Mukhye khoj ko chod dein
October 2013 | Ab Aap Uth Sakte Ho!

Ab Aap Uth Sakte Ho!

October 2013 Maha Sammelan

Magar jab tak hum phir se uthne ki ichcha rakhte hai aur Parmeshwar ke maarg ki or badhte rehte hai, … hum asafalta se kuch seekh sakte hai aur behtar aur khush ho sakte hai.

Jab main chota tha, main girne ke baad jald se uth jaata tha. Aur ab, jab main boodha ho chukka hoon, tab girne ke baad utni jaldi nahin uth paata.

Kuch dinon pehle main apne 12-varshiye-pote ke saath skii kar raha tha. Hum apne samay ka anand utha rahe the ki mainne ek barf mein dhakka maara aur ek bhaari chalaang ke baad zameen par gira.

Mainne uthne ki bahut koshish ki, par main nahin uth paaya—main to gir gaya tha, aur main uth nahin sakta tha.

Main shaaririk rup se theek tha, magar main khud se tut gaya tha. Isliye mainne apne helmet aur goggles ko theek kiya, kyunki main nahin chahata tha anye ski karne waale mujhe dekhe. Main kalpana kar sakta tha ki main laachaar ki tarah baetha tha jab woh aaraam se skii karte, khushi se cheekhte jaa rahe the, “Kaise ho, Bhaai Uchtdorf!”

Main sochne laga kaise mujhe uthaya jaaega. Usi samay mera pota mere paas aaya. Mainne use batlaaya kya ho gaya tha, magar woh mere safaai ko nahin sun raha tha ki main kyun uth nahin paa raha. Usne mere aankhon mein dekha, haath badha kar, mera haath liya, aur ek mazboot swar mein kaha, “Aja, ab aap uth sakte ho!”

Turant hi, main khada ho gaya.

Main ab bhi avishwaas se sir hila raha hoon. Jo ek chan pehle na mumkin lag raha tha turant vaastav mein ho gaya kyunki ek 12-varshiye-ladke ne haath badhaa kar mujhse kaha, “Ab aap uth sakte ho!” Isse mujhe, nidarta, utsaah, aur taakat mila.

Bhaaiyon, hamare jiwan mein kuch ayse pal aate honge jab musibat se nikalna aur aage badhna hamare liye na mumkin lagta ho. Us din barf se dhake slope par, mainne kuch seekha. Bhale hi hum sochte hai ki hum uth nahin paaenge, us samay bhi aasha hoti hai. Aur kabhi kabhi hamein kisi ke nazar ke zaroorat hoti hai, jo hamara haath thaame, aur kahe, “Ab aap uth sakte ho!”

Mazbooti ka Jhaansa

Hum shaayad sochenge ki mahilaon ko purushon se zyaada kami aur asafalta ka ehsaas hota hai—ki uska prabhaao mahilaaon par zyaada hai. Main nahin sochta ki yeh sach hai. Purush bhi dosh, udaasi, aur asafalta mehsoos karte hai. Hum dhong karenge ki yeh baate hamein pareshaan nahin karti, par yeh karti hai. Hum apne asafaltaaon aur kamiyon se itne dukhi ho jaate hai ki hum sochte hum is mein safalta nahin paaenge. Hum shaayad sochenge ki kyunki hum pehle gir pade hai, hamare kismat mein girna likha hai. Jaise ek lekhak ne likha, “Hum un naawon ki tarah hai jo jal dhaara ke bahaao se shuruaat ke sthaan par hi lautte hai.”1

Maine purushon ko jo sambhavi aur sabhyata ke the, Parmeshwar ke raajye ko badhaane ke kaarye ko chodte dekha hai kyunki woh ek ya do baar asafal hue the. Yeh kitne sambhavna rakhne waale purush the jo purohiti rakhne waale aur Parmeshwar ke sewak the. Magar unhonne thokar khakar niraash ho gaye, isliye woh apne purohiti ke zimmedaari se hat gaye aur dosre par kam yogye ke kaarye karne lage.

Aur isliye, woh badhte rehte, sirf us jiwan ki parchaai chodte hue jo woh ji sakte the, kabhi apni sambhavna se uthte nahin jo unka janamsidh adhikaar hai. Jaise shaayar ne dukh zaahir kiya, yeh un badkismat jiu hai jo “jo aasha rakhe bina kuch haasil kiye mar jaate hai.”2

Koi bhi asafal hona nahin pasand karta. Aur hum khaaskar nahin pasand karte jab anye log—jaise jinhe hum prem karte hai—hamein asafal hote dekhenge. Hum sab chahate hai ki koi hamari izzat aur aadar karein. Hum shurveer banna chahate hai. Magar hum maransheel jiu bina mehnat aur anushaashan ya galti kare bina shurveer nahi bante.

Bhaaiyon, hamari kismat hamare girne ke sankhya se nahin tola jaata magar kitne baar hum uthkar, dhool saaf karke, aur aage badhte hai se dekha jaata hai.

