Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Kita Adunay Dako nga Rason nga Maglipay

Kita Adunay Dako nga Rason nga Maglipay

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Kon kamo mohigugma, mobantay, ug moserbisyo sa uban sa gagmay ug yanong paagi, aktibo kamo nga nag-apil sa buhat sa kaluwasan.

Sa dihang namatay ang akong ugangan nga lalaki, nagpundok ang among pamilya aron sa pagtimbaya niadtong nangabut aron mopahasubo. Sa tibuok gabii samtang nakig-istorya ko sa pamilya ug mga higala, nakamatikod ko sa among 10 anyos nga apo, si Porter, nagbarug duol sa akong ugangan nga babaye—iyang “lola.” Usahay magbarug siya sa luyo sa iyang lola, magtan-aw niya. Nakamatikod ko kausa nga gigunitan niya ang bukton sa iyang lola. Nakabantay ko nga iyang hapuhapon ang iyang kamot, mogakus niya, ug magtindog tupad niya.

Sulod sa daghang mga adlaw human niana nga kasinatian, dili mawala sa akong hunahuna kini nga talan-awon. Naaghat ko sa pagpadala ni Porter og sulat, nagsulti niya unsay akong naobserbahan. Nag-email ko niya ug gisultihan siya unsay akong nakita ug gibati. Gipahinumduman nako si Porter sa mga pakigsaad nga iyang gihimo sa dihang gibunyagan siya, nagkutlo sa mga pulong ni Alma nga anaa sa Mosiah kapitulo 18:

“Ingon nga kamo mga matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios, ug pagatawgon nga iyang mga katawhan, ug andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan;

“Oo, ug mga andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa kamatayon, … nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon—

“… Kon mao kini ang tinguha sa inyong mga kasingkasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo, ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo nakasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kaniya, nga kamo mag-alagad kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mobu-bu sa kabuhong sa iyang Espiritu diha kaninyo?”1

Akong gipasabut ngadto ni Porter nga gitudlo ni Alma nga kadtong kinsa gustong magpabunyag kinahanglang andam sa pagserbisyo sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa uban—sa imong tibuok kinabuhi! Miingon ko: “Wala ko kahibalo kon nakaamgo ba ikaw niini, apan sa imong pagpakita og gugma ug pakabana alang ni Lola, nagtuman ka sa imong mga pakigsaad. Atong gituman ang atong mga pakigsaad kada adlaw kon kita mabination, magpakita og gugma, ug moatiman sa usag usa. Gusto lang ko nga mahibalo ka nga mapagarbuhon kaayo ko nimo sa imong pagtuman sa pakigsaad! Kon ikaw magtuman sa pakigsaad nga imong gihimo sa dihang gibunyagan ka, makaandam ka nga maordinahan ngadto sa priesthood. Kining dugang nga pakigsaad makahatag nimo og dugang mga oportunidad sa pagpanalangin ug pagserbisyo sa uban ug makatabang sa pag-andam nimo sa mga pakigsaad nga imong himoon sa templo. Salamat sa imong maayong ehemplo ngari nako! Salamat sa imong pagpakita nako kon unsa ang pagtuman sa pakigsaad!”

Mitubag si Porter: “Lola, salamat sa mensahe. Sa dihang naggakos ko kanunay ni Lola, wala ko kahibalo nga nagtuman diay ko sa mga pakigsaad, apan akong gibati ang kainit sa kasingkasing ug mibati og nindot. Nasayud ko nga ang Espiritu Santo kadto diha sa akong kasingkasing.”

Gibati usab nako ang kainit sa kasingkasing sa dihang nakaamgo ko nga si Porter nakakonekta sa pagtuman sa iyang mga pakigsaad ngadto sa saad nga “kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanato]”2—usa ka saad nga nahimong posible pinaagi sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo.

Mga sister, samtang nakabisita ko ninyo sa tibuok kalibutan, nakaobserbar ko nga kadaghanan ninyo sama ni Porter. Hilom kamo nga nagbarug isip mga saksi sa Dios, nagbangutan uban niadtong nagbangutan, ug naghupay niadtong nagkinahanglan og kahupayan nga wala makahibalo nga kamo nagtuman sa inyong mga pakigsaad—mga pakigsaad nga inyong gihimo sa bunyag ug sa templo. Kon kamo mohigugma, mobantay, ug moserbisyo sa uban sa gagmay ug yanong paagi, aktibo kamong nag-apil sa buhat sa kaluwasan, ang buhat sa Dios “sa pagpahinabo sa pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon sa tawo.”3

Isip “anak nga mga babaye sa gingharian sa [Ginoo],”4 kita dunay sagrado nga mga pakigsaad. Naglakaw kita sa unsay gitawag ni Nephi nga “higpit ug pig-ot nga dalan nga mopadulong sa kinabuhi nga dayon.”5 Kitang tanan anaa sa nagkalahing dapit sa dalan. Apan mahimo kitang magtinabangay aron sa pagtabang sa usag usa nga “mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo.”6

Si Jeanne nagserbisyo isip Young Women adviser. Pipila ka bulan ang milabay nasayud siya sa umaabut nga kalihokan sa kabatan-onan sa ward: mag-hike sa dapit nga gitawag og Malan’s Peak. Nalipay siya kay bag-o ra siyang naghimo og tumong nga mohimo niana nga pagkat-kat.

