiya; aur koi bhi abhishek nahin hua jab tak woh achcha aadmi na tha.

“Isliye unhonne apne logon ki dekhbhaal ki, aur unka poshan un cheezon mein kiya jo dhaarmik the.”5

Hamare gharelu shikshan ke zimmedaari ko pura karte samay, hum budhimaan honge jab hum parivaar ke har sadasye ke chunaotiyon ko seekhenge aur samjhenge, ki hum achchi tarah shiksha dein aur sahayta pradaan karein.

Ek gharelu shikshan bhent zyaada safal hoga jab pehle se itla kar di jaae. Is vishay ko achchi tarah batane ke liye, main kuch varshon pehle ka apna anubhav batlata hoon. Us samay MissionaryExecutive Samiti mein Spencer W. Kamball, Gordon  B. Hinckley, aur Thomas  S.Monson the. Ek shaam Bhaai aur Bahan Hinckley ne samiti ke sadasyon aur unke patniyon ke liye raat ka bhojan banaya unke ghar par. Humne apna bhojan khana samaapt hi kiya tha ki darwaaze par khat-khataahat hui. Pradhaan Hinckley ne darwaaza khola aur apne ek gharelu shikshak ko wahan khada dekha. Gharelu shikshak ne kaha, “main jaanta hoon ki mainne aane se pehle itla nahin kiya, aur mera saathi mere saath nahin hai, magar mujhe laga ki mujhe aana chahiye aaj raat. Main nahin jaanta tha tumhare ghar par log honge.”

Pradhaan Hinckley ne sammaan ke saath gharelu shikshak ko andar aakar baethne ka nimantran diya aur teen Devduton aur unke patniyon ko sadasyata ki zimmedaari sikhlaayi. Thoda dar ke saath, gharelu shikshak ne kadi mehnat ki. Pradhaan Hinckley ne use dhanyevaad diya aane ke liye, jiske baad woh jald se chala gaya.

Main ek aur uddharan deta hoon galat tarike se gharelu shikshan karne ka. Pradhaan Marion G. Romney, jo Pratham Adhyakshta ke salaahkaar the kuch varsh pehle, apne ek gharelu shikshak ke baare mein batla raha tha jo ek Romney ghar pahuncha thandi raat ko. Usne apna topi apne haath mein rakkha aur ghabraahat ke kaaran sidha nahin baeth paaya aur apna sandesh de diya. Khade khade, usne kaha, “Achcha, main bataunga, Bhaai Romney, baahar thand hai, aur mainne apne gaadi ki enjin chalti chodi taaki woh band na ho jaaye. Main sirf aaya tha taaki main bishop ko bata sakun ki mera bhent ho gaya hai.”6

Pradhaan Ezra Taft Benson ne, Pradhaan Romney ke anubhav ko purohiti rakhnewaalon ke ek sabha mein batane ke baad, kaha, “Hum isse behtar kar sakte hai, bhaaiyon—bahot behtar!”7 Main sehmat hoon.

Gharelu shikshan har mahine bina ehsaas ke nahin kiya jaata. Hamari zimmedaari hai sikhlaane, prerit karne, uksaane ki, aur jahan kam-sakriye logon ki baat hai, unhe sakriye banaye aur anantta tak pahunchaaye Parmeshwar ke putra aur putri ke rup mein.

Hamare koshishon mein madad karne ke liye, main ek budhimaan salaah bataunga jo gharelu shikshakon ke liye hai. Abraham Lincoln ne kaha, “Agar tum ek manushye ko apne lakshye mein shaamil karo, pehle use batlaao ki tum uske achche dost ho.”8 Pradhaan Ezra Taft Benson ne niwedan kiya,   “Sabse badhkar, sachcha dost bano sikhlaane waalo ke.  … Ek dost zimmedaari nibhaane se achcha bhent karta hai har mahine. Ek dost sahayta karne mein zyaada dilchaspi leta hai pehchaane jaane mein nahin. Ek dost parwaah karta hai. Ek dost pyaar [jatata] hai. Ek dost sunnta hai. Aur ek dost madad karta hai.”9

Gharelu shikshan prarthnaaon ke jawaab deta hai aur mauka deta hai ki hum logon ke jiwan mein aaye badlaao ko dekhein.

Iska uddhaaran hai Dick Hammer, jo Aarthik Sankat ke samay Utah aaya tha Civilian Conservation Corps ke saath. Jab woh yahan tha, woh ek Antim-din Sant jawaan mahila se mili aur usse shaadi kiya. Usne St. George, Utah mein Dick’s Café khola jo ek prasidh milne ki jagah bani.

Willard Milne, mera ek dost, Hammer parivaar ka gharelu shikshak bana. Main khud Dick Hammer ko jaanta tha, kyunki mainne uske café ke bhojan ki menu chaapi thi, jab bhi main St. George jaata apne dost Bhaai Milne se puchta, “Hamara dost Dick Hammer kaise pragati kar raha hai?”

Uska jawaab hota tha, “Woh pragati kar raha hai, par aahista.”

Jab Willard Milne aur uska saathi Hammer parivaar ke ghar jaata har mahine, woh hamesha ek susamachaar sandesh ko baatte aur Unke saath apni gawahi baatte.

Varshon beet gaye, aur phir ek din Willard ne mujhe fon kiya achchi samachaar ke saath. “Bhaai Monson,” usne kaha, “Dick Hammer badal gaya hai aur ab baptisma lene waala hai. Woh 90 varsh ka hai, aur hum apne pure buzurg jiwan mein dost rahe hai. Uska nirnay mujhe prasann karta hai. Main kayi varshon se uska gharelu shikshak raha hoon.” Bahut ehsaas tha Willard ki aawaaz mein jab usne mujhe yeh sandesh batlaya.

Bhaai Hammer ne baptisma liya aur ek varsh baad sundar St. George Mandir mein gaya aur wahan apna endowment aur bandhne ke ashirvaad liye.

Mainne Willard se pucha, “Itne lambe samay tak unka gharelu shikshak rehte tumhe niraasha nahin hui?”

Usne jawaab diya, “Nahin, woh har koshish ke barabar tha. Jab main Hammer parivaar ke sadasyon ki khushi bayaan karta hoon, mera hriday abhaar se bhar jaata hai susamachaar se mile unke ashirvaad ke liye aur unhe kisi tarah sahayta karne ke saobhaagye se. Main ek khush aadmi hoon.”

Bhaaiyon, yeh hamara saobhaagye raha hai varshon se kayi logon ko bhent karna aur sikhlaana—woh jo kam-sakriye hai tattha jo puri tarah se sakriye hai. Agar hum apne niyukti mein dhyaan de, hamein kayi maoka milenge jiwanon ko ashirwaad dene ke liye. Girjaghar gatividhi se dur huwe logon se bhent karna unhe puri gatividhi mein waapas laa sakta hai.

Aysa soch rakhte hue mann mein, hum untak pahunche jinke liye hum zimmedaar hai aur unhe Prabhu ke susamachar tak laaye taaki woh Prabhu ke vaani se laabh uthaae aur Unki Aatma ke saath ka anand le aur “videshi aur musafir nahin, parantu pavitra logon mein sangi swadeshi aur Parmeshwar ke gharane ke ho jaaye.”10

Agar tum mein se koi laparwaah ho gaya hai gharelu shikshan bhent ko lekar, main aapse kehna chahata hoon ki vartamaan se behtar samay nahin hai apne in zimmedaari ko pura karne ka. Abhi nirnay kar lo zaroori koshish karne ki taaki tum untak pahunch sako jinke liye tum zimmedaar ho. Kabhi kabhi kuch zyaada protsaahan ki zaroorat bhi padegi, tumhare gharelu shiksha ke saathi ko samay nikaalkar apne saath le jaane ke liye, magar agar tum lage rahoge, tum safalta paaoge.

Bhaaiyon, hamare gharelu shikshan ke koshish jaari rahenge. Kaam tab tak na khatam hoga jabtak Prabhu aur Swami na kahe, “Utna bas hai.” Wahan jiwan hai sudhaarne ke liye. Wahan hirday hai ehsaas dilane ke liye. Wahan aatma hai bachane ke liye. Hamara pavitra saobhaagye hai unhe sudhaarne, ehsaas dilaane, aur bachane ka jinhe hamare bharose mein diya gaya hai. Hamein dil se aur prasannta se yeh kaam karna hai.

Samaapti mein main ek khaas uddharan ka istemaal karunga sahi gharelu shikshan ke baare mein batlane ke liye. Ek Shikshak hai jo sabse mahaan hai. Usne jiwan aur mrityu, zimmedaari aur kismat ke baare mein bataya. Woh sewa karwaane nahin par sewa karne aaya, kuch paane nahin par dene, Apna jiwan bachane nahin par auron ke liye use balidaan karne. Usne laalach se bada ek pyaar dikhaya, ek gareebi jo khazane se bhi dhanwaan ho. Is Shikshak ke baare mein kaha jaata tha ki woh shaastriyon ki samaan nahin par adhikaariyon ke samaan updesh deta tha.11 Uske kaanoon patthar par nahin par manushye ke hriday mein hote the.

Main Mahaan Shikshak ki baate karta hoon, woh hai Ishu Masih, Parmeshwar ka Putra, manushye ka Uddhaarkarta aur Muktidaata. Dharamshaastra Unke baare mein kehte hai, Woh “bhalaai karta gaya.” 12 Kyunki Woh hamare namukarne waale nirdeshak aur uddharak hai, hum Unke divye sahayta ke laayak hai gharelu shikshan mein. Jiwanon ko ashirvaad milega. Hriday sahanubhuti paaenge. Aatmaaen bachaai jaaengi. Hum sachche charwaaha banenge. Ki aysa hi ho, main us mahaan Charwaha, Ishu Masih ke naam se prarthna karta hoon, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. 1 Peter 2:9.

  2. John 10:14.

  3. Doctrine and Covenants 20:42, 47, 53–54.

  4. David O. McKay,  Priesthood Home Teaching Handbook mein, rev. ed. (1967), ii, iii.

  5. Mosiah 23:17–18.

  6. Quoted in Marion G. Romney, address given at a priesthood home teaching seminar, Aug. 9, 1963.

  7. Ezra Taft Benson, “To the Home Teachers of the Church,” Ensign, May 1987, 50.

  8. Abraham Lincoln, in David Decamp Thompson, Abraham Lincoln, the First American (1895), 226.

  9. Ezra Taft Benson, Ensign, May 1987, 50.

  10. Ephesians 2:19.

  11. Dekhiye Matthew 7:28–29.

  12. Acts 10:38.