Parmeshwar Bhakti ka Shok

Hum jaante hai ki yeh maranshil jiwan ek pariksha hai. Magar kyunki Swarg ke Pita humse sampurn prem karte hai, Woh hamein dikhlaata hai jawaab kahan milenge. Usne hamein hamare jiwan ke unjaane maarg aur naye musibaton ka saamna karne ke liye naksha diya hai. Bhavishyevaktaaon ke bol is nakshe ka bhaag hai.

Jab hum bahek jaate hai—jab hum girte ya dur chale jaate hamare Swarg ke Pita ke maarg se—bhavishyevaktaaon ke bol hamein uthkar aur maarg par chalne ka raasta dete hai.

Sadiyon se bhavishyevaktaaon ne jo siddhaanton ko sikhlaya hai, unmein se ek hai jo baar baar batlaya jaata hai woh hai ki manushye pashchataap kar sakte, raah badalte, aur anushaasan ke sachche maarg par waapis jaate hai.

Iska yeh matlab nahin hai ki hamein apne kamzoriyon, galtiyon, ya paapon mein aaram nahin karna chahiye. Magar ismein ek zaroori antar hai paap ke liye shok jo pashchataap tak le jaata hai aur woh shok jo niraash kar deta hai.

Devdut Paul ne sikhlaya “ parmeshwar bhakti ka shok aysa pashchataap utpann karta hai…parantu sansaarik shok mrityu utpann karta hai.” 3 Parmeshwar bhaktika shokbadlaao aur aasha prerit karta Ishu Masih kaPraeshchit ke dwara. Saansaarik shok hamein barbaad karta, aashaheen banata, aur hamein anye behkaawon ki or le jaata hai.

Parmeshwar bhakti ka shok pariwartan4 aur hriday ka badlaao laata hai. 5 Woh hamein paap se nafrat aur achchaai se prem sikhaata hai.6 Woh hamein uthkar Masih ke prem ki raushni mein chalna sikhata hai. Sachcha pashchataap badlaao, ke baare mein hai, sitam aur peeda nahin. Haan, dil se pachtawa aur sachcha shok aagya na maanne ka aksar peeda deta hai aur woh bahot zaroori kadam hai pashchataap mein. Magar jab dosh khud se nafrat karata ya hamein uthne se rokta hai, tab hum pashchataap se uth nahin paate.

Bhaaiyon, ek aur behtar tarika hai. Hum uthe aur Parmeshwar ke bhakt bane. Hamare paas ek shurveer hai, ek Uddhaarkarta, jisne hamare liye andhere jaghon par chala. Usne Khud ko hamare paapon ke liye diya. Kisi ke paas isse badha prem kisi ka nahin—Ishu Masih, nirdosh Memna, ne Khud ko balidaan banaya aur hamare paapon ka daam chukaya “antim kaudi bhi bharkar.”7 Usne hamara kasht Apne upar liya. Usne hamare bojh, hamare dosh Apne kaandhon par liya. Mere priye doston, jab hum Unke paas aane ka nirnay karte hai, jab hum Unka naam apne upar lete aur nidarta se chelapan ke maarg par chalte hai, tab Praeshchit ke dwara hamein sirf khushiyaali aur “shaanti is duniya mein nahin” par “anant jiwan aane waale duniya mein bhi milega.”8

Jab hum galti karte, paap karte aur girte hai, hum sachche pashchataap ka matlab soche. Iska matlab hai Parmeshwar ki or apne hriday aur ichcha ko modna aur paap ko thukrana. Sachche mann se pashchataap karna apne saath swarg ka ashwasan laata hai ki “ab hum uth sakte hai.”

Tum Kaun Ho?

Shaetaan ka ek tarika hamein aage badhne se rokne ka hai hamein uljhaana ki hum kaun hai aur hum kya chahate hai.

Hum apne bachchon ke saath samay bitaana chahate hai, magar hum apne mardaane shaok ko bhi pura karna chahate hai. Hum vajan ghatana chahate hai, par hum swadisht bhojan bhi khana chahate hai. Hum Masih jaisa banna chahate hai, par hum us gaadichaalak par apna krodh bhi dikhana chahate hai jisne galat dhang se gaadi chalaya.

Shaetaan ka lakshye hai ki woh hamare anmol sachche khushiyaali aur anant siddhaanton ko badalne ka behkaawa dein kisi chamkile zewar ke liye jo sirf ek dikhawa aur nakli khushiyaali aur anand hai.

Ek aur tarike shaetaan istemaal karta hai hamein uthne se niraash karne ka hai hamein yeh dikhaana ki aagyaaon ko hamare upar thopa gaya hai. Mujhe lagta hai ki manushye ka prakriti aysa hai ki woh apne hi vichaar ko apnaata hai baaki ko thukrata.

Agar hum swasth bhojan aur kasrat sirf daactar ka batlaya hua salaah sochenge, hum nahin safal honge. Agar hum in chunaawon ko khud ke milaan mein dekhe aur hum kya banna chahate hai jaisa samjhe, yeh sambhav hai ki hum unhe purti tak nibhaaenge aur safal honge.

