Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Kya tu Shudh Hona Chahata Hai?

Kya tu Shudh Hona Chahata Hai?

October 2013 Maha Sammelan

Jab hum pashchataap karke Prabhu mein samarpit ho jaate hai, hum shudh ho jaate, aur hamare paap mit jaate hai.

Jerusalem mein khushi ke utsao ke samay, Uddhaarkarta ne bheed ko unki talaash mein bheja jinhein bahot zaroorat thi. Usne unhein Bethesda mein paaya, panch-barande ka taalaab bhedh bazaar ke paas jaha asaan tha peediton ko paane mein.

John ki susamachaar hume yah batlati hai ki taalaab ke kinaare “bahot se bimaar, andhe langade aur sukhe angon waale paani ke laharane ki asha mein pade rahatey the.

“Kyunki niyukt samay par swargdut khud mein utar kar paani ko hilaya kartey the: Paani hiltey hi jo koi pahale utarta wah changa ho jata tha chaahe uski koi bhi bimaari ho” (John 5:3–4).

Uddhaarkarta ke bhent ko Carl Bloch ke sundar chitra shirshak Masih Bimaar ko Bethesda mein Theek karta hai mein ranga gaya hai. Bloch ne Ishu ko dhire, se “kamzor aadmi” ko uthatey hue chitra mein giraftaar kiya ” (John 5:7) jo talaab ke kinaare leta hua tha, intazaar mein. Yaha shabd kamzor usko batlata hai jiske paas shakti nahi aur Uddhaarkarta ke daya aur upkaar par zor deta hai, jo dhire se unki dekhbhaal ke liye aaya tha jo apne aap ki madad nahi kar paatey the.

Chitra mein, kamzor aadmi farsh par parchaai mein simat gaya tha 38 saalon se bimaariyon ke kaaran thaka hua aur niraash ho gaya tha.

Jab Uddhaarkarta ek haath se us kapde ke kone ko uthata hai, Wah dosre se sanket dete aur ek sawaal puchta hai: “Kya tu changa hona chahata hai?”

Aadmi ne uttar diya, “He Prabhu mere paas koi manushye nahi ki jab paani hilaya jaye, to mujhe talaab mein utaare parantu mere pahunchtey-pahunchtey dosra mujh se pahale utar jata hai” (John 5:6–7).

Aadmi ke us asambhav chunaoti ke liye, Ishu ne vichaara aur na socha hua jawaab kaha:

“Uth, apni khaat utha, aur chal phir.

“Wah manushye turant hi changa ho gaya, aur apni khaat utha kar chalne phirne laga” (John 5:8–9).

Ek dosre prem ke uddhaaran mein, Luke ne hume batlaya ki Uddhaarkarta, jab Jerusalem ja raha tha, use 10 kodhi mile. Unke bimaari ke kaaran, weh “dur khade rahe” (Luke 17:12). Weh nikaale gaye the- ashudh aur anchahe.

“Ishu, Swami, hum par daya kar,” unhonne kaha (Luke 17:13)—dosre shabdon mein, iska matlab, “Kya yahakuch hai jo Tum humare liye kar saktey ho?”

Mahaan daactor, daya se bhara hua, jaantey the ki vishwaas hona chahiye chamatkaar ke liye aur isliye unhein batlaya, “Jaao apne aap ko paadriyon ko dikhaao” (Luke 17:14).

Jab weh vishwaas se gaye, chamatkaar hua. Kya tum har kadam ke mahaan khushi ko soch saktey ho jabki unhonne sach mein apne shareer ko shudh, change, aur punahsthaapit hote apne ankhon ke saamne dekha tha?

“Tab unmein se ek yah dekh kar ki main changa ho gaya hoon, unche shabd se Parmeshwar ki badhaai karta hua lauta,

“Aur Ishu ke paao par muh ke bal gir kar uska dhanyewaad karne laga. …

“Aur [Ishu] ne usse kaha, Utho, apne raastey jaao; tumhare vishwaas ne tumhe achcha kiya hai” (Luke 17:15–16, 19).