Sa iyang pag-abut sa sinugdanan sa agianan, ang iyang buotan nga higala nga si Ashley miduol kaniya. Naggunit sa kamot ni Jeanne, mitanyag siya nga mo-hike uban niya, nag-ingon, “Kuyugan ka nako.” Si Ashley, nga nag-edad og 16 anyos nianang higayona, adunay pisikal nga mga kalisud nga maglisud siya sa pagkatkat og paspas. Mao nga siya ug si Jeanne hinay nga naglakaw, nagtan-aw sa mga nilalang sa Langitnong Amahan: ang mga bato ibabaw sa bukid, ug ang mga bulak libut nila. Unya si Jeanne miingon, “Wala magdugay akong nakalimtan ang akong tumong sa pag-hike ngadto sa kinatumyan, kay nahimo kini nga adventure sa laing matang—usa ka adventure nga nagtudlo sa mga maanindot nga mga butang diha sa agianan, nga daghan unta ang dili nako makit-an kon nag-hike lang ko aron makab-ot ang tumong ngadto sa Malan’s Peak.”

Samtang nagpadayon si Jeanne ug Ashley sa pag-hike, ulahi kaayo sa grupo, miapil nila si Emma, laing batan-ong babaye sa ward, kinsa nakahukom nga mohulat ug molakaw uban nila. Nakadugang si Emma sa ilang kalipay. Gitudloan niya sila og kanta ug mihatag og dugang nga suporta ug awhag. Nahinumdom si Jeanne: “Nanglingkod mi ug namahulay, nanganta mi, nag-istoryahanay, ug nangatawa. Akong nailhan si Ashley ug Emma sa paagi nga dili unta nako mahimo kon dili pa tungod niadto. Dili kadto mahitungod sa bukid nianang gabhiona—mas labaw pa niini. Mahitungod kini sa pagtabang sa usag usa diha sa dalan, usa ka lakang matag higayon.”

Samtang sila si Jeanne, Ashley, ug Emma nag-hike ug nanganta ug namahulay ug nagkinataw-anay, tingali wala sila maghunahuna, “Nagtuman kita sa atong mga pakigsaad karon.” Apan sila nagtuman sa ilang mga pakigsaad. Nagserbisyo sila sa usag usa uban sa gugma, kalooy, ug kapuangod. Ilang gilig-on ang pagtuo sa usag usa samtang sila nag-awhag ug nangalagad sa usag usa.

Si Elder Russell M. Nelson mitudlo: “Kon kita makaamgo nga kita mga anak sa pakigsaad, makaila kita kon kinsa kita ug unsa ang gipaabut sa Dios nato. Ang Iyang balaod nahisulat sa atong mga kasingkasing.”7

Si Maria Kuzina usa ka anak sa pakigsaad sa Dios kinsa nakaila kinsa siya ug unsay gipaabut sa Dios gikan niya. Sa dihang gipasulod ko sa iyang balay didto sa Omsk, Russia, nagtuo ko nga makaserbisyo ko niya, apan akong naamguhan nga miadto ko aron makat-on gikan niya. Usa ka kinabig sa Simbahan, si Maria nagsunod sa direksyon nga anaa sa Lucas 22: “Sa mahibalik na ikaw kanako, lig-una ang imong mga igsoon.”8 Duna siyay hugot nga pagtuo sa mga pulong sa atong buhi nga propeta, si President Thomas S. Monson, kinsa miingon:

“Karon ang panahon sa mga miyembro ug sa mga misyonaryo sa paghiusa, sa pag-uban og trabaho, sa paghago sa ubasan sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto Kaniya. …

“ … Kon kita naglihok pinaagi sa hugot nga pagtuo ang Ginoo mopakita nato kon unsaon paglig-on sa Iyang Simbahan sa mga ward ug mga branch diin kita nagpuyo. Siya magauban nato ug mahimong aktibo nga kauban sa atong misyonaryo nga mga paghago.