Agar hum gharelu shikshan ko sirf stake adhyaksh ka lakshye samjhe, hum shaayad use karne mein laparwahi barte. Agar hum use apna lakshye samjhe—woh jo hum Masih jaisa banne aur auron ke dekhrekh karne ke kaaran karte hai—hum sirf apna zimmedaari nahin pura karenge par ayse us kaarye ko karenge ki bhent kiye parivaar aur hamare apne ko bhi ashirvaad mil sake.

Aksar, hamare dost ya parivaar hamari madad karte hai. Magar agar hamare ird-gird achchi tarah dekhein aur dayalu hriday se dekhein, hum mauke pehchaanenge jo Prabhu hamare saamne rakhta hai auron ko uthne mein madad karne ke liye aur apne sahi sambhaavna tak pahunche. Dharamshaastra kehte hai, “Jo kuch tum karte ho, tann mann se karo, yeh samajh kar ki manushyon ke liye nahin, parantu Prabhu ke liye karte ho.”9

Yeh dhaarmik shakti ka mahaan srot hai ki hum imaandaari aur sachchaai ke jiwan jiyenge aur apna nazar anantta par tikaaenge. Agar hum is divye lakshye ko vishwaas ke nazar se dekhein, woh hamein sahi maarg par rehne mein madad karega.

Jab hamara dhyaan zyaadatar daenik safaltaaon ya asafaltaaon par tika rahega, hum shaayad apna maarg kho denge, bhatak jaaenge, aur gir jaaenge. Apne nazar ko unche lakshyon par tikane se, hamein madad milega behtar putra aur bhaai, dayalu pita, aur zyaada pyaar karne waale pati banne mein.

Jo log apne hriday ko divye lakshye par tikaate hai shaayad kabhi kabhi gir padenge, magar woh haarenge nahin. Woh Parmeshwar aur unke vaadon par bharosa karenge. Woh phir se uthenge sachche Parmeshwar mein ujwal aasha ke saath aur mahaan bhavishye ke prerna bhare drishti ke saath. Woh jaante hai ki woh ab uth sakte hai.

Ab Aap Uth Sakte Ho

Har insaan, jawaan aur budha, ko khud ka anubhav ho gaya hai girne ka. Girna hum maransheel logon ka kaam hai. Magar jab tak hum phir se uthne ki ichcha rakhte hai aur Parmeshwar ke diye dhaarmik lakshyon ke maarg ki or badhte rehte hai, hum asafalta se kuch seekh sakte hai aur behtar aur khush ho sakte hai.

Mere pyare bhaaiyon, mere payre doston, ayse samay honge jab tum sochoge ki tum aage badh nahin sakte.Uddhaarkarta aur Unke prem par bharosa karo. Prabhu Ishu Masih mein vishwaas aur punarsthaapit susamachaar ki shakti aur aasha ke saath, tum aatma-vishwaas se aage badh paaoge.

Bhaaiyon, hum aapse prem karte hai. Hum aapke liye prarthna karte hai. Main asha karta hoon ki tum Pradhaan Monson ko tumhare liye prarthna kartey hue sunnoge. Chaahe tum ek jawaan pita, ek buzurg purohiti rakhnewaale, ya ek naye niyukt huwe deacon ho, hum aapke liye sachett hai. Prabhu aapke liye sachet hai!

Hum jaante hai ki kabhi kabhi aapka maarg kathin hoga. Magar main aapko yeh vaada karta hoon Prabhu ke naam se: uth jaao aur Muktidaata aur Uddhaarkarta ke jaisa bano, aur ek din tum piche dekhoge aur anant kritigyata se bhar jaaoge kyunki tumne Praeshchit par bharosa kiya aur uske sambhaalne aur tumhe mazboot karne waale shakti par.

Mere priye doston aur bhaaiyon, chaahe kitne bhi baar tum fisle ya gire hoge, uth jaao! Tumhara kismat bahut vishaal hai! Unche hokar khade ho jaao aur Ishu Masih ke punahsthaapit susamachaar ke raushni mein chalo! Tum nahin jaante tum kitne balwaan ho. Tum apni kaabliyat ki kalpana nahin kar sakte. Ab aap uth sakte ho! Iski main gawahi deta hoon humare Swami aur Muktidaata ke pavitra naam, Ishu Masih se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivaran

  1. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1925), 180.

  2. “The Voiceless,” in The Complete Poetical Works of Oliver Wendell Holmes (1908), 99.

  3. 2 Corinthians 7:10; zor diya gaya.

  4. Dekhiye Acts 3:19.

  5. Dekhiye Ezekiel 36:26; 2 Corinthians 5:17; Mosiah 3:19.

  6. Dekhiye Mosiah 5:2.

  7. Matthew 5:26.

  8. Doctrine and Covenants 59:23.

  9. Colossians 3:23.