Pehle ke chikitsak aur vaed hone ke naate, mera kaam tha shareer ko jodna aur sudhaarna. Ishu Masih shareer, mann, aur aatma ko changa karta hai, aur Unki changaai vishwaas se shuru hota hai.

Kya tumhe yaad hai jab tum behad vishwaasi aur anandit hue the? Woh chan yaad karo jab tumhe apni gawahi mili thi ya jab Parmeshwar ne tumhe swikriti di ki tum Unke putra ya putri ho aur ki Woh tumse bahut prem karta hai—aur tum shudh mehsoos huwe the? Agar woh yaadein gum ho gayi hai, use phir se dhoondh sakte ho.

Uddhaarkarta salaah deta hai ki hum kis tarah shudhta—sampurnta, ya changai pa sakte hai:

“He sabhi parishram karne waalon aur bhoj se dabe hue logon, mere paas ao; main tumhe vishraam dunga.

“Mera jua apne upar utha lo; aur mujh se sikho; kyunki main namra aur mann mein deen hoon; aur tum apne mann mein vishraam paoge.

“Kyunki mera jua sahaj aur bhoj halka hai” (Matthew 11:28–30).

“Aakar mere piche hole” (Luke 18:22) hamein amantrit karta hai purane jiwan aur duniya daari ke cheezon ko chod do aur jiske liye nai shrishti hai “purani baatein beet gayi [aur] weh sab nayi ho gayi” (2 Corinthians 5:17), ek naye, vishwaasi hriday ke saath. Aur hum phir se shudh ho jaate hai.

“Meri nazdeek aao aur main tumhare nazdeek aaunga; saaodhaani se mujhe dhoondho aur tum mujhe pa sakoge; mango, aur tumhe milega; khatkhataao, aur tumhare liye khola jayega” (D&C 88:63).

Jab hum Uske nazdeek jaaenge, hum jaantein hai ki maranshilta asaan nahi hota aur swabhawik hai ki “virodhi sabhi cheezon mein hai” (2 Nephi 2:11) mukti ke yojna mein shaamil nahi hai. Virodhi, balki, maranshilta ka zaroori paath hai aur humare aatma ko shakti deta hai aur humare chunaao ko badalta hai. Jiwan ka badlaao hamein madad karta hai Parmeshwar ke saath anant netadaari ko rakhne mein—aur Uski parchaai humare upar godo jaese hum apne hriday ko Use de detein hai (dekhiye Alma 5:19).

Uddhaarkarta ne yeh kaha “Meri yaad mein yah karo” (Luke 22:19) jab Usne pehli baar prabhubhoj diya tha. Yeh dharamsiddhaant roti aur paani ke saath pavitra vaadon ko phir se karwata hai jo humne Parmeshwar ke saath ki hai aur Praeshchit ke shakti ko hamare jiwan mein laata hai. Hum un laton aur jeene ke tarikon ko chod ke changaai paate jo hriday ko kathor aur gardan ko sakht banata hai. Jab hum “[humare] vidroh ka astra daal dene se” (Alma 23:7), hum “[apne liye] pratinidhi bante” (D&C 58:28), aur unke jaisa karte hai, Shaetaan se dhoka nahi khata ya duniya ke zyaada shor ko nahin sunn paate.

Jab hum pashchataap karke Prabhu mein samarpit ho jaate hai, hum shudh hote, aur hamara paap mit jaata hai. Hum sochenge, jaise Enos ne socha, “Yah kis tarah hua?” Prabhu jawaab detein hai: “Parmeshwar mein tumhare vishwaas ke kaaran. … Isliye, jaao, tumhare vishwaas ne tumhe shudh kiya hai” (Enos 1:7, 8).

Corrie ten Boom, ek dhaarmik Dutch Isaai mahila, ne us tarah ke chagaai ko camp par rahatey hue paaya World War 11 ke daoraan. Wah bahot peeda mein thi, magar apni pyaari bahan Betsie ki tarah nahi, jo ek camp par mar gayi, Corrie bach gayi.

Ladaai ke baad wah humesha janta se apne anubhavon aur changaai aur chama ko batlati. Ek baar purane Nazi surakcha pahuchane waala jo Corrie ke khud ke gambheer durghatna ka bhaag tha Germany, Ravensbrück mein, us tak pahuncha, Masih ki sandesh pashchataap aur prem par khushi manatey hue.

“‘Main tumhare sandesh ke liye kitna abhari hoon, Fraulein,’ usne kaha. ‘Yah sochtey hue hi, jaesa tum kahatey ho, Usne mera paap maaf kar diya hai!’

“Uske haath aage bade the mere haath ko milane ke liye,”Corrie doharaya. “Aur main, jisne aksar prachaar kiya … chama dene ki zaroorat ne, mere haath ko bagal mein rakha.

“Krodhit ki tarah, badla lene ki main soch rahi thi, maine unke paap ko dekha. … Prabhu Ishu, maine prarthna kiya, mujhe maaf kar do aur mujhe madad karo unhe maaf karne mein.

Maine hasne ki koshish kiya, [aur] maine mushkil se haath uthana chaaha. Main kar nahi saka. Maine kuch mahesoos nahi kiya, naato thodi si prem ya daya. Aur phir maine ek choti si mann mein prarthna kiya. Ishu, main use maaf nahi kar sakta. Mujhe Apni chama do.

“Jab maine uske haath ko liya bahot vishwaas na karne waala cheez hua. Mere kandho se mere bujah tak aur mere haath se us tak bijali si daud gaya, jabki mere hriday mein is videsi ke liye prem jaaga jisne mujhe khushi se bhar diya.

“Aur to maine jaana ki duniya ki changaai sirf hamari maafi par ya hamari achchaai par tikti hai, Unki maafi par bhi. Jab Wah hume batlata hai ki apne virodhiyon se prem rakh, Woh aagya ke saath, khud prem bhi deta hai.”1

Corrie ten Boom shudh hui.

Pradhaan Thomas  S. Monson ne kaha, “Yahan par ek jiwan hai jo banaye rakhta hai unko jo musibaton ke bhare hai ya dukh aur taklif ke saath—woh hai Prabhu Ishu Masih.”2

Agar tum maela, premrahit, nakhush, naalayak, ya adhura, mahesoos kar rahe ho yaad rakho “Sabhi jo jiwan mein galat hai Ishu Masih ke Praeshchit se theek ho sakta hai.”3 Uddhaarkarta ke samay anusaar aur tumhare liye lakshyon mein vishwaas aur dhaerye rakho. “Darna mat, sirf vishwaas rakhna” (Mark 5:36).

Yah jaano ki Uddhaarkarta ab bhi hamare mann ko jodne aur dilon ko changa karne ke liye dhoondhta hai. Wah darwaze par intazaar karta aur khat-khatata hai. Aao hum Unhe jawaab dein phir se prarthna, pashchataap, maaf karne, aur bhula dene se. Aao hum Parmeshwar se prem karein aur padosi ki sewa karein aur pavitra sthaanon mein khade rahe shud jiwan lekar. Woh durbal vyakti Bethesda ke taalaab par, Jerusalem jaane ke maarg par woh kodhi, aur Corrie ten Boom shudh huwe the. “Kya tum shudh hoge?” “Utho aur chalo.” Unki “kripadrishti paryaapt hai (2 Corinthians 12:9), aur tum akele nahin ho.

Maine jaana ki Parmeshwar jiwit hai. Main jaanta hoon ki hum sab Uske bachchein hai aur Wah hume prem karta hai jo kuch bhi hum hai aur jo kuch hum bann saktein hai. Main jaanta hoon ki Usne Apne Putra ko duniya mein humare liye bheja sabhi insaan ke liye praeschit ka balidaan dene ke liye aur jo Uske susamachaar ko swikaar karein aur Uske piche chalein shudh aur sampurn kar diye jaenge—“unke samay anusaar, aur unke tarike se, aur unki hi ichcha se” (D&C 88:68), Uske komal daya ke dwara. Yah mera gawahi hai tumhare liye Ishu Masih ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivran

    1. Corrie ten Boom, The Hiding Place (1971), 215.

    2. Thomas S. Monson, “Meeting Life’s Challenges,” Ensign, Nov. 1993, 71.

    3. Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service (2004), 52.