Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Welcome sa Komperensya

Welcome sa Komperensya

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Akong pag-ampo nga kita unta mapuno sa Espiritu sa Ginoo samtang maminaw kita ug magkat-on.

Pagkaanindot niini, minahal kong mga kaigsoonan, nga magkita na usab kita. Kapin na og gamay sa 183 ka tuig sukad ang Simbahan naorganisar pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ubos sa pagdumala sa Ginoo. Nianang Abril 6, 1830 nga miting, dunay unom ka miyembro sa Simbahan ang mitambong.1

Gikalipay nakong ipahibalo nga duha ka semanang milabay, ang total nga miyembro sa Simbahan miabut na og 15 ka milyon. Ang Simbahan padayong naglambo ug nag-usab og mga kinabuhi sa nagkadaghang mga tawo matag tuig. Mikatap na kini sa tibuok kalibutan samtang ang atong misyonaryo nga pwersa nangita niadtong nangita sa kamatuoran.

Kapin og gamay usa ka tuig na sukad akong gipahibalo ang pagpaubos sa edad sa moserbisyo og misyon. Sukad niadto, ang gidaghanon sa nagserbisyo og full-time nga misyon misaka gikan sa 58,500 niadtong Oktubre ngadto sa 80,333 karon. Unsa ka talagsaon ug makadasig nga pagsanong ang atong nasaksihan!

Sa balaang kasulatan walay pamahayag nga mas tukma, walay responsibilidad nga mas gikinahanglan, walay instruksyon nga mas direkta kay sa sugo sa nabanhawng Ginoo dihang mipakita Siya sa Galilea ngadto sa onse ka disipulo. Miingon Siya, “Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong nga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.”2 Si Propeta Joseph Smith namahayag, “Human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako ug pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo.”3 Pipila kaninyo nga nia karon makahinumdom pa sa mga pulong ni President David O. McKay, kinsa misulti sa pamilyar nga “Matag miyembro usa ka misyonaryo!”4

Modugang ako sa ilang mga pulong. Karon ang panahon sa mga miyembro ug misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong, sa paghago sa ubasan sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto Kaniya. Giandam Niya ang mga paagi aron atong ikabahin ang ebanghelyo sa daghang paagi, ug Siya motabang kanato kon molihok kita uban sa pagtuo nga matuman ang Iyang buhat.

Aron makatabang sa pagmentinar sa nagkadaghang misyonaryo, mihangyo ko kaniadto sa atong mga miyembro sa paghatag, kon makahimo, ngadto sa missionary fund o sa General Missionary Fund sa Simbahan. Ang pagsanong niana nga hangyo makalipay gayud ug nakatabang sa pagsuporta sa liboan nga mga misyonaryo kinsa dili makasuporta sa ilang mga kaugalingon. Nagpasalamat ko sa inyong mabination nga kontribusyon. Ang panginahanglan og tabang padayon pa, aron kita padayong makatabang niadtong nagtinguha nga makaserbisyo apan sila, walay igo nga ikagasto niini.

Karon, mga kaigsoonan, ania kita dinhi aron matudloan ug madasig. Daghang mensahe, sa nagkadaiyang mga hilisgutan, ang ihatag sulod sa mosunod nga duha ka adlaw. Kining mga tawhana nga mamulong kaninyo nangayo og tabang sa langit bahin sa mga mensahe nga ilang ihatag.

Akong pag-ampo nga kita unta mapuno sa Espiritu sa Ginoo samtang maminaw kita ug magkat-on. Sa pangalan sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

    Mubo nga mga Sulat

    1. Samtang ubay-ubay ang nanambong sa pag-organisar sa Simbahan, unom lang ang nalista isip mga sakop nga nag-organisar.

    2. Mateo 28:19.

    3. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith (2007), 397.

    4. David O. McKay, sa Conference Report, Abr. 1959, 122.