“ … Gamita ang inyong hugot nga pagtuo, … samtang mainampuon kamong naghunahuna hain sa inyong pamilya, inyong mga higala, inyong mga silingan, ug inyong mga kaila nga gusto ninyong dapiton sa inyong panimalay aron sa pakighimamat sa mga misyonaryo, nga unta ilang madungog ang mensahe sa Pagpahiuli.”9

Gisunod ni Maria kini nga tambag pinaagi sa pagbantay ug pagpangalad sa mga sister nga gipabisitahan niya ug usab misobra pa niini nga buluhaton. Duna siyay daghang mga higala nga dili kaayo aktibo o wala pa makadungog sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Kada adlaw iyang gamiton ang iyang pagtuo ug mag-ampo aron makahibalo kinsa ang nagkinahanglan og panabang, ug dayon iyang sundon ang aghat nga iyang nadawat. Manawag siya sa telepono, mopadayag sa iyang gugma, ug mosulti sa iyang mga higala, “Nagkinahanglan mi nimo.” Mag-family home evening siya sa iyang apartment kada semana ug moimbitar og mga silingan, miyembro, ug misyonaryo sa pag-apil—ug pakan-on niya sila. Imbitaron niya sila sa pagsimba, mobantay nila, ug motupad sa paglingkod nila kon sila moabut.

Si Maria nakasabut sa bag-ong pahinumdom ni Elder Jeffrey R. Holland nga “ang imbitasyon tungod sa gugma alang sa uban ug alang sa Ginoong Jesukristo … dili isipon nga dili maayo ug negatibo.”10 Duna siyay lista sa mga tawo nga ilang giingon nga nasilo, ug nagpadayon siya sa pag-alagad ngadto kanila. Tungod kay nasayud sila nga siya nahigugma nila, siya makasulti nila, “Ayaw kasilo. Kataw-anan man na!”

Si Maria usa ka disipulo ni Jesukristo nga nagtuman sa pakigsaad. Bisan og wala siya maghupot sa priesthood sa iyang balay, gibati niya ang gahum sa Dios kada adlaw sa pagtuman sa iyang mga pakigsaad sa templo samtang siya nagpadayon diha sa dalan, naglahutay hangtud sa katapusan ug nagtabang sa uban sa pag-apil sa buhat sa kaluwasan.

Sa akong pagpaambit niini nga mga kasinatian, nakita ba ninyo ang inyong kaugalingon diha sa buhat sa kaluwasan? Paggahin og panahon makadiyot sa laing anak nga babaye sa Dios kinsa nagkinahanglang og pag-awhag nga mobalik sa dalan sa pakigsaad o kinsa nagkinahanglan og gamay nga tabang nga magpabilin. Pangutana sa inyong Amahan sa Langit mahitungod kaniya. Siya Iyang anak nga babaye. Nakaila Siya sa iyang pangalan. Nakaila usab Siya ninyo, ug Siya mosulti ninyo unsay iyang panginahanglan. Pagmapailubon ug padayon sa hugot nga pagtuo ug pag-ampo alang niya, ug buhata ang mga aghat nga inyong madawat. Samtang inyong buhaton kini nga mga pagdasig, ang Espiritu mopamatuod nga ang inyong halad madawat sa Ginoo.

“Si Sister Eliza R. Snow … mapasalamatong miila sa paningkamot sa mga sister sa paglig-on sa usag usa. … Miingon siya kanila nga bisan ang Simbahan walay gihimong rekord sa matag donasyon nga ilang ihatag sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ang Ginoo naghimo og hingpit nga rekord sa ilang makaluwas nga buhat:

“‘… Si President Joseph Smith miingon nga kini nga kapunongan giorganisar aron pagluwas sa mga kalag. Unsa man [ang atong gibuhat] aron makabalik kadtong mga nahisalaag?—sa pagpainit niadtong nabugnaw sa ebanghelyo?—Lain nga basahon gitipigan para sa inyong hugot nga pagtuo, inyong kamabination, inyong maayong mga buhat, ug [inyong] mga pulong. Lain nga rekord ang gitipigan. Walay nawala.’”11

Sa Basahon ni Mormon, si Ammon naghisgot sa dakong katarungan nga kita magmaya. Siya miingon: “Ug karon, ako mangutana, unsa ka dako nga mga panalangin siya [Dios] mitugyan ngari kanato? Makasulti ba kamo?”

Sa iyang kadasig, si Ammon wala maghulat sa tubag. Miingon siya, “Tan-awa, ako motubag alang kaninyo; … kini mao ang panalangin nga gitugyan ngari kanato, nga kita nahimo nga mga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagpahinabo niining dako nga buluhaton.”12

Kita anak nga mga babaye sa pakigsaad diha sa gingharian sa Ginoo, ug kita dunay oportunidad nga mahimong mga instrumento sa Iyang mga kamot. Sa atong pag-apil sa buhat sa kaluwasan kada adlaw sa gagmay ug yano nga mga paagi—pagbantay, paglig-on, ug pagtudlo sa usag usa—makahimo kita sa pag-apil ni Ammon, kinsa mipahayag:

“Tan-awa ang akong hingpit nga kalipay napuno, oo, ang akong kasingkasing tugob sa hingpit nga kalipay, ug ako maglipay diha sa akong Dios.

“Oo, ako nasayud nga ako walay bili; ingon sa akong kusog ako mahuyang; busa ako dili manghambog sa akong kaugalingon, apan ako manghambog sa akong Dios, kay diha sa iyang kusog ako makahimo sa tanan nga mga butang.”13

Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran