Laktawan ang main navigation
Oktubre 2013 | Kamo Karon Dili na mga Langyaw

Kamo Karon Dili na mga Langyaw

Oktubre 2013 Kinatibuk-ang Komperensya

Niini nga Simbahan walay mga langyaw ug walay sinalikway. Ang naa mao ang mga kaigsoonan.

Kadaghanan nato nakasulay nga naa sa sitwasyon nga bag-o alang nato, diin bation nato ang kalahi ug dili sigurado. Kini nga sitwasyon nahitabo sa among pamilya mga lima ka tuig nang milabay human si Presidente Thomas S. Monson mihatag sa calling kanako nga moserbisyo isip General Authority sa Simbahan. Tungod niini nga tawag kinahanglang mobiya ang among pamilya gikan sa matahum nga dapit nga among gipuy-an nga sobra na sa duha ka dekada. Ako ug ang akong asawa nahinumdom sa reaksyon sa among mga anak dihang nahibalo sila sa kausaban. Ang 16 anyos namong lalaki miingon, “Walay problema. Lakaw mo; pabilin ko!”

Dayon nakahukom siyang mokuyog namo ug matinud-anong gihangop ang bag-ong oportunidad sa iyang kinabuhi. Ang pagpuyo sa bag-ong palibut sulod sa pipila ka tuig usa ka makakat-on ug makalingaw nga kasinatian sa among pamilya, ilabi na sa mainitong pagdawat ug kamaayo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Samtang namuyo mi sa lain-laing nasud, among nakita nga ang panaghiusa sa mga tawo sa Dios sa tibuok kalibutan usa ka butang nga tinuod ug anaa gayud.

Mibiyahe ko og daghang nasud tungod sa akong calling ug akong kahigayunan ang pag-preside sa daghang mga miting. Samtang magtan-aw ko sa lain-laing kongregasyon, kanunay kong makakita og mga miyembro nga nagrepresentar sa daghang nasud, pinulongan, ug kultura. Usa ka katingalahang aspeto sa atong dispensasyon sa ebanghelyo mao ang wala pag-limit niini sa geograpikal nga dapit o pundok sa mga nasud. Global kini ug universal. Nag-andam kini sa mahimayaong pagbalik sa Anak sa Dios pinaagi sa pagpundok “sa iyang mga anak gikan sa upat ka suok sa yuta.”1

Bisan nagkadaghan ang lain-laing miyembro sa Simbahan, ang sagradong panulundon nagpatigbabaw sa atong panagkalahi-lahi. Isip mga miyembro sa Simbahan, gidawat kita sa balay sa Israel. Nahimo kitang mga igsoon, parehong manununod sa samang espirituhanong kaliwat. Misaad ang Dios kang Abraham nga “kay kutob sa modawat niini nga Ebanghelyo pagatawgon sunod sa [iyang] ngalan, ug pagaiphon nga [iyang] binhi, ug mobarug ug mopanalangin [kaniya], ingon nga ilang amahan.”2

Ang saad gihimo ngadto sa tanan kinsa nahimong miyembro sa Simbahan: “Kamo dili na mga langyaw ug dumuloong, kondili mga katagilungsod sa mga balaan, ug sa panimalay sa Dios.”3

Ang pulong nga langyaw naggikan sa Latin nga pulong nga extraneus, buot pasabut “sa gawas” o “gikan sa gawas.” Sa kinatibuk-an, nagpasabut kini adtong mga “taga-gawas” sa lain-laing rason, sa kagikan man, kultura, opinyon, o relihiyon. Isip mga disipulo ni Jesukristo kinsa naningkamot nga maania sa kalibutan apan dili kalibutanon, usahay mobati kita nga walay labut. Kita, nahibalo nga sarado ang mga pultahan sa oportunidad alang niadtong giisip nga mga lahi.

Sukad kaniadto ang mga tawo sa Dios gisugo sa pag-amuma sa tanang tawo kinsa mga langyaw o makita nga lahi. Sa karaang panahon ang usa ka langyaw nga makadawat og kaayohan sa pag-abi-abi mao ang biyuda o usa ka ilo. Sama nila, ang langyaw anaa sa kahimtang sa kawalay panalipod, ug nag-agad lamang siya sa panalipod nga iyang madawat gikan sa lokal nga pundok. Ang mga tawo sa Israel nakadawat og piho nga mga instruksyon bahin niini: “Ang dumuloong nga nagapuyo uban kaninyo pagahimoon ninyo ingon sa molupyo sa taliwala ninyo, ug higugmaon mo siya ingon sa imong kaugalingon; kay naglumalangyaw kamo sa yuta sa Ehipto.”4

Atol sa mortal Niya nga pangalagad, si Jesus mao ang ehemplo sa tawo nga miadto nga lapas pa sa yanong obligasyon sa kamaabi-abihon ug kamauyonon. Kadtong wala dawata sa katilingban, kadtong sinalikway ug giisip nga mahugaw adtong nagtuo nga sila mas matarung, gihatagan sa Iyang kalooy ug pagtahud. Nadawat nila ang pareho nga bahin sa Iyang pagtulun-an ug pangalagad.

Sama pananglit, ang Manluluwas misukwahi sa naestablisar nga kostumbre sa Iyang panahon nakig-istorya Siya sa babayeng Samarianhon, nangayo niya si Jesus og tubig. Nakigsalo Siya sa mga maniningil sa buhis. Wala siya magpanuko sa pagduol sa sanglahon, sa paghikap ug pag-ayo kaniya. Nakadayeg sa pagtuo sa Romanong senturyon, miingon Siya sa pundok, “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga bisan sa Israel wala pa akoy nakitang pagsalig nga sama niini.”5

Mihangyo si Jesus kanato sa pagsunod sa balaod sa hingpit nga gugma, nga para sa tanan ug bug-os nga gasa. Miingon Siya:

“Kay kon mao ray inyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may balus nga madawat ninyo? dili ba ang maniningil sa buhis nagabuhat man sa ingon?

“Ug kon mao ray inyong yukboan ang inyong mga kaigsoonan, unsa may inyong nahimo nga labaw pa kay sa uban? dili ba ang mga Hentil nagabuhat man sa ingon?

“Busa kamo kinahanglan magmahingpit ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga langitnon.”6

Niini nga Simbahan walay mga langyaw ug walay sinalikway. Ang naa mao ang mga kaigsoonan. Ang naa natong kahibalo sa usa ka Mahangturong Amahan nakatabang natong mas masensitibo sa pag-igsoonay nga kinahanglang maanaa sa tanang lalaki ug babaye dinhi sa kalibutan.

Ang linya gikan sa nobela nga Les misérables naghulagway unsaon sa mga priesthood sa pagtagad ang mga tawo nga giingong mga langyaw. Si Jean Valjean bag-o lang nakagawas sa prisohan. Naluya sa taas nga biyahe ug himatyon sa kagutom ug kauhaw, miabut siya sa gamayng lungsod nangita og dapit aron makakaon ug katulgan sa gabii. Dihang gibalita ang iyang pag-abut, ang tanang nanagpuyo didto nanarado kay dili siya pasudlon. Dili ang hotel, dili ang balay abanganan, gani ang prisohan dili mopasulod kaniya. Gisalikway siya, gipalayas. Sa katapusan, nahutdan sa kusog, nakuyapan siya sa may pultahan sa obispo sa lungsod.

Ang buotang alagad nahibalo gayud sa kaagi ni Valjean, apan iyang gipasulod ang bugoy sa iyang balay uban sa manggiloy-ong mga pulong:

“‘Dili kini akong balay; balay kini ni Jesukristo. Kini nga pultahan dili mosukna sa mga mosulod kon ilado ba siya, apan kon siya nagsubo ba. Nag-antus ka, gigutom ug giuhaw; dali dayon. … Kinahanglanon pa ba nga makaila kanimo? Hinoon, sa dili ka pa mosulti [sa imong ngalan], duna na koy nahibaloan.’

Si “[Valjean] mibuka sa iyang mga mata sa katingala.

“‘Tinuod? Nakaila ka kinsa ko?’

“‘Oo,’ mitubag ang Obispo, ‘ginganlan ka og akong igsoon.’”7

Sa atong Simbahan ang atong ward ug atong mga korum dili atoa. Iya kini ni Jesukristo. Bisan kinsay mosulod sa atong meetinghouse kinahanglang mobati nga komportable. Ang pag-abiabi sa tanan importante kaayo. Ang kalibutan nga atong gipuy-an nag-atubang og dakong kasamok. Tungod sa nagkadaghang sakyanan, kapaspas sa komunikasyon, ug globalisasyon sa ekonomiya, ang kalibutan nahimong dako nga balangay diin nanag-abut ang mga tawo ug kanasuran, nagtinawagay ug nagkinontakay nga sukad wala mahitabo.

Kining dako, tibuok kalibutang kausaban giplano sa Makagagahum nga Dios. Ang panagpundok sa Iyang pinili gikan sa upat ka suok sa yuta wala lang manghitabo pinaagi sa pagpadala og mga misyonaryo sa lagyong nasud apan sa pagpangabut sa mga tawo gikan sa ubang dapit ngadto sa atong mga siyudad ug kasilinganan. Daghan, sa walay kahibalo, gigiyahan sa Ginoo sa mga dapit diin ilang madungog ang ebanghelyo ug moapil sa Iyang panon.

Posible nga ang sunod nga tawo nga makabig sa ebanghelyo sa inyong ward ang tawo nga wala pa ninyo ikauban o ikahigala ug ikaila. Inyo kining makita pinaagi sa iyang panagway, pinulongan, sininaan, o kolor sa panit. Tingali nagdako kining tawhana sa laing relihiyon, may lahi nga mga kaagi o lahi nga estilo sa kinabuhi.

Ang pag-abiabi usa ka importanting responsibilidad sa priesthood. Ang mga korum sa Aaronic ug Melchizedek Priesthood kinahanglang makigtambayayong sa mga sister ubos sa direksyon sa bishop sa pagsiguro nga ang matag tawo naabi-abi uban sa gugma ug kamabination. Ang mga home ug visiting teachers magmabinantayon sa pagsiguro nga walay makalimtan o dili matagad.

Kinahanglan kitang magtambayayong sa pagtukod og espirituhanong paghiusa sa atong ward ug branch. Usa ka ehemplo sa hingpit nga paghiusa anaa sa mga tawo sa Dios human sa pagbisita ni Kristo sa Amerika. Giingon sa rekord nga wala nay “mga Lamanite, ni bisan unsa nga matang sa pundok sa mga katawhan; apan sila nagkahiusa, mga anak ni Kristo, ug manununod sa gingharian sa Dios.”8

Ang paghiusa dili makab-ot sa pagbaliwala ug sa dili pagtagad sa mga miyembro nga ingon og lahi o huyang ug makig-uban lang sa mga tawo nga sama kanato. Sa sukwahi niini, ang paghiusa maangkon pinaagi sa pag-abiabi ug pag-alagad sa mga bag-o o sa dunay espesyal nga panginahanglan. Kini nga mga miyembro panalangin sa Simbahan ug naghatag natog oportunidad nga makaalagad sa atong mga silingan ug mohinlo sa atong kasingkasing.

Busa, mga igsoon, atong katungdanan ang pagtabang niadtong moabut sa mga pultahan sa inyong mga Simbahan. Abi-abiha sila uban sa pasalamat ug sa walay pagpihig. Kon ang mga tawo nga wala ninyo mailhi mosulod sa inyong mga miting, himamata sila ug patapara sila ninyo sa paglingkod. Palihug buhata ang unang lakang aron mobati sila nga gi-abiabi ug gihigugma, kay sa maghulat nga sila ang moduol.

Kon masugdan ninyo ang pag-abiabi, pangitag paagi nga mapadayon ang inyong pag-alagad nila. Nakadungog ko og usa ka ward diin, human sa bunyag sa duha ka bungol nga sisters, duha ka talagsaong sister sa Relief Society mihukom nga magtuon og sign language aron mas ikasabut nila kining bag-ong mga kinabig. Pagkaanindot nga ehemplo sa gugma alang sa isigka-igsoon sa ebanghelyo!

Ako mosaksi nga walay langyaw sa atong Langitnong Amahan. Walay usa ka kalag nga dili bililhon alang Kaniya. Uban ni Pedro, akong ipamatuod nga ang “Dios wala diay pinalabi sa mga tawo: hinonoa nga sa matag usa ka nasud, iyang pagakahimut-an ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya ug magabuhat sa matarung.”9

Akong iampo nga kon ang Ginoo mopundok sa Iyang mga karnero sa katapusang adlaw, moingon Siya sa matag usa kanato, “nadumuloong ako ug gihinangop ninyo ang pagpasaka kanako.”

Unya moingon kita Kaniya, “Kanus-a ba kami makakita kanimo nga nadumuloong, ug amo ikawng gipasaka?”

Ug Siya motubag kanato, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.”10

Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Ipakita ang mga PakisayranItago ang mga Pakisayran

  Mubo nga mga sulat

  1. 1 Nephi 22:25.

  2. Abraham 2:10; empasis gidugang.

  3. Mga Taga-Efeso 2:19.

  4. Levitico 19:34.

  5. Mateo 8:10; tan-awa usab sa Mateo 8:2–3; Marcos 1:40–42; 2:15; Juan 4:7–9.

  6. Mateo 5:46–48.

  7. Victor Hugo, Les misérables, trans. Isabel F. Hapgood, 5 vols. (1887), 1:73.

  8. 4 Nephi 1:17.

  9. Mga Buhat 10:34–35.

  10. Mateo 25:35, 38, 40.